Samenvatting Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management

ISBN-13 9789001850241
335 Flashcards en notities
136 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001850241. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management

 • 1.1 Introductie

 • Hoe kunnen we organisatiekunde het beste definiëren
  De studie van het gedrag, de beïnvloeding en besturing van organisaties
 • Wat wordt er bedoeld met 'het gedrag' van een organisatie?
  De wijze waarop een organisatie optreedt en reageert
 • Welke twee aspecten bevat het vakgebied van organisatiekunde?
  1) Descriptief aspect
  2) Prescriptief aspect
 • Wat is het "gedrag" van organisaties
  De wijze van optreden en reageren van organisaties
 • Noem 2 aspecten van het vakgebied organisatiekunde.
  Decriptief aspect
  prescriptief aspect
 • Wat is een descriptief aspect?
  Een beschrijving van het gedrag van organisaties, met de motieven en gevolgen
 • definitie organisatie
  een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen om met bepaalde middelen een bepaald doel te bereiken
 • Wat is het descriptieve aspect van organisaties
  Dit is een beschrijving van het gedrag van organisaties, met de motieven en gevolgen
 • Het vak organisatiekunde is een............  wetenschap (Vul in)
  • Interdisciplinaire 
 • Wat is een prescriptief aspect?
  Een advies over te volgen handelwijze en organisatie-inrichting.
 • wat is management?
  de leer van het bestuur van een organisatie
 • Wat is het prescriptieve aspect van organisaties
  Dit is een advies over te volgen handelwijze en organisatie-inrichtingen
 • Wat verstaat men onder het begrip besturing?
  Het geven van richting aan de processen die in een organisatie plaatsvinden
 • Wat is interdisciplinariteit?
  Hiermee wordt bedoeld dat een vakgebied/wetenschap veel elementen bevat die afkomstig zijn uit andere wetenschappen. De afkomst van deze elementen is overigens niet meer herkenbaar.
 • organisatiekunde
  een interdisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van organisaties aslmede de factoren die dit gedrag bepalen en de wijze waarop organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden
 • wat betekent het dat organisatiekunde toepassingsgericht en pragmatisch zijn ingesteld
  Dit houdt in dat de praktijk belangrijker is dan een methodologisch juiste onderbouwing en bewijsvoering
 • Wat bereken je met doeltreffendheid?
  de mate waarin de besturing slaagt
 • Wat betekent multidisciplinair?
  Bijdragen uit verschillende vakgebieden verzamelen die nodig is voor een onderzoek of project waarbij de afkomst herkenbaar is.
 • interdisciplinariteit
  veel elementen die afkomstig zijn uit andere wetenschappen
 • Wat is een multidisciplinaire aanpak
  Dit zijn alle bijdragen uit wetenschappelijke vakgebieden verzameld voor een onderzoek of project
 • Noem een ander woord voor doeltreffendheid.
  Effectiviteit
 • Wat houdt binnen organisaties het begrip besturing in?
  Het richting geven aan de processen die in een organisatie plaatsvinden.
 • multidisciplinair
  organisatiekunde bevat veel elementen die afkomstig zijn uit andere wetenschappen, zoals bedrijfseconomie, marketing, technische wetenschappen, gedragswetenschappen en de juridische wetenschap
 • Wat is interdisciplinaire aanpak
  Dit is wanneer alle toegepaste vakgebieden naar hun waarde worden beoordeeld en dit wordt gebruikt voor een nieuwe benadering
 • Wat is een organisatie?
  Een menselijke samenwerking die doelgericht en blijvend is.
 • Wat is doeltreffendheid/effectiviteit?
  De mate waarin de besturing van een organisatie slaagt.
 • descriptief aspect
  beschrijving van het gedrag van organisaties met de motieven en gevolgen
 • Wat houdt besturing in
  -Poging tot gerichte beïnvloeding
  -richting geven aan de processen van een organisatie. De richting wijst naar een doel
 • Noem de 3 soorten organisatievormen op.
  • Functioneel
  • Institutioneel
  • Productgericht
 • prescriptief aspect
  een advies over te volgen handelwijze en organisatie-inrichtingen
 • Hoe noemt men de mate waarin een besturing slaagt?
  Doeltreffendheid of effectiviteit
 • Wat is een functionele organisatievorm?
  Het op elkaar betrekken van activiteiten en taken die bij elkaar horen.
 • besturing
  het richting geven aan de processen die in een organisatie plaatsvinden
 • Waarom moet er vaak geabstraheerd worden en zijn details ondergeschikt
  Omdat er anders moeilijk een totaalbeeld van de organisatie, organisatieprobleem of project gevormd kan worden
 • Wat is een institutionele organisatievorm? 
  Een organisatie die gezien word als een herkenbare eenheid.
 • doeltreffendheid of effectiviteit
  de mate waarin de besturing slaagt
 • Wat is een productgerichte organisatievorm?
  Organisatievorm waarbij de productie rond gelijksoortige producten is georganiseerd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem enkele voorbeelden van partijen die direct invloed uitoefenen op de organisatie
Leveranciers, afnemers, vermogensverschaffers, concurrenten, werknemers, belanghebbenden organisaties, overheidsinstellingen en media. Dit is de omgeving van organisatie.
Wat wordt er bedoeld met omgeving van een organisatie
Een organisatie maakt deel uit van een maatschappij of een samenleving. De samenleving kan worden opgevat als de omgeving waarbinnen organisatie functioneert.
Uit welke managementinstrumenten bestaat het 7S Model van MC Kinsey
 1. Structuur
 2. Systemen
 3. Stijl van Management
 4. Staf
 5. Sleutelvaardigheden
 6. Strategie
 7. Significante waarde
contignentiebenadering
de keuze voor het toepassen van een management techniek, die voortkomt uit een organisatiekundige theorie, hangt sterk af van de omstandigheden waarin de organisatie zich bevindt. het is de kunst om te ontdekken in welke omstandigheid weke techniek het beste kan worden toegepast.
Kenneth Boulding (1910- 1993)
bedacht de theorie 'systeembenadering'. systeembenadering is een benadering waarbij organisaties worden gezien als een systeem, dat wil zeggen een geheel van samenhangende delen. alle activiteiten in organisaties hangen volgens deze theorie nauw met elkaar samen. de systeembenadering stelt dat het management organisatieproblemen integraal dient aan te pakken.
'Linking pin' -structuur
de organisatie bestaat uit elkaar overlappende groepen, waarbij de leider van de groep ook lid is van een hogere groep. hij dient de groep te leiden, maar ook te zorgen voor communicatie met de hogere groep
Elton Mayo (1880- 1949)
voerde een serie experimenten uit waarbij hij het verband onderzocht tussen verbetering van werkomstandigheden en de productiviteit
Human Relationsbeweging
de beweging gaat ervan uit dat de gelukkige, tevreden menen veelal een maximale arbeidsprestatie leveren. de bedrijfsleiding moet zorgen voor goede intermenselijke verhoudingen met betrekking tot groepen, voldoende aandacht besteden aan de groepen en individuen, waardering laten blijken, voldoende eigen verantwoordelijkheid en vrijheid geven aan individuen
general managementtheorie
een samenhangel stelsel van opvattingen over de wijze waarop organisaties in hun geheel bestuurd zouden moeten worden. het zijn algemene principes die overal gelden waar mensen samenwerken.
Henry Fayol (1841- 1925)
was in Europa de eerste die een samenhangend stelsel van opvattingen ontwikkelde over de wijze waarop organisaties in hun geheel bestuurd zouden moeten worden