Samenvatting Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management

-
ISBN-10 900176665X ISBN-13 9789001766658
981 Flashcards en notities
158 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management
 • N H M van Dam J A Marcus
 • 9789001766658 of 900176665X
 • 6 dr.

Samenvatting - Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management

 • 1 Denken over organisatie en management 5

 • wat is de definitie van organisatie? 
  elke vorm van menselijke samenwerking voor een gemeenschappelijk doel
 • 1.1 Introductie o&m Perspectief Arjen van der Voort 7

  • Organisatiekunde
  • Descriptief aspect
  • Prescriptief aspect
  • Interdisciplinariteit
  • Multidisciplinair
  • Besturing
  • Doeltreffendheid of effectiviteit
  • Organisatiekunde: een interdisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van organisaties alsmede de factoren die dit gedrag bepalen en de wijze waarop organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden.
  • Descriptief aspect: dit is een beschrijving van het gedrag van organisaties, met de motieven en gevolgen.
  • Prescriptief aspect: dit is een advies over te volgen handelwijze en organisatie inrichtingen
  • Interdisciplinariteit: hiermee wordt bedoeld dat de organisatiekunde veel elementen bevat die afkomstig zijn uit andere wetenschappen
  • Multidisciplinair: als alle bijdragen uit de vakgebieden worden verzameld die nodig zijn voor een onderzoek of project en waarbij de oude disciplines nog naar voren komen
  • Besturing: pogingen tot gerichte beïnvloeding. Het richting geven aan de processen die in een organisatie plaatsvinden. Deze richting wijst naar een doel, dat vooraf bepaald moet worden. De processen vinden plaats in het kader van een structuur. het vormgeven en aanpassen van deze structuur is een belangrijk onderwerp van besturing
  • Doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin de besturing slaagt, wordt aangeduid met het begrip doeltreffendheid of effectiviteit.
 • Wat is organiseren?
  Het zodanig regelen dat verschillende onderdelen van iets een systematisch geheel vormen
 • Wat is EQ?
  Een reeks van non cognitieve vermogens, competenties en vaardigheden die iemands kans van slagen en het tegemoet treden van eisen en druk vanuit de omgeving beïnvloeden. 
 • Wat is organisatiekunde?
  Een interdisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van organisaties alsmede de factoren die dit gedrag bepalen en de wijze waarop organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden.
 • De twee aspecten descriptief en prescriptief vinden we ook bij andere praktijkgerichte wetenschappen, zoals de medische wetenschap, de psychologie en de pedagogiek. Nog meer dan deze andere vakgebieden is de organisatiekunde toepassingsgericht en pragmatisch ingesteld. Dit laatste wil zeggen dat het belang van een methodologisch juiste onderbouwing en bewijsvoering minder belangrijk wordt geacht dan de betekenis voor de praktijk.
  De organisatiekunde krijgt soms wel eens het verwijt een versnipperd geheel te zijn; van alles een beetje. Bovendien is het een jonge wetenschap, die volop in ontwikkeling is. Dit kan gezien worden aan het feit dat er nog geen sprake is van een vast stelsel van kennis en theorievorming, maar eerder van een verzameling benaderingen.
 • Pogingen om te organiseren zijn?
  Doelgericht
 • vijf EQ eigenschappen 
  zelfkennis, optimisme, kunnen afzien, empathie, sociale vaardigheden
 • Welke 2 aspecten bevat de definitie van organisatiekunde?
  1. Een descriptief aspect. Dit is een beschrijving van het gedrag van organisaties, met motieven en gevolgen.
  2. Een prescriptief aspect. Dit is een advies over te volgen handelwijze en organisatie-inrichtingen.
 • Welke drie kenmerken hebben organisaties?
  Doelgerichtheid, blijvenheid, menselijke samenwerking
 • Wat wordt er bedoeld met interdisciplinariteit in de organisatiekunde?
  Dat organisatiekunde bestaat uit veel elementen die afkomstig zijn uit andere wetenschappen.
 • Een organisatie is iets wat... + schema maken:
  Input (invoer) omzet in output (uitvoer)
 • Wat wordt er bedoeld met multidisciplinair binnen de organisatiekunde?
  Bijdragen verzamelen uit andere vakgebieden die we nodig zijn voor een onderzoek of project. Dingen worden globaal bekeken en er word niet specifiek op ingegaan.

 • Noem bij invoer, transformatie en uitvoer de kenmerken:
  Invoer: arbeid, natuur, kapitaal of informatie
  Transformatie: type organisatie
  Uitvoer: soort dienst of product
 • Hoe noemen we besturing binnen de organisatiekunde?
  Richting geven aan de processen die in een organisatie plaatsvinden.

 • Hoe noemen we dit omzetten? + figuur 8.1 en 8.2 tekenen
  Transformatieproces
 • De mate waarin een besturing slaagt noem je?

  effectiviteit

   

 • Wat wordt er bedoeld met doeltreffendheid of effectiviteit?
  De mate waarin de besturing van een organisatie slaagt.

 • Noem de 6 bedrijfsprocessen:
  1. Marketing- en verkoopproces
  2. Inkoopproces
  3. Fabricaseproces/dienstverleningsproces
  4. Research- en ontwikkelingsproces
  5. Financieel en informatievoorzieningsproces
  6. Personeelsprocese
 • scientific management is van
  Frederick Taylor

 • Via welk proces staan de processen met elkaar in verbinding?
  Via het proces van leiding geven en organiseren
 • General management theory is van
  Henry Fayol

 • Wat is de opvatting van Williamson?

  “Verzorgen we de productie zelf (make) of kopen we het betreffende product bij een leverancier (buy)?”

 • Bureaucratie is van
  Max Weber

 • Het antwoord hierop is:

  Afweging tussen coördinatie- en transactiekosten!

 • Human relations beweging
  Elton Mayo

 • Coordinatiekosten:
  Coordinatiekosten vloeien voort uit het afstemmen van werkzaamheden binnen een organisatie
 • Revisionisme

  Rensis Likert

 • Transactiekosten:
  Transactiekosten vloeien voort uit het afstemmen van werkzaamheden via marktstransacties
 • Systeembenadering
  Kennet boulding

 • De afweging tussen deze kosten bepalen of een activiteit...
  al dan niet binnen een organisatie plaatsvindt, 'make or buy'
 • Contingentiebenadering
  Paul Lawrence en Jay Lorsch
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management
 • N H M van Dam J A Marcus
 • of
 • 2012

Samenvatting - Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management

 • 1.2 Elton Mayo en de Human Relationsbeweging (+-1945)

 • Wat is de essentie van de HR-beweging van Elton Mayo?
  Subjectieve factoren zijn volgens Elton Mayo belangrijker voor de productivitiet dan objectieve factoren. Aandacht voor arbeiders en het gevoel bij een groep  te horen zijn belangrijke factoren om de productiviteit te verhogen. 
 • 1.4 Frederick Taylor en Scientific Management (+- 1900)

 • Noem de kenmerken van de theorie van Scientific management van Fredirick Taylor.
  • Wetenbschappelijke analyse van werkzaamheden en het uitvoeren van bewegingsstudies voor het standaardiseren en normaliseren van het productieprocess
  • Verregaande taakverdeling en training van de arbeiders, waarbij elke handeling en beweging is voorgeschreven.
  • Een hechte en vriendschappelijke relate tussen leign en arbeiders
  • bedrijfsleiders zijn verantwoordelijk voor het analyseren en zoeken naar werkmethodes e net scheppen van productievoorwaarden
  • Door selectie, de juiste man op de juiste plaats
  • Invoeren van prestatiebeloning om de productiekosten te verlagen 
 • 1.8 Max Weber en de theorie van de bureaucratie (+-1940)

 • Noem de kenmerken die in de tijd van Max Weber in grote organisaties aangetroffen werden.
  • een sterke doorgevoerde taakverdeling
  • hierarchische bevelstructuur
  • afgebakenden verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • onpersoonlijke relaties tussen functionarissen
  • werving op bekwaamheden en kennis ipv vriendjespolitiek
  • bevordering en beloning op objective criteria n procedures
  • uitvoering werkzaamheden volgens vaste routineregels
  • alle gegevens zijn vastgelegd in schriftelijke stukken, zodat controle altijd mogelijk is.
  • macht van functionarissen, ook hogere is aan restricties gebonden
 • 2.1 Organisaties

 • Welke omgevingsinvloeden zijn er voor organisaties?
  De interne organisatie
  Externe partijen of belanghebbenden
  Omgevingsfactoren
 • 2.2 Partijen

 • Noem de soorten partijen die van invloed kunne zijn op een organisatie
  • afnemers
  • leveranciers
  • concurrentie
  • vermogensverschaffers
  • werknemers
  • belangenbehartigingsorganisaties
  • overheidsinstellingen
  • media
 • 2.3 Omgevingsfactoren

 • Noem de verschillnde omgeingsfactoren die invloed op een organisatie kunnen hebben 
  • milieufactoren
  • technologischefactoren
  • demografische factoren
  • Economische factoren
  • Politieke factoren
  • Maatschappelijke factoren
 • Geef van elk van de omgevingsfatoren en voorbeeld
  Milieufactoren
  Het broekaseffect en de terugdringing van CO2 uitstoot
  Technologische factoren
  Het toenemende gebruik van Smartphones en tablets
  Demografische factoren
  Leeftijdssamenstelling van een bevolging: de vergrijzing in Nederland
  Economische factoren
  Het stagneren van de huizenprijzen als gevolg van de huidige economische crisis die begon in 2008
  Politieke factoren
  Wetgeving voor het aanscherpen van toezicht op de financiele markt
  Maatschappelijke factoren
  Het verwijderen van arbeid door kinderen uit het productieproces onder maatschappelijke druk.
 • 3.1 Process van strategisch management

 • Geef de definitie van Strategisch management
  Strategisch management houdt in het zorgdragen voor een juiste afstemming op de omgeving en het permanent op peil houden van bekwaamheden, die nodig zijn om eventueel noodzakelijke wijzigingen in de strategie te verwezenlijken.
 • Wat is de klassieke benadeing van strategische management
  De klasieke benadering van strategisch management is synoniem aan strategische planning. Hierbijgaat het erom dat een onderneming dmv strategische planning een evenwicht vindt tussen aan de ene kant de middelen, de sterkte en zwakte van de onderneming aan en  aan de andere kant de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving.
 • Wat is de nieuwe of moderne benadering van strategich management?
  De nieuwe benadering van strategisch managment is synoniem aan strategisch denken. Hiervan is sprake and ondernemingen een visie kunnen uitdragen en doorvoeren. De gedachte hierachter is dat de huidige turbulente omgeving zich niet meer laat vatten in kwantitatieve anaytische modellen.
 • 3.2 Klassieke benadering van strategisch management

 • Noem de drie fasen van strategisch management
  1. Situatieanalyse
  2. Strategievorming
  3. Planning en implementatie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Een praktijkgerichte benadering van organisatie & management.
 • Nick van Dam, Jos Marcus Hans Tiek
 • of
 • 7e [herz.] dr.

Samenvatting - Een praktijkgerichte benadering van organisatie & management.

 • 1.1 Introductie

 • Definitie organisatiekunde
  Interdisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van organisaties alsmede de factoren die dit gedrag bepalen en de wijze waarop organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden.
 • Wat is organisatiekunde?
  Een interdisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van:
  - gedrag van organisaties
  - factoren die dit gedrag bepalen
  - wijze waarop organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden
 • Wat is organisatiekunde?
  Een interdisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van organisaties alsmede de factoren die dit gedrag bepalen en de wijze waarop organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden.
 • Wat is 'organisatiekunde'?
  Een interdisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van organisaties alsmede de factoren die dit gedrag bepalen en de wijze waarop organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden.
 • Wat is gedrag?
  De wijze van optreden en reageren van organisaties
 • Wat is het verschil tussen descriptief en prescriptief?

  desctriptief = beschrijvend
  prescriptief = adviserend
 • De definitie van organisatiekunde omvat twee aspecten van het vakgebied, namelijk:
  • descriptief aspect - beschrijving van het gedrag van organisaties, met de motieven en gevolgen.

  • prescriptief aspect - een advies over te volgen handelswijze en organisatie-inrichtingen.
 • Wat is een 'descriptief aspect'?
  Beschrijvend. Een beschrijving van het gedrag van organisaties, met de motieven en gevolgen.
 • Organisatiekunde omvat 2 aspecten van het vakgebied?
  Descriptief  en prescriptief aspect
 • Wat is interdisciplinariteit?
  Organisatiekunde bevat veel elementen afkomstig uit andere wetenschappen. De verschillende bijdragen worden naar hun belang afgewogen en gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe benadering, waarbij het onderwerp in zijn totaliteit wordt beschouwd.
 • Wat is een multidisciplinaire aanpak?
  Een aanpak waarbij elementen uit andere wetenschappen worden gebruikt.
 • Wat houdt een 'prescriptief aspect' in?
  Oordelend. Een advies over te volgen handelswijze en organisatie-inrichtingen.
 • Wat is descriptief aspect?
  Een beschrijving van het gedrag van organisaties met de motieven en gevolgen.
 • Wat is besturing?
  Pogingen tot gerichte beïnvloeding. Toegespitst op organisaties: het richting geven aan de processen die in een organisatie plaatsvinden naar een vooraf bepaald doel.
 • Wat is een interdisciplinaire aanpak?
  Een aanpak, die net als de multidisciplinaire aanpak, vele elementen uit andere wetenschappen bevat, maar nog een stap verder gaat door deze elementen naar hun specifieke belang af te wegen en te gebruiken voor de ontwikkeling van een nieuwe benadering. De oude disciplines komen dus niet meer herkenbaar naar voren. 
 • Wat is de definitie van 'interdisciplinariteit'?
  De vele elementen die de organisatie bevat die afkomstig zijn uit andere wetenschappen, waarbij de oude disciplines niet meer te herkennen zijn.
 • Wat is prescriptief aspect?
  Advies over te volgen handelwijze en organisatieinrichtingen.
 • Wat wordt bedoelt met doeltreffendheid?
  De mate waarin de besturing slaagt wordt aangeduid met het begrip doeltreffendheid of effectiviteit.
 • Organisatiekunde is een interdisciplinaire wetenschap en bevat dus elementen uit andere wetenschappen. Geef hier drie voorbeelden van.
  Organisatiekunde bevat, bijvoorbeeld, elementen van:
  • bedrijfseconomie
  • marketing
  • technische wetenschappen
  • informatica
  • gedragswetenschappen
  • juridische wetenschappen
 • Wat betekent 'multidisciplinair'?
  De vele elementen die de organisatie bevat die afkomstig zijn uit andere wetenschappen, waarbij de oude disciplines nog te herkennen zijn.
 • Waarom wordt organisatiekunde in het begin gegeven?
  Maakt daarmee direct een start met het kijken vanuit sociaal-bedrijfskundige invalshoek. Dus hoe steekt een organisatie in elkaar en hoe kun je een organisatie goed inrichten en managen.
 • Waar gaat het bij organisatiekunde om?
  Het verkrijgen van een totaalbeeld van een organisatie, organisatieprobleem of project. Hierbij zal geabstraheerd moeten worden en details zullen ondergeschikt zijn.
 • Geef de definitie van besturing (gericht op organisaties):
  Het richting geven aan de processen die in een organisatie plaatsvinden.
 • Waaruit blijkt dat organisatiekunde een jonge wetenschap is?
  Je kunt dit zien aan het feit dat er nog geen sprake is van een vast stelsel van kennis en theorievorming, maar eerder van een verzameling benaderingen. Zij vormen nog geen samenhangend geheel.
 • Is een organisatiedeskundige een generalist of specialist?
  Generalist; weet van diverse disciplines een beetje.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 4:

 • Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management
 • Nick van Dam Jos Marcus
 • 9789001210274 of 9001210279
 • 5de druk.

Samenvatting - Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management

 • 1 Denken over organisatie en management

 • hoe kan organisatiekunde gedefiniëerd worden

  als een interdisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van organisaties almede de factoren die dit gedrag bepalen en de wijze waarop organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden.

 • wat zijn organisatiestructuren
  idk
 • welke twee aspecten van het vakgebied omvat de definitie van organisatiekunde

  een descriptief aspect en prescriptief aspect

 • wie heeft general management uitgevonden
  fayol
 • descriptief aspect; dit is een beschrijving van het gedrag van organisaties, met de motieven en gevolgen.

  prescriptief aspect; dit is een advies over te volgen handelswijze en organisatie-inrichtingen.

 • hoe heet ik

  adam

 • 1.1 Introductie

 • Onder "het gedrag" van organisaties wordt de wijze van optreden en reageren van organisaties verstaan.
 • Interdisciplinariteit: de organisatiekunde bevat veel elementen die afkomstig zijn uit andere wetenschappen. Bij het bestuderen van organisaties spelen vele wetenschappelijke vakgebieden (disciplines) een rol. We denken hierbij aan de bedrijfseconomie.

 • wat wordt er bedoeld met interdisciplinariteit

  hiermee wordt bedoeld dat de organisatiekunde veel elementen bevat die afkomstig zijn uit andere wetenschappen.

 • de definitie van organisatiekunde omvat twee aspecten van het vakgebeid namelijk?

  Descriptief aspect= dit is een beschrijving van het gedrag van organisaties, met de motieven en gevolgen
  prescriptief aspect= dit is een advies over te volgen handelwijze en organisatie inrichtingen.
 • Multidisciplinair: Als we alle bijdragen uit de vakgebieden verzamelen die we nodig hebben voor een onderzoek of project.

 • Wat is de definitie van organisatiekunde?
  Een interdisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van organisaties alsmede de factoren die dit gedrag bepalen en de wijze waarop organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden
 • wat wordt er bedoeld met multidisciplinair

  hiermee wordt bedoeld dat alle bijdragen uit deze vakgebieden verzamelen die we nodig hebben voor een onderzoek of project.

 • wat word er bedoel met interdisciplinariteit?

  de organisatiekunde veel elementen bevat die afkomstig zijn uit anderen wetenschappen

 • Interdisciplinair: Dat wil namelijk zeggen dat de verschillende bijdragen naar hun specifieke belang worden afgewogen en worden gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe benadering, waarbij het ontwerp in zijn totaliteit wordt beschouwd.

 • besturing; pogingen tot gerichte beïnvloeding.

  doeltreffendheid; de mate waarin de besturing slaagt.

 • als we alle bijdragen uit deze vakgebieden verzamelen die we nodig hebben voor een onderzoek of project is dit echter nog geen interdisplinaire, maar een ?
  multidisciplinair
 • Besturing: pogingen tot gerichte beïnvloeding

   

   

 • hoe oud was adam toen hij voor het eerst ging fietsen

  adam was 10 jaar

 • adam was ziek toen hij 10 jaar was

 • Doeltreffendheid of effectiviteit: De mate waarin de besturing slaagt. Nadrukkelijk wordt in het midden gelaten wie deze besturing uitvoert.

 • Organisatiekunde: het verkrijgen van een totaalbeeld van een orgnisatie, een organisatieprobleem of een project, betekent dat vaak geabstraheerd moet worden en details ondergeschikt zijn ==> Ook wel is de naam, van alles een beetje (versnipperend geheel)

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat verstaan we onder productiviteit?
Aantal prestaties in een bepaalde tijd.
Wat word onder arbeidsverdeling verstaan?
Verdelen van werkzaamheden in deeltaken die toegewezen worden aan personen of afdelingen.
Wat is een personele structuur?
Heeft betrekking op mensen binnen een organisatie.
voor het vaststellen van de personele structuur word rekening gehouden met: 
 • Hierarchische verhoudingen: door wie worden opdrachten gegeven
 • bevoegdheden. Wie mag bepaalde beslissingen nemen
 • personele bezetting: welke medewerkers zijn werkzaam op een bepaalde afdeling en in welke functies
 • communicatie: wie informeert: Wie informeert anderen en op welke wijze?  
Wat is een organieke structuur?
Samenwerking voor het bereiken van een bepaal doel, zullen functies verdeeld moeten worden. Vervolgens moeten organen worden gevormd waarbinnen functies worden vervuld.
Welke dingen moeten goed op elkaar worden afgestemd?
 • Financien: de financiele verslaglegging moet zo snel mogelijk op elkaar afgestemd worden om op de hoogte te blijven van de resultaten. Ook zullen de verschillende manieren en programmas op elkaar aangesloten moeten worden.
 • personeel: harmonisatie van functies en arbeidsvoorwaarden.
 • marketing: de onderneming moet een nieuw gezicht krijgen. 
 • productie: de productie moet op elkaar aansluiten, en de inkoop gecombineerd
 • R&D: de knowhow moet worden uitgewisseld om zo tot nieuwe betere ideeen te komen.
Welke stappen kun je nemen om een fusie of overname wel te doen slagen?
 • Strategisch plan met  doestellingen, en de manier waarop men deze denkt te realiseren
 • het management moet goed begeleid worden en tijdig op de hoogte gesteld evenals de medewerkers.
 • een grondige en doordachte planning opstellen aan het proces
 • nauwkeurige financiele en haalbaarheids analyse maken over de kosten en resultaten
Wat zijn de probleemgebieden bij een overname of fusie?
 • Samensmelting van organisatieculturen.
 • voldoende informatie verstrekken over wat nu de plannen zijn en wie wat gaat doen.
 • gedemotiveerd management
 • veel vrijgekomen arbeidsplaatsen moeten worden ingevuld, dat kost veel tijd.
Is het ACM alleen voor Nederland?
Nee, er zijn internationale en Europese samenwerkingen.
Wat is een belangrijke taak van het ACM?
Het goedkeuren van fusies of overnamen. Bepaalde organisaties kunnen door een fusie of overname teveel macht krijgen in een bedrijfstak. Dit willen zij voorkomen.
Wat doet het ACM?
Het zijn toezichthouders die zich sterk maken voor bedrijven en consumenten. Zij zorgen voor een goedwerkende en eerlijke markt.