Samenvatting Geld en banken

114 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Geld en banken

 • 1.1 Hoofdstuk 3

 • Wat is de definitie van geld?
  • Geld is datgene wat binnen een bepaalde samenleving algemeen wordt geaccepteerd als rekeneenheid, ruilmiddel en vermogensobject (ook wel oppotmiddel).
  • Met geld kan je aankopen doen, je kan ermee rekenen, en je kunt sparen voor toekomstige uitgaven(of toekomstige uitgaven naar voren halen in de tijd).
 • De drie economische functies van geld beschrijven
  1. Rekenmiddel 
  2. Ruilmiddel 
  3. Oppotmiddel
 • De drie economische functies van geld toelichten:
  Rekenmiddel
  Het geeft de ruilverhouding weer.
 • De drie economische functies van geld toelichten:
  Ruilmiddel
  Ongedifferentieerde koopkracht:
  • Koopkracht die niet nader is gespecificeerd naar aard van het product, de locatie of het tijdstip.
  • Met geld kan je (in beginsel) alles wat te koop is betalen. 
 • De drie economische functies van geld toelichten:
  Oppotmiddel
  Bewaren van koopkracht.
 • Geef een uitleg dat geld ook een politieke functie vervult
  Het is een bindmiddel in de samenleving (een eigen munt met mooie nationalistische symbolen erop). Ook bij de invoering van de euro spelen naast economisch ook politieke argumenten een rol.
 • Minsten drie vroegere verschijningsvormen van geld benoemen
  1. Goud
  2. Tabak 
  3. Zilver 
 • Doelmatigheidseisen van geld beschrijven
  Als geld als ruil- of betaalmiddel goed wil functioneren moet het aan enkele kenmerken voldoen:
  • Gemakkelijk te vervoeren
  • Weinig informatiekosten (eenvoudig om waarde te bepalen).
  • Duurzaam (geen waardeverlies door slijtage of bederf).
  • Homogeen (aanbodcondities stabiel).
  • Deelbaar
  • Herkenbaar
  • Waardevast
 • Het verschil tussen de intrisieke en de nominale waarde van geld beschrijven
  • Intrinsieke waarde: materiaalwaarde
  • Nominale waarde: de waarde van geld in het economisch verkeer
 • Het verschil beschrijven van volwaardig en fiduciair geld
  • Volwaardig geld: Als de intrinsieke waarde van het geld gelijk is aan de nominale waarde
  • Fiduciair geld: Als de nominale waarde van het geld groter is dan de intrinsieke waarde
 • Uitleggen wat de kern van fiduciair geld inhoudt
  • De waarde van geld staat of valt uiteindelijk met het vertrouwen in de acceptatie ervan.
  • De waarde van geld wordt uiteindelijk niet bepaald door de status van wettig betaalmiddel, maar door het vertrouwen in de algemene acceptatie.
 • WEL wettig betaalmiddel
  Munten en bankbiljetten zijn wettige betaalmiddelen.
 • NIET wettig betaalmiddelen
  Giraal geld niet, maar toch is deze vorm algemeen geaccepteerd.
 • De verschillende monetaire aggregaten benoemen
  • M1 Geldhoeveelheid in enge zin
  • M2 Geldhoeveelheid in ruime zin
  • M3 Een nog breder aggregaat
 • De verschillende monetaire aggregaten beschrijven
  M1 Geldhoeveelheid in enge zin
  • Al het chartale en girale geld dat in handen van het publiek is (in omloop is).
  • Chartaal geld in kassen van bank behoort dus niet tot M1 (hoort wel bij M0).
  • Maatschappelijke geldhoeveelheid.
 • De verschillende monetaire aggregaten  beschrijven
  M2 Geldhoeveelheid in ruime zin
  • M1 + secundaire liquiditeiten, zoals (kortlopend) spaargeld.
  • Dus M1+ 'bijna geld' dat snel en zonder koersverlies in M1 kan worden omgezet.
 • De verschillende monetaire aggregaten  beschrijven
  M3 Een nog breder aggregaat
  • M2 + aandelen in geldmarktfondsen en obligaties met een looptijd tot 2 jaar.
  • Deze zaken kunnen ook relatief eenvoudig in M1 worden omgezet, maar zijn minder liquide dan de ingrediënten van M2 secundaire liquiditeiten, zoals direct opvraagbaar en kortlopend spaargeld.
 • 1.1.1 Hoofdstuk 4+5

 • Een beschrijving geven van de in de Engelse koloniën gehanteerde tabaksstandaard
  • Opkomst tabaksstandaard in de koloniën Virgina en Maryland vanaf begin 17e eeuw.
  • Werd vanaf 1642 tot wettig betaalmiddel verklaard.
  • Om inflatie te voorkomen werd de productie af en toe aan banden gelegd.
  • In 1666 was er om die reden zelfs een verbod op het verbouwen van tabak.
 • Uitleggen waarom de tabakshuizen in feite de voorlopers waren van centrale banken.
  • De beste tabak verdween uit circulatie om worden opgerookt. 
  • Kwaliteit van betaalmiddel nam gestaag af. 
  • Hierop werd besloten centrale pakhuizen in te richten waar de ingeleverde tabak werd beoordeeld op kwaliteit.
  •  Tegen inlevering van de tabak werd een certificaten uitgegeven. 
  • Deze certificaten gingen als papiergeld functioneren en vanaf 1727 werden ze wettig betaalmiddel. 
 • Het informatieprobleem beschrijven van het hanteren van een metalen geldstelsel
  • Bij het gebruik van metalen dienst steeds weer het gewicht en de samenstelling te worden vastgesteld, wat omslachtig en fraudegevoelig is.
 • De oplossing voor het informatieprobleem beschrijven van het hanteren van een metalen geldstelsel
  • Het metaal werd in een standaard vorm gegoten met een stempel erop.
  • De overheid hoefde in principe zelf geen geld te creëren, maar een Munt te openen, waar ieder van een klop goud of zilver tegen een geringe verhouding munten kon laten slaan van een standaardgewicht in een standaardvorm.
 • Uitleggen hoe het hanteren van een fiduciair geldstelsel kon leiden tot geldschepping
  De overheid kan geldscheppingswinst incasseren omdat de productiekosten van nieuwe munten lager liggen dan de economische waarde.
 • Het verschil aangeven tussen tekenmunten en standaard munten
  • Tekenmunten: de waarde wordt bepaald door het teken dat erop staat, niet door het metaalgehalte.
  • Standaardmunten: de waarde wordt geheel door de hoeveelheid edelmetaal bepaald.
 • Uitleggen hoe de Wet van Gresham werkt
  Er is een standaard met een vaste ruilverhouding, dus een dubbele standaard (of bimetallistisch stelsel). Bijvoorbeeld gouden en zilveren muntstandaard. 
  Echter de onderliggende marktwaardes van goud en zilver veranderen (terwijl de ruilverhouding dus vast staat).
 • Gouden of zilveren muntstandaard 
  Beschrijving + voorbeeld 
  • Een systeem waarin uitsluitend volwaardige gouden of zilveren munten als geld gebruikt worden.
  • Het goud heeft een vaste prijs.
  • Als de hoeveelheid (en dus de waarde) van goud toe- of afneemt heeft dat geen effect op de prijs van goud. 
  • Het gouden tienguldenstuk, de standaardmunt, was 6,048 gram. Dus 0,5 gram goud kreeg de waarde van 1 gulden.
 • Gouden of zilveren muntenstandaard 
  Een voordeel en drie nadelen benoemen
  Voordeel: 1. Er zal niet snel een grote inflatie optreden: dan zou er wel een uitzonderlijk grote goudvondst moeten worden gedaan.
  Nadeel:
  1. Inelastische geldvoorziening
  2. Dure geldvoorziening 
  3. Deflatiegevaar
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Kanttekeningen bij het geldmultiplicatormodel
 • Liquiditeitspercentage varieert
 • Voorkeur publiek voor chartaal geld varieert 
 • Banken streven niet altijd naar max. Kredietuitbreiding, zij meten bijv. Ook de solvabiliteit bewaken
 • Vraag naar krediet speelt ook een rol en hier ken een bank maar beperkt invloed op uitoefenen
De geldmultiplicator is afhankelijk van:
 • Het liquiditeitspercentage (een hoger percentage remt de kredietexpansie)
 • Voorkeur publiek voor chartaal geld (sterke voorkeur remt de kredietexpansie -> 'chartale lek')
Formule geldmultiplicator
M= 1.                
      c+k (1-c)
Beschrijving geldmultiplicator
In welke mate een verandering van de basisgeldhoeveelheid (M0) zal leiden tot een verandering van de geldhoeveelheid (M).
Uitleggen waar 'fractional' op slaat (fractional reserve banking)
Het 'fractional' slaat derhalve op de omvang van de liquiditeitsdekking, maar niet op het totaal der activa
De kwetsbaarheid blijkt vooral in tijden van bankruns
Voordelen van fractional reserve banking
Commerciële banken kunnen niet eindeloos doorgaan met verstrekken van krediet vanwege:
 • liquiditeitsvoorschriften
 • solvabiliteitsvoorschriften
 • de vraag naar geld is niet oneindig
Voorbeeld geven van internationale handel die gevolgen hebben voor de binnenlandse geldhoeveelheid M1
Een Amerikaanse belegger koopt voor 1.000 Nederlandse effecten (van bijv. Een ING-klant)
 • Hierdoor is er een stijging binnenlandse geldhoeveelheid (M1) omdat girale geldhoeveelheid stijgt 
Rentemarge
Het verschil tussen wat een bank enerzijds aan rentebaten ontvangt op de door haar verstrekte kredieten en wat zijn anderzijds zelf aan rente moet betalen op de financiering van haar activiteiten
Girale geldschepping door het buitenlandde manier waarop 'het buitenland' effect heeft op het binnenlandse geldscheppingsproces beschrijven
 • Hoe kleiner en opener een economie is, hoe groter deze invloed is.
 • Het internationale kapitaalverkeer is, qua omvang, vele malen groter dan dat van de internationale handel in goederen en diensten.
 • Dit financiële verkeer is veel grilliger en onvoorspelbaarder dan dat van de reële stromen. Buitenlandse invloed op binnenlandse monetaire situatie veel onberekenbaarder is geworden dan in het verelden
Het verschil tussen monetaire financiering van overheidsuitgaven en helikoptergeld
Overheidsuitgaven: Overheid creëert nieuw geld en geeft dat uit. Economische activiteiten nemen toe.
Helikoptergeld: overheid creëert nieuw geld en maakt dat over aan burgers.