Samenvatting Externe verslaggeving

-
ISBN-10 900186726X ISBN-13 9789001867263
609 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Externe verslaggeving
 • M N Prof Dr Hoogendoorn R G A Prof Dr Vergoossen
 • 9789001867263 of 900186726X
 • 2016

Samenvatting - Externe verslaggeving

 • 1 Plaatsbepaling externe verslaggeving

 • Voor wie en is externe verslaggeving van toepassing?
  Externe verslaggeving is financieel georienteerde informatieverschaffing door een organisatie aan buitenstaanders.
 • 1.1 Externe verslaggeving versus interne informatieverschaffing

 • Welke 2 orientaties van informatieverschaffing door ondernemingen onderscheidt men
  - interne verslaggeving (ook wel management accounting)
  - externe verslaggeving (ook wel financial accounting)
 • Wat is het verschil tussen externe en interne informatieverschaffing?
  Externe informatieverschaffing is informatie verschaffing die van belang is voor buitenstaanders, zoals investeerders, banken, klanten. Interne informatieverschaffing gaat om besluitvorming binnen de onderneming. Bij externe informatieverschaffing is er vaak sprake van tegengestelde belangen, en wil de externe meer weten dan de organisatie wil geven.
 • Wat is externe verslaggeving
  Financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organisaties tbv belanghebbende of belangstellende buitenstaanders.
  Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan financiele informatie die op systematische wijze wordt verstrekt en ook aan prestaties van ondernemingen.
 • welke verschijningsvormen van externe verslaggeving zijn er
  - jaarrekening is de belangrijkste
  - kwartaal- en halfjaarberichten
  - emissieprospectussen
 • Hoe ontstaan informatiebehoeften
  Doordat degenen die behoefte hebben aan de informatie besluiten willen nemen waarvoor zij die informatie nodig hebben. Zonder informatie is geen verantwoorde besluitvorming mogelijk
 • Wat is het verschil tussen interne en externe informatieverschaffing
  Bij beiden wordt hetzelfde administratieve systeem gebruikt. Alleen bij externe gebruikers is het bij de onderneming niet altijd bekend welke informatie voor de gebruiker van belang is. De besluitvorming waarvoor extern beschikbare financiele informatie wordt gebruikt, is naar haar aard pluriform (veelvormig) en meestal niet georganiseerd, zoals dat binnen de onderneming wel het geval is. 
  Bij externe willen externe belanghebbenden beslissingen nemen ten aanzien van hun positie ten opzichte van de organisatie.
  Bij interne is het verschaffen en het gebruik van de informatie beiden binnen de onderneming en gericht op het nemen van beleidsbeslissingen
 • Waar gaat het om bij interne informatieverschaffing
  Er wordt gebruikgemaakt van het inzicht in de informatiebehoeften dat binnen de onderneming bestaat. Daartoe worden procedures opgezet onder verantwoordelijkheid van de leiding.
  De besluitvorming binnen de onderneming is in beginsel doelgericht en organiseerbaar in het kader van het functioneren van de onderneming op de verschillende niveaus van verantwoordelijkheid
 • Waar moet interne informatieverschaffing aan voldoen
  De bestuurlijke informatiekunde geeft aanwijzingen op welke wijze informatiesystemen kunnen worden opgezet en onderhouden, die voldoen aan gerechtvaardigde eisen van de gebruikers qua
  inhoud
  frequentie
  tijdigheid
  betrouwbaarheid van de informatie
  Externe voorschriften kunnen worden beschouwd als randvoorwaarden waarbinnen de ondernemingsleiding de informatievoorziening in beginsel naar Eigen inzicht autonoom kan inrichten en organiseren
 • op welke punten moeten externe voorschriften in acht worden genomen bij interne informatieverschaffing
  - omzetbelasting
  - loonbelasting
  - privacywetgeving
 • Wie zijn de belangrijkste externe belanghebbenden
  - beleggers
  - bankiers die leningen verstrkken
  - leveranciers
  - werknemers
  - sollicitanten
  - beleggingsanalisten en financieel journalisten
 • Welke organisaties of instituties fungeren o.a. als spreekbuis om behoeften voor externe informatie aan te geven
  - beursorganisaties
  - werkgevers- en werknemersorganisaties
  - verenigingen van effectenbezitters en beleggingsanalisten
 • JH Externe verslaggeving is
  Financieel georiënteerde informatieverschaffing door een organisatie aan buitenstaanders
 • JH Bij financiële verslaggeving gaat het vooral om
  De weergave van de financiële positie en prestaties van ondernemingen
 • 1.2 De plaats van externe verslaggeving in de maatschappij

 • Welke modellen worden gehanteerd bij de analyse omtrent de verhouding van de onderneming met haar belanghebbenden
  - bezitsmodel
  - klassieke of gesloten model
  - modern of open model
 • Geldt voor alle ondernemingen dezelfde normen wat betreft de informatieverschaffing?
  Nee, dit is onder andere afhankelijk van de omvang van de onderneming en de sector waarin zij werkzaam is. Van organisaties zonder winstoogmerk wordt minder gedetailleerde informatie verwacht dan van bijvoorbeeld een beursgenoteerd bedrijf
 • Wat is het bezitsmodel en wat betekent dit voor de informatieverschaffing
  Hierbij wordt de onderneming beschouwd als het verlengstuk van de eigenaar.
  Vb: eenmanzaak of vennootschap onder firma
  Geen strikte scheiding tussen vermogen van de ondernemer en zijn onderneming.

  Er hoeft weinig informatie te worden verstrekt en deze is vooral gericht op behoeften van de eigenaren
 • Welke modellen voor de onderneming zijn er?
  Je hebt het bezitsmodel waarbij er geen strikte scheiding is aangebracht tussen het vermogen van de ondernemer en dat van zijn bedrijf. Je hebt het gesloten model waarbij er wel een scheiding is maar waarbij de eigenaren nog een specifieke, aan het eigendomsrecht ontleende invloed houden op de gang van zaken. Tot slot hebben we nog het open model. Binnen dit model wordt de onderneming gezien als een coalitie van participanten, stakeholders, die in staat moeten zijn zich op basis van de verstrekte informatie een beeld te vormen over de wenselijkheid van het continueren van hun relatie met de onderneming dan wel het beeindigen van die relatie
 • Wat is het klassieke- of geslotenmodel en wat betekent dit voor de informatieverschaffing
  Er is een scheiding tussen de onderneming en haar eigenaren, maar de eigenaren behouden nog een specifieke, aan het eigendomsrecht ontleende invloed op de gang van zaken.
  Vb: middelgrote familieonderneming in BV die vermogensbehoefte vooral voorziet door interne financiering en bankkrediet.

  De informatieverschaffing is vooral afgestemd op de behoeften van aandeelhouders en overige financiers. gericht op de informatie over het instandhouden van het productieapparaat (c.q. de productiecapaciteit)
 • Vallen alle ondernemingen in een van deze drie modellen?
  Nee, niet zo eenvoudig. Er zijn open modellen als bijvoorbeeld Heineken waarbij de familie nog een grote invloed uitoefent.
 • Wat is het moderne- of open model en wat betekent dit voor de informatieverschaffing
  De onderneming wordt gezien als een coalitie van participanten, stakeholders, die in staat moeten zijn zich op basis van de verstrekte informatie een beeld te vormen over hun relatie met de onderneming en de continuering daarvan.
  In dit model wordt de onderneming voorgesteld als een subsystem van het totale maatschappelijke system.

  De nadruk wordt gelegd op de maatschappelijke plicht tot verantwoording en openheid over de gang van zaken binnen de onderneming. Gericht op de informatie over de positie van alle participanten ten opzichte van de organisatie
 • Het bij de jaarrekening gevoegde bestuursverslag, wat een getrouw beeld moet geven van de gang van zaken van het boekjaar, wordt vaak zo vormgegeven dat concurrenten er niet te veel uit af kunnen leiden. Er bestaan hierin namelijk geen voorschriften
 • Wat is een belangrijke overweging bij externe informatieverstrekking
  Dat ondernemingen op de markt opereren en concurrenten hebben. Informatie die voor bepaalde groepen van participanten heel nuttig kan zijn, kan in handen van branchegenoten een gevaar voor de concurrentiepositie betekenen, wat leidt tot terughoudendheid in de informatieverstrekking.
 • Wie zijn de gebruikers van de jaarrekening?
  Aandeelhouders, bankiers, leveranciers/crediteuren, werknemers (organisaties) beleggingsanalisten, concurrenten, de fiscus, de overheid, de financiele pers, wetenschappelijk onderzoekers, actiegroepen
 • Noem een aantal functies van de externe informatieverstrekking
  – verantwoording (rekenschap) ten aanzien van het gevoerde beleid
  – informatie ten behoeve van de beslissingsvoorbereiding, zoals:
     – beleggingsbeslissingen
     – beslissingen ten aanzien van de winstbestemming.
 • Noem een aantal participanten die worden aangeduid als gebruikers van de jaarrekening
  - aandeelhouders
  - bankiers
  - leveranciers/crediteuren
  - werknemers(organisaties)
  - beleggingsanalisten
  maar ook:
  - concurrenten
  - de fiscus
  - de overheid.o.a. uit economisch beleid, zorg voor milieu
  - financiele pers
  - wetenschappelijk onderzoekers
  - actiegroepen
 • Welke nadelen brengt informatievoorziening met zich mee
  - kosten
  - beperkingen in het gedrag van ondernemingen
  - concurrentienadeel
 • Wat verklaart de opkomst van wet-en regelgeving en het belang van het recht bij de externe verslaggeving
  Er is in de maatschappij behoefte aan algemeen geldende regelingen, afspraken of gebruiken op grond waarvan vraag- en aanbodzijde weten waar zij aan toe zijn. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om nieuwe afstemming. Het is een dynamisch process.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Externe verslaggeving
 • M N Hoogendoorn
 • 9789001809577 of 900180957X

Samenvatting - Externe verslaggeving

 • 1 Plaatsbepaling externe verslaggegeving

 •  

  Externe verslaggeving gaat over financieel georienteerde informatieverschaffing door een organisatie aan buitenstaanders.

 • Wie zijn de externe belanghebbenden

  beleggers, bankiers (financiers), leveranciers, werknemers, sollicitanten, beleggingsanalysten

 • Waar gaat externe verslaggeving over.

  Externe verslaggeving gaat over financieel georienteerde informatieverschaffing door een organisatie aan buitenstaanders.

 • Externe belanghebbenden hebben behoefte aan informatie, zoals beleggers, bankiers, leveranciers, werknemers, sollicitanten, beleggingsanalisten, om allerlei redenen.

  Wat houdt externe verslaggeving in?

  Externe belanghebbenden voorzien van informatie, zoals beleggers, bankiers, leveranciers, werknemers, sollicitanten, beleggingsanalisten etc.

 • Waar gaat het bij financiële verslaggeving vooral om?

  Weergave van de financiële positie en prestaties van ondernemingen.

 • fjskfjdkljflk
 • Waar gaat externe verslaggeving over?

  Externe verslaggeving gaat over financieel georienteerde informatieverschaffing door een organisatie aan buitenstaanders.

 • Welke 3 modellen van ondernemingen bestaan er
  Bezit, gesloten en open
 • definitie van extern verslaglegging?
  Financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Met aandacht voor systematische financiële informatieverschaffing.
 • Bereidheid tot informatieverstrekking <=> mate van openheid

  Politieke keuze: Wat is de plaats van de onderneming in de maatschappij

 • Op welke punten moeten voorschriften in acht worden genomen bij interne informatie verschaffing?
  Omzetbelasting, loonbelasting en privacewetgeving
 • Wat is het kenmerkende probleem bij externe verslaggeving?
  De informatiebehoefte is divers, soms in strijd met wat de onderneming kwijt wil en de ondernemer weet niet wat derden zouden willen weten.
 • Waar gaat het bij financiele verslaggeving vooral om?

  Weergave van de financiele positie en prestaties van ondernemingen.

 • 1.1 Externe verslaggeving versus interne informatieverschaffing

 • definitie:
  Financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organistaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan financiele informatie die op systematische wijze wordt verstrekt. De jaarrekening is de belangrijkste verschijningsvorm.

  Informatiebehoeften nodig voor besluitvorming 
  intern > extern, 
  intern bekend extern onbekend

  Belanghebbenden externe verslaggeving
  beleggers
  bankiers 
  leveranciers
  werknemers
  sollicitanten
  beleggingsanalisten/financieel journalisten

 • Externe verslaggeving: financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan financiële informatie die op systematische wijze wordt verstrekt.

 • Wat is de definitie van externe verslaggeving?
  Financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties t.b.v. belanghebbende of belangstellende buitenstaanders.
 • wat is de definitie van externe verslaggeving

  Financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders.

 • Wat is de Definitie van externe verslaggeving

  Financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organisaties t.b.v. belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Jaarverslaggeving d.m.v. een jaarrekening is de belangrijkste verschijningsvorm

 • Waarom treffen we meestal regels aan die door de maatschappij, vertegenwoordigd door de overheid of door een andere publieke organisatie, aan ondernemingen worden opgelegd?

  Omdat er dikwijls sprake is van tegengestelde belangen tussen (de leiding van) de organisatie die de informatie verstrekt en buitenstaanders die zich van die informatie willen bedienen.

 • Definieer externe verslaggeving?

  Financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders.

 • Definitie externe verslaggeving:
  Financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. 
 • Geef de definitie van externe versus interne informatieverschaffing?

  Externe verslaggeving= informatieverschaffing vanuit organisaties voor mensen die belang hebben bij de informatie dit kunnen personen binnen of buiten de organisatie zijn. Dan wordt er vooral aandacht geschonken aan financiële informatie, deze wordt op systematische wijze verstrekt. • Waar gaat externe verslaggeving over?
  Externe verslaggeving gaat over financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan financiële informatie die op systematische wijze wordt verstrekt.
 • Externe verslaggeving is financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of of belangstellende buitenstaanders. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan financiele informatie die op systematische wijze wordt verstrekt.
 • Wat is de Definitie van externe verslaggeving
  Financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organisaties t.b.v. belanghebbende of belangstellende buitenstaanders.
 • Externe verslaggeving is financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders.

 • Wat is het verschil tussen externe verslaggeving en interne informatieverschaffing?

  Bij externe verslaggeving vind het verschaffen van informatie binnen de onderneming plaats en het gebruik van de informatie buiten de onderneming. Bij interne informatieverschaffing spelen het verschaffen en het gebruik van de informatie zich beide binnen de onderneming af.

 • Wat houdt externe verslaggeving in?
  Financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders.
 • De belangrijkste verschijningsvorm van externe verslaggeving is de jaarverslaggeving door middel van een jaarrekening. Maar we kennen ook andere vormen zoals kwartaal- en halfjaarberichten en emissieprospectussen.
 • Bij de externe verslaggeving gaat het om de informatiebehoeften van derden. De belangrijkste externe belanghebbenden zijn:

  - beleggers die een aandelenbelang hebben in onderneming/overwegen om aandelen te kopen/verkopen.

  - bankiers die leningen hebben verstrekt/overwegen dat te doen.

  - leveranciers de moeten kunnen vertrouwen op kredietwaardigheid van de onderneming.

  - werknemers

  - sollicitanten die overwegen om bij de onderneming te werken.

  - beleggingsanalisten en financieel journalisten die de onderneming volgen.

   

 • Wat is de definitie van externe verslaggeving?

  Financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organisaties t.b.v. belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Jaarverslaggeving d.m.v. een jaarrekening is de belangrijkste verschijningsvorm

 • Wat is de belangrijkste verschijningsvorm van externe verslaggeving?
  De jaarrekening
 • De verstrekte informatie wordt ontleend aan een administratief systeem, waarvan ook gebruik wordt gemaakt voor de interne informatieverschaffing.
 • Welke vormen van externe verslaggeving zijn er?
  Jaarrekening, jaarverslag, kwartaal- en halfjaarberichten en emissieprospectussen.
 • Informatie wordt verstrekt om te voldoen aan bepaalde informatiebehoeften bij de ontvanger. Informatiebehoeften ontstaan doordat degene die behoefte hebben aan de informatie besluiten willen nemen waarvoor zij de informatie nodig hebben. Zonder deze informatie is geen verantwoorde besluitvorming mogelijk.
 • Wat is het doel van externe verslaggeving?
  Om te voldoen aan de informatiebehoeften. Deze informatiebehoeften ontstaan doordat diegene die behoeften hebben aan de informatie besluiten willen nemen waarvoor zij die informatie nodig hebben.
 • Een belangrijk verschil tussen externe verslaggeving en interne informatieverschaffing is dat bij externe verslaggeving het bij de onderneming niet altijd bekend is welke informatie voor de gebruiker van belang is. Terwijl bij de interne informatieverschaffing het verschaffen en het gebruik van de informatie zich allebei binnen de onderneming afspelen.
 • Wat is de reden van de informatiebehoefte m.b.t. externe verslaggeving?
  Zonder informatie is gene verantwoorde besluitvorming mogelijk.
 • Voor de interne informatieverschaffing wordt gebruik gemaakt van het inzicht in de informatiebehoeften dat binnen de onderneming bestaat. Daartoe worden procedures opgezet onder verantwoordelijkheid van de leiding.

  Het gaat om de besluitvorming binnen de onderneming. Deze is in beginsel doelgericht en organiseerbaar in het kader van het functioneren van de onderneming op de verschillende niveaus van verantwoordelijkheid.

  De bestuurlijke informatiekunde geeft aanwijzingen op welke wijze informatiesystemen kunnen worden opgezet en onderhouden. die voldoen aan rechtvaardige eisen van de gebruikers qua inhoud, frequentie, tijdigheid en betrouwbaarheid van de informatie.

  Er zijn een aantal externe voorschriften (loonbelasting, omzetbelasting, privacywetgeving) welke als randvoorwaarden worden beschouwd, waarbinnen de ondernemingsleiding de informatievoorziening in beginsel naar eigen inzicht autonoom kan inrichten en organiseren.
 • Wat is het doel van interne informatieverschaffing?
  Besluitvorming binnen de organisatie
 • Bij de externe (financiele) verslaggeving ligt het fundamenteel anders. Het gaat hier om de informatiebehoeften van derden.

  De besluitvorming is naar haar aard pluriform en meestal niet georganiseerd.

  Externe belanghebbenden kunnen meer of andere informatie verlangen dan de onderneming bereid is te geven. Er kunnen tegengestelde belangen ontstaan tussen de onderneming en de externe gebruikers, maar ook tussen de externe gebruikers onderling. Dit kan niet eenvoudig opgelost worden.

  De onderneming heeft niet voldoende inzicht in de wijze waarop de externe belanghebbenden bij hun besluitvorming financiele informatie gebruiken. Zonder deze gedetialleerde kennis over de besluitvormingsprocessen kan dan ook niet goed worden bepaald welke informatiebehoeften er buiten de organisatie bestaan.
 • Wat is het verschil tussen interne informatieverschaffing en externe verslaggeving?
  Intern:
  - Format kan autonoom opgesteld worden;
  - Gericht op interne organisatie;
  - Informatie is doelgericht en organiseerbaar.

  Extern:
  - Gericht op externe stakeholders;
  - Externe besluitvorming is pluriform en niet georganiseerd;
 • De belangrijkste externe belanghebbenden zijn:
  - Beleggers die een aandelenbelang in de onderneming hebben, of overwegen om aandelen te kopen of verkopen.
  - Bankiers die leningen aan de onderneming hebben verstrekt of overwegen dat te doen.
  - Leveranciers die moeten kunnen vertrouwen op kreditwaardigheid van de onderneming.
  - Werknemers
  - Sollicitanten die overwegen om bij de onderneming een baan te aanvaarden.
  - Beleggingsanalisten en financieel journalisten die de onderneming volgen.
 • Wie zijn de belangrijkste externe stakeholders?
  - Beleggers die een aandelenbelang in de onderneming hebben of overwegen te kopen / verkopen;
  - Bankiers die leningen aan de onderneming hebben verstrekt of overwegen dat te doen;
  - Leveranciers die moeten kunnen vertrouwen op kredietwaardigheid van de onderneming;
  - Werknemers;
  - Sollicitanten die overwegen om bij de onderneming een baan te aanvaarden;
  - Beleggingsanalisten en financieel journalisten die de onderneming 'volgen'.
 • Algemeen geformuleerde wensen en verlangens worden door groeperingen in de maatschappij naar voren gebracht. Zij weten zich vertegenwoordigt door bepaalde organisaties of instituties die als spreekbuis fungeren. Denk aan:
  Beursorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, beleggingsanalisten, vereniging van effectenbezitters.

  Een extra politieke dimensie die kan worden toegevoegd, is dat niet elke onderneming bereid is, of in staat is, om te voldoen aan alle behoeften van externe belanghebbenden. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zegt IAS 1 over het salderen?
IAS 1 verbiedt om activa en verplichtingen met elkaar te salderen, en evenzeer om baten en lasten met elkaar te salderen.
Welke overzichten worden onderscheiden in IAS 1 Presentation of Financial Statements?
- de balans
- de winst- en verliesrekening / het overzicht van totaalresultaat
- het kasstroomoverzicht
- het overzicht met mutaties in het eigen vermogen
Wat is de doelstelling van de jaarrekening in het 2010-Framework?
Het bijdragen aan economische beslissingen waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen de verantwoordingsfunctie van het management.
Wat is het gevolg voor de jaarrekening bij twijfel betreffende de continuïteit van de vennootschap?
De jaarrekening dient op liquidatiewaarde te worden vastgesteld.
Wat zijn de kwalitatieve kenmerken van de informatie in financiële overzichten?
1. Begrijpelijkheid
2. Relevantie
3. Betrouwbaarheid
4. Vergelijkbaarheid
5. Stelselmatigheid
Wat houdt het continuïtietsbeginsel in?
Dat ervan wordt uitgegaan dat de organisatie haar bedrijf in de afzienbare toekomst zal voortzetten.
Wat is het motief voor het hanteren van het aangroeibeginsel?
Het geeft beter inzicht in het causale verband tussen opbrengsten en kosten en dus meer inzicht in de financiële prestaties dan een financieel overzicht uitsluitend gebaseerd op kasstromen.
Wat houdt het aangroeibeginsel (accrual) in?
Dat transacties worden verwerkt wanneer zij zicht voordoen, ongeacht het moment waarop zij resulteren in in- of uitgaande kasstromen.
Welke informatie beogen de financiële overzichten te geven?
1. De financiële positie van een organisatie

2. Veranderingen in de financiële posities als gevolg van behaalde financiële prestaties.

3. Financiële prestaties inzake kasstromen.

4. Veranderingen in de financiële positie die niet samenhangen met prestaties.
Wat is het doel van de jaarrekening volgens Titel 9?
De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschapppelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd:
 
- een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat,

- en verder voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.