Samenvatting Geconsolideerde jaarrekening

-
ISBN-10 900182384X ISBN-13 9789001823849
215 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geconsolideerde jaarrekening". De auteur(s) van het boek is/zijn Henk Fuchs. Het ISBN van dit boek is 9789001823849 of 900182384X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geconsolideerde jaarrekening

 • 1 Geconsolideerde jaarrekening

 • Verbonden ondernemingen:
  - Deelneming
  - Dochtermaatschappij 
  - Groepsmaatschappij
  - Overheerste rechtspersoon

 • In het kader van 'verbonden ondernemingen' zijn vier begrippen van belang:
  • Deelneming
   Er is sprake van een deelneming als wordt voldaan aan de volgende 3 voorwaarden:
   1. er moet sprake zijn van kapitaalverschaffing
   2. deze kapitaalverschaffing dient om een duurzame band aan te gaan
   3. de kapitaalverschaffing en de duurzame band worden aangehouden voor de eigen werkzaamheid.
  • Dochtermaatschappij
   Er is sprake van een dochtermaatschappij als de deelnemende rechtspersoon/vennootschap:
   - meer dan de helft van de stemrechten in de AvA kan uitoefenen, al dan niet krachtens een afgesloten overeenkomst met andere stemgerechtigden, óf
   - meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kan benoemen of ontslaan, al dan niet krachtens een afgesloten overeenkomst met andere stemgerechtigden en dit zelfs kan indien alle stemgerechtigden stemmen. Een neveneis hierbij is dat de rechtspersoon die dit recht kan uitoefenen, aandeelhouder moet zijn.
 • Deelneming
  - Er moet sprake zijn van kapitaalverschaffing voor eigen rekening
  - Deze kapitaalverschaffing dient om een duurzame band aan te gaan
  - De kapitaalverschaffing en de duurzame band worden aangehouden voor de eigen werkzaamheid.
  • Groepsmaatschappij
   Een nv/bv wordt aangeduid als groepsmaatschappij als deze samen met een andere nv/bv in een groep is verbonden. Om in dit verband te kunnen spreken van een groep, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
   1. er moet sprake zijn van een economische eenheid
   2. de in de economische eenheid opererende vennootschappen moeten organisatorisch zijn verbonden.
   Alle rechtspersoonsvormen en vormen van vennootschappen kunnen deel uitmaken van een groep.
   De onder 2 bedoelde organisatorische band kan onder meer aanwezig worden geacht, wanneer sprake is van een gemeenschappelijk beleid. De leidende onderneming (hoofd van de groep) heeft dan beslissende zeggenschap in dat beleid en heeft dus de centrale leiding.
  • Overheerste rechtspersoon
   Een rechtspersoon die in de consolidatie moet worden betrokken omdat de moedermaatschappij daarin overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft zonder dat sprake is van een formele zeggenschapsstructuur.
 • Dochtermaatschappij
  - Meer dan de helft van de stemrechten in  de algemene vergadering van aandeelhouders kan uitoefenen, al dan niet krachtens een afgesloten overeenkomst met andere stemgerechtigden.
  - Meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kan benoemen en of ontslaan, al dan niet krachtens een afgesloten overeenkomst met andere stemgerechtigden en dit zelfs kan indien alle stemgerechtigden stemmen.
 • Het totaal van de Nederlandse wet- en regelgeving wordt Dutch GAAP genoemd.

  In het kader van 'verbonden ondernemingen' hanteert de IASB de volgende begrippen:
  • Subsidiaries --> vergelijkbaar met ons begrip dochter-/groepsmaatschappij
  • Associates --> vergelijkbaar met ons begrip deelneming
  • Financial assets --> Hier is in feite geen sprake van 'verbonden ondernemingen'. Het gaat hier om een nv/bv die onder haar financiële activa aandelen heeft in een nv/bv, zonder dat ze daarin enige invloed heeft.

  Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen, als één geheel worden opgenomen.
 • Groepsmaatschappij
  - Er moet sprake zijn van een economische eenheid
  - De in de economische eenheid opererende  vennootschappen moeten organisatorisch verbonden zijn.

 • Een tussenholding is een houdstermaatschappij waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in handen zijn van een andere houdstermaatschappij en die dus niet staat aan het hoofd van de gehele groep maar wel aan het hoofd van een groepsdeel.
  Onder bepaalde voorwaarden mag de geconsolideerde jaarrekening van de 'hoofd'houdstermaatschappij in de plaats worden gesteld van de geconsolideerde jaarrekening van de tussenholding.  Voor de vraag of een groepsmaatschappij in de consolidatie moet worden betrokken, is van belang of deze maatschappij onderworpen is aan de centrale leiding van het groepshoofd. In het algemeen kunnen we stellen dat dit bij dochtermaatschappijen het geval is.

  De vaststelling of een groepsmaatschappij al of niet dochtermaatschappij is, gebeurt op basis van het zeggenschapscriterium.

  De consolidatie van de te consolideren groepsmaatschappijen wordt uitgevoerd op basis van het kapitaalscriterium.
 • Overheerste rechtspersoon
  Een overheerste rechtspersoon is een rechtspersoon waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend zonder een formele zeggensschapstructuur bestaat
 • Wat is een kapitaalvennootschap?
  Wanneer een nv/bv (of meer algemeen: een rechtspersoon waarvoor Titel 1 Boek 2 BW geldt) een deelneming heeft in een nv/bv, spreken we van een deelneming in een kapitaalvennootschap.
 • Wat is een personenvennootschap?
  Een deelneming die betrekking heeft op een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. In dat geval wordt gesproken over een deelneming in een personenvennootschap
 • Wat is Dutch GAAP
  Wanneer een in Nederland gevestigde onderneming bij het opstellen van de jaarrekening de Nederlandse wet- en regelgeving (wetgeving + Richtlijnen van de Raad voor Jaarverslaggeving) toepast, spreken we over het toepassen van Dutch GAAP (GAAP = General Accepted Accounting Principles).
 • Wat is IASB?
  International Accounting Standars Board  is een onafhankelijk internationaal orgaan belast met het opzet van standaarden voor het opzetten van jaarverslagen en jaarrekeningen
 • Wat is IFRS?
  De International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn een boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen van bedrijven. Sinds 1 januari 2005 zijn beursgenoteerde bedrijven in de EU verplicht op deze wijze te rapporteren.
 • Subsidiaries
  Wanneer een deelnemende rechtspersoon beslissende invloed heeft op het zakelijke en financiele beleid van de rechstpersoon waarin zij deelneemt (=power te control), is de laatste rechtspersoon een subsidairy.
 • Associaties
  In dit geval heeft de deelnemende rechtspersoon invloed van betekenis op het zakelijke en financiele beleid van de rechtspersoon waarin zij deelneemt.
 • Financial assets
  in dit geval is in feite geen sprake van verbonden ondernemingen
 • Wat is een geconsolideerde jaarrekening?
  Artikel 2: 405 BW vermeldt over geconsolideerde jaarrekening het volgende: Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of een groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen, als één geheel worden opgenomen. De geconsolideerde jaarrekening moet overeenkomstig artikel 362 lid 1 inzicht geven betreffende het geheel van de in de consolidatie opgenomen rechtspersonen en vennootschappen (lid 2).
 • Wanneer consolideren?
  Artikel 2: 406 lid 1 en 2 BW:
  1: De rechtspersoon die, alleen of samen met een andere groepsmaatschappij, aan het hoofd staat van zijn groep, stelt een geconsolideerde jaarrekening op, waarin opgenomen de eigen financiële gegevens met die van zijn dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft.
  2: Een rechtspersoon waarop lid 1 niet van toepassing is maar die in zijn groep een of meer dochtermaatschappijen heeft of andere rechtspersonen waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft, stelt een geconsolideerde jaarrekening op. Deze omvat de financiële gegevens van het groepsdeel, bestaande uit de rechtspersoon, zijn dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen die onder de rechtspersoon vallen en andere rechtspersonen waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft.
 • Vrijstelling van consolidatie wanneer:
  - van in de consolidatie te betrekken maatschappijen wier gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel.
  - van in de consolidatie te betrekken maatschappijen waarvan de nodige gegevens slechts tegen onevenredige kosten of met grote vertraging te verkrijgen of te ramen zijn
  - van in de consolidatie te betrekken maatschappijen waarin het belang slechts wordt gehouden om het te vervreemden
 • Beslissende invloed
  De beslissende invloed wordt onder andere verondersteld aanwezig te zijn als de deelnemende vennootschap meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap waarin wordt deelgenomen, kan uitoefenen.
 • Samenvatting hoofdstuk 1:

  In het kader van 'verbonden ondernemingen' zijn vier begrippen van belang:
  - Deelneming: er is sprake van een deelneming als wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:
  * er moet sprake zijn van kapitaalverschaffing
  * deze kapitaalverschaffing dient om een duurzame band aan te gaan
  * de kapitaalverschaffing en de duurzame band worden aangehouden voor de eigen werkzaamheid
  - Dochtermaatschappij: er is sprake van een dochtermaatschappij als de deelnemende rechtspersonen/vennootschap:
  * meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van de aandeelhouders kan uitoefenen, al dan niet krachtens een afgesloten overeenkomst met andere stemgerechtigden.
  * meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kan benoemen of ontslaan
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.