Samenvatting Europees recht, algemeen deel : sinds het Verdrag van Lissabon

-
ISBN-10 9089520686 ISBN-13 9789089520685
420 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Europees recht, algemeen deel : sinds het Verdrag van Lissabon". De auteur(s) van het boek is/zijn W T Eijsbouts overige A A H van Hoek. Het ISBN van dit boek is 9789089520685 of 9089520686. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Europees recht, algemeen deel : sinds het Verdrag van Lissabon

 • 1 Aard, structuur en recht van de Europese Unie

 • Europees recht: Is het geheel of systeem van bindende regels betreffende doelstellingen, inrichting en functioneren van de EU.
 • wat mist als we spreken over de EU als internationale organisatie?

  de geweldige ontwikkelingsdrang, zowel naar inhoudelijk werkterrein als  geografische omvang en verdragsrechtelijke norm

   

  • Bij intergouvernementele samenwerking is de op een verdrag gebaseerde organisatie gebonden aan de toestemming van alle lidstaten (unanimiteit, vetorecht). Voorbeeld: Raad van Europa.
  • Bij supranationale samenwerking krijgt de op een verdrag gebaseerde organisatie bevoegdheden op een beperkt (steeds breder wordend) terrein, die ook zonder toestemming van een lidstaat gerealiseerd kunnen worden. Voorbeeld: Europese Unie op het terrein van de interne markt.
  • Bij federale samenwerking worden belangrijke taken van de lidstaten overgenomen door een overkoepelende staat op basis van een constitutie. Voorbeeld: Bondsrepubliek Duitsland.
 • Unie: als internationale organisatie en als verband.
 • wat is Europees recht?

  geheel van bindende regels, belsuiten, feiten en structuren, ontstaan inde loop van de Europese inegratie en gericht op het in stand houden, funcioneren en op de doelstellingen en waarden van de EU als verband van lidstaten en burgers
 • Ontwikkeling die de organisatie vertoont, zowel inhoudelijk werkterrein als naar geografische omvang en verdragsrechtelijke vorm. die ontwikkeling betreft EU niet als een functioneel samenwerkingsverband maar als een gemeenschap in wording.
 • EU heeft formele oorsprong in het EGKS verdrag van 1951

 • Europees recht als gemeenschap: het geheel van bindende regels, besluiten, feiten en structuren, ontstaan in de loop van de Europese integratie en gericht op het in standhouden, op het functioneren, op de doelstellingen en waarden en op de ontwikkeling van de EU als verband van de lidstaten en de burgers met een gezamenlijke bestemming.
 • opsgpodfg

  odfgdpokg
 • Een maatschappelijke eenheid twee voordelen: 1. is het perspectief van eenheid van het Euoprees recht. Eenheid van recht is uiteindelijk niet een kwestie van organisatorisch maar van maatschappelijke verband. 2. is ook de ontwikkeling van het Europees recht en van de EU op deze manier binnen de omschrijving gehaald.
 • poisdgpspkiposd

  sdogksd
 • Maatschappelijk verband; globaal en juridisch: De EU is het verband van lidstaten, bevolkingen en burgers dat in zijn prilste vorm is opgericht op 18 april 1951 als "Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal '(EGKS) en dat sindsdien herhaaldelijk is veranderd van naam en verbreed juridische grondslag dat groeit in ledental en werkterreinen en zich verdiept in mate van solidariteit. Zijn doelstelling is de veiligheid en de welvaart van de lidstaten en de burgers bevorderen
 • gdfg

  kjnkjh
 • EGKS: 18 - 4- 1951: Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
 • lkjlkj

  ljlkjk
 • De rol van het recht in de Unie: Politiek: de Europese landen verbinden Historich: grote stappen vastleggen in verdragen Instrumenteel: de gestelde doelen nastreven in regelgeving. Conflictoplossend: geschillen die rijzen uit ambities en onverwachte gebeurtenissen bevredigend te beslechten. Sociaal-economisch: Uitwisselen van zaken en ideeën en de welvaart te vergroten. Individueel: de burgers als Europeanen rechtens handelingsmogelijkheden en bescherming te bieden tegen hun overheden en elkaar.
 • 1.1 Defenities: recht van een organisatie, recht van een verband

 • Zie 1.
 • Europees recht: Is het geheel of systeem van bindende regels betreffende doelstellingen, inrichting en functioneren van de EU.
 • wat is de europese unie?
  Je kunt de Europese unie zien als een organisatie of als een verband. Als organisatie zijn er verschillende instanties telkens op een andere manier betrokken in besluitvorming. Nadeel hiervan is dat deze benadering blind is voor de ontwikkeling die deze organisatie vertoont zowel naar inhoudelijk werkterrein als naar geografische omvang en verdragsrechtelijke vorm. Dan zie je namelijk de EU als een gemeenschap in wording.

 • wat is Europees recht?
  het geheel van bindende regels, besluiten, feiten en structuren, ontstaan in de loop van de Europese integratie en gericht op het instand houden, op het functioneren, op de doelstellingen en waarden en op de ontwikkeling van de Europese unie als verband van de lidstaten en de burgers met een gezamelijke bestemming.

 • wat zijn de twee voordelen om de EU als een maatschappelijke eenheid te pretenderen?

  - eenheid van het europese recht.

  - de ontwikkeling van het europees recht


 • wat is de eerste vorm van de EU geweest en wanneer opgericht en met welke doelstelling?
  op 18 april 1951 is de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ( EGKS) opgericht met als doelstelling de veiligheid en de welvaart van de lidstaten en de burgers te bevorderen.
 • De rol van het recht in de Unie:
  Politiek: de Europese landen verbinden
  Historich: grote stappen vastleggen in verdragen
  Instrumenteel: de gestelde doelen nastreven in regelgeving.
  Conflictoplossend: geschillen die rijzen uit ambities en onverwachte gebeurtenissen bevredigend te beslechten.
  Sociaal-economisch: Uitwisselen van zaken en ideeën en de welvaart te vergroten.
  Individueel: de burgers als Europeanen rechtens handelingsmogelijkheden en bescherming te bieden tegen hun overheden en elkaar.
 • Supranationaal slaat niet op een methode maar op een internationale instelling. Supranationaal is een internationaal orgaan met een zekere autonomie en binden bevoegdheden over de lidstaten: wanneer meerder instellingen of organen van een organisatie belangrijke van zulke bevoegdheden hebben, zoals in de Unie, de Commissie en het Hof van Justitie, dan noemt men die organisatie in haar geheel wel supranationaal. Geen exacte, juridische term. Supranationaal organen of instellingen tegenover meer intergouvernemtele instellingen zoals, de Unie, de Raad en de Europese Raad.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

PIP
Private-investeerders-principe
Als een overheid deelneemt in het aandelenkapitaal zoals een private investeerder, dan wordt het niet als staatssteun beschouwd.
Wat wordt bedoeld met de nuttig effect regel?
Lidstaten mogen geen maatregelen nemen die het nuttige effect aan de artikelen 101 en 102 ontnemen. (vb: wettelijke minimumprijs cognac)
Wat omvat de relevante productmarkt?
De producten en diensten die in de ogen v/d consument elkaars substituut kunnen zijn.
Beoordelen aan de hand van:
 1. Soort product
 2. Eigenschappen, gebruik, prestaties en de prijs.
  Wordt eng uitgelegd, United Brands, relevante markt was de markt voor bananen en niet voor vers fruit).  Hypothetische test: de invloed van een prijswijziging.
Waar moet men op letten bij de afbakening van de geografische markt?
 1. Op het gebied waar het product in de handel wordt gebracht en
 2. het gebied waar de objectieve mededingsvoorwaarden gelijk zijn voor alle ondernemingen.
Wil men weten of een onderneming een machtspositie bekleedt, dan moet men eerst bepalen wat de relevante markt is. Waarin wordt de relevante markt onderscheiden?
 1. Geografische markt
 2. Productmarkt 
Welke twee typen van misbruik zijn er?
 1. Uitbuitingsmisbruik: Anticoncurrentieel gedrag, zie opsomming in art. 101 a t/m d.
  United Brands, onderscheid afnemers naar geografisch locatie)
 2. Uitsluitingsmisbruik: Misbruik tegen de marktstructuur (Continental Can):
  - leveringsweigering
  - boycot
  - producten tegen verliesgevend bedrag aanbieden (predatory pricing)
  - getrouwheidskortingen (foreclosure)

Leveringsweigering kan onder omstandigheden ook uitbuitingsmisbruik zijn: koppelverkoop (Hilti).
Artikel 101 en 102 scheppen verbodstelsels. Welke drie groepen van uitzonderingen zijn er?
 1. Merkbaarheid
 2. Inherente beperkingen
 3. Economische balans
Wat is het verschil tussen ertoe strekken of tot gevolg hebbende?
Strekking: doelbeperkingen, hardcore beperkingen, meest kwalijk.
Gevolg: Gevolg is dan niet de uitdrukkelijke de bedoeling. Grotere bewijslast de Commissie.
Wat wordt bedoeld met een economische activiteit?
Iedere activiteit bestaande uit het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt.

(Dus als er geen winstoogmerk is of er wordt alleen een taak verricht van zuiver sociale aard, dan is het geen economische activiteit, Franse sociale zekerheidsfondsen, Duitse ziekenfondsen).
Wat houdt het begrip onderneming in?
Höfner  vs. Elser: elke eenheid die zelfstandig een economische activiteit uitoefent, ongeahct haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.