Samenvatting Elementair balanslezen

-
ISBN-10 9001706746 ISBN-13 9789001706746
259 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Elementair balanslezen". De auteur(s) van het boek is/zijn G de Man, A M Franssen Honings. Het ISBN van dit boek is 9789001706746 of 9001706746. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Elementair balanslezen

 • 1 Begripsomschrijving

 • Is eigen vermogen debet of credit?
  Credit (rechterzijde v/d balans)
 • Hoe bepaal je het eigen vermogen?
  door het vreemd vermogen van de bezittingen af te trekken. Wat overblijft is het eigen vermogen
 • Materieel, immaterieel en financieel vallen onder de post.......?
  Vaste activa
 • voorraden, vorderingen, effecten en liquide middelen vallen onder de post.......?
  Vlottende activa
 • Wat zijn immateriële vast activa
  Voorbeeld rechten die een bijdrage leveren aan het productieproces.
 • 1.1 Drie definities van de balans.

 • wat is het onderscheid tussen voorraad- en stroomgrootheden?

  voorraadgrootheden zien op een momentopname, stroomgrootheden hebben betrekking op de ontwikkeling van grootheden.

 • Noem 2 manieren hoe een onderneming kan zien hoe het in de loop van een bepaald jaar gedaan heeft?
  doormiddel van winstbepaling door middel van vermogensvergelijking en door de resultatenrekening (winst- en-verliesrekening)
 • bezittingen worden aangemerkt als activa, schulden plus het eigen vermogen is de passiva.

   

 • Noem de betekenis van winstbepaling door middel van vermogensvergelijking
  Men kan de balans van een onderneming aan het einde van het jaar vergelijken met die aan het begin van datzelfde jaar. Wanneer het eigen vermogen aan het einde van het jaar groter is dan aan het begin heeft de onderneming winst gemaakt.
 • Eigen Vermogen (EV) = bezit - schuld

 • Noem de betekenis van de resultatenrekening (winst- en-verliesrekening)
  Door de opbrengsten (baten) te verminderen met de kosten van de onderneming bepaalt men de winst (of het verlies) van de onderneming.
 • De balans naast elkaar gezien met links de debetzijde en rechts de creditzijde wordt de scrontovorm genoemd.

   

 • Wat is een jaarrekening en waar bestaat het uit?
  Het is een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. De jaarrekening bestaat een balans. de resultatenrekening en de toelichting daarop (ook wel jaarverslag genoemd).
 • Waar maak je bij het analyse van het bedrijfsgebeuren onderscheid tussen?
  Tussen voorraadgrootheden en stroomgrootheden
 • Wat is het onderscheid tussen stroomgrootheden en voorraadgrootheden?
  Voorraadgrootheden hebben altijd en alleen betrekking op de situatie op een bepaald moment en kunnen ook alleen op een bepaald tijdstip worden gemeten. Stroomgrootheden hebben alleen betrekking op de ontwikkeling van bepaalde grootheden gedurende een zekere periode.
 • Wat is het verschil tussen balans in scontrovorm en balans in staffelvorm?
  Bij balans in scontrovorm wordt de debetzijde van de balans aan de linkerzijde geplaatst en de creditzijde aan de rechterkant van de balans. Bij balans in staffelvorm worden de balansgegevens de passiva niet naast, maar onder de activa gezet.
 • Wat is de definitie van balanstotaal?
  De totaalstelling van de balans, die vanwege de gelijkheid van activa en passiva aan beide zijden gelijk is.
 • de aanspraken (claims) op de activa (rechterkant) kunnen we onderverdelen in
  Claims van derden en de claims van de juridische eigenaar.
 • Aan welke Nederlandse regelgeving zijn de ondernemers gebonden bij het opstellen van de jaarrekening?
  Boek 2 titel 9 BW bevat uitvoerige voorschriften voor de opstelling van de balans, de winst- en-verliesrekening en de grondslagen van de waardering van vermogensbestanddelen. Ook bevat dit gedeelte voorschriften voor de opstelling van de geconsolideerde balans en resultatenrekening. 
  De artikelen 415 en volgende bevatten bijzondere voorschriften voor de  jaarrekening van banken en verzekeringsmaatschappijen. 
  De private raad voor de jaarverslaggeving geeft nadere richtlijnen voor de verslaggeving van ondernemingen. De richtlijnen geven mede invulling aan de verwijzing in het BW naar normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd voor de opstelling van de jaarrekening.
 • Simpele definitie van balans?
  De balans is een momentopname van de financiële positie van een onderneming. Die positie kan zwak zijn of sterk.  Ook wel een overzicht van bezitting en schulden op een bepaald moment
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat betekent quick ratio?
Hier worden de voorraden niet tot de vlottende activa worden gerekend. het is dus een wat veiligere maatstaf voor de beoordeling van de liquididiteitenpositie van de onderneming dan de current ratio. formule is vlottende activa excl. voorraden: kortlopende schulden
Wanneer is een onderneming iliquide?
Wanneer er niet genoeg vlottende activa zijn om alle kortlopende schulden te betalen.
Wanneer is een onderneming voldoende liquide?
Zolang de vlottende activa voldoende omvang hebben om aan kortlopende verplichtingen te voldoen.
Wat betekent current ratio?
geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Formule is vlottende activa: kortlopende schulden
Hoe kun je de liquiditeit van een onderneming zien?
Doormiddel van current ratio en de quick ratio
Wat betekent de liquiditeit  van een onderneming?
de mate waarin een onderneming in staat is om uit de lopende ontvangsten haar kortlopende verplichtingen te voldoen.
wat betekent debt ratio?
formule is vreemd vermogen: totaal vermogen. geeft aan welk gedeelte van het totaal aan alle activa van de onderneming is gefinancierd met vreemd vermogen.
wanneer is een onderneming solvabel?
Wanneer een ratio meer dan 1 is, dat wil zeggen dat bij eventuele staking van de onderneming alle schulden uit het totale vermogen kunnen worden gehonoreerd
Wat betekent solvabiliteit?
De mate waarin een onderneming aan al haar verplichtingen kan voldoen. Formule is totaal vermogen (balanstotaal) : vreemd vermogen
Wat betekent koers/winstverhouding?
Formule is gemiddelde koers per aandeel: winst per aandeel. Deze wordt gebruikt om te beoordelen of de koers van een aandeel een redelijke weerspiegeling is van de winstgevendheid van de onderneming.