Samenvatting Gedrag in Organisaties met MyLab NL toegangscode

-
ISBN-10 9789043031 ISBN-13 9789043031110
296 Flashcards en notities
23 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Gedrag in Organisaties met MyLab NL toegangscode". De auteur(s) van het boek is/zijn Pearson. Het ISBN van dit boek is 9789043031110 of 9789043031. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Gedrag in Organisaties met MyLab NL toegangscode

 • 1 Inleiding op gedrag in organisaties

 • Welke invloed bestudeert GIO?
  De invloed die individuele factoren, groepsprocessen en organisatiestructuren hebben op het menselijk gedrag in organisatie
 • Waarmee houdt GiO zich vooral bezig?
  - Motivatie
  - Leiderschap en macht
  - Interpersoonlijke communicatie
  - Groepsstructuur en groepsprocessen
  - Attitudeontwikkeling en perceptie
  - Persoonlijkheid, emoties en waarden
  - Veranderingsprocessen
  - Conflicten en onderhandelingen
  - Werkstructurering
 • Ethische dilemma's
  Situaties waarin men zelf moet bepalen wat het juist gedrag is
 • Wat is een organisatie?
  Een samenwerkingsverband van mensen die met behulp van geschikte kennis en middelen samenwerken om een bepaald doel te bereiken.
 • Toegepaste wetenschap
  Een wetenschap die kennis uit fundamenteel onder zoek toepast op praktijksituaties, handelingsgerichte wetenschap.
 • Fundamentele wetenschap
  Wetenschap die fundamenteel onderzoek doet op een bepaald gebied naar onderliggende relaties en wetmatigheden; kennisgerichte wetenschap.
 • Het streven van Human Resources Management is om de … als het ware ‘voor elkaar geschikt te maken’. Wat moet worden ingevuld op de plaats van de puntjes?
  de organisatiedoelen, de leiding en de medewerkers
 • V Tot in de late jaren tachtig werd er in bedrijfskundige opleidingen op een aantal factoren sterk de nadruk gelegd, behalve op:
  . Tot eind jaren tachtig lag de nadruk vooral op de technische aspecten van management, zoals economie, accounting en financiën, en dus niet op het gedrag van mensen (zie de inleiding van hoofdstuk 1).
 • . Wat zijn contingentievariabelen?

  A De omstandigheden waaronder een bepaalde voorspelling geldig is.
 • . Welke discipline heeft de grootste bijdrage aan gedrag in organisaties geleverd op het gebied van groepsgedrag?
  . Sociale psychologie
  Feedback: Dit klopt, de sociale psychologie bestudeert hoe mensen in groepen elkaars gedrag beïnvloeden (zie paragraaf 1.3.2).
 • . Op welk niveau heeft de psychologie zijn grootste bijdrage geleverd aan gedrag in organisaties?
  . Op het niveau van het individu.
  Feedback: Dit klopt. De bijdragen van de psychologie aan GiO zijn vooral gericht op het microniveau van analyse: het individu (zie paragraaf 1.3).
 • . De succesvolle organisaties van de toekomst moeten al het onderstaande doen, behalve ...
  .  doen wat ze altijd hebben gedaan.
  Feedback: Dit is het juiste antwoord. Organisaties die investeren in innovatie, continu de kwaliteit blijven verbeteren en zich de kunst van het veranderen eigen maken, zullen succesvol zijn (zie paragraaf 1.5.4).
 • Waar houdt de positieve organisatiewetenschap, een relatief nieuw GiO-onderzoeksgebied, zich niet mee bezig?

  hoe de organisatie positiever om kan gaan met de omgeving, bijvoorbeeld met het milieu.
  Feedback: Dit is het juiste antwoord. De positieve organisatiewetenschap kijkt naar wat er al goed gaat in organisaties, naar hoe organisaties sterke kanten van mensen ontwikkelen en hoe ze werken aan vitaliteit en veerkracht (zie paragraaf 1.5.7).
 • . Welke van de onderstaande uitspraken over diversiteit is niet juist?
  . Diversiteit maakt communiceren makkelijker.
  Feedback: Dit is het juiste antwoord. Diversiteit maakt communiceren namelijk juist moeilijker (zie paragraaf 1.5.3).
 • Voor een groot deel van de beroepsbevolking verschilt de hedendaagse werkomgeving nogal van de werkomgeving in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. Noem een verschil.
  De hedendaagse werkomgeving biedt werknemers de mogelijkheid om hun eigen werkrollen te creëren en structureren.
 • .…….bestudeert de invloed die individuele factoren, groepsprocessen en organisatiestructuren hebben op menselijk gedrag in organisaties. Het is geen fundamentele maar een toegepaste wetenschap, met als belangrijkste doel de effectiviteit van organisaties te verbeteren.
  Feedback: Dit klopt niet. Het vakgebied heet Gedrag in organisaties of GiO (zie paragraaf 1.1). Human Resources Management (HRM) maakt echter wel gebruik van theorieën en onderzoeksresultaten uit GiO. Zie voor een definitie van HRM paragraaf 1.6.C Gedrag in organisaties
 • . Welke consequenties gelden er voor de werknemers als we kijken naar het steeds ‘tijdelijker’ wordende karakter van producten, functies en organisaties?
  . Werknemers moeten constant hun competenties op peil houden
 • . Organisaties kennen economisch goede tijden en economisch zware tijden. Welk thema binnen het vakgebied GiO is het belangrijkst voor managers in economisch zware tijden?
  . Omgaan met werkstress en zorgen van medewerkers.


  Feedback: Dit is niet het juiste antwoord. Natuurlijk is het belangrijk om werknemers tevreden te stellen en te behouden voor de organisatie. Hier is echter vooral gelegenheid voor in economisch goede tijden. In economisch zware tijden gaat het vooral om effectief management. Gedwongen ontslagen kunnen hier deel van uitmaken. Managers moeten dan kunnen omgaan met werkstress en zorgen van medewerkers (zie paragraaf 1.5.1).
 • . Op basis waarvan worden waarschijnlijk de effectiefste besluiten genomen?
  . Een kritische combinatie van intuïtie en systematisch onderzoek.
 • . Waarom is het zinvol om gedrag in organisaties op een systematische manier te bestuderen?
  .  Menselijk gedrag is niet toevallig.  Dit is niet het juiste antwoord, menselijk gedrag is per definitie waarneembaar en in het algemeen ook voorspelbaar. Het is zinvol om gedrag in organisaties op een systematische manier te bestuderen omdat menselijk gedrag niet toevalligis . Met behulp van systematisch onderzoek is het mogelijk om wetmatigheden te ontdekken en individuele verschillen te verklaren (zie paragraaf 1.2).
 • . Gedrag in organisaties is geënt op bijdragen van verschillende disciplines. Welke van onderstaande disciplines hoort hier niet bij?
  . Fysica
  Feedback: Dat klopt. GiO is geënt op fundamentele gedragswetenschappen, waaronder psychologie, antropologie en sociologie. Fysica (natuurkunde) hoort hier niet bij (zie paragraaf 1.3).
 • . Welke van de volgende punten wordt niet gezien als kerngebied van gedrag in organisaties?
  . Werving en selectie

  Feedback: Attitudeontwikkeling vormt wel degelijk een kerngebied van GiO. Hoofdstuk 3 is aan dit onderwerp gewijd. In paragraaf 1.1 worden een aantal kerngebieden van GiO opgesomd. In dit lijstje ontbreekt werving en selectie , een gedeelte van het HRM-beleid dat gezien kan worden als toepassingsgebied van GiO. Onder meer in hoofdstuk 2, 6, 8 en 16 vind je hierover meer informatie.
 • . Gedrag in organisaties bestudeert welke invloed individuen, groepen en structuren hebben op het gedrag van mensen binnen organisaties. Het doel is deze kennis toe te passen om … te verbeteren.
  . de effectiviteit van de organisatie
  Feedback: Dat klopt, GiO heeft als belangrijkste doel de effectiviteit van de organisatie te verbeteren (zie paragraaf 1.1).
 • . Een ethisch gezond klimaat….
  .  is een klimaat waarin werknemers productief kunnen werken en waarin er duidelijkheid bestaat over welk gedrag goed of fout is.
  Feedback: Dit is inderdaad de definitie van een ethisch gezond klimaat (zie paragraaf 1.5.6).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

V De mate waarin een individu gelooft dat prestaties op een bepaald niveau zullen leiden tot een gewenste uitkomst wordt door de verwachtingstheorie omschreven als het verband tussen…
...
,,v Hoe noemen we het proces waarin mensen hun zintuiglijke indrukken ordenen en interpreteren om zin te geven aan hun omgeving?
.. Perceptie
Feedback: Dit noemen we inderdaad perceptie (zie paragraaf 5.1).
V Als iedereen in dezelfde situatie op dezelfde manier handelt, dan is er volgens de attributietheorie sprake van…
...consensus.
Feedback: Dat klopt, in deze situatie is er sprake van consensus (zie paragraaf 5.2.1).
V Welke term gebruiken we om aan te geven dat we bij de beoordeling van anderen de invloed van externe factoren onderschatten en de invloed van interne factoren overschatten?
...Fundamentele attributiefout
Feedback: Hiervoor gebruiken we inderdaad de fundamentele attributiefout (zie paragraaf 5.2.1).
V Hoe noemen we de tendens om te zoeken naar informatie die onze keuzes uit het verleden bevestigt en informatie die ons eerdere oordeel tegenspreekt naast ons neer te leggen?
...Bevestiging achteraf
.. V Door welke drie algemene factoren wordt onze perceptie gevormd?
...De waarnemer zelf, het waargenomen object en de waarnemingscontext.


Dit is niet het juiste antwoord. De drie algemene factoren waardoor onze perceptie wordt gevormd zijn de waarnemer zelf, het waargenomen object en de waarnemingscontext . De waargenomen rechtvaardigheid en de waargenomen motieven beïnvloeden uiteraard wel de perceptie van de waarnemer (zie paragraaf 5.1.1).
. V Wat is geen ethisch beslissingscriterium?
...Het rationaliteitscriterium
C Uit welke drie componenten bestaat creativiteit?
...Expertise, taakmotivatie en vaardigheden in creatief denkenDe drie componenten van creativiteit zijn expertise, taakmotivatie en vaardigheden in creatief denken (zie paragraaf 5.4.3). Beperkte rationaliteit is het gegeven dat onze hersencapaciteit veel te klein is om ingewikkelde problemen te formuleren en op te lossen om aan de eisen van volledige rationaliteit te voldoen (zie paragraaf 5.4.1).
V Anne heeft direct na Nuria een mondeling tentamen. Nuria is een zeer goede student. Het is daarom mogelijk dat Annes prestaties in de ogen van de docent wat tegenvallen. Hoe noemen we deze vertekening?
... Contrasteffect
Feedback: Dat klopt. Het contrasteffect is het gegeven dat we mensen niet op zichzelf beoordelen, maar dat ons oordeel over iemand onder andere wordt beïnvloed door andere mensen die we pas hebben ontmoet of gezien (zie paragraaf 5.2.2).
V Welke theorie stelt dat wanneer we iemands gedrag observeren, we proberen te bepalen of aan dat gedrag interne of externe oorzaken ten grondslag lagen
...Attributietheorie