Samenvatting Ethiek en recht in kort bestek

-
ISBN-10 9089745734 ISBN-13 9789089745736
297 Flashcards en notities
34 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ethiek en recht in kort bestek". De auteur(s) van het boek is/zijn E H Schotman. Het ISBN van dit boek is 9789089745736 of 9089745734. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Ethiek en recht in kort bestek

 • 1 Moraliteit en ethiek

 • Rechtspsychologie, bestaat uit:

  - gedragstechnologie

  - gedrag onder invloed van het recht

  Bij rechtspsychologie kijken ze hoe men zich gedraagt en welke invloed dat heeft. Ook kijken ze hoe men vind hoe andere zich gedragen / zouden moeten gedragen.

   

  Men gebruikt een rationeel criterium voor nut maximalisatie. Men denkt aan zichzelf. (afwegen --> wat is het nut --> waarom wel, waarom niet?

   

  Altruïsme : zelf heb je er geen belangen bij, maar je doet het voor de samenleving.

   

  Soorten regels bij rechtspsychologie.

  1. maximale nut uit situatie halen.

  2. orde creëren en handhaven --> zorgen voor regelmaat.

   

  De regels van rechtspsychologie worden aangeleerd in fasen ; socialisatie proces.

  1. aanpassen aan wensen van de groep.

  2. identificeren met anderen (sociale controle).

  3. internalisatie, acceptatie sociale invloed.

  Fasen 1 en 2 komen van buitenaf, en fase 3 komt van binnen uit.

   

  De regels van rechtspsychologie opvolgen wordt bepaald door:

  1. Je houding tegenover iets --> rationele keuze ( eigen belang ).

  2. De sociale norm --> directe omgeving (vrienden, familie etc.).

  3. Sociale oriëntatie --> voor jou en de rest op de wereld.

   

  -----

  een sociale norm = ongeschreven regel

  een rechtsregel = geschreven regel

  -----

   

  Schuld:

  Attributietheorie: de manier waarop wij gebeurtenissen en het gedrag van onszelf en anderen aan oorzaken toeschrijven. Oorzaken zijn : intern, extern, stabiel ( permanent ) en niet stabiel ( tijdelijk ).

   

  Intern of extern atribueren.

  1. gedifferentieerdheid (eerdere ervaring).

  2. consistentie ( herbevestiging ).

  3. consensus ( andere bevestigen ).

   

 • Omschrijf het begrip moraliteit:

  Het gedrag van mensen en hoe er gehandeld moet worden in de omgang met anderen.

 • Definitie moraliteit
  Moraliteit is het geheel aan regels, waarden en houdingen dat het gedrag van mensen reguleert met het oog op de belangen en het welzijn van anderen. Morele regels begrenzen de individuele vrijheid van handelen, een gemeenschappelijk belang stijgt uit boven het eigen belang.
 • Leg het verschil uit tussen 'smalle' en 'brede' moraal:

  Smalle moraal: in hoeverre moet er rekening worden gehouden met de belangen en welzijn van anderen?

  Brede moraal: een zinvol en gelukkig leven.

 • Wat is altruïsme

  zelf weinig belangen er bij, maar je doet het voor de rest van de bevolking.

 • Normen + voorbeeld
  Morele regels noemen we ook wel normen. Normen hebben een dwingend karakter. Vaak zijn morele regels niet in een geschreven regel vastgelegd. Moreel gedrag is aangeboren en de meeste morele keuzen worden intuïtief gemaakt. 

  Norm: Als de trein, tram of bus aankomt, wacht je even tot de mensen uitgestapt zijn, alvorens zelf in te stappen.
  Waarde: Geduld
 • Wat wordt er bedoeld met "moraliteit is normatief"?

  Er wordt voorgeschreven hoe gehandeld moet worden in de omgang met anderen.

 • 2 regels voor rechtspsychologie.

  maximale nut uit situatie halen en orde creëren / handhaven.

 • Waarden + voorbeeld
  Waarden geven richting aan het handelen, ze geven aan wat goed, gewenst en waardevol is. Waarden worden pas zichtbaar in het handelen van mensen.
   
  Voorbeelden waarden: leven, bewustzijn, gezondheid, kracht, genot, waarheid, kennis, schoonheid, liefde, rechtvaardigheid, vrede, veiligheid, eer, zelfrespect, wijsheid.
 • Wat zijn normen en waarden en wat zijn de verschillen?

  Normen betekent regel of richtlijn. Ze gebieden of verbieden een bepaald gedrag.

  Waarden zijn abstract. Ze beschrijven een doel, maar niet per se de weg die ernaar leidt.

 • Wat is de attributietheorie?

  de manier waarop wij gebeurtenissen en het gedrag van onszelf en anderen aan oorzaken toeschrijven.

 • Normen en waarden
  Waarden beschrijven een doel of een uitgangspunt. Normen schrijven concreet gedrag voor. Normen trekken grenzen, terwijl waarden een ideaal formuleren en als uitgangspunt fungeren. 
 • Tunnelvisie: kijken naar alle aanwijzingen vanuit een al aangenomen hypothese. Hierdoor worden alle andere verklaringen over het hoofd gezien.

  De politie heeft vaak tunnelvisie, wanneer ze zo graag een dader opgepakt willen hebben.

   

  De getuigen van zo'n zaak Zijn die getuigen betrouwbaar of niet?

  We hebben getuigen die af en toe falen; verschillende soorten getuigen.

  De onbetrouwbare getuige:

  Mensen die niet meer precies weten hoe iemand er uit ziet, gaan plaatjes vormen. Bijvoorbeeld: de crimineel die je hebt gezien leek op iemand. Je gaat linken leggen met diegene die je al kent, terwijl de details altijd anders zijn. Jij maakt een link met iemand met blauwe ogen en denkt hierdoor dat die dader ook blauwe ogen heeft terwijl die misschien wel bruine ogen heeft.

  De functionele getuige:

  De functionele getuige denkt met zijn semantische geheugen. Je semantische geheugen bevat informatie die wij hebben onthouden omdat het mogelijk van nut kan zijn voor ons overleven en functioneren.

  Ook denken ze soms met hun autobiografische geheugen. Dit is dat wij concrete gebeurtenissen opslaan die wij zelf meemaakten en kort gezegd de toppen en dalen van ons leven vormen.

  De dynamische getuige:

  Dit is een getuige die zich een persoon of zaak kan herinneren aan de hand van cues. Zodra er een cue komt die de getuige herkent, krijgt hij of zij een idee over hoe die dader er uit ziet, of hoe de daad ging. Mensen nemen in het algemeen situaties in fragmenten waar en maken een compleet verhaal door de gaten in te vullen. In het algemeen weten wij nu dat je het beste een getuige direct na het misdrijf kan verhoren.

  De zekere getuige:

  Een getuige die zo zeker is van zijn verklaring dat sommige politie gelijk zoiets heeft van; dit is het beeld dit moet het zijn !

   

  -------------

  Slechte getuigen, die onjuiste verhalen vertellen omdat zij slecht waarnamen, het niet goed hebben onthouden of zich laten beïnvloeden door de buitenwereld, lijken eerder uitzondering dan regel Dan maakt dat soort getuigen niet minder lastig. Maar het is wel een goede reden om rechtspsychologen met doemverhalen over getuigen niet altijd serieus te nemen.

 • Noem drie verschillen tussen moraliteit en religie:

  1. religie omvat meer dan morele regels

  2. moraliteit heeft geen centraal betekenisverlenend verhaal, terwijl religie heilige boeken heeft.

  3. Religie heeft meestal een bovennatuurlijk opperwezen die de oorsprong is van alle morele regels.

 • Noem 4 verschillen tussen moraliteit en recht:

  1. Recht onderscheidt zich van morele regels doordat het recht geschreven bronnen heeft.

  2. Rechtsregels kunnen worden afgedwongen. Bij overtreding van een morele regel bestaat er geen sanctie.

  3. Het recht bestaat niet alleen uit regels van rechten en plichten, maar ook regels mbt bevoegdheden van instanties en procedures. Ook wel secundaire regels van het recht genoemd.

  4. Het recht is ingebed en heeft een sociaal systeem. De wet kent instanties waarin mensen in dienst zijn om recht te handhaven. Moraliteit heeft geen eigen apparaat.

 • Morele regels kunnen niet afgedwongen worden, maar kennen wel sancties. Noem er twee:

   

  Moord, stelen: gevangenisstraf.

 • Wat is het verschil tussen descriptieve en normatieve ethiek?

   

  Descriptief: beschrijven en verhelderen van morele begrippen.

  Normatief: het voorschrijven van gedrag. Het beschrijven van het pad dat leidt tot een zinvol en juist leven.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

kritiek op deugdethiek
De deugd ethiek schrijft niet hoe er gehandeld moet worden, de beslissing hang af van wie de beslissing moet nemen, in welke omstandigheden en ten aanzien van wat of wie er besloten moet worden. In ons dagelijkse leven is dat misschien geen probleem, maar het is wel een probleem wanneer een ambtenaar moet beslissen over verstrekking van een vergunning of een uitkering. Dan spelen niet alleen de omstandigheden een belangrijk rol maar ook de regel die toegepast moet worden. Toepassen van een regel zorgt voor rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.dat zijn ook belangrijke rechtsbeginsel zij staan voor betrouwbaarheid van de overheid en voorspelbaar van haar handelen.
irrationeel en rationeel deel
De mens in irrantioneel deel dat kant natuur noemden 

En rationeel het verstand logos

Juiste vorm van emoties en rede noemde hij deugd of karaktertrek
doel van aristoles
Lukken alles wat een mens heeft aan talenten,vermogens en emoties op een zo goed mogelijk manier tot ontwikkeling te brengen. Doel van aristolses
deugden
Echt menselijk geluk, het geluk dat bij mensen hoort, kun je verwerven door je karakter op een bepaalde manier te vormen. Er is een aantal karaktertrekken dat je moet ontwikkelen en dat moet je zo goed mogelijk doen. Die karaktertrekken zijn deugden
Welke kenmerken horen bij professionele integriteit?
 • Het bezitten van technische competenties. Je mag geen misbruik maken van het kennisoverwicht.
 • Toewijding. Inzet, het werk serieus nemen.
 • Standvastigheid. Weerstand kunnen bieden aan verleidingen. 
 • Verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk voor het werk op je nemen.
Hoe wordt geestelijke integriteit gewaarborgd?
Verbod om zonder toestemming iemand aan te sluiten op leugendetector, psychologisch onderzoek te doen bij verdachte.
Hoe wordt lichamelijke integriteit gewaarborgd?
Grondwet artikel 11: verbod op gedwongen abortus, afgedwongen sterilisatie, afgedwongen donorschap, tegen wil afknippen van haar.
Welke betekenis heeft persoonlijke integriteit in het recht?
Heelheid. Er is onderscheid tussen geestelijke en lichamelijke integriteit en het is verboden die aan te tasten.
Welke vierde eigenschap is naast correspondentie, consistentie en coherentie nodig wil iemand integer zijn?
De opvattingen moeten aan een morele standaard voldoen. Ze moeten passen binnen de algemeen aanvaarde morele opvattingen.
Welke drie kenmerken horen bij persoonlijke integriteit?
 1. Correspondentie: doen wat je zegt; handelen naar je principes.
 2. Consistentie: niet de ene keer dit zeggen en de andere keer dat.
 3. Coherentie: het totaal aan opvattingen moet een geheel vormen (coherent zijn aan elkaar).