Samenvatting Externe verslaggeving

-
ISBN-10 9001710107 ISBN-13 9789001710101
1246 Flashcards en notities
36 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Externe verslaggeving". De auteur(s) van het boek is/zijn J Klaassen, M N Hoogendoorn, R G A Vergoossen. Het ISBN van dit boek is 9789001710101 of 9001710107. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Externe verslaggeving

 • 1 Plaatsbepaling externe verslaggeving

 • Samenvatting

   

  In dit hoofdstuk hebben wij interne en externe verslaggeving met elkaar vergeleken. We hebben laten zien dat bij externe verslaggeving de relatie tussen de onderneming en de belanghebbenden bij die onderneming een grote rol speelt. Om die reden is externe verslaggeving niet alleen een bedrijfseconomisch vak. Het heeft ook juridische aspecten, omdat in het recht de verhoudingen tussen individuen en groepen worden geregeld, vooral als er conflicten te voorzien zijn. De regelgeving heeft inmiddels een duidelijk internationale dimensie gekregen. Ingegaan is op diverse vormen van externe verslaggeving. Ook is de relatie met de fiscale jaarrekening uiteengezet.

  Aan de hogere beroepsopleiding en aan een universiteit speelt de vraag of de praktijk van de financiële verslaggeving een uitkomst is van wetenschappelijk onderzoek. Om daarover iets te kunnen zeggen, hebben we in dit hoofdstuk ook aandacht geschonken aan de vraag op welke problemen men met wetenschappelijk onderzoek antwoord kan geven. Het gaat bij onderzoek vooral om verklaring en duiding van de betekenis van externe verslaggeving en de manier waarop gebruikers reageren op informatie. Onderzoekers gaan uit van modellen voor het gedrag van gebruikers. De praktijk kan van de uitkomsten van onderzoek leren doordat duidelijk kan worden welke informatie de gebruikers van belang vinden en hoe zij de verstrekte informatie gebruiken. Kortom de praktijk van de verslaggeving kan gebruikmaken en dus nut hebben van wetenschappelijk kennis.

   

  De leerdoelen:

  • de plaats van de EV aan te geven in de verschillende visies op de relatie tussen diverse groepen en de onderneming;
  • de verbanden aan te geven tussen EV en andere  vakken in de opleiding;
  • de verschillende invalshoeken van onderzoek op het gebied van EV te onderscheiden;
  • de relatie tussen onderzoek en praktijk binnen het vakgebied EV aan te geven.
 • Omschrijf het kernbegrip 'Gesloten model'?
  Ook wel klassieke model genoemd is een middelgrote familieonderneming, georganiseerd in de besloten vennootschap, die vermogensbehoefte voorziet door interne financiering en bankkrediet (schieding tussen de onderneming en eigenaren). Informatie verschaffing is afgestemd op behoeften van aandeelhouders en overige financiers.
 • Omschrijf het kernbegrip 'Bezitsmodel'?

  Bezitsmodel: de ondermening is het verlengstuk van de eigenaar (eenmanszaak, vof). Er is geen strikte scheiding tussen het vermogen van de ondernemer en de onderming. Er hoeft weinig informatie verstrekt te worden en de informatie is vooral gericht op de behoeften van de eigenaren. Dit komt omdat het vermogen niet gescheiden is, en dat de omvang van deze ondernemingen vaak beperkt is.

 • Definitie van Interne Informatieverschaffing:
  Informatie verstrekken om te voldoen aan de informatiebehoeften  binnen de onderneming (verbeterde besluitvorming)
 • Omschrijf het kernbegrip 'Gesloten model'?

  Gesloten model: dit wordt ook het klassieke model genoemd. Er is een scheiding tussen het vermogen van de onderneming en haar eigenaren, maar de eigenaren hebben een specifieke invloed op de gang van zaken. Denk aan familiebedrijven georganiseerd in BV's. De informatieverschaffing is vooral gericht op de behoeften van aandeelhouders en overige financiers.

 • Wat is externe verslaggeving?
  Financieel georiënteerde informatie verschaffing door een organisatie aan buitenstanders.
 • Omschrijf het kernbegrip 'Open model'?

  Open model; dit wordt ook het moderne model genoemd. Hier wordt de onderneming gezien als een coalitie van partijen die in staat moeten zijn zich o.b.v. de verstrekte informatie een beeld te vormen over de wenselijkheid van het continueren dan wel het beëindigen van de relatie met de onderneming. Er bestaat een maatschappelijke plicht tot verantwoording en openheid over de gang van zaken binnen de onderneming.

 • Omschrijf het kernbegrip 'Open model'?
  Ook wel moderne model genoemd wordt gezien als een coalitie van participanten, stakeholders, die in staat zijn op basis van de verstrekte informatie een besluit te maken wat betreft het verkoop van aandelen of continueren/beëindigen van hun relatie met de onderneming.
 • Hoe is de wetgeving ontstaan?
  Zelfregulering is sterk afhankelijk van de goede wil van betrokkenen en is minder goed mogelijk naarmate de werkelijkheid ingewikkelder wordt. Wetgeving rechtsregels daarin tegen bieden de verschillende partijen in het maatschappelijk verkeer houvast, rechtszekerheid. Ondernemingen weten welke informatie zij behoren te verstrekken en buitenstaanders weten wat zij aan informatie mogen verwachten.
 • Wat wordt bedoeld met 'Systematische informatieverschaffing'?
  Bij systematische informatieverschaffing vindt met een vaste periodiciteit informatieverschaffing over de onderneming als geheel plaats.
 • Wat wordt bedoeld met 'Incidentele informatieverschaffing'?
  Bij incidentele informatieverschaffing wordt naar aanleiding of ten behoeve van een bepaalde transactie informatie verschaft (bijv. overname, emissieprospectus, fusie).
 • Waaruit bestaat de 'Fiscale jaarrekening'?
  De fiscale jaarrekening bestaat uit:
  1. een fiscale vermogensopstelling
  2. een fiscale winstberekening
  3. een berekening van het belastbaar bedrag
  4. een toelichting op alle overzichten
 • Waaruit bestaat de 'Commerciële jaarrekening'?
  De vennootschappelijke jaarrekening bestaat uit:
  1. een balans
  2. een winst- en verliesrekening
  3. een toelichting op beide overzichten
 • Wat zijn de verschillen tussen de fiscale- en de commerciële jaarrekening?
  De huidige verschillen tussen de fiscale- en de commerciële jaarrekening vloeien met name voort uit de te hanteren waarderingsgrondslagen. Zo kan in de commerciële jaarrekening de actuele waarde van de activa van de onderneming als waarderingsgrondslag worden gekozen, terwijl de fiscale jaarrekening (verplicht) te allen tijde uitgaat van de historische kostprijs van de activa. Ten aanzien van de inrichting zijn fiscaal, in tegenstelling tot BW 2 titel 9, geen nadere eisen gesteld, simpelweg omdat fiscaal geen jaarrekening opgemaakt behoeft te worden.
 • Wat is Verklarend onderzoek?
  Het begrijpen van het empirische verschijnsel EV (de wijze waarop organisaties de verslaggeving inhoud geven; gebruikers de informatie hanteren; de overheid optreedt in de context van de verslaggeving).
 • Wat is Ontwerpend onderzoek?
  Het bedenken van nieuwe rekenregels (waarderingsgrondslagen, accounting principles) en voorstellingswijzen (modellen) om de financiële prestaties van organisaties te meten en vast te leggen met als doel het maken van een ideaalmodel van EV of onderdelen daaruit.
 • Wat voorspelt de capital asset pricing model (CAPM)?
  Het CAPM voorspelt dat koersen niet zullen reageren op veranderingen in verslaggevingsmethoden, tenzij zulke veranderingen een cashflow-effect hebben.
 • Wat houdt Onderzoek van financiële markten in?
  Het onderzoek dat gebruik maakt van de economische theorie van de financiële markten (market based research) houdt zich vooral bezig met de vraag of en in welke mate inhoud en vorm van de EV van invloed zijn op de prijsvorming op financiële markten (efficiënte markthypothese - EMH).
 • Wat is de Economische organisatietheorie?
  EV-onderzoeksprogramma (Watts en Zimmerman - 1986) waar getracht wordt een antwoord te vinden op de vraag waarom ondernemingen kiezen voor het verschaffen of niet verschaffen van bepaalde informatie.
 • Wat wordt verstaan onder Economic consequences?
  Of , en zo ja waarom, het feitelijke ondernemingsgedrag onder invloed van geldende EV-regels en normen wordt beinvloed.
 • Wat is Beschrijvend onderzoek?
  Beschrijvingen van de feitelijke keuzen die ondernemingen maken in hun externe berichtgeving (De historische studie van het empirische verschijnsel EV).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke gegevens zijn nodig om de goodwill te bepalen?
 • de aankoopprijs,
 • de reële waarde van de activa en passiva van de verworven onderneming.
Noem drie administratief-organisatorische problemen inzake de consolidatie.
 • alle vennootschappen die geconsolideerd moeten worden moeten uniforme grondslagen gebruiken;
 • vaak bij buitenlandse deelnemingen meerdere administraties om ook te kunnen voldoen aan lokale wetgeving;
 • de boekjaren moeten zoveel mogelijk synchroon lopen;
Wanneer mag men volgens de Nederlandse wetgeving proportionele consolidatie toepassen?
Uitsluitend bij joint ventures.
Welke twee consolidatietechnieken worden onderscheiden?
 • integrale consolidatie;
 • proportionele consolidatie.
Wat is het verschil tussen een groepsmaatschappij en een dochteronderneming?
Groepsmaatschappij is een beperkter begrip dan dochteronderneming. Dochterondernemingen zijn alle ondernemingen waarin de moeder beslissende zeggenschap kan uitoefenen, ook als deze onderneming niet samen met de moeder een economische eenheid vormt of daarmee niet organisatorisch is verbonden.

Dus een groepsmaatschappij is ook een dochteronderneming maar niet elke dochteronderneming hoeft een groepsmaatschappij te zijn
Hoe noemen we de ondernemingen die geconsolideerd moeten worden?
Groepsmaatschappijen.
Wat is een geconsolideerde jaarrekening?
In een geconsolideerde jaarrekennig worden behalve de activa/passiva en omzet/kosten van de moeder, ook alle activa en passiva van de geconsolideerde dochterondernemingen en hun kosten en opbrengsten meegenomen. Deze groepsjaarrekening is opgemaakt alsof de groep ondernemingen één onderneming is.
Noem de vijf belangrijkste rechtsvormen van een onderneming.
 • de eenmanszaak,
 • de vennootschap onder firma,
 • naamloze vennootschap,
 • besloten vennootschap.
In de functionele kostensplitsing wordt de omzet verminderd met de kostprijs van de omzet. Hoe noemt men het bedrag wat overblijft?
Het bruto-omzetresultaat (brutomarge).
Bij de categorische kostensplitsing is er sprake van twee correctieposten. Welke en waarom?
De in de V&W weergegeven kosten zijn feitelijk de kosten die behoren bij de productie van het boekjaar. Zo sluiten de lonen aan bij het totaal door het personeel verdiende loon gedurende het boekjaar. Maar voor de bepaling van de nettowinst moet uitgegaan worden van de kosten die behoren bij de verkochte goederen (niet geproduceerd). Dit volgt uit het matchingbeginsel. Daarom worden er twee correctieposten opgenomen:
 • wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk;
 • geactiveerde productie voor het eigen bedrijf.