Samenvatting Gehandicaptenzorg SAW 4 / persoonlijk begeleider

-
ISBN-10 908524160X ISBN-13 9789085241607
378 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Gehandicaptenzorg SAW 4 / persoonlijk begeleider". De auteur(s) van het boek is/zijn X. Het ISBN van dit boek is 9789085241607 of 908524160X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Gehandicaptenzorg SAW 4 / persoonlijk begeleider

 • 2 coördineren van begeleiding en ondersteuning

 • H2 Start
  Start
 • 2.1 Inleiding

 • Hoe wordt individuele ondersteuning geregeld?
  Er worden afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan of zorgplan. Dat is geen nauwgezet script. Professionele ondersteuning betekent dat men om kan gaan met onvoorspelbaarheid, onzekerheid en de ruimte die een cliënt nodig heeft om tot zelfbepaling te komen.
  Dit betekent dat het zorgplan kan veranderen en regelmatig geëvalueerd en bijgesteld wordt.

  Persoonlijk begeleider heeft belangrijke rol
 • 2.2 De waarden van de ondersteuning voor mensen met een beperking

 • Wat zijn de 4 standaarden voor kwaliteit van bestaan?
  1. Zeggenschap: over eigen leven
  2. Inclusie: mensen zijn gewaardeerde burgers, verbonden met anderen; ze maken deel uit van en dragen bij aan de samenleving
  3. Respect en veiligheid
  4. Persoonlijke ondersteuning: mensen geven leven zelf vorm en inhoud en krijgen daarbij passende en geschikte ondersteuning
 • 2.3 De complexiteit van de ondersteuning

 • Wat is het doel van ondersteuning van mensen met een beperking?
  Het bevorderen van de kwaliteit van het bestaan in alle aspecten van het leven van de cliënt.
 • Welke kenmerken van professionaliteit in de gehandicaptenzorg zijn er in relatie tot 'verbetering kwaliteit van het bestaan'?
  1. De ondersteuning gebeurt: 
   - interdisciplinair
   - geïntegreerd
   - gericht op het netwerk
  2. Het karakter van het ondersteuningsproces is continue en gebeurt in dialoog met de cliënt en zijn omgeving - gelijkwaardig (itt vroeger)
  3. In het ondersteuningsproces wordt uitgegaan van de autonomie van de cliënt en het streven naar kwaliteit van bestaan van mensen met functiebeperkingen
 • Er wordt in de huidige zorg en ondersteuning gesproken van 'partnerschap'. Wat wordt daarmee bedoeld?
  De relatie tussen cliënt en hulpverlener = gelijkwaardig
  - ruimte voor eigen beleving, wensen en doelen van cliënten
  - cliënten krijgen mogelijkheid om te kiezen en zelf richting te geven
    aan hun leven (zelfbepaling)    
  - hulpverleners moeten daarom voldoende ruimte hebben voor
    menselijke interactie 
  - het is niet 'u vraagt, wij draaien' - gelijkwaardigheid betekent ook de
    eigen verantwoordelijkheid van de professional
 • 2.4 De competenties van de professional

 • Wat is de overkoepeldende kerncompetentie van de professional?
  Het ondersteunen van de cliënt in de kwaliteit van zijn bestaan.
 • Wat zijn de 5 deelcompetenties van een coördinerend begeleider als we de kerncompetentie opdelen?
  1. Cliëntgericht handelen
  2. doelgericht handelen
  3. ontwikkelingsgericht handelen
  4. netwerkgericht handelen
  5. samenwerkingsgericht handelen  
 • 2.4.1 Cliëntgericht handelen

 • Wat betekent cliëntgericht handelen? Vroeger en nu
  Vroeger                                               Nu
  - handicap centraal                          - Wat de cliënt wél kan centraal 
  - groep centraal                                 - individu centraal
  - belang organisatie centraal         - belang cliënt centraal
 • Waaruit bestaat cliëntgericht handelen?
  1. Cliëntgerichte houding
   - de cliënt accepteren zoals hij is
   - je verplaatsen in de ander
   - je terughoudend opstellen
   - op zoek gaan naar de betekenis van gedrag
   - communicatie afstemmen
   - vraaggericht werken
  2. Cliëntgerichte kennis
   - de cliënt als persoon écht kennen - praat met de familie! Ken 
     hem in zijn persoonlijk netwerk, niet alleen vanuit zijn huidige
     woonsituatie
   - professionele kennis over de cliënt
   - weten hoe de cliënt communiceert
  3. Cliëntgerichte vaardigheden
   - observeren - leer je m kennen - hulpvragen en behoeften
   - luisteren - info begrijpen, selecteren, verwerken
   - totale communicatie (intonatie, gebaren, foto's, tekeningen,
     pictogrammen)

 • 2.4.2 Doelgericht handelen

 • Waarom is doelgericht handelen belangrijk als competentie?
  1. Als je een doel hebt leiden je daden er toe dat er ook echt iets wordt bereikt met de cliënt zodat je tot afstemming komt met de cliënt, zijn netwerk en je team
  2. Om succesvol en effectief te zijn
  3. Om verantwoording te kunnen afleggen van wat je doet en hoe je het doet:
   - naar cliënt en netwerk
   - leidinggevende
   - inspectie van de gezondheidszorg


  Hulpmiddel is: het ondersteuningsplan is een kapstok om doelgericht te werken aan de ondersteuningsvraag van de cliënt
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Start
Start
Welke tips in de praktijk zijn er mbt activiteiten- en woonbegeleiding?
 1. Weet wat je doet. 
  Maw laat alles een doel hebben. Elk leuk gesprekje is meer dan een leuk gesprekje. Je bent aan het begeleiden, een vertrouwensband aan het opbouwen etc
 2. Weet waarom je iets doet. 
  Beginnelingen werken veel op hun gevoel. Dat is prima maar daarna bewust worden van je handelen. Waarom doe ik het zo? Wat is de vraag van de cliënt? Bv Als de ene gilt, kap je af, als de ander gilt doe je dat niet. Weet waarom dat is. Bv omdat de ene aandacht wil (en dat kap je af) en de ander alleen gilt als er echt iets is
 3. Weet wat je (niet) kunt
  Ken je kwaliteiten en daar waar je minder goed in bent. Binnen een volwaardig team zijn alle kwaliteiten vertegenwoordigd. Soms zoeken ze daarom iemand die over specifieke kwaliteiten beschikt. Omdat deze het team compleet maken.
Wat is de basisfilosofie achter allerlei vormen van wonen en wat is het voordeel van de diversiteit aan woonvormen?
De basisfilosofie van allerlei vormen van wonen is dat hulp op maat geleverd wordt.
De voordelen van de diversiteit aan woonvormen zijn: 
 1. keinschaligheid
 2. intensief contact tussen begeleider en bewoner
 3. een woonvorm die past bij de hulpvraag
 4. intiemere woonsfeer
 5. meer privacy voor bewoners 
Wat is de huidige trend vwb wonen?
Van intramuraal naar extramuraal en van beschermd naar begeleid wonen.
War staat er in de 'Verklaring van de Rechten van Personen met een Verstandelijke Handicap'?
De verstandelijk gehandicapte persoon heeft:
 1. recht op behoorlijke medische verzorging en fysyche therapie en op zodanige opvoeding, training, revalidatie en begeleiding, dat hij daarmee vaardigheden kan ontwikkelen en zijn mogelijkheden kan ontplooien
 2. recht op economische zekerheid en op een behoorlijke levensstandaard. Recht op productieve arbeid of ander zinvol werk binnen zijn vermogens
 3. als het kan recht om in zijn eigen gezin of pleeggezin te wonen en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het (pleeg)gezin dient bijstand te ontvangen. Indien opname in een instelling nodig is, moet dat in een omgeving die zo dicht mogelijk een normaal leven benadert.
 4. recht op bescherming tegen uitbuiting, misbruik en onterende behandeling. Bij strafvervolging dient rekening gehouden te worden met de mate van ontoerekeningsvarbaarheid.
Waar is een belangrijke visie vastgelegd op mensen met een beperking?
In de 'Verklaring van de Rechten van Personen met een Verstandelijke Handicap' zoals aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20-12-1971 te New York
Welke doelstellingen staan centraal in de rehabilitatiegedachte?
 1. Het zoveel mogelijk ontwikkelen van de restcapaciteiten van de cliënten
 2. een geindividualiseerd, op maat gesneden hulpaanbod
Met als uitgangspunten:
 1. dat de persoon meer is dan zijn ziekte
 2. door het actief betrekken van cliënten bij behandeling en begeleiding
Welke visie ikv activteiten- en woonbegeleiding is gestoeld op de rehabilitatiegedachte?
Dat het proces van groei en ontwikkeling van de cliënt op de voorgrond staat. Het produkt, wat de cliënt maakt, is ondergeschikt aan het proces.
Wat zijn de compententies van een activiteiten- en woonbegeleider?
 1. Een vertrouwensband opbouwen
  > cliënt voelt zich veilig, vertrouwt de begeleider, cliënt en begeleider weten wat ze aan elkaar hebben
 2. Vraaggericht werken
  > de begeleider heeft helder voor ogen wat de behoefte van de cliënt is en de cliënt krijgt de dagbesteding die aansluit bij zijn behoefte
 3. Efficiënt en creatief werken
  > je zet middelen en geld efficiënt in en ondersteunt en helpt de cliënt zo volledig mogelijk
 4. Prioriteiten stellen
  > je pakt eerst de zaken op die het meest urgent zijn. Alle betrokkenen kunnen op je rekenen en weten wat ze van je kunnen verwachten en wanneer
 5. Samenwerken en afstemmen
  > voor alle betrokkenen is duidelijk wat ze moeten en wat ze kunnen doen
 6. Rapporteren aan anderen
  > de info over de cliënt is breed toegankelijk en het activiteitenplan is concreet, duidelijk en correct geformuleerd
 7. Initiatief nemen en kansen benutten
  > kansen voor de cliënt worden vroegtijdig gesignaleerd en benut en de activiteitenbegeleider en organisatie spelen in op ontwikkelingen en behoeften in de samenleving
 8. Eigen arbeidsomstandigheden bewaken
  > de activiteiten- of woonbegeleider zorgt voor goede arbeidsomstandigheden voor zichzelf en heeft een duidelijke positie in de samenleving
 9. Zich in zijn professie ontwikkelen
  > de activiteiten- of woonbegeleider ontwikkelt zich professioneel
 10. Biijdrage aan verbetering van de (lerende) organisatie
  > de activiteiten- of woonbegeleider werkt continue aan verbetering van werkprocessen, kwaliteit en deskundigheid
 11. Zelfstandigheid motiveren en stimuleren
  > de begeleider richt zich op de mogelijkheden, niet op de beperkingen van de cliënt en de cliënt functioneert zo zelfstandig mogelijk
 12. Ondersteunen bij ADL
  > de cliënt kan zich handhaven en ontwikkelen
 13. Ontwikkelingsgericht ondersteunen
  > de cliënt ontwikkelt zich binnen zijn eigen mogelijkheden en krijgt een op zijn niveau toegesneden dagprogramma
 14. Een (sociaal) netwerk ontwikkelen en benutten
  > de activiteiten- of woonbegeleider heeft een voor de cliënt belangrijk netwerk opgebouwd en de cliënt kan de mogelijkheden van dagbesteding optimaal benutten en wordt zelfstandiger en minder afhankelijk van het professionele circuit
 15. Werk- en dagbesteding organiseren
  > de activiteiten- of woonbegeleider is in staat om werk en dagbesteding op de specifieke situatie van de cliënt af te stemmen en de cliënt werkt/verblijft in een veilige, prettige en voor hem aangepaste omgeving
 16. Zich aanpassen en anticiperen op verschillend gedrag
  > met de cliënt wordt omgegaan op een niveau waarin hij zo optimaal mogelijk kan functioneren


Praktische inslag nodig, inlevingsvermogen en het vermogen om mensen te motiveren en je moet je aandacht kunnen verdelen
Wat is samenvattend de rol van een woonbegeleider?
Je observeert, verzorgt, begeleid en stimuleert mensen met beperkingen die in een instelling wonen bij hun dagelijks bezigheden.
Doel is dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.
Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg en ondersteuning en coördineert de taken van medewerkers als helpende en verzorgende.
Je houdt contact met ouders en andere verzorgers, school, werk.
Je rapporteert aan andere professionals.

Noot: het is hun thuis, dus maak het gezellig!