Samenvatting Evidence-based practice voor verpleegkundigen methodiek en toepassing

-
ISBN-10 905931848X ISBN-13 9789059318489
272 Flashcards en notities
69 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Evidence-based practice voor verpleegkundigen methodiek en toepassing". De auteur(s) van het boek is/zijn Chris Kuiper. Het ISBN van dit boek is 9789059318489 of 905931848X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Evidence-based practice voor verpleegkundigen methodiek en toepassing

 • 1 Evidence-based practice

 • Bij evidence-based practice gaat het om het nemen van klinische beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring van de verpleegkundige en de waarde(en) en voorkeur van de individuele patiënt.

 • - Bij evidence-based practice gaat het om het nemen van klinische beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring van de verpleegkundige en de waarde(n) en voorkeur van de individuele patiënt.
  - Kennis (zowel propositionele, professionele als persoonlijke) van zowel patiënt als verpleegkundige is fundamenteel voor besluitvorming en staat dus centraal in de zorgverlening.
  - Er wordt onderscheid gemaakt tussen evidence en bewijs, waarbij evidence wordt opgevat als kennis uit verschillende bronnen, die getoetst is en betrouwbaar is gevonden, en bewijs als de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
  - Evidence-based practice biedt de beroepsbeoefenaar een hulpmiddel om verantwoording af te leggen over de effectiviteit en efficiëntie van de zorgverlening.
 • Kennis (zowel propositionele (kennis door ervaring), professionele als persoonlijke) van zowel patiënt als verpleegkundige is fundamenteel voor besluitvorming en staat dus centraal in de zorgverlening.

 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen evidence en bewijs, waarbij evidence wordt opgevat als kennis uit verschillende bronnen, die getoetst is en betrouwbaar is bevonden, en bewijs als de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

   

 • Kennis (zowel propositionele, professionele als persoonlijke) van zowel patiënt als verpleegkundige is fundamenteel voor besluitvorming en staat dus centraal in de zorgverlening.

 • Evidence-based practice biedt de beroepsbeoefenaar een hulpmiddel om verantwoording af te leggen over de effectiviteit en efficiëntie van de zorgverlening.

 • Wat is het belangrijkste doel en reden van toepassing van evidence-based practice?

  Kwalitatief goede zorg te (blijven) bieden.

 • EBP helpt verpleegkundige hun handelen te verantwoorden tegenover patienten, collega's, verwijzers en financiers, maar ook om hun beroep te (blijven) ontwikkelen, positioneren en te financieren.

 • Het is van belang om niet alleen bewijs over de effectieve  behandelmethoden te verzamelen, maar om ook goed rekening te houden met kennis en opvattingen van professionals in de praktijk en patiënten. Hun kennis en visie moet niet worden genegeerd bij de ontwikkeling en implementatie van wettenschappelijke inzichten.

 • Evidence heeft pas zin als het de patiënt bereikt. Dit betekent dat verpleegkundigen onderzoeksresultaten dienen te gebruiken bij het opstellen van protocollen en/of richtlijnen en deze ook daadwerkelijk toepassen in de dagelijkse praktijk. En dat de evidence gecommuniceerd wordt aan collega's en artsen.

 • Wat integreert een beroepsbeoefenaar?

  Wetenschappelijke kennis, patiëntspecifieke gegevens, klinische ervaring en organisatorische randvoorwaarden.

 • waar gaat het om bij evidence-based
  om het nemen van klinische beslissingen op basis van het beschikbare bewijs, in combinatie met kennis en ervaring van vp en waarden en voorkeuren van de individuele patieten
 • welke kennis is fundamenteel voor besluitvomring en staat dus centraal in de zorgverlening?
  zowel propositionele(kennis waar geen ervaring van is), professionele, persoonlijke, van zowel patient als verpleegkundige.
 • waar word onderschied in gemaakt bij evidence-based practis?
  evidence en bewijs
 • hoe word evidence opgevat?
  als kennis uit verschillende bronnen, die getoetst is en betrouwbaar is gevonden.
 • hoe wordt bewijs opgevat?
  als resultaat van wetenschappelijk onderzoek.
 • wat biedt evidence-based practis de beroepsbeoefenaar?

  een hulpmiddel om verantwoording af te leggen over de effectiviteit en efficientie van de zorgverlener.
 • Wat staat centraal in de zorgverlening van zowel patiënt als verpleegkunde?
  Kennis
 • 1.1 Kernpunten en inleiding

 • Wat is het nut van de EBP?
  - het maken van de beste klinische beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring van de verpleegkundige en de waarden en voorkeur van de patiënt
  - kennis (propositionele, professionele, persoonlijke) van patiënt en vpk is fundamenteel voor besluitvorming en staat centraal in de zorgverlening
  - Er wordt onderscheid gemaakt tussen evidence en bewijs is kennis uit verschillende bronnen, die getoetst en betrouwbaar is bevonden, en bewijs als de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
  - hulpmiddel om verantwoording af te leggen over de effectiviteit en efficientie van de zorgverlening.
 • wat is belangrijkstedoel van evidence-based practice?

  kwalitatief goede zorg te (blijven bieden)
 • Wat is het belangrijkste doel van EBP?
  kwaliteit van zorg blijven bieden
 • Wat heeft EPB nog meer als doel?
  verantwoording ten opzichte van het verpleegkundig handelen, blijven ontwikkelen, positioneren en ontwikkelen.
 • Wat betekend het begrip "authority- based"?
  Hierbij ging de beroepsbeoefenaar vooral uit van wat men had geleerd en wat door deskundigen werd verteld.
 • Waar is men bang voor ten aanzien van EBP?
  Dat zorg en interventies zonder hard bewijs niet meer zullen worden vergoed en dat er ook geen aandacht meer aan wordt besteed
 • waarbij helpt evidence-based practice(EBP) bij verpleegkundige?
  het helpt omdat ze zo hun handelen kunnen verantwoorden tegenover patienten, collega's, verwijzers en financiers, maar ook hun beroep te (blijven) ontwikkelen.
 • waar blijf je van op de hoogte van EBP?

  van (inter)nationale ontwikkelingen van het beroep
 • waarbij kan het aansluiting van epb toegepast worden?
  bij persoonlijke interresse,
  nieuwschierigheid,
  betrokkenheid,
  continue mogelijkheid tot ontwikkeling
 • hoe kan ebp als hulpmiddel dienen?

  doordat je beter kan communiceren met patienten over voor- en nadelen van de behandeling, en mogelijke alternatieve.
 • redenen om met ebp te gaan werken

  -de gezondheidzorg wordt meer eb, hierdoor vermakelijkt de samenwerking en communicatie met collega's
  - woord vaker eb aangeboden
  - verwetenschappelijking van het hbo
 • waarvoor kan ebp een middel zijn?

  door snelle ontwikkeling van informatietechnologie worden informatie en nieuwe kennis steeds sneller ontwikkeld en verspreid. het wordt verwacht van de vp dat je op de hoogte blijft van ontwikkelingen in zijn beroep en in de zorg.
 • wat is authority-based handelen?

  dat betekent dat de beroepsbeoefenaar in zijn beroepsmatige handelen vooral uitging van wat men had geleerd en wat door deskundigen werden verteld.
 • waarvoor moeten vp onderzoeksresultaten gebruiken?
  bijf evidence-based protocollen en/of richtlijnen. en deze ook daadwerkelijk toepassen
  beschikbare evidence moet ook gecommuniceerd worden, naar patient, collega's, artsen.
 • hoe worden ondersteuningen bij het toepassen van bewijs in de praktijk sterker?
  - samenwerking lectoraten op hogescholen
  - gebruik van specifieke implementatiemodellen
  - en het ontwikkeling van (multidisciplinaire) eb richtlijnen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

A. Niet-experimentele (kwalitatieve, beschrijvende) studiesB. Randomized controlled trialsC. Meningen van deskundigen of 'algemeen aanvaard' handelenD. Systematische reviews of meta-analyse van RCT'sE. Clinical controlled trials   Welke van onderstaande antwoorden is de juiste volgorde van de hiërarchie van evidence:1. B  E  C  D  A2. D  E  B  A  C3. C  E  A  B  D4. D  B  E  A  C
Antwoord 4.
D. Systematische reviews of meta-analyses van RCT's
B. Randomized controlled trials
E. Clinical controlled trials
A. Niet-experimentele studies
C Meningen van deskundigen of 'algemeen aanvaard' handelen.
wat is de principe van interventieonderzoek?
het is het geheel van door de paramedicus bewust toegepaste acties die tot doel hebben de gezondheidstoestand van de patiënt en de wijze waarop de patiënt hiermee omgaat in de positieve zin te veranderen
Wat staat centraal in de zorgverlening van zowel patiënt als verpleegkunde?
Kennis
Welke (sub)vragen gebruik je om de hoofdvraag; 'hoe helpen deze resultaten mijn patiënten' te beantwoorden?
 • zijn de resultaten toepasbaar op de patiëntengroep en de methoden waar ik mee werk (hangt samen met de goodness of fit)?
 • leveren de resultaten stof tot nadenken voor mijn werk? bijv. over de waarde en effectiviteit van de wijze waarop ik (of het team waarvan ik deel uitmaak) mijn beroep of aspecten daarvan uitoefen.
Welke (sub)vragen gebruik je om de hoofdvraag; 'wat is het belang van de resultaten' te beantwoorden?
 • wat zijn de belangrijkste resultaten? Worden thema's of concepten duidelijk beschreven, en wordt de relatie tussen de resultaten en het doel van de studie gelegd?
 • worden de resultaten gedetailleerd genoeg beschreven om de interpretatie van de gegevens en de keuze van thema's en concepten te kunnen beoordelen? bijv. letterlijke weergave van interviewcitaten/observaties, citaten van verschillende respondenten (personen) en niet slechts van één of twee.
 • worden de onderzoeksresultaten en conclusies gescheiden van elkaar gepresenteerd? Worden de conclusies ondersteund door de resultaten? Consistentie (dichtheid/samenhang) van een en ander.
 • worden de resultaten in relatie gebracht met bestaande literatuur en kennis (body of knowledge)?
 • zijn er, indien de vraagstelling zich daartoe leent, kwantitatieve methoden gebruikt in aanvulling op de kwalitatieve methoden?
Welke (sub)vragen gebruik je om de hoofdvraag; 'zijn de resultaten valide' te beantwoorden?
 • is duidelijk wat de onderzoeksvraag, doelen en focus van het onderzoek zijn?
 • zijn een kwalitatieve benadering en de gekozen methode geschikt voor de uitwerking van de onderzoeksvraag?
 • is de context waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden duidelijk beschreven? Zijn de criteria voor selectie en de selectieprocessen bewust gekozen en beargumenteerd (zowel van de context als van de respondenten), duidelijk beschreven?
 • is duidelijk beschreven hoe de gegevens zijn verzameld? Bijv. de toegang tot het veld van onderzoek, voorbeelden van interviewvragen, (participerende) observatie, veldaantekeningen, gebruik van opnameapparatuur.
 • is men doorgegaan met gegevens verzamelen tot er een verzadigingspunt was bereikt?
 • welke methoden zijn gebruikt om de gegevens te analyseren? Systematiek? Inhoudsanalyse, constant vergelijkende methode?
 • zijn er methoden gebruikt om de geloofwaardigheid van het onderzoek te verzekeren? Bijv. triangulatie, member checking, reflectie.
 • heeft men aspecten beschreven die de verifieerbaarheid en plausibiliteit van de resultaten betreffen? Is er een duidelijke beschrijving van onderzoeksproces, peer review, member checking, omgaan met afwijkende cases?
 • zijn ethische aspecten in ogenschouw genomen en beschreven? Zoals informed consent-procedure, privacy en anonimiteit van gegevens, belangenverstrengeling (bijv. de rol van therapeut en onderzoeker in één persoon verenigd).
Waar wordt de PICO methoden voor gebruikt?

Om een vraag te formuleren

Waar staat PICO voor?

P=probleem of patiënt

I= interventie

C= co-interventie

O= outcome (resultaat)

Wat wordt bedoelt met plausibiliteit? ( dependability)
Of de gegevens en bevindingen consistent (kloppend, samenhangend) zijn. De sociale wereld is veranderlijk.
ook te maken met veranderingen die door de onderzoeker of het onderzoeksdesign geïnduceerd worden.
Wat wordt bedoelt met verplaatsbaarheid? (transferability)
Dat zij in hypothetische zin verplaatsbaar zijn: kunnen de resultaten worden gezien als overdraagbaar naar andere settings (en niet direct overdraagbaar). Kan een onderzoek dat heeft plaats gevonden binnen een bepaalde setting, toegepast worden binnen een andere setting?