Samenvatting Europese Interne Markt 2014-2015 Class notes

111 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Europese Interne Markt 2014-2015 Class notes

 • 1410732000 Week 1

 • Staatssoevereiniteit
  De staat heeft de ultieme beslissingsbevoegdheid op het grondgebied van de staat, de overheid is de enige die wet en regelgeving kan opstellen.
 • Beperking staatssoevereiniteit
  • Overdragen: Een staat draagt zijn macht over aan een internationale organisatie.
  • Onvrijwillig beperkt: Een staat wordt binnengevallen door een andere staat.
 • Gouvermentele organisatie
  Een samenwerkingsverband tussen staten. De oprichting gebeurt bij verdrag en hierin worden de doelstellingen vermeld. Er zijn twee soorten gouvermentele organisaties.
 • Intergouvermenteel
  Er wordt geen staatssoevereiniteit overgedragen. Tussen staten.
 • Supranationaal
  De staatssoevereiniteit wordt overgedragen. Boven staten.
 • Non-gouvermentele organisaties
  Organisaties onafhankelijk van staten en hebben vaak een ideële doelstelling. Hoeven niet internationaal te zijn.
 • Belangrijkste doelstellingen EU
  • Vrede en welzijn
  • Vrijheid en veiligheid
  • Interne markt: 4 vrijheden, mededinging, staatssteun
  • Monetaire unie
 • Interne markt
  3 onderdelen:
  1. Vrij verkeer: Dit betekent dat de handelsstroom tussen lidstaten niet belemmerd mag worden. Het vrij verkeer bestaat uit: personen, diensten, goederen en kapitaal.
  2. Staatssteun: Bijvoorbeeld subsidies, dit kan de interne markt belemmeren.
  3. Mededinging: Dit wanneer bedrijven de interne markt verstoren. 
 • Gelijkheidsbeginsel
  Art. 18 VWEU: Er mag geen onderscheid worden gemaakt op basis van nationaliteit. Het idee achter het discriminatieverbod is dat de interne markt optimaal kan functioneren en aan iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden worden geboden.
 • Evenredigheidsbeginsel
  Dit beginsel wordt ook wel het proportionaliteitsbeginsel genoemd. Het betekent dat altijd het minst belemmerende alternatief moet worden gebruikt om het doel te bereiken.
 • Europese raad
  Samenstelling: Staatshoofden of regeringsleiders van de lidstaten hebben zitting in de Europese raad, samen met de voorzitter van de Europese commissie. De Europese raad heeft een vaste voorzitter.
  Taken: De Europese raad komt twee keer per half jaar bij elkaar en vergadert over de hoofdlijnen. Het is als enige bevoegd om verdragen op te stellen of te wijzigen. Ook moet het beleidslijnen vaststellen. De overige instellingen van de EU moeten hun taken uitvoeren binnen de kaders en mogelijkheden die de Europese raad hen geeft.
 • Europese commissie
  De belangen van de EU worden behartigd door de Europese commissie. De rechtsbasis voor de samenstelling is te vinden in art. 17 VEU.
  Samenstelling: De Europese commissie bestaat uit commissarissen (te vergelijken met ministers) die ieder een eigen Dictoraat-Generaal hebben (te vergelijken met een ministerie). De commissaris voor 'buitenlandse zaken' wordt de Hoge Vertegenwoordiger genoemd. Ook al hebben de commissarissen de nationaliteit van de lidstaat, zij moeten voldoende afhankelijk kunnen opereren en altijd de doelstellingen van de EU nastreven. Ook al botst het belang van de lidstaat met dat van de EU.
  Taken en bevoegdheden
  • Wetgevende taak -> De commissie komt over het algemeen met een wetsvoorstel.
  • Controlerende taak -> De commissie ziet erop toe dat alle lidstaten de bepalingen uit de verdragen en de secundaire wetgeving naleven.
  • Uitvoerende taak -> De begroting, behering van de programma's (erasmus), vertegenwoordiging van de Unie.
 • Raad van de Europese Unie
  Samenstelling: Elke lidstaat is in de raad vertegenwoordigd door een minister. Als de raad over landbouw een beslissing moet nemen, dan komen de ministers van landbouw bij elkaar, etc. Er is dus elke keer een andere samenstelling.
  Taken en bevoegdheden: Een beleidsbepalende taak. De belangrijkste taak is de rol die raad speelt bij de totstandkoming van wetgeving.
 • Europees parlement
  Samenstelling: Net zoals in het Nederlands parlement zijn de parlementariërs aangesloten bij fracties. Er zitten 25 Nederlandse europarlementariërs in het EP.
  Taken: Het EP heeft een belangrijke rol bij het samenstellen van de Europese Commissie. Het EP heeft het recht om de door de Raad voorgestelde commissarissen te weigeren. Verder heeft het EP de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de begroting. 
  De belangrijkste taak is echter de rol die het EP speelt bij de wetgevingsprocedure. Zijn kunnen het voorstel net als de Raad amenderen.
 • Hof van Justitie
  Samenstelling: Het Hof is de hoogste instantie en elke lidstaat levert een rechter. Het hof wordt bijgestaan door advocaten-generaal. De voertaal tussen de rechters is over het algemeen Frans. 

  Taken: Het Hof heeft als belangrijkste taak de rechtsbescherming. (vernietigingsberoep en verdragsschendingsprocedure) 

  Nationale rechter: Voor de burgers is de nationale rechter de belangrijkste instantie die rechtsbescherming bied. De nationale rechters zijn echter geen expert op het gebied van Europees recht, zij hebben daarom de 
  mogelijkheid om rechtsvragen aan het Hof te stellen. Dit zijn prejudiciële vragen. De nationale rechter schorst dan de zaak, en stelt de vraag aan het Hof, wanneer de vraag wordt beantwoord kan de nationale rechter zich over de zaak uitspreken. Dit is de prejudiciële procedure. Deze procedure is ingesteld om ervoor te zorgen dat het Europees recht op een uniforme manier wordt uitgelegd. 
 • Arrest Costa/Enel
  Het Europese recht heeft altijd voorrang boven het nationale recht.
 • Arrest van Gend en Loos
  Het is voor iedereen mogelijk om gebruik te maken van het Europees recht. Het Europees recht heeft in beginsel directe werking.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Keck arrest
Artikel 30 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op een nationale wettelijke regeling die wederverkoop met verlies in het algemeen verbiedt.
Cassis de Dijon
De term maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen, zoals in artikel 34 VWEU gebruikt wordt, moet worden omschreven als dat bedoelde verbodsbepaling ook betrekking heeft op de vaststelling, in de wettelijke regeling van een lidstaat, van een alcoholpercentage, dat in voor menselijke consumptie bestemd gedistilleerd ten minste moet voorkomen, zolang er sprake is van de invoer van gedistilleerd dat in een andere lidstaat rechtmatig geproduceerd en in de handel gebracht is.
Dassonville arrest
Iedere handelsregeling van de lidstaten die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, kan belemmeren, is als een maatregel van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen te beschouwen.
O en B arrest
Op basis van het voorgaande verklaart het Hof voor recht dat in een situatie waarin een burger van de Unie, krachtens en onder eerbiediging van de bepalingen van richtlijn 2004/38 inzake een verblijfsrecht van meer dan drie maanden, met een derdelander een gezinsleven heeft opgebouwd of bestendigd tijdens een daadwerkelijk verblijf in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, deze richtlijn naar analogie van toepassing is wanneer deze burger van de Unie met het betrokken familielid terugkeert naar zijn lidstaat van oorsprong.
Zaak
Remscheid arrest

Een verwijderingsbesluit kan alleen genomen worden wanneer het gedrag van de betrokken persoon:
 • een reële en actuele dreiging vormt
 • voor een fundamenteel belang van de samenleving/gastland vormt
 • persoon moet neiging tonen om dit gedrag in de toekomst voort te zetten
 • Duur van verblijf, diens leeftijd, gezondheid meenemen in de beslissing
 • bij 5 jaar verblijf: ernstige reden van openbare orde/veiligheid
 • bij 10 jaar verblijf: dwingende redenen (zeer ernstig misdrijf met reële dreiging van herhaling. 


    
Aanvullende voorwaarden bij Rule of reason
 • De maatregel mag niet in strijd zijn met secundaire wetgeving die tot het doel heeft nationale wetgeving te harmoniseren
 • De maatregel moet daadwerkelijk een publiek belang dienen.
 • De maatregel moet in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel.
 • Er mag geen sprake zijn van willekeurige discriminatie.
Onderscheid tussen vrij verkeer van diensten en vrij verkeer van personen
Het Europese Hof heeft in zijn rechtspraak aangegeven dat het vrij verkeer van diensten en het vrij verkeer van personen van elkaar kunnen worden onderscheiden op basis van het element tijd. Wanneer werkzaamheden tijdelijk worden uitgevoerd vallen ze onder het vrij verkeer van diensten. Wanneer ze duurzaam worden uitgevoerd dan vallen ze onder het vrij verkeer van personen (in het bijzonder het recht van vestiging)

De 4 criteria hiervoor zijn:
 • De feitelijke duur van de dienstverlening
 • De frequentie van de dienstverlening
 • De periodiciteit van de dienstverlening
 • De continuïteit van de dienstverlening
Arrest van Gend en Loos
Het is voor iedereen mogelijk om gebruik te maken van het Europees recht. Het Europees recht heeft in beginsel directe werking.
Spaanse aardbeien, HvJ EG 9 december 1997, zaak C-265/95
Rechtsvraag: Kan de Franse overheid worden aangesproken op het gedrag van particulieren die binnen haar grondgebied aldus het vrije verkeer van landbouwproducten ernstig verstoren?

Uitspraak hof: Het vrije verkeer van goederen is een fundamenteel beginsel van het gemeenschapsrecht. Artikel 30 EG-verdrag verbiedt kwantitatieve beperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten. Dit verbod omvat (dus) ook belemmeringen van het vrije goederenverkeer, waarvan de oorzaak buiten de sfeer van de overheid ligt. Zonodig dient een lidstaat handelend op te treden. Een lidstaat is verplicht alle noodzakelijke en passende maatregelen te treffen om het vrije verkeer van goederen op zijn grondgebied te verzekeren.

De Franse overheid heeft gefaald in deze verplichting om toereikende en passende maatregelen te treffen.
Arrest Costa/Enel
Het Europese recht heeft altijd voorrang boven het nationale recht.