Samenvatting Examenoverzicht natuurkunde

-
394 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Examenoverzicht natuurkunde

 • 1 Golven

 • Een lopende golf heeft trillingsenergie door.
 • 1.1 Informatieoverdracht

 • Wat is het bereik van een zender? 
  De maximale afstand waarop een golf nog te ontvangen is
 • Wat is de bandbreedte?
  Hoeveel verschillende frequenties een signaal bevat
  Het verschil tussen de hoogste en de laagste frequenties horend bij een gemoduleerde draaggolf. Bij gebruik van f 102.0 tot 102.4 is de bandbreedte 0,4
 • Een signaal wordt verstuurd via een draaggolf
 • Hoe meer bandbreedte, des te beter de kwaliteit van beeld en/of geluid
 • Harmonische trilling: maximale snelheid
  Vmax = (A*2π)/T
  
 • Harmonische trilling: fase
  Δф = Δt / T
 • Harmonische trilling: uitwijking
  U(t) = A * sin(2π*f*t) v U(t) = A * sin((2π/T)* t)
 • Harmonische trilling: trillingstijd
  T(s) = 1 / f (Hz)
 • Trillingstijd van een trillende massa aan veer
  T = √(m/C)
 • Def. Veercontstante C
  Hoeveel kracht je moet uitoefenen om veer 1cm uit te rekken
  Stugheid v/d veer
  Eenheid: N/m
 • Veerkracht, ook wel de resulterende kracht. Bij een trilling werkt namelijk altijd een resulterende kracht die naar de evenwichtstand is gericht. Wat is de formule? 
  Fv(t) = Fres = -C * u(t)
 • Def. Trilling
  Beweging die zich periodiek herhaalt 
  Voorwerp beweegt zich regelmatig rond een ev.stand
 • Resonantie (eigenfrequentie) def.
  Eigenfrequentie = voorwerp trilt wanneer uit ev.stand, frequentie waarin voorwerp normaliter trilt
  Resonantie = voorwerp wordt in trilling gebracht door bron in eigenfrequentie en zal het heftig gaan trillen. A neemt toe, tot A constant wordt. 
  Ontstaat wanneer frequentie bron = (een van de) eigenfrequentie(s) voorwerp
 • Def. Amplitude
  Maximale uitwijking van een trilling ten opzichte van de evenwichtsstand in m 
  Bepaalt grootte/sterkte van een trilling
  Ageluidsgolf hoger, dan volume van geluid hoger
 • 4 punten info van een lopende geluidsgolf
  • Geluid plant zich voort in vorm van geluidsgolven
  • Geluidsgolf wordt veroorzaakt door het na elkaar bewegen van opeenvolgende trillende moleculen
  • Geluidsdrukniveau in decibel dB, gemeten met een dB-meter. 
  • hoe hoger de frequentie, hoe hoger de toon klinkt
  • De geluidssnelheid (ca. 343 m/s) is o.a afhankelijk van de temperatuur en de samenstelling van de stoffen waarin het zich voortplant
 • Def. Lopende longitudinale golf
  Deeltjes trillen in dezelfde richting als de voortplantingsrichting van de golf
 • Def. Lopende transversale golf
  Deeltjes trillen loodrecht op de voortplantingsrichting van de golf
  Golfsnelheid v hangt alleen af van het medium
 • Lopende transversale golf: snelheid
  V = f * l
 • Lopende transversale golf: fase

  Δф= Δx / l
 • Lopende transversale golf: golflengte
  L = v * T
 • Wat zijn radiogolven?
  • Elektromagnetische golf, draagt info over
  • Frequentie tussen de 9 kHz en 300 GHz
  • Lichtsnelheid (c = 3,00 * 10^8 m/s)
  • Golflengte: labda = c / f
 • Noem de volgorde waarin analoog beeld- en geluidsinfo wordt overgebracht.
  Signaal + draaggolf > modulator
  Verzenden naar zendmast
  Gemoduleerde draaggolf foor de lucht naar ontvangen
  demodulatie
  beluisteren
 • Noem de volgorde waarin digitaal beeld- en geluidsinfo wordt overgebracht. Voorwaarde?
  Voorwaarde: bemonsteringsfrequentie > 2 * hoogste signaalfrequentie

  Sampling, verzenden, desampling, beluisteren
 • Wat is het moduleren van een draaggolf?
  Signalen worden toegevoegd aan een draaggolf. De draaggolf is nodig voor ver signaaltransport. (tv, telefoon, radio)
  Moduleren door: 
  AM - Amplitudemodulatie
  FM - frequentiemodulatie
 • Hoe zorg je ervoor dat verschillende signalen elkaar niet kunnen storen?
  Door signalen te kiezen die met frequenties verder uit elkaar liggen (kanaalscheiding), het scheiden van bandbreedten
 • Wat is er nodig voor Global System for Mobile communication?
  Een basisstation
  Uplink (mobiel naar gsm-mast)
  Downlink (gsm-mast naar mobiel)
 • Wat is signaalbundeling?
  Meerdere signalen bundelen om te kunnen versturen over dezelfde verbinding
 • Wat is FDMA?
  Het verdelen van beschikbare frequenties
 • Wat is TDMA?
  Het samen delen van een frequentie
 • Wat is de datasnelheid/data transfer rate?
  Snelheid waarmee informatie wordt overgedragen (in bits/s). Indien deze snelheid wordt verhoogd (door bijv. Hogere draaggolffrequenties te communiceren), neemt het bereik af.
 • Let altijd op bij welke temperatuur en welk materiaal je geluidssnelheid opzoekt
 • Wat is een harmonische trilling? Incl voorbeeld
  Een zichzelf herhalende beweging van een punt langs een rechte lijn rondom een evenwichtsstand. Hierbij is de terugdrijvende kracht recht evenredig met de uitwijking. Voorbeeld is een slinger of een massa-veersysteem
 • Wat is een oscillogram?
  Diagram, gemaakt met een oscilloscoop, waarin de uitwijking en de tijd is weergegeven. Ookwel: (u,t)-diagram
 • Noem twee toepassingen van trillinge.
  Seismograaf die trillingen in de aarde meet
  Cardiogram waarin de activiteit van het hart weergegeven wordt.
 • Wat is een golf? Wat een golflengte?
  Een trilling die wordt doorgegeven in de ruimte. 
  De afstand die een golf in één trillingstijd aflegt heet de golflengte.
 • Wat is voortplantingstijd?
  De golfsnelheid v, de snelheid waarmee een golf zich beweegt in m/s
 • Wanneer is het faseverschil (Δф) '0'? 
  Wanneer golven in fase lopen (dezelfde fase hebben). Het verschil, ofwel de vertraging, tussen twee golven van dezelfde frequentie is 0. Je kunt bij golven kijken naar de lengte, of anders naar de tijd.
 • Wat is de gereduceerde fase?
  Bij het berekenen van de fase (vb 4,5) neem je dat er 0,5 periode verstreken is.
 • Waarom bestaat er bij golven interferentie? Wat voor soorten?
  Omdat golven niet botsen, maar door elkaar heen gaan en elkaar beïnvloeden. 
  • constructieve interferentie: versterking door dezelfde fase
  • destructieve interferentie: verzwakking en complete uitdoving door tegenkomen met faseverschil van 0,5 
 • Wat is het verschil tussen een staande golf en een lopende golf?
  Staande golf: interferentie van twee golven met dezelfde frequentie, maar een tegenovergestelde voortplantingsrichting. 
  Lopende golf: het tegenovergestelde van een staande golf
 • Wat is het patroon dat ontstaat bij een staande golf?
  Patroon van buiken en knopen. 
  Buik = plaats waar golf max uitwijking vertoont
  Knoop = plaats die niet beweegt
  De afstand tussen twee knopen of twee buiken is een halve golflengte. 
  Alle punten in een staande golf gaan tegelijkertijd door de ev.stand.
 • Wat is het verschil tussen een transversale golf en een longitudinale golf?
  Transversale golf = golf waarvan deeltjes dwars op de bewegingsrichting trillen. Richting waarin de trilling wordt gemaakt en de golfrichting staan loodrecht op elkaar. Bijv. Golven van de zee
  Longitudinale golf = deeltjes trillen in bewegingsrichting. Trillingsrichting en golfrichting zijn evenwijdig. Bijv. Golf door een veer
 • Op welke twee manieren kan informatie van een zender naar een ontvanger worden getransporteerd?
  Analoog: informatie wordt verzonden door golven, bijv radiogolven
  Digitaal: gegevens worden uitgedrukt in bits
 • Wat is een draaggolf?
  Een draaggolf heeft vaak een hoge frequentie en is daardoor geschikt voor het overbruggen van grote afstanden. Deze radiogolf wordt gebruikt om informatie van een lage frequentie (muziek, spraak) over te brengen van zender naar ontvanger.
 • Hoe werken bits? Wat zijn het?
  Een bit is de kleinste eenheid van informatie voor een computer. Een bit heeft twee mogelijke waarden: 0 (geen signaal) en 1 (wel signaal). Met n bits zijn er 2^n mogelijkheden. Digitale signalen hebben de vorm van een rijtje van de twee cijfers 0 en 1.
 • Wat is digitaliseren? En digitale codering?
  Analoge signalen coderen tot digitale signalen. 
  Digitale codering is het digitaliseren van analoge waarden langs de verticale as.
 • Wat is de bemonsteringsfrequentie?
  Het aantal keer per seconde da de waarde van het analoge signaal wordt bepaald (digitaliseren). Hoe groter de bemonsteringsfrequentie, hoe nauwkeuriger het digitale signaal wordt. Het digitale signaal blijft echter altijd een benadering van het analoge signaal.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe kunnen neutronen wel stabiel zijn?
In de kern door de aanwezigheid van voldoende protonen. Door de protonen is het energieniveau van een kern hoger dan de energie die vrijkomt bij neutronverval. Daarom vindt neutronverval dan niet plaats. .
Een los neutron is niet stabiel. Waarin valt het uiteen?
Proton, elektron en neutrino
Welke wisselwerkingsdeeltjes heeft zwakke kernkracht? Waarom is beta-verval dan ook mogelijk?
W-, W+, Z0

een proton zendt een positron uit, waarbij een neutron achterblijft: beta+ verval
een proton vangt een elektron in uit de K-schil: K-vangst
Hoe is alfa-verval te verklaren?
Door sterke kernkracht
Waarom is het bereik van de kracht van een wisselwerkingsdeeltje met massa beperkt ?
Vreemd Fenomeen: wanneer te weinig energie om wisselwerkingsdeeltje te laten ontstaan, dit toch kan gebeuren als het maar kort genoeg is.
Wat is het wisselwerkingsdeeltje? Wanneer is het bereik beperkt?
Het deeltje dat verantwoordelijk is voor de overdracht van een kracht. 
Omdat het foton massaloos is, is het bereik van de kracht oneindig groot. (graviton, nog niet gevonden) 
Als het deeltje wel massa heeft, is het bereik v/d kracht beperkt.
Wanneer zendt lading een elektromagnetische golf uit? Wat gebeurt er dan?
Wanneer lading versneld beweegt. 
De golf uit zich in een EM-veld: gebied waarin ladingen elkaar beïnvloeden. 
Het is alsof het schudden van de lading voor een rimpeling in het veld zorgt. 
Wordt nu gezien als fotonen die de EM-kracht overbrengen naar elkaar.
Hoe verandert een een neutron in een proton?
N + p+ -> (p+ + π-) + p+ -> p+ + n 

Neutron zendt een π- deeltje uit en verandert, wegens behoud van lading in een proton. 
Het π- deeltje wordt opgenomen door het proton rechts, dat daardoor in een neutron verandert. 
Welk deeltje brengt de kernkracht over?
Pionen (π+,π-, π0). Pionen zorgen ervoor dat neutronen en protonen in elkaar kunnen veranderen. 
Waarom kunnen kernen niet te groot zijn?
Op zeer korte afstand is deze sterke kernkracht groter dan elektrische kracht. 
Op grotere afstand (vanaf 10^-15 m) is de afstotende elektrische kracht groter dan de sterke aantrekkende kernkracht  
Als de afstand te groot wordt, vervalt de kern door alfa-straling