Samenvatting Engels in het basisonderwijs

-
ISBN-10 900184619X ISBN-13 9789001846190
154 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Engels in het basisonderwijs
 • M Bodde Alderlieste
 • 9789001846190 of 900184619X
 • 2016

Samenvatting - Engels in het basisonderwijs

 • 1.1 Rol van 'Europa' in het talenonderwijs

 • Wat is het doel van het Europees talenbeleid?
  Alle kinderen leren naast hun moedertaal ten minste twee vreemde talen (M+2)
 • Wat is het Europese talenbeleid?
  Vorige eeuw: Alle kinderen in Europa leren vanaf hun tiende ten minste één vreemde taal. Vanaf 2000/2002: aanscherping beleid om taalonderwijs aan kinderen onder de tien te stimuleren. Doel: kinderen beheersen hun moedertaal + 2 vreemde talen.
 • Wat is het Erasmus+ Programme?
  Een programma om meertaligheid en taaldiversiteit te bevorderen door werken en studeren over de grens te stimuleren en taalonderwijs te ondersteunen. Dit wordt ingezet omdat de internationale mobiliteit van studenten toeneemt en daarmee de vraag naar meer talenkennis.
 • Wat is een lingua franca?
  Een gemeenschapstaal: een taal die door grote groepen mensen met verschillende moedertalen als gemeenschappelijke taal gebruikt kan worden. In Europa is dat in de meeste landen Engels.
 • Wat vindt er ieder jaar op 26 september plaats?
  De Europese dag van de talen. Het doel is om het grote aantal talen in Europa onder de aandacht te brengen en om culturele en taalkundige diversiteit te stimuleren, alsook mensen te stimuleren om talen te leren.
 • Wat is het CEFR?
  Common European Framework of Reference for Languages. In het Nederlands: het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK).
 • Wat zijn twee redenen waarom het aantal talen toeneemt dat in Europa wordt gesproken?
  Door het talenbeleid en door de migratie binnen Europa.
 • Wat is het ERK
  het Europese Referentiekader voor de Talen
 • Wat is het Europees Referentiekader (ERK) voor de talen?
  Een gemeenschappelijk kader van niveaubeschrijvingen van talen. Hierbij wordt gewerkt met zes niveaus voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken interactie en spreken productie en schrijven.
 • Uit welke 6 niveaus bestaat het ERK?
  A1 en A2: basisgebruiker
  B1 en B2: onafhankelijke gebruiker
  C1 en C2: vaardige gebruiker

  Het gaat hierbij om de vaardigheden luisteren, lezen, spreken (interactie), spreken (productie) en schrijven. Voor elke vaardigheid zijn specifieke niveaueisen samengesteld
 • Welke zes vaardigheidsnvieaus zijn er?
  Basisgebruiker (A1 en A2)
  Onafhankelijke gebruiker (B1 en B2)
  Vaardige gebruiker (C1 en C2)
 • Wat betekent vvto?
  Vroeg vreemdetalenonderwijs
 • Wat zijn de gevolgen van het Europees talenbeleid voor Nederland?
  - naast vvto Engels ook Frans, Duits of Spaans
  - er mag ook in groep 5/6 gestart worden of eerder
  - 15% van de lestijd mag in het Engels, Frans of Duits worden gegeven
  - het aantal scholen dat vvto geeft is explosief gegroeid
  - Engels voor peuters en bso is sterk in opkomst
  - er is toenemende aandacht voor internationalisering en language and cultural awareness
  - er loopt een pilot tpo, waarbij 30-50% van de lessen in het Engels wordt gegeven
  - het aantal tweetalige middelbare scholen is toegenomen
  - er is een sterke toename van het gebruik van Engels in onderwijsprogramma's in het hoger onderwijs.
 • Noem mogelijkheden die scholen hebben door het huidige Europees talenbeleid?
  * Vanaf 2005 mogen scholen ook andere talen aanbieden, naast vvto Engels
  * Er wordt explicieter aangegeven dat scholen eerder kunnen beginnen met Engels dan groep 5 en 6. 
  * sinds 2015/2016: tot 15 % van het basisonderwijs mag in het Engels, Frans of Duits gegeven worden. Er lopen pilots voor tweetalig basisonderwijs.
 • Hoe en wanneer is meertaligheid in Nederland ontstaan?
  Meertaligheid ontstaat door migratie van mensen uit andere landen. Het bestaat in Nederland al eeuwenlang.
 • Wat laat recent onderzoek zien met betrekking tot meertaligheid bij kinderen?
  Kinderen kunnen makkelijk twee talen naast elkaar leren en gebruiken dit zonder dat het ten koste gaat van de eigen moedertaal. Het beheersen van meer dan één taal betekent culturele en economische verrijking en heeft cognitieve voordelen.
 • Hoe leren Nederlanders het Engels?
  Engels is voor Nederlanders niet moeilijk te leren, omdat het dezelfde oorsprong heeft. Vergeleken met andere landen komen mensen in Nederland buiten school vaak en op een spontane manier met Engels in aanraking door het grote aanbod van Engelstalige prograama's, muziek en films, etc. Kinderen van nu leren dan ook, onbewust, van jongs af aan al Engels.
 • Wat is het niveau van het Engels van Nederlanders?
  Nederlanders beheersen het Engels beter dan anderen die de taal niet beheersen. Toch wordt vaak overschat hoe goed we onszelf vinden in het Engels. Overigens zijn we beter in receptieve taalvaardigheid dan productieve taalvaardigheid.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Engels in het basisonderwijs
 • Marianne Bodde Alderlieste, Joke Schokkenbroek
 • 9789001795481 of 900179548X
 • [1e dr.].

Samenvatting - Engels in het basisonderwijs

 • 1 engels

 • lalalala

 • allala

   

 • 1.2 Stand van zaken van Engels in het basisonderwijs

 • Twee voorwaarden bij de invoering zijn nog niet op orde:
  1. Engels heeft nog geen geïntegreerde plaats in het basisonderwijs
  2. De longitudinale leerlijn van Eibo naar het voortgezet onderwijs ontbreekt
 • Wat zijn de afspraken Eibo?
  • Verplicht in groep 7 en 8.
  • Geen wettelijke aantal uren (richtlijn: 80 uur voor groep 7 en 8 samen, dus 40 uur per jaar, is ongeveer 1 uur per week, in praktijk: 30min per week).
  • zelf de uren in te roosteren
 • Wat zijn de zes belangrijkste kenmerken van de communicatieve aanpak?
  1. taalaanbod
  2. voorkennis
  3. situationeel Engels
  4. realistisch taalgebruik
  5. samenhang tussen de vaardigheden
  6. ondersteuning door de leraar
 • Wat zijn de 4 voorwaarden voor Eibo?
  1. Engels krijgt een geïntegreerde plaats in het basisonderwijs.
  2. Er komt een longitudinale leerlijn van Eibo naar het VO
  3. De leraren in het baaionderwijs worden opgeleid om Engels te geven.(voldaan)
  4. Er wordt lesmateriaal voor Eibo ontwikkeld.(voldaan)
 • Wat is communicatief Engels?
  Een leerling moet in het Engels kunnen communiceren. Kunnen communiceren is belangrijker dan het foutloos doen. Ook wordt er zo een positieve houding ten opzichte van het leren van een vreemde taal gewekt.

  Mensen willen een vreemde taal leren omdat ze het willen gebruiken.
 • Wat zijn de 6 kenmerken van communicatieve aanpak?
  1. kwalitatief goed taalaanbod
  2. gebruikmaken van voorkennis
  3. situationeel aanbod van Engels
  4. realistisch taalgebruik
  5. aandacht voor alle vaardigheden
  6. brede ondersteuning door de leraar
 • Waar moet taalaanbod aan voldoen?
  Gevarieerd en kwalitatief goed
  Alledaagse thema's (hobby's, vrije tijd, boodschappen doen)
  Onderwerpen zijn betekenisvol
 • Wat doe je met voorkennis?
  Iedereen krijgt het zelfde aangeboden, maar door voorkennis zal het resultaat verschillen. Maar gebruik van de voorkennis.

  Individuele belangstelling en leervermogen spelen een rol -> ruimte maken voor individuele variaties -> leerling en leerproces middelpunt van curriculum.
 • Welke resultaten heeft de PPON?
  1. Engels staat op alle scholen in groep 7 en 8 op het rooster, meeste scholen wordt het één keer per week gegeven, ongeveer drie kwartier
  2. Lessen worden meestal door eigen groepsleerkracht verzorgd aan de hand van een lespakket
  3. Derde van leraren zegt geen specifieke scholing voor Engels te hebben gehad op de pabo
  4. Luister- en spreekvaardigheid worden veel geoefend. Aan lees- en schrijfvaardigheid wordt minder aandacht besteed
  5. De helft van kinderen bereikt de standaardvoldoende voor woordenschat
  6. Kinderen vinden Engels een belangrijk vak maar vinden het niet zonder meer gemakkelijk of leuk. Ze vinden het niet eng om Engels te spreken en durven best met iemand in Engels te praten, maar het schrijven terughoudend
 • Wat is situationeel Engels?
  Niet woordjes leren uit het hoofd, maar woordjes leren door ze te gebruiken.

  Eveneens voor grammatica. Leren door gebruik van standaard zinnen en uitdrukkingen.

  Leren door rollenspellen en andere activiteiten.

  Herhaling om te automatiseren.
 • Wat is realistisch taalgebruik?
  Voorbeelden door native speakers -> kijk of luister fragmenten
 • Welke vaardigheden moet ll leren?
  Luisteren
  Kijken
  Spreken
  Lezen
  Schrijven

  Luisteren/lezen -> belangrijkste info uit tekst halen
  Schrijven -> korte berichtjes schrijven.

  Engels moet in samenhang met andere vakken
 • Hoe ondersteun je de leerling bij Engelse les?
  Stimuleren veel Engels te spreken. Succeservaringen bieden. Praktische opdrachten uitvoeren (elkaar de weg wijzen, beschrijven van je eigen kamer). Variatie in activiteiten -> verschillende manieren met Engels bezig.
  Feedback geven
  Weinig toetsing -> beperkte lestijd en stof. -> voortgangstoetsen -> inzet en meting communicatieve vaardigheid
 • Hoe Engels voor taalzwakke of anderstalige leerlingen?
  Door Engels geven in het Engels. Verrijking door aanwijzen, gebaren en visualiseren.

  Begin situatie is voor anderstalige en Nederlandstalige gelijk wanneer aanbod in het Engels is.

  VVTO is belangrijk voor dyslectische leerling. Leren spreken en verstaan.
 • Wat te doen met verschillen in voorkennis?
  Kinderen met geringe kennis, meer luisteren en laten wennen. Langere stille periode (niet zelf spreken).

  Kinderen met meer kennis, taken en opdrachten waarmee ze Engels consolideren en uitbreiden.
 • Wat zijn de kerndoelen voor Engels?
  • LL leren info verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten
  • LL kunnen info vragen of geven in het Engels. En ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in Engels
  • LL leren enkele eenvoudige zinnen schrijven
  • LL leren woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met een woordenboek.
 • Waarom geen vakleerkracht in Basisonderwijs?
  Geen opleiding tot vakleerkracht Eibo (VO is andere opzet)
 • Wat zijn voordelen van Engels door groepsleerkracht?
  • Je weet hoe je aan het jonge kind les geeft
  • Specifieke pedagogisch en didactische aanpak
  • Kan buiten de les nog terug komen op onderwerp van Engelse les
  • Meerdere vakken integreren bij Engels.
  • Je kent de leerling -> meer uit kind te halen
 • Nadelen Engels door groepsleerkracht?
  • Minder vakdidactische kennis
  • Minder geoefend in Engels
 • Wat is het ERK?
  Het ERK is het Europees Referentiekader voor de Talen
  Common European Framework of Reference for Modern Languages (CEF)
  (ontwikkeld door de Raad van Europa)

  Is raamwerk van niveauomschrijvingen voor moderne vreemde talen. Niveau en competenties van (vreemde)taalgebruikers in Europa inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.
 • Wat zijn de niveaus van het ERK?
  (luisteren, lezen, spreken (interactief en productief) en schrijven)

  Basisgebruiker: A1 en A2
  Onafhankelijke gebruiker: B1 en B2
  Vaardige gebruiker: C1 en C2
 • Welk lesmateriaal voor Eibo?
  Geen methode maar leergang en lespakket: tekstboeken, werkboeken, handleidingen, geluidsmateriaal enz.

  Methode is didactische methode of aanpak te geven, gebaseerd op theoretische bronnen (bv communicatieve methode)
 • Welke aanvullende lesmaterialen?
  Woordenboeken voor kinderen (picture dictionaires, woordenboeken op thema)
  Boeken en bronnen met puzzels, spelletjes, liedjes, woordenschatactiviteiten, projecten enz.
  Internet

  Zelf maken kost tijd, veel tijd.

  Goed materiaal hoeft geen goede lessen te geven -> zelf verantwoordelijk!!!
 • Wat is VVTO
  Vroeg VreemdeTalenOnderwijs (vanaf groep 1 Engels)
 • Wat is CLIL
  Content and Language Intergrated Language (Vakken op school in het Engels geven)
 • Wat is PPON
  Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (Peilingen om kennis, inzichten en vaardigheden in kaart te brengen)
 • Welk niveau moet je minimaal beheersen volgens het ERK om een serieus gesprek te kunnen voeren?
  B2
 • Wat is door de recente ontwikkelingen in het Engelse onderwijs toegenomen?
  1. buitenschoolse voorkennis aan Engels, ook bij kleuters
  2. kinderen in meertalige gezinnen met als gevolg meer-taligheid en talen in de school
  3. multimedia in de school en de intrede van de digitale leraar
  4. er komen steeds meer lesmaterialen voor jonge leerlingen
  5. het ERK wordt in het talenonderwijs geïmplementeerd.
 • Wat is het belangrijkste uitgangspunt van Eibo?
  Leren communiceren
 • Wat zijn de verbeterpunten bij het Engelse Onderwijs?
  1. Opleiding en nascholing van leraren
  2. Tijdsinvestering in de school
  3. Rendement van Engels
 • Waar scoren de leerlingen wel voldoende op?
  Uitspraak
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.