Samenvatting Een kennismaking met de geschiedenis van de nieuwe tijd

-
ISBN-10 9062833586 ISBN-13 9789062833580
227 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Een kennismaking met de geschiedenis van de nieuwe tijd". De auteur(s) van het boek is/zijn M van Os. Het ISBN van dit boek is 9789062833580 of 9062833586. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Een kennismaking met de geschiedenis van de nieuwe tijd

 • 3 Renaissance, Reformatie en Contrareformatie

 • Wat zijn aspecten ui tde schilderkunst van de Renaissance?
  - Realisme, men besteed aandacht voor de achtergrond, perspectied en de anatomie
  - Individualisme wat leidde tot portretten en een handtekening
  - Voorstellingen werden dynamischer
  - meer wereldse thema's
 • Bij welke kunststromingen was de navolging van de OUdheid aanwezig?
  Bij de bouwkunst en beeldende kunsten
 • Wat was de positie van letterkundigen in het sociale en politieke leven?
  zij hadden doorgaans aan de universiteit gestudeerd, waren verbonden aan de kerk woonden vaak aan het hof en vonden werk waar met schrijfarbeid. Na de uitvinding van de boekdrukkunst konden zij voor de vrije markt gaan werken en konden zij meer hun eigen gang gaan.
 • Wat voor een vernieuwing maakte de letterkunde door door de uitvinding van de boekdrukkunst en de "eigen weg gaan"?

  De vernieuwing kon uitgaande van het humanisme krachtiger zijn dan bij de beeldende kunsten. Vele bronnen oud de oudheid waren geschriften,. Ook werd het realisme een schrijfstijl, men wilde valse documenten ontmaskeren.

 • Hoe veranderde het mensbeeld?
  De mens werd niet langer als zondig gezien maar men proclameerde de waardigheid van de mens vanuit een vertrouwen in zijn vermogen tot zelfbeheersing. Afwijkende opinies moest men leren te tolerenen.
 • Waarom kon de Renaissance in Italie haar voedingsbodem vinden?
  - Italië was enigszinds afgezonderd van de rest van Euopa, de gothiek kon geen voedingsbodem hier vinden.
  - De onderlinge verdeeldheid reiep rivaliserende pronkzucht op, maar leidde ook tot politiek bewustzijn.
  - Door de opkomst van de bureaucratie,ontstond handelskapitalisme, dit stimuleerde rationeel gedrag.
  - Toen later vorstendommen ontstonden werkten de hoven als brandpunt van cultuur, omdat de vorsten wilden pronken.
 • Wat zijn de gevolgen van de Renaissance?
  - Cultureel terrein; de beeldende kunsten en de letteren zijn er door beïnvloed
  - ontwikkeling van allerlei wetenschappen, (o.a natuurwetenschappen als wiskunde, natuurkunde, etc)
  -Bijbels humanisme bevorderde een kritische houding tegenover kerkelijke overleveringen (sommigen spreken van een intellectuele recvolutie)
  - De kloof tussen de geleerde elite en het gewone volk werd duidelijk zichtbaar
 • Waardoor nam de Renaissance af?
  De veranderde economische en politieke situatie. De crisis van 1494 zorgde voor de versrpeiding van Renaissancekunstenaars, geleerden en ideeën over heel Europa, maar ook voor de verschrompeling in Italie zelf.
 • 3.1 De Reformatie

 • Wat voor crisis had de kerk in de veertiende en vijftiende eeuw?
  - Er waren rivaliserende pausen (1378-1449), dit gaf de vraag of de kerkelijke macht niet beter bij een concilie kon berusten.
  - De wereldlijke macht van bisschoppen en monnikenorden ie ervoor zorgde dat zij hun geestelijke taak verwaarloosden en die tot politieke problemen konden leiden
  - Dergelijke bisschoppen en orden, maar ook andere geestelijke bulkte van de rijkdom, drank en vrouwen. Dit gaf onrust bij het volk
 • Wat was het antwoord van de Renaissance pausen op de crisis?
  Zij losten het eenhoofdiggezag op, maar in hun oriëntatie op wereldse macht en genot gaven zij blijk van een visie op het kerkpolitieke bedrijf amoreel en technisch.
 • Waar stond Erasmus voor?
  Ethiek boven dogma, leven boven de leer
 • Wat zijn de grootste vier verschillen van de rooms-katholieke kerk enerzijds en de protestantse kerk anderzijds?
  De mogelijkheid dat de mens door zelfwerkzaamheid aan zijn eigen heil bijdraagt, de sacramenten, de bronnen van het gezag en de plaats van de kerk
 • Welke drie hoofdrichtingen heeft de protestantse kerk?
  De lutheranen, de calvinisten en de wederdopers
 • Waar zijn de verschillen tussen de drie protestantse stromingen te vinden als men kijkt naar God?
  Calvijn legt meer de nadruk op de almacht van god dan Luther en op het eer bewijzen aan de Almachtige Vader in het dagelijks leven. Men leve sober en eenvoudig.

 • Wat zijn kenmerken van de dopers ?

  Zij zijn het meest democratisch, geen predikant d eleden zijn gelijkberechtigd. Het meest revellerend tegen slechte vorsten, maar na 1535 (!) werden zij na nederlagen pacifistisch en trokken zich terug in hun eigen besloten kringen. Zij vonden hun aanhang bij de laaggeschoolde, ze waren anti-intellectualistische ingesteld.
 • Wat zijn kenmerken van de calvinisten?
  Zij hebben een strekke organisatie, de plaatselijke gemeenteleden kozen zelf hun bestuur, de kerkenraad bestaande uit ouderlingen, diaken en door hen zelf benoemde predikatn. Er waren overkoepelende organen die soms samenkwamen voor periodiek overleg, maar het zwaartepunt lag lokaal.

  Calvinisten toonten onder bepaalde omstandigheden actief verzet tegen slechte vorsten toe. Ook waren zij intellectualistisch en stonden zij afwijzend tegenover beeldende kunst. Aanhangers waren veel stedelingen met oof en waardering voor (kapitalistische) handelsactiviteiten.
 • Hoe zag de stroming van de Lutheranen er zo'n beetje uit?
  Zij waren voor passief vezet, maar niet meer. Zodoende werkte de lutherse kerken eraan mee dat de Duitse vorsten absolute macht konden verkrijgen in hun landen. Luther vond dat de gehoorzaamheidsplicht niet gold voor de vorsten ten opzichte van de keizer.

  Lutheranen waren traditoneler geörienteerd en ambachtelijk agrarisch. Ook waren zij er van de kerkmuziek
 • Waarom kon het lutheralisme moeilijk uitgeroeid worden en kon het dus blijven bestaan in de 16e eeuw?
  De Duitse keizer had veel vijanden en kon niet makkelijk tot uitroeien overgaan. Ook stond hij zwak tegenover de keurvorst van Saksen.

  De uitvinding van de boekdrukkunst zorgde ervoor dat de aanhang veel groter was dan Luther zijn voorgangers ooit hadden gehad.

  Inkapseling binnen de RK was moeilijk omdat paus Leo een sterke afwijzing had  en Luther een sterke overtuiging. De protestanten wilden bovencien uit de kerk (niet alleen om godsdienstige redenen maar ook som door concurrentie van kloosters etc)
 • Wat zijn de gevolgen van de Reformatie?
  Godsdienstoorlogen die uitliepen op de precaire vredesregelingen van Ausburg en Natnes. later volgde de Dertigjarige oorlog.
  Binnenlandse politieke verhoudingen; de vorst kreeg meer macht over de kerk

  Economisch: het calvinisme is een stimulans voor het kapitalisme (hard werken, sober leven, eerlijke rente)

  Standenmaatschappij: de eerste stand werd ondermijnd

  Wetenschap: De reformatie gaf stimulans aan het volksonderwijs, iedereen moest de bijbel kunnen lezen in landstaal. Protestanten stonden positiever tegen de natuurwetenschappen dan de RK

  Cultureel: individualisme en de mondigheid werd versterkt
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.