Samenvatting Externe verslaggeving

-
ISBN-10 900180957X ISBN-13 9789001809577
2051 Flashcards en notities
199 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Externe verslaggeving". De auteur(s) van het boek is/zijn M N Hoogendoorn. Het ISBN van dit boek is 9789001809577 of 900180957X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Externe verslaggeving

 • 1 Plaatsbepaling externe verslaggegeving

 •  

  Externe verslaggeving gaat over financieel georienteerde informatieverschaffing door een organisatie aan buitenstaanders.

 • Wie zijn de externe belanghebbenden

  beleggers, bankiers (financiers), leveranciers, werknemers, sollicitanten, beleggingsanalysten

 • Waar gaat externe verslaggeving over.

  Externe verslaggeving gaat over financieel georienteerde informatieverschaffing door een organisatie aan buitenstaanders.

 • Externe belanghebbenden hebben behoefte aan informatie, zoals beleggers, bankiers, leveranciers, werknemers, sollicitanten, beleggingsanalisten, om allerlei redenen.

  Wat houdt externe verslaggeving in?

  Externe belanghebbenden voorzien van informatie, zoals beleggers, bankiers, leveranciers, werknemers, sollicitanten, beleggingsanalisten etc.

 • Waar gaat het bij financiële verslaggeving vooral om?

  Weergave van de financiële positie en prestaties van ondernemingen.

 • fjskfjdkljflk
 • Waar gaat externe verslaggeving over?

  Externe verslaggeving gaat over financieel georienteerde informatieverschaffing door een organisatie aan buitenstaanders.

 • Welke 3 modellen van ondernemingen bestaan er
  Bezit, gesloten en open
 • definitie van extern verslaglegging?
  Financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Met aandacht voor systematische financiële informatieverschaffing.
 • Bereidheid tot informatieverstrekking <=> mate van openheid

  Politieke keuze: Wat is de plaats van de onderneming in de maatschappij

 • Op welke punten moeten voorschriften in acht worden genomen bij interne informatie verschaffing?
  Omzetbelasting, loonbelasting en privacewetgeving
 • Wat is het kenmerkende probleem bij externe verslaggeving?
  De informatiebehoefte is divers, soms in strijd met wat de onderneming kwijt wil en de ondernemer weet niet wat derden zouden willen weten.
 • Waar gaat het bij financiele verslaggeving vooral om?

  Weergave van de financiele positie en prestaties van ondernemingen.

 • 1.1 Externe verslaggeving versus interne informatieverschaffing

 • definitie:
  Financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organistaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan financiele informatie die op systematische wijze wordt verstrekt. De jaarrekening is de belangrijkste verschijningsvorm.

  Informatiebehoeften nodig voor besluitvorming 
  intern > extern, 
  intern bekend extern onbekend

  Belanghebbenden externe verslaggeving
  beleggers
  bankiers 
  leveranciers
  werknemers
  sollicitanten
  beleggingsanalisten/financieel journalisten

 • Externe verslaggeving: financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan financiële informatie die op systematische wijze wordt verstrekt.

 • Wat is de definitie van externe verslaggeving?
  Financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties t.b.v. belanghebbende of belangstellende buitenstaanders.
 • wat is de definitie van externe verslaggeving

  Financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders.

 • Wat is de Definitie van externe verslaggeving

  Financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organisaties t.b.v. belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Jaarverslaggeving d.m.v. een jaarrekening is de belangrijkste verschijningsvorm

 • Waarom treffen we meestal regels aan die door de maatschappij, vertegenwoordigd door de overheid of door een andere publieke organisatie, aan ondernemingen worden opgelegd?

  Omdat er dikwijls sprake is van tegengestelde belangen tussen (de leiding van) de organisatie die de informatie verstrekt en buitenstaanders die zich van die informatie willen bedienen.

 • Definieer externe verslaggeving?

  Financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders.

 • Definitie externe verslaggeving:
  Financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. 
 • Geef de definitie van externe versus interne informatieverschaffing?

  Externe verslaggeving= informatieverschaffing vanuit organisaties voor mensen die belang hebben bij de informatie dit kunnen personen binnen of buiten de organisatie zijn. Dan wordt er vooral aandacht geschonken aan financiële informatie, deze wordt op systematische wijze verstrekt. • Waar gaat externe verslaggeving over?
  Externe verslaggeving gaat over financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan financiële informatie die op systematische wijze wordt verstrekt.
 • Externe verslaggeving is financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of of belangstellende buitenstaanders. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan financiele informatie die op systematische wijze wordt verstrekt.
 • Wat is de Definitie van externe verslaggeving
  Financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organisaties t.b.v. belanghebbende of belangstellende buitenstaanders.
 • Externe verslaggeving is financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders.

 • Wat is het verschil tussen externe verslaggeving en interne informatieverschaffing?

  Bij externe verslaggeving vind het verschaffen van informatie binnen de onderneming plaats en het gebruik van de informatie buiten de onderneming. Bij interne informatieverschaffing spelen het verschaffen en het gebruik van de informatie zich beide binnen de onderneming af.

 • Wat houdt externe verslaggeving in?
  Financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders.
 • De belangrijkste verschijningsvorm van externe verslaggeving is de jaarverslaggeving door middel van een jaarrekening. Maar we kennen ook andere vormen zoals kwartaal- en halfjaarberichten en emissieprospectussen.
 • Bij de externe verslaggeving gaat het om de informatiebehoeften van derden. De belangrijkste externe belanghebbenden zijn:

  - beleggers die een aandelenbelang hebben in onderneming/overwegen om aandelen te kopen/verkopen.

  - bankiers die leningen hebben verstrekt/overwegen dat te doen.

  - leveranciers de moeten kunnen vertrouwen op kredietwaardigheid van de onderneming.

  - werknemers

  - sollicitanten die overwegen om bij de onderneming te werken.

  - beleggingsanalisten en financieel journalisten die de onderneming volgen.

   

 • Wat is de definitie van externe verslaggeving?

  Financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organisaties t.b.v. belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Jaarverslaggeving d.m.v. een jaarrekening is de belangrijkste verschijningsvorm

 • Wat is de belangrijkste verschijningsvorm van externe verslaggeving?
  De jaarrekening
 • De verstrekte informatie wordt ontleend aan een administratief systeem, waarvan ook gebruik wordt gemaakt voor de interne informatieverschaffing.
 • Welke vormen van externe verslaggeving zijn er?
  Jaarrekening, jaarverslag, kwartaal- en halfjaarberichten en emissieprospectussen.
 • Informatie wordt verstrekt om te voldoen aan bepaalde informatiebehoeften bij de ontvanger. Informatiebehoeften ontstaan doordat degene die behoefte hebben aan de informatie besluiten willen nemen waarvoor zij de informatie nodig hebben. Zonder deze informatie is geen verantwoorde besluitvorming mogelijk.
 • Wat is het doel van externe verslaggeving?
  Om te voldoen aan de informatiebehoeften. Deze informatiebehoeften ontstaan doordat diegene die behoeften hebben aan de informatie besluiten willen nemen waarvoor zij die informatie nodig hebben.
 • Een belangrijk verschil tussen externe verslaggeving en interne informatieverschaffing is dat bij externe verslaggeving het bij de onderneming niet altijd bekend is welke informatie voor de gebruiker van belang is. Terwijl bij de interne informatieverschaffing het verschaffen en het gebruik van de informatie zich allebei binnen de onderneming afspelen.
 • Wat is de reden van de informatiebehoefte m.b.t. externe verslaggeving?
  Zonder informatie is gene verantwoorde besluitvorming mogelijk.
 • Voor de interne informatieverschaffing wordt gebruik gemaakt van het inzicht in de informatiebehoeften dat binnen de onderneming bestaat. Daartoe worden procedures opgezet onder verantwoordelijkheid van de leiding.

  Het gaat om de besluitvorming binnen de onderneming. Deze is in beginsel doelgericht en organiseerbaar in het kader van het functioneren van de onderneming op de verschillende niveaus van verantwoordelijkheid.

  De bestuurlijke informatiekunde geeft aanwijzingen op welke wijze informatiesystemen kunnen worden opgezet en onderhouden. die voldoen aan rechtvaardige eisen van de gebruikers qua inhoud, frequentie, tijdigheid en betrouwbaarheid van de informatie.

  Er zijn een aantal externe voorschriften (loonbelasting, omzetbelasting, privacywetgeving) welke als randvoorwaarden worden beschouwd, waarbinnen de ondernemingsleiding de informatievoorziening in beginsel naar eigen inzicht autonoom kan inrichten en organiseren.
 • Wat is het doel van interne informatieverschaffing?
  Besluitvorming binnen de organisatie
 • Bij de externe (financiele) verslaggeving ligt het fundamenteel anders. Het gaat hier om de informatiebehoeften van derden.

  De besluitvorming is naar haar aard pluriform en meestal niet georganiseerd.

  Externe belanghebbenden kunnen meer of andere informatie verlangen dan de onderneming bereid is te geven. Er kunnen tegengestelde belangen ontstaan tussen de onderneming en de externe gebruikers, maar ook tussen de externe gebruikers onderling. Dit kan niet eenvoudig opgelost worden.

  De onderneming heeft niet voldoende inzicht in de wijze waarop de externe belanghebbenden bij hun besluitvorming financiele informatie gebruiken. Zonder deze gedetialleerde kennis over de besluitvormingsprocessen kan dan ook niet goed worden bepaald welke informatiebehoeften er buiten de organisatie bestaan.
 • Wat is het verschil tussen interne informatieverschaffing en externe verslaggeving?
  Intern:
  - Format kan autonoom opgesteld worden;
  - Gericht op interne organisatie;
  - Informatie is doelgericht en organiseerbaar.

  Extern:
  - Gericht op externe stakeholders;
  - Externe besluitvorming is pluriform en niet georganiseerd;
 • De belangrijkste externe belanghebbenden zijn:
  - Beleggers die een aandelenbelang in de onderneming hebben, of overwegen om aandelen te kopen of verkopen.
  - Bankiers die leningen aan de onderneming hebben verstrekt of overwegen dat te doen.
  - Leveranciers die moeten kunnen vertrouwen op kreditwaardigheid van de onderneming.
  - Werknemers
  - Sollicitanten die overwegen om bij de onderneming een baan te aanvaarden.
  - Beleggingsanalisten en financieel journalisten die de onderneming volgen.
 • Wie zijn de belangrijkste externe stakeholders?
  - Beleggers die een aandelenbelang in de onderneming hebben of overwegen te kopen / verkopen;
  - Bankiers die leningen aan de onderneming hebben verstrekt of overwegen dat te doen;
  - Leveranciers die moeten kunnen vertrouwen op kredietwaardigheid van de onderneming;
  - Werknemers;
  - Sollicitanten die overwegen om bij de onderneming een baan te aanvaarden;
  - Beleggingsanalisten en financieel journalisten die de onderneming 'volgen'.
 • Algemeen geformuleerde wensen en verlangens worden door groeperingen in de maatschappij naar voren gebracht. Zij weten zich vertegenwoordigt door bepaalde organisaties of instituties die als spreekbuis fungeren. Denk aan:
  Beursorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, beleggingsanalisten, vereniging van effectenbezitters.

  Een extra politieke dimensie die kan worden toegevoegd, is dat niet elke onderneming bereid is, of in staat is, om te voldoen aan alle behoeften van externe belanghebbenden. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.