Samenvatting Formeel Strafrecht

-
354 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Formeel Strafrecht

 • 1 Inleiding

 • Deze leereenheid bevat:
  1. Plaatsbepaling van het strafproces(recht) binnen het juridische systeem.
  2. Aandacht voor ongeschreven procesrecht. 3. In grove lijnen worden de verschillende fasen van het strafproces geschetst.
 • Definitie normen

  opvattingen omtrent hoe men zich behoort te gedragen, maatstaven bij de afweging van goed en kwaad

 • Op welk beginsel heeft het Muilkorf arrest betrekking op?

  Het legaliteitsbeginsel:

 • Geef de kern weer van het Muilkorf Arrest

  Regeling van de opsporing van strafbare feiten in een plaatselijke verordening is in strijd met de wet.

 • Het strafrecht wordt beheerst door het het legaliteitsbeginsel. Wat brengt dit met zich mee?

  Alleen de wet kan aanwijzen welke regels strafrechtelijk mogen worden gehandhaafd. Lid 1 Sr: geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling.

 • 1.1 Materieel strafrecht

 • Wat is de belangrijkste functie van het materiele strafrecht?
  Het legitimeert de overheid om op overtreding van de regels, die het aanwijst, te reageren met het opleggen van een straf (of een, naar effect daarmee te vergelijken, strafrechtelijke maatregel).
 • Waardoor wordt het strafrecht beheerst en wat brengt dat met zich mee?
  Legaliteitsbeginsel.
  De wet (in materiele zin) kan aanwijzen welke regels strafrechtelijk mogen worden gehandhaafd. Art 1 lid 1 Sv.
 • 1.2 Inhoud van het strafprocesrecht

 • In het formele strafrecht gaat het om de toepassing van de materiële regels. De procedureregels zijn hulpmiddelen om de regels van het materiële recht zo rechtvaardig mogelijk te handhaven.  
 • 1.3 Functies van het strafprocesrecht

 • Wat zijn de functies van het strafprocesrecht?

  -Hoofdfunctie: realisatie van het strafrecht, de strafrechtelijke handhaving van regels. Tot een ander doel mag niet! Geen dwangmiddelen mogen worden gebruikt voor het verkrijgen van bewijs in een civiele procedure of het voeren van een strafproces om vast te stellen dat de overheid juist heeft gehandeld destijds.

  Nevenfuncties:

  1. Voorkoming van eigen richting. Niet wettelijke geregelde handhavingmethode met dwang of geweld.

  2. Bescherming van de burger tegen willekeurig optreden van de overheid. Beschermende/waarborgfunctie.

 • Wat is de hoofdfunctie van het strafprocesrecht
  De realisatie van het strafrecht - de strafrechtelijke handhaving van regels
 • 1.3.1 De waarborgfunctie van het strafprocesrecht

 • Wat is de waarborgfunctie van het strafprocesrecht?
  Het strafprocesrecht is gericht op het zoeken naar de waarheid, waarheidsvinding staat voorop. Zij strekt zo tot waarborg voor de burger dat hij niet ten onrechte zal worden veroordeeld.
 • Wat zijn kapstokbepalingen?
  Vage omschrijvingen. Hoe nauwkeuriger en gedetailleerder de formulering is, hoe zwaarder in beginsel de bewijslast en des te groter derhalve de bescherming van de burger.
 • Wat is een kapstokbepaling
  Bepaling met vage normen d.w.z ruim geformuleerd. Biedt de burger minder bescherming. Immers vele gedragingen kunnen hierin gevangen worden. Bijvoorbeeld Art 5 WVW 1994
 • Hoe nauwkeuriger en gedetailleerd een bepaling is, hoe zwaarder in beginsel de bewijslast en des te groter derhalve de bescherming van de burger.
 • 1.4 Bronnen van het strafprocesrecht

 • noem de bronnen voor het strafprocesrecht
  wetboek strafvordering
 • Wat is de voornaamste bron van het strafprocesrecht
  Wetboek van Strafvordering
 • Waar vind je nog meer procedurele regels
  In de Grondwet, Wet RO, Wetboek van Strafrecht, en talloze bijzondere wetten. Maar ook in Verdragen ( IVBPR en het EVRM)
 • Welke wettelijke regelingen zijn voor het strafproces van groot belang
  Politiewet 1993 en de Reclasseringsregeling 1995
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Rechtstreekse werking beginselen EVRM en IVBPR
De in het EVRM en het IVBPR neergelegde beginselen van behoorlijk procesrecht hebben doorgaans rechtstreekse werking. Zij binden naar de terminologie van art 93 GW een ieder, dus niet alleen tot de overheid gericht.
Welke handelingen zijn verboden o.g.v. het pressieverbod art 29
- rechtstreekse pressie ( mishandelen )
-te lang verhoren
- "als je bekent, mag je naar huis"
-suggestieve vragen, strikvragen, listen

Is een niet-verdachte verplicht om aan een inlichtingenplicht uit een bijzondere wet te voldoen?
Ja, hij of zij is immers niet een verdachte ( alleen verdachte heeft een zwijgrecht)
Wanneer is er sprake van een verhoor?
Elke vraag, welke een opsporingsambtenaar stelt aan een door hem als verdachte van een strafbaar feit aangemerkte persoon omtrent diens betrokkenheid bij een strafbaar feit. ( niet per se op het politiebureau)
Geef definitie strafrechtspleging
Geheel van rechtshandelingen door het openbaar ministerie en de rechterlijke macht met betrekking tot strafzaken.
Geef de kern weer van het Muilkorf Arrest

Regeling van de opsporing van strafbare feiten in een plaatselijke verordening is in strijd met de wet.

Wat zijn rechtsbeginselen
Opvattingen omtrent hoe een behoorlijk strafprocesrecht eruit moet zien. HR: bovenwettelijke, aan de algemene rechtsovertuiging te ontlenen, fundamentele normen van een behoorlijk procesorde.
Wat zijn rechtsnormen
Normen die door het recht worden erkend
Waarom mag de ademanalyse wel bij ministeriele beschikking worden geregeld?                                                                                                                            
Omdat een ministeriële beschikking een grondslag vindt in een wet in formele zin.
wat is een rechterlijk pardon
De rechter is niet verplicht tot het opleggen van een straf en of maatregel. Hij kan ook volstaan met een schuldigverklaring zonder oplegging van straf.