Samenvatting Gedrag in organisaties

-
ISBN-10 9001816266 ISBN-13 9789001816261
855 Flashcards en notities
185 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Gedrag in organisaties". De auteur(s) van het boek is/zijn E Wijsman. Het ISBN van dit boek is 9789001816261 of 9001816266. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Gedrag in organisaties

 • 1 Individu en organisatie

 • 11111
  2222
 • Wie is Renaldo
  Een hele knappe vent
 • Wat is een organisatie?
  een formeel en gestructureerd samenwerkingsverband van mensen die gemeenschappelijke doelen nastreven

  Bloemers & Hagedoorn, 2010
 • Samenhangende invloeden op het gedrag van mensen in organisaties
  Individuele factoren:
  Bijvoorbeeld: behoeften, persoonlijkheid, capaciteiten, motieven attitudes
  Groepsfactoren:
  Bijvoorbeeld: normen, rollen, cohesie, conformiteit
  Organisatiefactoren:
  Bijvoorbeeld: cultuur, structuur, stijl van leidinggeven, communicatie, besluitvorming, conflicten
  Omgevingsfactoren:
  Bijvoorbeeld: economische, technologische, sociaal-culturele en politieke factoren.
 • Wat leid tot activatie?
  Deprivatie van behoeften
 • Kernwoorden:
  Leerdoelen:

  Hoofdstuk gaat over inleiding. Belangrijk om die en die punten te lezen.

 • Welke 5 behoeften worden onderscheid door Maslow
  1: Fysiologische behoeften
  2: Veiligheidsbehoeften
  3: Sociale behoeften
  4: Erkenningsbehoeften
  5: Zelfactualiseringsbehoeften
 • Behoeften van Maslow zijn hierarchisch geordend. Welke behoeften moet allereerst bevredigd zijn voor men verder kan?
  Fysiologische behoeften
 • Hoe worden de eerste vier behoeften van Maslow genoemd?
  Deficientiebehoeften
 • De uitgangspunten van Maslow:
  - Deprivatie: 
  wanneer er sprake is van een tekort, een onbevredigde behoefte
  zal de mens in beweging komen. -> Activatie Beweging (activatie) is bij de eerste 4 behoeftes, daarom ook wel Deficiëntiebehoeften  genoemd.
  Behalve bij zelfactualiseringsbehoefte.
  - De piramide van Maslow is Hiërarchisch geordend.

  --> Theorie van Maslow heeft veel kritiek gehad
 • De drie soorten behoeften van Alderfer
  Exisitentiele behoeften -> Materiële zekerheid: Salaris en goede werkomstandigheden.
  Relationele behoeften-> Goede relaties: Liefde, vriendschap, ergens bij horen, erkenning en status.
  Groeibehoeften: Zelfontplooiing 
 • Wat zijn de verschillen tussen de Theorie van Maslow en Alderfer over behoeftes?
  Aderfer
  - De verschillende behoeftes kunnen wel tegelijkertijd aanwezig zijn
  - Frustratie- regressie- hypothese: hoe meer de bevrediging van hogere behoeften gefrustreerd wordt, des te belangrijker de behoeften van een lager niveau worden.
 • Mensen die ouders hebben met hogere opleidingen.....
  Hebben sterkere groeibehoeften dan mensen met laagopgeleide ouders.
 • Verschil tussen mannen en vrouwen?
  Mannen blijken meer existentiële behoeften te hebben dan Relationele behoeften. Vrouwen andersom.
 • Mclelland onderscheid 3 behoefteprofielen:
  Prestatiebehoefte-> Behoefte aan behalen van prestaties, zoekt uitdagend werk.
  Machtsbehoefte->  Invloed en controle over anderen 
  Affiliatiebehoefte -> Zijn in staat om goede relaties aan te gaan met anderen.
 • uit onderzoek is gebleken dat in de hogere lagen van management 2 behoeftes groter zijn..
  Prestatiebehoefte en machtsbehoefte.
 • definitie van trial en error.
  Een baby wat met huilen beloond wordt zat dit later in zo'n zelfde situatie eerder vertoond worden.
 • Wat is het verschil tussen trekkende en druwende kracht?
  Motivatie wat uitgelokt wordt door een situatie noemen wij trekkende kracht, motivatie wat komt uit behoeftes noemen wij duwende kracht.
 • 1.1 Motivatie

 • Wat wordt verstaan onder Motivatie
  Onder motivatie verstaan we het totaal van beweegredenen of motieven dat op een bepaald ogenblik werkzaam is binnen een individu. Die motieven kunnen leiden tot de bereidheid om bepaalde inspanningen te verrichten.
 • Motivatie = het totaal van beweegredenen of motieven dat op een bepaalde ogenblik werkzaam is binnen een individu. (in beweging zetten)
 • Wat houdt de assesment-centermethoden in?
  Een kandidaat wordt getest in een situatie die lijkt op de toekomstige
  werksituatie.

  Het wordt bedoeld om de werkelijke functioneren van kandidaten vast te stellen en het liefst in situaties waarin de voor het werk relevant geachte vaardigheden en gedragen gemeten kunnen worden.
 • Wat is motivatie?
  Beweegredenen in de persoon die de intensiteit, de richting en de volhardendheid bepalen van zijn pogingen om een doel te bereiken.
 • 1.1 Wat is motivatie?
  Motivatie = het totaal van beweegredenen of motieven dat op een bepaalde ogenblik werkzaam is binnen een individu. (in beweging zetten)
 • Motivatie: het totaal van beweegredenen of motieven dat op een bepaald ogenblik werkzaam is binnen een individu. Dit kan leiden tot de bereidheid om bepaalde inspanningen te verrichten.

  We onderscheiden 3 stromingen van motivatie:
  • interne krachten (behoeften)
  • externe krachten (situatie)
  • betekenisgeving aan situatie en behoeften
 • Motivatie is afgeleid van het woord 'movere' (Latijn) wat betekent: in beweging zetten.

  Er zijn 3 stromingen motivatie:
  1. Interne krachten (behoeften)
  2. Externe krachten (situatie)
  3. Betekenisgeving aan situatie en behoeften.
 • Motivatie wordt bepaalt door?
  Interne krachten (behoeften)
  Externe krachten (situatie)
  Betekenisgeving aan de situatie en behoeften
 • 1.1 Motivatie wordt bepaalt door?
  - Interne krachten (behoeften)
  - Externe krachten (situatie)
  - Betekenisgeving aan de situatie en behoeften
 • 1.1 Freud = driften
  Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, noemt interne krachten driften. Deze driften zijn aangeboren, hebben een lichamelijke oorsprong. Zij zijn de drijfveren voor het handelen. Moderne psychologen noemen interne krachten 'behoeften'.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke 4 functies hebben groepen?
Collectieve doelen bereiken:Hierbij gaat het om taakgerichte of relatiegerichte doelen, die belangrijk zijn voor de groep.
Bescherming bieden:
De groep biedt bescherming tegen fysiek gevaar of andere vormen van dreiging.
Informatie verschaffen:
De groepsleden wisselen kennis en ervaringen uit. Men ontwikkelt en vergelijkt opvattingen en neemt die opvattingen van elkaar over.
Ook wordt informatie over (wenselijk) gedrag uitgewisseld.
Steun, identiteit en status verschaffen:
De groep biedt sociale steun: emotionele ondersteuning, hulp en advies en positieve feedback.
De groep biedt een sociale identiteit. (Je hoort erbij. Je bent ook een expert, een constructeur, een therapeut, een manager, enz.)
De groep biedt status. De status kan lager of hoger zijn. De verwachtingen ten aanzien van jouw gedrag hebben te maken met deze status.
1.1.1 Er zijn verschillende theorien over behoeften:
Theorie van Maslow (1943,1954): Een aangeboren behoefte.
Gaat er vanuit dat aan het gedrag van alle mensen en vijftal behoeften ten grondslag ligt.
 1. Fysiologische behoeften (water, voedsel, slaap)
 2. Veiligheidsbehoeften (zekerheid, bescherming)
 3. Sociale behoeften (sociaal contact, vriendschap, liefde)
 4. Erkenningsbehoeften (waardering, respect, status)
 5. Zelfactualiseringsbehoeften (kennis, zelfontplooiing, persoonlijke groei)

Er liggen twee uitgangspunten ten grondslag van zijn theorie:

1. Deprivatie van behoeften leidt tot activatie. Kortom, wanneer er sprake is van een deprivatie (tekort) brengt dat ons in actie (beweging) om de behoeften te bevredigen.

2. Behoeften zijn hiërarchische geordend. Maslow is van mening dat er een vaste ordening is in de behoeften en dat deze hetzelfde is bij elke persoon.

De eerste 4 behoeftes worden ook wel deficiëntiebehoeften genoemd omdat deze in beweging komen vanuit een tekort (1-4). Behalve de laatste en dat is de zelfactualiseringsbehoeften (wens) (5).

Theorie van Alderfer: Een aangeboren behoefte.

ERG-theorie

1. (E) Existentiele behoeften: materiële zekerheid: salaris en goede werkomstandigheden.(Maslow 1 en 2).
2. (R) Relationele behoefte: goede relaties (Maslow 3 en 4)
3. (G) Groeibehoeften: zelfontplooiing (Maslow 5)

Er kunnen verschillende soorten behoeften tegelijkertijd aanwezig zijn (anders dan bij Maslow). Daarnaast is er geen vaste volgorde.
1.1 Wat is motivatie?
Motivatie = het totaal van beweegredenen of motieven dat op een bepaalde ogenblik werkzaam is binnen een individu. (in beweging zetten)
1.1 Freud = driften
Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, noemt interne krachten driften. Deze driften zijn aangeboren, hebben een lichamelijke oorsprong. Zij zijn de drijfveren voor het handelen. Moderne psychologen noemen interne krachten 'behoeften'.
8.10.2 Activiteiten om te komen tot cultuurverandering
- Bewustmaken van noodzaak tot veranderen
- Visie, betrokkenheid en inspiratie vanuit de top
- Organisatorisch en structureel draagvlak
- Opleiden en bekrachtigen
- Symbolen, helden en rituelen
8.10.1 Mogelijkheid om cultuur te veranderen
Een organisatiecultuur wordt bepaald door stabiliteit en duurzaamheid. Veranderingen vinden
vaak geleidelijk en onopgemerkt plaats. Cultuur is moeilijk om te veranderen, helemaal op
korte termijn. Het is wel mogelijk de buitenste schillen (praktijken) van de ui te veranderen. De diepere lagen (waarden en grondbeginselen) worden erg lastig om aan te pakken.
8.9 Cultuurgebonden kijk op organisaties
Er zit veel verschil in de verschillende theorieën over cultuur. Termijngerichtheid speelt
hierbij een rol.

- Langetermijngerichtheid: Culturen die gericht zijn op de lange termijn hechten waarde aan respect, fatsoen, hard werken en geduldigheid (steven naar beloningen in de toekomst). 

- Kortetermijngerichtheid: Culturen gericht op de korte termijn richten zich op de waarden: dynamiek, snelle resultaten, eigen initiatief (streven naar beloningen in het heden). 

*Bij het zakendoen in verschillende landen dient men rekening te houden met de termijngerichtheid van een land.
8.8.5 Conclusies onderzoek van Hofstede
Hofstede beschrijft vier dimensies die overeen komen met een aantal basisproblemen die in
elke samenleving voorkomen en opgelost moeten worden:

- Hoe gaat men om met sociale ongelijkheid?
- Hoe gaat men om met de (onzekere) toekomst?
- Wat is de verhouding tussen individu en collectief?  
- Wat is de verhouding tussen de seksen?
8.8 - 4 dimensies bepalend voor Nationale culturen (Hofstede)
- Acceptatie van machtsafstand = in hoeverre men machtsverschillen accepteert (veel-weinig).
- Individualisme versus collectivisme = individuele handelen of collectieve handelen voorop.
- Masculiniteit versus femininiteit = sprake van scheiding tussen de seksen en de sekserollen.
- Vermijding van onzekerheid = mate van bedreigingsgevoel (veel-weinig).
8.7 Overdragen van de organisatiecultuur
Verschillende manieren van overdragen en in stand houden organisatiecultuur:
- Selectie personeel = Het in stand houden van de organisatiecultuur begint al bij de sollicitatieprocedure. Er wordt gekeken of de sollicitant bij de organisatie past.
- Socialisatie = Socialisatie en opleidingen & trainingen zijn goede middelen om medewerkers te stimuleren om gewenste gedragingen aan te leren en waarden over te nemen.
- Opleiding / training = Socialisatie en opleidingen & trainingen zijn goede middelen om medewerkers te stimuleren om gewenste gedragingen aan te leren en waarden over te nemen.
- Voorbeeldgedrag = Voorbeeldgedrag is belangrijk, want mensen doen dit vaak na. Op deze wijze kan men de cultuur in stand houden.
- Promotie / ontslag = Promotie of ontslag is ook belangrijk. Als iemand goed past in de organisatie kun je hem/haar belonen door een promotie. Door iemand te ontslaan, kun je personen die niet in de organisatie passen weghalen uit de organisatie en de cultuur in stand houden.     
- Rituelen = Rituelen zorgen voor gevoelens van gemeenschappelijkheid