Samenvatting Essential Criminology

-
ISBN-10 0813391598 ISBN-13 9780813391595
334 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Essential Criminology". De auteur(s) van het boek is/zijn Mark M Lanier Stuart Henry. Het ISBN van dit boek is 9780813391595 of 0813391598. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Essential Criminology

 • 1 Week 1

 • Kuhn
  Wetenschappelijke revoluties leiden tot een grote verandering. Dit leidt tot een paradigmaverschuiving.
  Er is normale wetenschap. Dit is het voortborduren op reeds bestaande kennis en theorieën. Dit kan worden vergeleken met het oplossen van puzzels. De wetenschap kan ook stappen achteruit maken en soms levert het geen grote kennis op. Je weet nooit iets zeker en moet altijd open blijven staan en twijfel behouden (dit kan soms moeilijk zijn).
 • Wat zijn de aspecten van wetenschappelijke methoden?
  - Systematisch (men zoekt een trend)
  - Observatie (bijv. via enquete)
  - Experimenten
  - Het moet transparant (duidelijk) en herhaalbaar zijn
  - Verantwoording van Methoden is belangrijk
 • Leg kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit en welke is dominant in de SW?
  Kwalitatief (bv observaties, interviews, participerende observatie, virtuele etnografie): kleinere aantallen, slecht generaliseerbaar. Voornamelijk diepte-info
  Voordeel: meer diepte-info; achtergronden 
  Nadeel: kleine groepen; representativiteit onduidelijk

  Kwantitatief (bv surveys): grote aantallen, wel oppervlakkig (breedte-info)
  Voordeel: grote aantallen; representatief; theorie toetsen; anoniem
  Nadeel: blijft oppervlakkig; geeft niet echt de oorzaak aan
  --> Dit is dominant in de SW
 • 19e eeuw: medische verklaringen (Lombroso)
  20e eeuw: voornamelijk SW (medisch komt wel terug, kijkend naar genen)
 • Gewone mensen kunnen in beesten veranderen
  vb: WOII, dit onderzocht André Köbben
  nu: ISIS
  kijk ook naar psychologische experimenten als Milgram en Zimbardo
 • Victimologie (Jan van Dijk) --> fysieke, emotionele en financiële schade bij slachtoffers (van Dijk onderzocht dit aan de hand van ervaringen van slachtoffers)
 • Criminologie wordt kritischer, onafhankelijker en minder gouvernementeel. Er wordt niet meer alleen gekeken naar de juridische kant, maar ook naar deprivatie (achterstelling) en schade.
 • Criminologie als domeinwetenschap:
  --> verschillende disciplines bestudeerd
  --> meestal meso en macro als verklaringsniveau
  --> pogingen tot multidisciplinaire aanpak (vaak moeilijk)
  - historische criminologie (Spierenburg)
  - meedenken ipv kritisch: bv gouvernementele criminologie
  - vanaf '60/'70: Foucault: totalitaire instituties
 • Wat zijn de 6 ontwikkelingen in globalisering?
  - Globalisering (Passas: criminogeen): corporate crimes; juridisering sociale en openbare gezondheidsvragen; schade (Bhopal ramp)
  - Globalisering communicatie
  - Privatisering en individualisering
  - Globalisering van ziekten (Aids)
  - Globalisering conflicten
  - Terrorisme 
 • 1.1 hoofdstuk 1

 • wat zijn de fundamentele veranderingen die hebben bijgedragen aan de veranderende wereld?
  globalisering, communicatie, privatisering, verspreiding van ziekte, veranderende visies t.a.v. conflit en internationalisering van terrorisme
 • Wat is globalisering?
  een proces waarin verschillen op economisch, technisch, sociaal en politiek gebied veranderen van een nationaal netwerk naar een groot systeem
 • Waarom worden er door globalisering meer mensen op de wereld werkeloos?
  Door globalisering is communicatie en media belangrijker geworden, waardoor er een verschuiving ontstond van 'manufacturing' naar 'service'. Hiervoor is vaak een opleiding nodig waardoor de onderste laag van de samenleving eerder werkeloos wordt
 • de twee trends die opkomen bij globalisering en werkeloosheid
  afwijzing collectieve, sociale actie en meer economische polarisatie
 • De 'over all' gevolgen van globalisering
  impersonal society, polarisatie arm en rijk,
 • wat is victimologie?
  de studie over wanneer iemand een slachtoffer wordt en hoe slachtoffers worden gezien etc
 • Kritiek op victimologie
  Teveel focus op het individu in plaats van de 'social harm'
 • 1.1.1 Hoofdstuk 2 Wat is criminaliteit?


 • Wat is criminaliteit?
  Gedrag dat als misdrijf strafbaar is gesteld bij wet in formele zin.
 • Wat betekent de term Moral Panic?

  Wanneer een groep personen aandacht vragen voor iets via de media en dit zoveel reuring oplevert dat het op de politieke agenda komt.

  Deze mensen worden "moral entrepeneurs" ( morele ondernemers ) genoemd. Zij maken vaak gebruik van massamedia.
 • Wat is abolitionisme?
  Het afschaffen van het WvSr en overstappen op een ander systeem. Zoals oplossen via Civiel, Burgerlijk Recht en burgers onderling.
 • Wat houdt de term "crimes of the powerless" in?
  Dat individuen uit de lagere klassen, ras en geslacht eerder gearresteerd worden voor feiten die net zo vaak door de andere klassen worden gepleegd. Zij worden dus meer gearresteerd dab de rijke en machtige mens.
 • Wat houdt de term "crimes of the powerfull" in?
  Deze feiten worden gepleegd door individuen die een sterke economische en politieke positie hebben. Ook de witte boorden criminaliteit valt hier onder. Deze macht schept niet alleen de mogelijkheid om aan zulke vormen van criminaliteit te doen, maar ook om aan vervolging te ontkomen.
 • Wat heeft de daling van de jeugdcriminaliteit vanaf 2007 veroorzaakt?

  Jaap de Waard:
  1. Het niet meer kunnen plegen van criminaliteit ( betere beveiliging) = securisatie-hypothese

  Afname first offenders > door camera's meer in de gaten gehouden
  2. Niet meer willen plegen van criminaliteit> tevreden over eigen leven. Ook minder alcohol, drugs en spijbelen> door regels
  Steeds meer Social Media en Gaming, hierdoor minder tijd/behoefte aan deviant gedrag.

  3. Niet "mogen" plegen van een delict > moeilijk meetbaar. Wel hogere strafmaat sinds 2007


  Belangrijkste : gaming en social media en Securisatie hypothese!
 • Wat is het Dark Number bij criminaliteit?
  Criminaliteit die niet bij de politie bekend is.
 • Welke 2 manieren van onderzoek zijn er?

  Kwalitatief ( diepte-interview)
  Kwantitatief (statistisch)
 • Wat zijn de oorzaken van Dark Number?

  Kleine delicten > geen aangifte,
  Geen vertrouwen in de politie
  Schaamte
  Angst
  Slachtofferloze delicten ( bijv. Drugs)
  Slachtoffer zelf crimineel> geen aangifte
  Delict in de prive -sfeer
  Haalwerk vs brengwerk

  Halen = zonder aangifte (vb drugs)

  Brengwerk = met aangifte
 • Wat kun je doen om Dark Number zo klein mogelijk te krijgen?

  Onderzoek naar:
  • 1. Aangiftebereidheid
  • 2. Daderenquetes
  • 3. Slachtoffer-enquetes
  • 4. Directe observatie

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe bekeek Louk Hulsman de beleidsinvloed van de labeling theorie?
Decriminalisering van het bezit van cannabis (opdat primaire deviantie niet overgaat in secundaire deviantie. In '76 kwam cannabis op een aparte lijst door een wijziging van de opiumwet. Tot 30 gram werd een overtreding. Er kwam een lage opsporingsprioriteit (toepassing opportuniteitsbeginsel = officier van justitie mag zelf bepalen of iets wordt vervolgd). Hierna kwamen er jongeren-centra en huisdealers (OM richtlijn), werd losgelaten. In de jaren '80 opende de eerste coffeeshops. Vanaf '95 mocht je 500 gram huisvoorraad hebben. Het is en blijft een misdrijf maar elk lokaal beleid heeft andere richtlijnen.
Hulsman wilde het ontstaan van illegale markten voorkomen. Hij is een fervent aanhanger van het abolitionisme (afschaffen van het strafrecht).
Wat is de stelling van sociaalbiologen
omgeving en ervaring hebben een invloed op gedrag, maar gedrag wordt vooral veroorzaakt door de 'biologische machine'
Welke 3 subculturen zijn er inde theorie van Cloward en Ohlin?

 1. Criminele subculturen ( materieel, geen geweld)
 2. Conflict subculturen (gewelddadig, onrechtvaardige maatschappij, vechten om territorium met andere gangs)
 3. Subculturen gebaseerd op reatrisme =terugtrekken ( drop-outs, alcohol en drugs misbruik,seks)
In hoeverre worden de theorieën van Cohen,Cloward en Ohlin ondersteund door empirisch wetenschappelijk bewijs?
Deze theorieën geven geen verklaring voor alle criminaliteit door jongeren en ook geen verklaring voor criminaliteit bij meisjes.
Wat houdt de subculturele theorie van Cloward en Ohlin in?

Collectieve handelingen zijn de sleutel tot delinquent gedrag.

Cohen > afwijzen van de waarden vd middenklasse
Cloward en Ohlin > jongens zijn rationeel , op zoek naar succesdoel evt middels illegale manieren.Ontstaan van bendes /gangs > interactie met soortgenoten ( op legtieme wijze geen toegang tot succesdoelen)
Wat houdt de delinquente subcultuur theorie van Cohen in?

Cohen probeerde de ideeën van de Chicago School over cultuur, differentiële associatie en criminaliteit met Merton's anomie theorie te integreren. De ideeën van Merton verklaren hoe delinquent gedragspatronen ontstaan. Cohen vindt echter dat Merton dit te individueel benaderd. Cohen observeert gedrag dat voortkomt en ook ontstaat in interactieve groepen. Elk lid stimuleert de anderen tot gedrag dat ze alleen niet zouden vertonen.


Jongens uit de lageren klassen ervaren spanning > statusfrustratie> collectief rebelleren (= reaction formation)
Wat is Broken Windows Policing?
Zero Tolerance beleid
Wat houdt de Broken Windows theorie in?

Als kleinere overtredingen niet worden bestraft, dan is stap naar grortere overtredingen makkelijk en uiteindelijk kan dit leiden tot persistent crimineel gedrag.

Verloedering/vervuiling leidt ook sneller tot een overtreding
Wat waren de bevindingen van Pieter Tops over de Vogeltjeswijk in Tilburg?
Veel multi-problem gezinnen
Criminaliteit en drugs

De vraag Wie ben ik? speelt een grote rol in deze wijk ( wijk voor asocialen door de overheid gecreëerd).
Overheid heeft ook geprobeerd om de wijk te verbeteren. Dit was echter steeds voor ( te) korte duur. Buurt werd in de steek gelaten.
Onaangepast was afhankelijk van de tijdsgeest positief of negatief...
Waarom is in NL deze problematiek minder ernstig?

Politiek beleid ; geen wijken die aan hun lot worden overgelaten
Contact wordt gehouden
Politie probeert op positieve manier contact te houden en aan te spreken in de wijk (wijkagent)

Betere basisvoorzieningen