Samenvatting Feniks bovenbouw havo overzicht van de geschiedenis

-
ISBN-10 9006464805 ISBN-13 9789006464801
1116 Flashcards en notities
472 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Feniks bovenbouw havo overzicht van de geschiedenis". De auteur(s) van het boek is/zijn J Venner, C vd Heijden, M van Harperen e a. Het ISBN van dit boek is 9789006464801 of 9006464805. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Feniks bovenbouw havo overzicht van de geschiedenis

 • 1 Tijd van de jagers en boeren

 • Prehistorie                     Periode uit de geschiedenis waaruit geen geschreven bronnen zijn

  Proto-historie               Periode uit de geschiedenis van een volk/land waaruit er geen geschreven bronnen zijn maar                                                   een andere volk/land dat wel heeft over dat ene land. bijv. romeinen over nederland

  Historie                            Periode uit de geschiedenis waaruit wel geschreven bronnen zijn

 • Wanneer laten we de geschiedenis beginnen

  Vanaf het moment dat er mensen op de aarde waren

 • Waarom is de vondst van de holbewoner Ötzi zo belangrijk?

  Ötzi heeft ons een beter beeld gegeven van hoe het er in de prehistorie uitzag

 • deden de jagers aan boeren aan landbouw

  ja ze vonden de landbouw uit

 • Hoe wordt de tijd van Jagers en van Boeren ook wel genoemd?

  De prehistorie (letterlijk voor-geschiedenis).
 • de jagers en boeren bedachten de landbouw

 • Waarom weten we zo weinig over de prehistorie?

  Omdat er in die tijd nog geen schrift was.

 • Waarom weten we maar weinig van de prehistorie?
  Omdat de mensen die toen leefden nog geen schrift gebruikten.
 • Wat is de evolutietheorie?

  Dit is het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een groep van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie.

 • De tijd van jagers en boeren is de langste van de tien tijdvakken die we kennen. We weten niet precies wanneer dit tijdvak begon, daarom staat er ook geen jaartal aan het begin van de tijdbalk. We laten de geschiedenis beginnen vanaf het moment dat er mensen op aarde waren.

  We laten de prehistorie eindigen rond 3000 v.Chr. Toen gingen de mensen in het Midden-Oosten gebruik maken van het (spijkerschrift)schrift.

 • Rond welk jaar eindigde de Prehistorie?

  rond omstreeks 3000 v. Chr.

 • Wanneer begint de historie?
  Vanaf 3000 v.Chr. / het moment dat de mensen het schrift ging gebruiken.
 • TOESTVRAAG

 • Hoe leefden de Jagers en verzamelaars?
  Ze leefden van voedsel dat ze in de natuur vonden. Ze trokken rond in kleine groepen en bleven nooit lang op dezelfde plek wonen.
 • Hoe wordt de tijd van jagers en verzamelaars ook wel genoemd

  Oude steentijd of Paleolithicum

 • De tijd van jagers en verzamelaars wordt ook wel Oude Steentijd of Paleolithicum genoemd.
 • Hoe word de nieuwe periode na de tijd van jagers en verzamelaars ook wel genoemd?

  Nieuwe steentijd of Neolithicum

 • De tijd van de agrarische samenleving het ook wel: Nieuwe Steentijd of Neolithicum.
 • Wanneer laten we de geschiedenis beginnen?

  Vanaf het moment dat er mensen op de aarde waren.

 • Hoe ontstonden er dorpen (en later steden) ?
  Dorpen en steden ontstonden door de uitvinding van landbouw en veeteelt. Hierdoor konden de mensen zelf voedsel verbouwen en hoefden de boeren niet meer rond te trekken.
 • Wat veranderd er in het bestaan van sommige groepen mensen bij de overgang van het paleolithicum naar het neolithicum?

  ze gingen in plaats van rondtrekken op een vaste plek wonen.

 • Dorpen en steden ontstonden door de uitvinding van landbouw en veeteelt. Hierdoor konden de mensen zelf voedsel verbouwen en hoefden de boeren niet meer rond te trekken.
 • waarom kan je bij de wisseling van de tijd van jagers en verzamelaars naar boeren geen jaartal noemen?

   

  omdat dat afhankelijk is van het gebied waar je leeft 

 • Wat verstaan we onder de Neolithische revolutie?

  de overgang van jagen en verzamelen naar de landbouw.

 • welk verschil van mening hebben de evolutionisten en de creationisten?

  evalutionisten geloofde in de theorie van Charles Darwin en de creationisten geloofde de bijbel.

 • Wat zijn de kenmerken van de leefwijze van jagers-verzamelaars?
  • Ze maakten stenen werktuigen
  • Ze waren nomaden en trokken rond in kleine groepen
  • Ze verzamelden voedsel (zaden, planten, bessen & noten)
  • Ze gingen jagen en vissen.
  • Ze bouwden hutten & tenten.
  • Ze begroeven de doden met sieraden en wapens.
 • verklaar het feit dat de mensen vroeger nomaden waren.

  ze moesten de dieren achterna

 • Waar en waardoor ontstond de Neolithische revolutie? Wat waren de gevolgen en hoe verspreidde deze zich?
  De neolithische revolutie is de overgang van jagen en verzamelen naar landbouw. Dit gebeurde rond 11.000 v. Chr. in het Midden-Oosten, mogelijk veroorzaakt door klimaatveranderingen. De bevolking groeide omdat de oogst meer opbracht als het jagen en verzamelen. In de eeuwen daarna verspreidde de kennis van de landbouw zich naar Europa. Dit gebeurde waarschijnlijk omdat er niet genoeg landbouwgrond was. 
 • hoe kunnen archeologen door bepaalde vondsten eigenlijk concluderen dat een bepaalde cultuur sedentair was?

  dat kan je zien aan de overblijfsels die de mensen toen bijvoorbeeld niet mee konden sjouwen.

 • Noem verschillen en overeenkomsten tussen de culturen van jagers-verzamelaars en boeren.
  Verschillen:
  • De bevolking groeide.
  • Ze werden sedentair.
  • Ze gingen stevige boerderijen bouwen (ipv hutten & tenten).
  • Er ontstonden dorpjes die later steden werden.
  • Ze gingen andere werktuigen gebruiken (niet alleen bijlen & messen maar ook landbouwwerktuigen zoals sikkels en ploegen).
  • Ze gingen voor het eerst aardewerk maken.
  • Ze konden meer bezittingen hebben, hierdoor kwamen er statusverschillen.
 • waarom ontstonden er de eerste landbouwsamenlevingen in het gebied van de halve maan?

  dat heeft met de omstandigheden te maken 

 • Waarom is Mesopotamië de grondlegger van de landbouwsamenleving?
  Rond 6500 v.Chr. ontstonden er in Soemrië, aan de oevers van de Eufraat en de Tigris, de eerste dorpen. De landbouw was hier erg succesvol, mede dankzij de irrigatielandbouw. Sociale verschillen werden hierdoor nog groter. De boeren die rijk waren kregen bestuursfuncties. Een van deze boeren werd uiteindelijk de 'koning'. Uiteindelijk werden deze dorpen zo groot dat het kleine steden (stadstaten) werden. Rond 3500 V.Chr. gebeurde dit, er waren toen zo ongeveer 30 stadstaten. Deze stadstaten hadden gemiddeld 10'000 inwoners. Uruk had er 50'000 en was dus veruit het grootst. Uruk wordt daarom ook wel de 'moeder der steden' genoemd.
 • welke relatie is er tussen de bevolkingsgroei en de Neolithische revolutie?

  in een landbouwcultuurkwam er meer voedsel en bleven er meer mensen in leven

 • Noem eens een aantal stadstaten en de kenmerken daarvan.
  Stadstaten:
  1. Nippur
  2. Lagasj
  3. Ur
  4. Eridu
  5. Uruk
  Kenmerken:
  1. Hiërarchische opbouw van de samenleving.
  2. Godsdienstig stadscentrum.
  3. Specialisten (met een ander beroep als boer).
  4. Gebruik van het schrift.
 • hoe zou de Neolithische revolutie zich hebben verspreid naar europa?

  als er toch een overschot aan mensen kwam gingen die opzoek naar nieuwe woonplekken

 • waarom waren de oogsten in het gebied van de Eufraat en de Tigrus zo goed?

  dankzij de irrigratie landbouw

 • waarom is het opslaan van voedsel van belang bij het ontstaan van andere beroepsgroepen?

  om die mensen ook te kunnen voeden.

 • waarom leidde de landbouw in deze gebieden tot het ontstaan van sociale verschillen en het bouwen van muren rondom de nederzetting?

  sommige boeren worden door hun grote oogsten steeds rijker. Tegen jalouzie van andere volken

  • Uruk was een stadstaat en wordt gezien als de moeder der steden
  • kenmerken van een stadstaat: hiërarchische opbouw, godsdienstig centrum, specialisten en het schrift 
  • sociale klassen in een stadstaat: 5.Slaven 4.boeren 3.ambachtslieden 2.priesters 1.farao
  • polytheïsme= meerdere goden
  • functie's van een tempel: 1.religieuze reden 2.economische reden
  • functies schrift: handelsafspraak, verhalen, regels en wetten en boekhouding
 • waarom is er sprake van re-distributie?

  het ingenomen graan werd uitgedeeld.

 • schrijvers hadden veel aanzien, waarom?

  het schrift was moeilijk te beheersen.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke maatregelen nam de vorst om het bestuur te centraliseren
1. 1 hoofdstad kiezen voor het bestuur over het rijk
2. Voor het opleggen van nieuwe belastingen creerden de vorsten parlementen, waarin de vorst onderhandelde met de vertegenwoordigers van de standen. Sommige landen kenden meerdere standenvergaderingen. De hoogste standenvergadering werd dan aangeduid als de staten-generaal
3. Wetten uitvaardigen en (in het beste geval) centrale belastingen (vaak accijnzen) opleggen die voor het gehele land golden
4. Een eigen leger (staand leger) opbouwen (veelal huursoldaten)
5. Ambtenaren aanstellen voor wetgeving en belastingheffing. Deze ambtenaren koos de vorst bij voorkeur uit de burgerij. Door burgers te kiezen die gestudeerd hadden kon de vorst de adel buiten het bestuur houden
Noem het begin van centralisatie
Staatsvorming stond in de late middeleeuwen vaak gelijk aan groei van de koninklijke macht. De vorst nam maatregelen om de aan de adel en aan de steden verloren macht terug te winnen. Deze politiek noemen we centralisatie en zij ontmoette veel weerstand. Adel en steden wilden hun eerder verkregen voorrechten niet zonder meer afstaan. Dit vasthouden aan middeleeuwse privileges (eigenbelang boven landsbelang stellen) door steden en adel noemen we particularisme
Wat deden de gilden
Controlleerden de kwaliteit van de producten, organiseerden de opleiding tot gilde lid, zorgde voor oude en zieke leden, hielden 2 a 3 keer markt per week
De ambachten werkten samen in...
Gilden, wisselde kennis en ervaring met elkaar uit, verdeelden de opdrachten, prijs en kwaliteitsafspraken. Voorbeelden zijn bakkersgilde, timmermangilde en weversgilde
Noem de belangrijkste handelssteden
Brugge, genua en venetie
Waar ontstonden nieuwe steden vooral
Noord italie en vlaanderen
Wat gebeurde er in de 14e en 15e eeuw
In de 14e en 15e eeuw begon de hierboven beschreven situatie langzaam maar zeker te veranderen. Er werd een begin gemaakt met staatsvorming ( maar ook niet meer dan dat). Dit hield in:

1. Vorsten verwierven (door oorlog, erving huwelijk of aankoop) een aaneengesloten grondgebied

2. Namen maatregelen om het land als een eenheid te besturen; de wetten gelijk maken voor het gehele land ( uniformering)
Noem het begin van staatvorming
In het begin van het tijdvak van steden en staten bestonden nog geen staten zoals we die nu kennen ( een overheid, een wetgeving voor het hele gebied, aaneengesloten grondgebied)
1. De vorst was voor het bestuur van zijn rijk afhankelijk van de adel (leenstelsel). Veel baronnen en graven gedroegen zich echter als kleine vorstjes in hun eigen gebied.
2. De wetten verschilden per land en per gewest
3. De vorst had geen permanent leger onder de wapenen (staand leger). Adel en steden moesten per veldtocht soldaten aanleveren
4. Voor het opleggen van nieuwe belastingen moest de vorst vaak moeizame onderhandelingen voeren met adel en steden
5. Het bourgondische rijk in de 15e eeuw is een voorbeeld van een rijk dat geen aaneengesloten grondgebied kende
Kenmerkend aspect uitleggen aan de hand van
Oprichting van de staten-generaal door hertog filips de goede van bourgondie
Noem het kenmerkend aspect
Het begin van statvorming en centralisatie