Samenvatting Gedragsproblemen

-
ISBN-10 9056379275 ISBN-13 9789056379278
298 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Gedragsproblemen". De auteur(s) van het boek is/zijn J D van der Ploeg. Het ISBN van dit boek is 9789056379278 of 9056379275. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Gedragsproblemen

 • 1.1 Inleiding

 • Probleemgedragingen zijn derhalve handelingen waarvan de beoordelingen het resultaat zijn van de interpretaties van de betrokkenen. 

 • Vier criteria om probleemgedrag te onderscheiden, die tot meer kennis kunnen bijdragen: 

  * De frequentie
  * Duur
  * Omvang
  * Gevolgen

 • De frequentie en duur: 

  Komt het gedrag regelmatig voor en meer dan 1x. Hoe langer dergelijke gedragingen aanhouden, hoe groter de kans op probleem gedrag. 

 • Omvang: 

  Beperkt het gedrag zich tot 1 situatie of komt het in meerdere situaties voor. 

 • Gevolgen:

  Wanneer bepaalde gedragingen tot gevolg hebben dat de jeugdige en zijn leeftijdsgenoten voortdurend tot een last of een plaag is, dan zal dat de omgeving brengen tot afwijzing. Dat zal het sociaal functioneren van de jeugdige ernstig belemmeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de jeugdige daardoor geïsoleerd komt te staan, dit zal voor de jeugdige ook weer schadelijke gevolgen hebben. 

 • Gedragsproblemen verwijzen vrijwel altijd naar onderliggende disfunctionerende psychische processen enerzijds en een problematische (gezins)situatie anderzijds. 

   

 • 1.2 Normaal - abnormaal

 • Minderheidsgedrag is niet per definitie van slechte kwaliteit

 • 1.3 Aangepast - onaangepast

 • Men gaat ervan uit dat onaangepaste gedrag in principe altijd probleemgedrag is. De achterliggende gedachte houdt in dat ieder mens een bepaalde staat van aanpassing aan zijn omgeving dient te verwerven. Wie er echter niet in slaagt de hem omringende omgeving passend te functioneren, zal zich niet kunnen handhaven en raakt in problemen. 

 • Fomm's heeft thematiek individu vs samenleving. Hij gaat uit van een aantal basale menselijke behoeften, die in een gezonde samenleving gehoneerd moeten kunnen worden: 

  - De behoefte om erbij te horen
  - De behoefte aan creativiteit (uitstijgen boven primaire driften)
  - de behoefte aan identiteit (iemand zijn) 
  - de behoefte aan een eigen referentiekader 

  Wanneer deze behoeften in een samenleving geblokkeerd worden, is het volgens Fomm een ongezonde samenleving. Dit gebeurt vooral in een autoritaire en repressieve samenleving. 

 • Een gezonde aanpassing volgens Fomm:

  de mens voelt zich vrij, volgt zijn eigen natuur en zal zijn eigen individualiteit handhaven en zal tevens een creatieve en constructieve bijdrage leveren. 

 • Onaangepastheid (maladjustment);

  White: Een effectieve aanpassing houdt in dat men het vermogen heeft om met zijn omgeving te interacteren, alsmede deze te beïnvloeden en te controleren. Hiermee wordt ook het vermogen om persoonlijke relaties aan te gaan en te onderhouden. 

 • Maladjustment volgens Lazarus: 

  Hij gaat ervan uit dat elke mislukte aanpassing is gebaseerd op een verstoorde innerlijke harmonie, doordat de onaangepaste geen kans ziet met de externe omgeving zonder problemen om te gaan c.q. daarmee in harmonie te leven. 

 • Maladjustment volgens baron, Byrne en Kantowitz:

  Zij formuleren dat onaangepast gedrag als 'socially inappropriate pattern of behavior that results in physical or psychological discomfort for the individual and/or for others. 

 • 1.4 Gezond - ziek

 • Jahoda noemt de volgende 6 criteria als belangrijke kenmerken van geestelijke gezondheid:

  - een positieve houding tegenover jezelf
  - in staat tot ontwikkeling en zelfactualisering
  - een harmonieuze integratie met de samenleving
  - een zelfstandige, onafhankelijk en autonoom optreden
  - een accurate perceptie van de externe omgeving

  - een adequate omgang met de directe omgeving

 • De gezonde en zieke ontwikkelingsstadia van Erikson:

  Gezond                                            Ziek:
  - Vertrouwen                              - wantrouwen
  - autonomie                                 - twijfel
  - initiatief                                      - schuldgevoel

  - vaardigheid                               - minderwaardigheid

  - identiteit                                     - verwarring

  - intimiteit                                     - isolement

  - generativiteit                            - stagnatie

  - integriteit                                   - wanhoop

 • Maslow heeft psychische gezondheid uitgewerkt als een proces van zelfverwerkeling. Hij gaat uit dat zelfrealisering de belangrijkste menselijke behoefte vormt in een hiërarchie van de volgende 5 behoeften:

  - fysiologische behoefte (honger, dors enz.)

  - behoefte aan veiligheid (zekerheid, rust enz.)

  - behoefte om ergens bij te horen (affectie, liefde, identificatie)
  - behoefte aan waardering (zelfwaardering, waardering door anderen)
  - behoefte aan zelfverwerkelijking 

 • 15 categorieën die kenmerkend voor zelfrealisatie is en daarmee voor geestelijke gezondheid volgens Maslow: 

  Juiste perceptie van de realiteit
  acceptatie van jezelf en anderen

  spontaniteit

  creativiteit

  democratische instelling

  autonomie

  meer probleemgericht dan zelfgericht

 • Barron beschouwt psychische gezondheid als:

  De wijze waarop de mens met zijn problemen omgaat. 

 • Door de WHO, wordt gewezen op de mate waarin met de eigen intellectuele en emotionele mogelijkheden kan verwezenlijken, autonoom kan functioneren en zich competent genoeg acht om met het leven om te kunnen gaan. 

 • Affect Balance Scale (ABS):

  Methode om subjectief psychisch welbevinden vast te stellen.
  schaal bestaat uit 10 vragen, waarvan 5 betrekking hebben op positieve gevoelens en 5 op negatieve. 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Rogers maakt onderscheid tussen het reële zelf en het ideale zelf:

Reële zelf: zoals men zichzelf op een bepaald moment ziet.
Ideale zelf: zoals men graag zou willen zijn. 

the generalized other:

men leert zijn omgeving te zien als anderen die zich op een bepaalde manier gedragen, denken voelen enz. Het zelf nu ontstaat uit de incorporatie van het telkens weer interpreteren en evalueren van 'the generalized other; .

Looking-glass self theorie:

Het zelfbeeld wordt bepalend beïnvloed door hetgeen anderen over je denken. Dat is de belangrijkste bron voor de wijze waarop men zijn zelf beleeft, is wat de ander vindt, gelooft enz. 

het empirische zelf onderscheid:

Het geestelijke zelf

Het materiële zelf

Het sociale zelf

Het lichamelijke zelf

Volgens William James ontstaat de persoonlijkheid uit 2 basiselementen:

Het ervaren, oordelende deel: 'I'
De inhoud van de ervaring: 'Me"

Interventies:

Behandeling van 6 - 12 maanden is nodig om terugval te voorkomen. Daarnaast nazorg door middel van: 
- farmacologische behandeling: antidepressieve middelen fluoxetine (prozac) en paroxetine (paxil). 
- psychotherapeutische benadering: cognitieve gedragstherapie, non-directieve therapie, interpersoonlijke therapie, gedragstherapie en psychodynamische therapie. 

Biologische verklaring:

biochemische benadering. Chatecholamine hypothese: hier wordt gesteld dat de norepinephrine op bepaalde plaatsen in het ZC niet meer wordt aangemaakt. Of een teveel aan choline, die zorgt voor het overdragen van signalen tussen zenuwcellen. 

Omgevingsverklaring:

Traumatische ervaringen
affectieve verwaarlozing
depressieve moeders

tripartite model van Clark en Watson:

De depressie en de daarin werkzame cognities worden veroorzaakt door negatieve emoties. Zij voeren een nieuw concept in: negatieve affectiviteit. Een onplezierige staat van opwinding gespaard met aanhoudende afwezigheid van vreugde ook wel disposititionele stemmingsdimensie. 

Learned helplessness model van Seligmann:

De perceptie wordt verklaard vanuit de perceptie dat het geen enkele zin heeft om je in te spannen om je situatie te veranderen, omdat die inspanningen toch geen effect zullen sorteren.