Samenvatting Fiscale jaarrekening

-
ISBN-10 9001823785 ISBN-13 9789001823788
206 Flashcards en notities
51 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Fiscale jaarrekening ". De auteur(s) van het boek is/zijn Yvonne Van De Voort. Het ISBN van dit boek is 9789001823788 of 9001823785. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Fiscale jaarrekening

 • 1 Verslaggeving ten behoeve van de fiscus

 • Wat is een fiscale jaarrekening

  JAarrekening na belasting

 • De overheid in ons land heft belasting over de door een onderneming gemaakte winst. Uitgaande van het 'Saldo fiscale winstberekening' wordt het belastbaar bedrag berekend, dat de basis is voor de belastingheffing.

  Daarom moet elke onderneming jaarlijks een fiscale jaarrekening opstellen, die bestaat uit een w&v, een balans en een berekening van het belastbaar bedrag.
  Bij de opstelling van de fiscale jaarrekening moet een onderneming zich houden aan specifieke voorschriften, die zijn vastgelegd in belastingwetten.
 • De belangrijkste wetten die bij de opstelling van de fiscale jaarrekening in acht moeten worden genomen, zijn:
  • de Wet inkomstenbelasting 2001 (=Wet IB), en
  • de Wet vennootschapbelasting 2007 (=Wet Vpb)

  Uit de Wet IB houden we ons in dit boek uitsluitend bezig met de in box 1 opgenomen bepalingen die betrekking hebben op de vaststelling van de belastbare winst uit onderneming. Hieronder verstaat de Wet IB het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam in welke vorm ook, worden verkregen uit onderneming (=art. 3.8 IB)
 • Ondernemingen die eigendom zijn van één of meer natuurlijke personen hebben voor de berekening van de belastbare winst alleen te maken met de betrokken bepalingen in de Wet IB.
  Ondernemingen die rechtspersoon zijn, hebben voor de berekening van de belastbare winst te maken met de betrokken bepalingen in de de Wet IB (via art.8 VPB), maar ook met de aanvullende bepalingen in de Wet Vpb.
 • Ondernemingen die eigendom zijn van één of meer natuurlijke personen moeten voor hun verslaggeving naar buiten uitsluitend een fiscale jaarrekening opstellen.

  Ondernemingen die rechtspersoon (nv/bv) zijn, moeten voor hun verslaggeving naar buiten een fiscale en een vennootschappelijke jaarrekening opstellen.
 • Doordat voor de opstelling van de fiscale jaarrekening andere voorschriften gelden dan voor de opstelling van de vennootschappelijke jaarrekening, kunnen tussen deze twee jaarrekeningen allerlei verschillen optreden.
  Een van deze verschillen houdt verband met het feit dat de fiscus een nominalistisch winstbegrip hanteert, terwijl bij de opstellen van de vennootschappelijke jaarrekening ook gekozen kan worden voor een substantitialistisch winstbegrip.
 • Voor kleine en niet-actieve nv's en bv's is het mogelijk in de vennootschappelijke jaarrekening de fiscale waarderingsgrondslagen toe te passen. Doordat in dit geval zowel in de fiscale als in de vennootschappelijke jaarrekening dezelfde waarderingsgrondslagen worden toegepast, spreken we over de samenvaljaarrekening.
 • Bij het opstellen van de fiscale balans en w&v moeten de fiscale waarderingsgrondslagen worden toegepast.

  Maar voordat een fiscale balans kan worden opgesteld, moet voor de eenmanszaak en de personenvennootschap eerst worden bepaald wat wel of niet op de balans mag of zelfs moet. Dit heet vermogensetikettering.
  Bij de vermogensetikettering maken we onderscheid tussen drie soorten vermogensbestanddelen:
  • Verplicht ondernemingsvermogen
  • Verplicht privévermogen
  • Gemengd gebruik
 • Hoe in geval van gemengd gebruik moet worden gehandeld, is afhankelijk van de vraag of het vermogensbestanddeel splitsbaar is. Als dit het geval is, dan moeten worden gesplitst in een deel ondernemingsvermogen en een deel privévermogen. Als splitsing niet mogelijk is, dan is sprake van keuzevermogen. In dat geval mag de ondernemer kiezen of hij het betrokken vermogensbestanddeel bestempelt als ondernemingsvermogen of als privévermogen.
 • De fiscale waarderingsgrondslagen hebben betrekking op:
  • Bedrijfsmiddelen
  • Goodwill
  • Voorraden
  • Onderhanden werk
  • Vorderingen
  • Fiscale reserves
  • Voorzieningen
  • Schulden
 • 1.1 Algemeen

 • vpb

  vennootschapsbelasting


 • In welke twee bronnen staat de basis van de informatie voor het opstellen van de fiscale jaarrekening ?
  Wet IB mbt winst uit onderneming: vooral van toepassing op personenvennotschappen maar indirect ook voor rechtspersonen


  Wet vpb is voor rechtspersonen en hierbij wordt vaak verwezen naar artikelen vanuit de IB
 • Wat is een onderneming?
  Een duurzaam samenwerkingsverband van kapitaal(goederen) en arbeid, die deelneemt aan het economisch verkeer met het doel winst te maken die redelijkerwijs ook te verwachten moet zijn.
 • Wat is het belastbaar bedrag?

  De basis voor de belastingheffing.

  Dit wil de Belastingdienst voor een een bepaald jaar weten, samen met de w&v en balans om de gemaakte winst (of verlies = negatieve winst) te kennen.
 • Wat is de fiscale jaarrekening?
  De aan de Belastingdienst te verstrekken financiële informatie die voldoet aan specifieke regels die zijn vastgelegd in belastingwetten.
 • Welke wetten moeten in acht worden genomen bij de opstelling van de fiscale jaarrekening?
  • De Wet inkomstenbelasting 2001 (=Wet IB), en
  • de Wet vennootschapsbelasting 2007 (=Wet Vpb)
 • Wat houdt de 'Wet IB' in?
  • Geldt voor natuurlijke personen die in Nederland wonen en inkomsten hebben en voor natuurlijke personen die niet in Nederland wonen, maar inkomsten hebben uit Nederland.
  • Verdeeld in categorieën:
   box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning (vb: winst uit onderneming, inkomsten uit arbeid in dienstbetrekking, inkomsten uit overige werkzaamheden, inkomsten uit periodieke uitkeringen, verstrekkingen en inkomsten uit eigen woning.)
   box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
   box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
 • Hoe omschrijft de Wet IB de winst uit onderneming?

  Art. 3.8 IB
  Winst uit een onderneming is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming.
 • Op wie heeft de Wet IB betrekking?

  Inkomsten van natuurlijke personen, zoals:
  • de eenmanszaak, één natuurlijk persoon;
  • de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv), twee of meer natuurlijke personen. --> personenvennootschappen.
 • Wat houdt de 'Wet VPB' in?

  Geldt voor rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd en inkomsten hebben en voor rechtspersonen die niet in Nederland zijn gevestigd, maar inkomsten hebben uit Nederland.

  In art. 8 VPB worden bepaalde artikelen in de Wet IB voor de winstbepaling van toepassing verklaard voor de vennootschapsbelasting.
  Bestaat uitsluitend uit bepalingen voor de berekening van de (fiscale) winst, voor zover die niet zijn te vinden in de wet IB.  Belangrijkste rechtspersonen:
  • de naamloze vennootschap (nv), en
  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.