Samenvatting Executierecht

-
ISBN-10 9013082696 ISBN-13 9789013082692
267 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Executierecht
 • A W Jongbloed
 • 9789013082692 of 9013082696
 • [3e dr.]

Samenvatting - Executierecht

 • 1 Inleiding. Executoriale titels. Enkele algemene regels van executierecht

 • Waar strekt het burgerlijk proces toe?
  De verhouding tussen partijen door de rechter bindend te doen vaststellen in een door de rechter te geven uitspraak.
 • Wanneer is er sprake van een condemnatoir vonnis?
  Als de uitspraak een veroordeling bevat.
 • Wat omvat het executierecht?
  * Het beslagrecht (executoriaal/consevatoir);
  * Het faillisementsrecht; 
  * Het recht van parate executie;
  * Het doen van een gedwongen ontruiming;
  * Het verbeuren van een dwangsom (vordering + dwangsom (om meer druk uit te oefenen));
  *Het toepassen van lijfsdwang.
 • Wat zijn directe en indirecte executiemiddelen?
  Direct: bijv. executie of beslag tot afgifte van een roerende zaak.

  Indirect: bijv. het opleggen van een dwangsom.
 • 1.2 Rol van de deurwaarder

 • Door wie wordt executie toegepast?
  In de meeste gevallen door de deurwaarder (art. 2 Gerechtdeurwaarderswet).
 • Hoe wordt de deurwaarder gemachtigd om de executie uit te voeren?
  De overhandiging van de executoriale titel, machtigt hem in die zaak tot het doen van de gehele executie (art. 434 Rv).
 • 1.3 Executoriale titel

 • Wat is nodig om een dwangmiddel in te zetten?
  Een executoriale titel (in bijna alle gevallen).
 • Wat is de executoriale titel?
  Een schriftelijk bewijsstuk van enig recht, dat krachtens de wet ten uitvoer kan worden gelegd door middel van ons in ons executierecht bekende dwangmiddelen (zie art. 430 lid 1 Rv).
 • Welke punten leveren een executoriale titel op?
  * Veroordeelde vonnissen en beschikkingen;
  * Beslissingen van buitenlandse rechters;
  * Proces-verbaal van schikkingcomparitie;
  * Arbitrale vonnissen;
  * Authentieke akten;
  * Dwangbevel.
 • Wat is en condemnatoir element?
  Een vonnis of beschikking dient dit te bevatten. Het zijn zuiver declaratoire of constitutieve uitspraken die niet vatbaar zijn voor tenuitvoerlegging met dwangmiddelen.
 • Wat is een grosse?
  Een authentiek afschrift van het vonnis of de beschikking dat door de griffier als zodanig is gewaarmerkt.
 • Aan wie wordt een grosse verstrekt?
  Aan de partij die tot executie kan overgaan (art. 231, 290 Rv).
 • Wat is het proces-verbaal?
  Een bij de wet executoriale titel aangewezen stuk (art. 430 lid 1 Rv jo. art. 87 lid 3 Rv).
 • Wat wordt er in het Rabobank/Visser Arrest gezegd?
  Op het tijdstip van verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven vorderingen alsmede met betrekking tot toekomstige vorderingen die hun onmiddellijke grondslag vinden in een tijdstip van het verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven rechtsverhouding. Levert de grosse van een tussen partijen opgemaakte notariële hypotheekakte tevens een executoriale titel op (art. 430 Rv) voor de na uitwinning van het hypotheekrecht overgebleven restantvordering uit hoofde van de overeenkomst van geldlening die ten tijde van het verlijden van de hypotheekakte reeds bestonden dan kan een authentieke akte slechts als executoriale titel gelden indien zij direct of indirect voldoende duidelijkheid verschaft omtrent hetgeen de debiteur verschuldigd is.
 • Door wie wordt het dwangbevel uitgevaardigd?
  Door de ontvanger van belastingen (belastinginspecteur)(art. 12 en 14 invorderingswet 1990).
 • 1.4 Uitwerking executoriale titel

 • Wanneer is er uitwerking van de executoriale titel?
  * Als de schuldenaar de gehele vordering + extra kosten betaalt; of 
  * Als de schuldenaar in de schuldsanering komt: Na drie jaar kan diegene een schone lei verklaring krijgen.
 • Is er sprake van uitwerking van de executoriale titel in geval van overlijden? Waarom wel/niet?
  Nee, door middel van nalatenschap kan de erfgenaam de schulden overnemen waardoor de executoriale titel blijft bestaan.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Executierecht
 • Anthonie Willem Jongbloed Ton Jongbloed
 • 9789013122237 of 901312223X
 • 2014

Samenvatting - Executierecht

 • 1.1 Inleiding

 • Wat te doen als veroordeelde niet vrijwillig aan de rechterlijke uitspraak voldoet?
  Dan zal er een aantal dwangmiddelen op zijn plaats zijn om het resultaat waarop de rechterlijke uitspraak is gericht af te dwingen. Toepassingen voor die dwangmiddelen noemt men executie of tenuitvoerlegging.
 • Wat zegt condemnatoire rechtelijke uitspraken?
  Uitspraken die een veroordeling bevatten.
 • Wat betekend een zuiver declaratoire en constitutieve?
  Zuiver declaratoire: dat een reeds bestaande rechtstoestand of rechtsverhouding wordt geconstateerd en een verklaring van recht wordt uitgesproken.

  Constitutieve: waarbij een rechtstoestand of rechtsverhouding wordt geschapen, gewijzigd of opgeheven.

  Deze vonnissen zijn niet vatbaar voor tenuitvoerlegging met dwangmiddelen. Bij deze uitspraken wordt niet tot een bepaald handelen of nalaten veroordeeld.
 • Wat betekend een condemnatoir vonnis?
  Een vonnis waarbij iemand veroordeeld wordt om iets te doen, te betalen of juist iets achterwege te laten. Dit vonnis is wel voor executie, bijvoorbeeld  een veroordeling in de kosten van het geding.
 • 1.2 Executierecht

 • Beschrijf het executierecht.
  Het civielrechtelijke executierecht is het objectieve recht dat zowel regelt welke dwangmiddelen gebruikt kunnen worden ter verwezenlijking van een civielrechtelijk aanspraak als welke regels bij de toepassing van die dwangmiddelen in acht genomen moeten worden.
 • Wat is een belangrijk kenmerk van de toepassing van de door het executierecht ter beschikking gestelde dwangmiddelen?
  De toepassing van de door het executierecht ter beschikking gestelde dwangmiddel is dat deze toepassing in beginsel alleen mag geschieden met overheidshulp. Dit betekend twee dingen:

  1) Men moet een gerechtsdeurwaarder inschakelen, want men is niet zelf gerechtigd om dwangmiddelen toe te passen;
  2) Zelf initiatief tot executie te nemen door een gerechtsdeurwaarder opdracht te geven.
 • Noem een paar executiemiddelen.
  1) Ontruiming van een onroerende zaak (art. 555 Rv);
  2) Dwangsom (art. 611a Rv);
  3) Executoriaal beslag, gevolgd door executoriale verkoop;
  4) Lijfsdwang.
 • 1.3 Beslagrecht

 • Wat betekend beslaglegging?
  Een handeling waarbij een openbaar ambtenaar (gerechtsdeurwaarder) vermogensbestanddelen aan de vrije beschikkingsmacht van de eigenaar of anderen onttrekt.
 • Wat heeft een beslaglegging tot gevolg?
  Na een beslaglegging verrichte handeling niet tegen beslaglegger kunnen worden ingeroepen. De in beslag genomen goederen blijven onder de greep van de beslaglegger die de executie mag voortzetten.
 • Wat betekend het dat een beslag een maatregel is met een blokkerend effect?
  Het beslagen goed dient bewaard te blijven.
 • Wat betekend executoriaal beslag?
  Een beslag dat gelegd wordt krachtens een executoriale titel. Het is derhalve een middel om iemands recht, dat reeds is vastgelegd in een executoriale titel, te verwezenlijken.
 • Wat is een conservatoir beslag?
  Dit is een bewarende maatregel, die in de regel slechts gelegd mag worden indien daartoe verlof verkregen is van de voorzieningsrechter. Een schuldeiser die (nog) niet in bezit is van een executoriale titel kan conservatoir beslag leggen.
 • Waarom dient een blokkerende werking bij conservatoir beslag?
  De blokkerende werking dient bij conservatoire beslagen ertoe te voorkomen dat de beslagen goederen worden weggehaald of in waarde doen verminderd voordat er een executoriale titel is.
 • 1.4 Faillissementsrecht

 • Geen vragen over faillissementsrecht.
  Geen vragen over faillissementsrecht.
 • 1.5 Recht van parate executie

 • Wat is het recht van parate executie?
  Van het recht tot parate executie spreekt men wanneer de wet de bevoegdheid geeft tot het toepassen van bepaalde dwangmiddelen zonder dat daarvoor een executoriale titel is vereist. Voorbeeld: men mag op zijn erf doorschietende wortels en overhangende takken zelf weghakken (art. 5:44 Bw).
 • Noem de twee meest  genoemde voorbeelden van parate executie.
  1) Het aan de pandhouder (art. 3:248 lid 1 BW) en hypotheekhouder (art. 3:268 lid 1 BW) toegekende recht om de verkoop van het bezwaarde goed te bewerkstelligen, teneinde uit de opbrengst van die verkoop betaling van hun vordering te verkrijgen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

In welke situatie kan de blokkerende werking worden uitgezonderd?
Bij huur van een woonruimte (505 lid 2), mits de verhuring plaatsvond VOOR bekendmaking van executoriale verkoop (516)
Wanneer is sprake van derdebescherming bij verkoop van een in beslag genomen onroerende zaak?
* De leveringsakte is voor de inschrijving van de beslaglegging ondertekend; en 
* De inschrijving van de leveringsakte één werkdag na de inschrijving van de beslaglegging heeft plaatsgevonden.
Wanneer gaat het eigendomsrecht van een in beslag genomen onroerende zaak over?
Na inschrijving van de leveringsakte.
Heeft beslag op onroerende zaken een blokeringsregeling?
Ja, 505 lid 2 Rv
Welke stappen worden doorlopen bij executoriaal beslag op roerende zaken?
1: Betekening executoriale titel (art. 430 lid 3 Rv; 
2. Bevel tot betaling middels exploot. Hierbij is een termijn van twee dagen om aan de executoriale titel te voldoen (art. 439 lid 1 en 2 Rv).
3: Beslaglegging middels een deurwaardersexploot. 440 lid 1
4. Proces verbaal van beslag. Binnen 3 dagen na inbeslagname dient deze te worden betekend aan de geëxecuteerde.
Optionele stap: In bewaring neming van goederen 446 lid 1 en 2   
5. Executoriale verkoop.
Welke stappen moeten worden gevolgd bij beslag op onroerende zaken?
1 & 2:   Betekening + Bevel (combinatie mogelijk. art. 430 lid 3 jo. 502 lid 1 en 3 RV). Er is een termijn van twee dagen om aan de executoriale titel te voldoen. 
3:   Na verloop van de termijn is beslaglegging mogelijk door middel van het proces-vebaal. Art. 504 en 45 Rv door inschrijving van het kadaster. Art. 505 lid 1 Rv
4:  Overbetekening' Het afschrift van het proces-verbaal moet binnen drie dagen na de inschrijving van het proces verbaal van inbeslagneming bekend worden aan de geëxecuteerde op grond van art. 505 lid 1 Rv.
5: Executoriale verkoop art. 514 Rv e.v. Hiervoor is een notaris nodig.
6: Koper verkrijgt het recht op de onroerende zaak/ verkochte zaken door middel van inschrijving van het proces verbaal van toewijzing (art. 525 lid 1 Rv).
Wat is het grootste verschil tussen beslag op onroerende en roerende zaken?
Bij proces-verbaal van het beslag op onroerende zaken is inschrijving in openbare registers noodzakelijk op grond van art. 505 lid 1 Rv.
Wanneer is sprake van derdebescherming?
Rechten door een derde die anders dan om niet (gratis) verkregen zijn, worden geëerbiedigd, mits de zaak in zijn handen is gekomen en hij toen te goeder trouw was (art. 453a lid 2 RV).
Wat wordt er gezegt is het Forward/Huber arrest?
Een beslag leidt niet tot beschikkingsonbevoegdheid van degene ten laste van wie het beslag is gelegd en staat dus ook niet in de weg aan overdracht van het beslagen goed aan een derde, maar brengt wel mee dat een vervreemding of bezwaring, tot stand gekomen na het beslag, niet tegen de beslagleggen kan worden ingeroepen.
Verliest iemand bij beslag zijn beschikkingsbevoegdheid?
Nee, zie arrest forward/huber.