Samenvatting Geschiedenis geven : praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs

-
ISBN-10 9023244656 ISBN-13 9789023244653
908 Flashcards en notities
56 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Geschiedenis geven : praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs
 • Ron de Bruin, Meereke Bosua Eric Heuvel Ron de Bruin
 • 9789023244653 of 9023244656
 • Herz.: 1e dr.

Samenvatting - Geschiedenis geven : praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs

 • 0.1 Inleiding

 • Hoe wordt geschiedenis ingedeeld voor de basisschool?
  De geschiedenis is ingedeeld in 10 tijdvakken met canonitems.
 • 0.2 Tijd voor tijd

 • Wat betekent het als de tijd cyclisch van aard was?
  Mensen hebben lange tijd de tijd als cyclisch ervaren: de dag bestond uit een cyclus van zonsopgang en zonsondergang, het hele leven vergleed volgens de seizoenen, cycli van zaaien en oogsten, groei en bloei en sterfte in de natuur.
 • Hoe zien mensen de tijd in de westerse cultuur?
  Lineair en causaal: tijd schrijdt voort en vormt een lange keten van verbonden schakels. De tijd wordt gemeten tot in hondersten van seconden.
 • Welke twee soorten 'tijd' kennen we?
  1. Alledaagse tijd
  2. Historische tijd
 • Wat bedoelen we met historische tijd?
  Het verloop van tijd en gebeurtenissen in het verleden.
 • Geef aan hoe het geschiedenisonderwijs zich heeft ontwikkeld
  Vooroorlogse generatie dreunde jaartallen uit het hoofd. In de jaren '70 leerden kinderen meer over het inleven in iemand uit het leven. Tegenwoordig worden er weer kaders en overzichten aangereikt
 • Waarom beginnen veel scholen in groep 5/6 met geschiedenislessen?
  Het kennen van de juiste volgorde, de zaken hun plaats kunnen geven, is een belangrijk onderdeel. Dat is een onderdeel dat in groep 4 nog niet voldoende ontwikkeld is.
 • Wat betekent inzicht in het verleden?
  1. Het op de juiste plaats zetten van personen, gebeurtenissen en tijdvakken
  2. Het kunnen reconstrueren van het verleden op basis van feiten, die alleen toentertijd bekend waren.
 • Waarom kun je ook geschiedenislessen geven aan het jonge kind?
  Ordenen en inleven leren kinderen van jongs af aan. Deze twee vaardigheden zijn van doorslaggevende betekenis voor het verkrijgen van inzicht in het historische proces.
  Concreet: dagritmekaarten vormen de eerste (visuele) tijdbalk, het vieren van feesten, vertellen met prentenboeken, etc.
 • 0.3 De praktijk: biologisch, praktisch en historisch tijdsbesef

 • Welke drie soorten tijdsbesef kennen we?
  1. Biologische tijdsbesef
  2. Dagelijkse tijdsbesef
  3. Historisch tijdsbesef
 • Wat is biologische tijdsbesef?
  het ritme van dag en nacht, de wisseling van seizoenen, groeicycli in de natuur, veranderingen in de natuur en het levensritme van de mens. De nadruk ligt op de tijd als cyclus: de elementen keren met een vaste regelmaat terug.
 • Wat is dagelijks tijdsbesef?
  Afgeleid van biologisch tijdsbesef. Een dag is opgebouwd uit dagdelen, een week uit dagen, een maand uit dagen en weken, een jaar uit maanden en seizoenen. De nadruk ligt op de tijd als cyclus: de elementen keren met een vaste regelmaat terug.
 • Wat is historisch tijdsbesef?
  De tijd verloopt lineair: het gaat om dat wat geweest is (verleden), wat nu gaande is (heden) en wat nog gaat komen (toekomst).
 • Wat houdt de 'expanding horizons theory' in?
  Leren bij kinderen gaan van dichtbij naar veraf. Via deze theorie wordt de wereld keurig geordend - stap voor stap - aan de orde gesteld. De historische tijd kan pas aan de orde komen als kinderen de biologische en de dagelijkse tijd op een rijtje hebben.
 • Leerpsychologie: leerstof moet aansluiten bij de belevingswereld, de ervaringswereld, de belangstellingswereld, de leefwereld van het kind.
 • Aan geschiedenisonderwijs zitten twee kanten:
  1. Rekenkundig: gebeurtenissen in volgorde zetten, een tijdstip aan verbinden en ze uiteindelijk voorzien van een jaartal. 
  2. Taalkundig: kinderen in veel vormen gebeurtenissen laten beleven en herbeleven in verhaalvorm. Uiteindelijk moet dat er in de bovenbouw toe leiden dat wij trachten een deel van het verleden te verbeelden, de eigenheid van een tijdperk duidelijk te maken.
 • Welke kanten zitten er aan geschiedenisonderwijs en wat houden die in?
  Rekenkundig en taalkundig: enerzijds moet je gebeurtenissen op volgorde kunnen zetten en uiteindelijk kunnen plaatsen in de geschiedenis. Anderzijds moet je je kunnen inleven in gebeurtenissen. Beide zijn even belangrijk: door kinderen het verleden te laten herbeleven, kunnen ze gebeurtenissen beter plaatsen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Geschiedenis geven : praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs
 • Ron de Bruin & Meereke Bosua Erik Heuvel ' s Meereke Bosua
 • 9789023240044 of 9023240049
 • 1e dr.

Samenvatting - Geschiedenis geven : praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs

 • 6 De Late Middeleeuwen: van land naar stad

 • Noem gemeenschappelijke kenmerken van de middeleeuwse maatschappij

  • Overgrote deel van de bevolking werkte op het land.
  • De lokale gemeenschappen waren autarkisch; in eigen onderhoud voorzien; voedsel en nijverheidsproducten.
  • Gemeenschappen bestonden uit meerdere gezinnen.
  • Grote verschillen tussen individuen.
 • Noem de drie hoofdgroepen van de standenmaatschappij.

  1. De adel.
  2. De geestelijkheid.
  3. Het overige volk.
 • Leg uit waarom het feodale systeem tegelijkertijd een militair-economisch systeem was.

  - militair: Het onstond onder invloed van een veranderde militaire tactiek. Strijder te voet werd krijger te paard; de ridder.

  - economisch: De ridder kreeg van landsheer een stuk land te leen, van dit land moesten hijzelf en onderdanen leven.

   

 • Wat was het belangrijkste voorrecht van de edelen?

  Zeggenschap over anderen.

 • Wat was in de Middeleeuwen de economische en politieke basis voor de adel?

  Grondbezit.

 • Hoe was het in de praktijk om toe te treden tot de geestelijkheid?

  Erg lastig, omdat onvrijen toestemming nodig hadden van hun heer en arme vrijen of halfvrijen hadden vaak een gift nodig om toe te kunnen treden tot de kloostergemeenschap. 

 • Belangrijke mijlpalen in het leven van een (toekomstige) ridder.

  - 7 jaar: Het kasteel verlaten, bij een bevriende kasteelheer en vrouw als page de riddercode leren.

  - 14 jaar: Jongen word jonker genoemd en treed in dienst van een ridder als schildknaap.

   

   

 • Hoe zagen kastelen er de eerste helft van de Middeleeuwen uit?

  Als versterkte huizen; ze werden toen meestal burchten genoemd.

 • De criteria voor het bouwen van een kasteel:

  • Een goed overzicht over het gebied.
  • Moeilijk in te nemen zijn.
  • In de buurt van drinkwater zijn.
  • Velden waarop voedsel kon worden verbouwd.
  • Bouwmateriaal.
  • (water)wegen.

   

 • Noem drie belegeringstactieken:

  1. Onderhandelen.
  2. Intimideren.
  3. Uithongeren.
 • Waarom nam de invloed van de geestelijken in de loop van de Middeleeuwen toe?

  Karel de G werkte nauw samen met de kerk en in ruil voor deze steun kregen de geestelijken delen land en korting m.b.t. belasting.

 • Wat was de periode van de kruistochten?

  1096-1291

 • Noem belangrijke kenmerken van de kruistocht in 1095.

  • Urbanus II te Clermont riep tot kruistocht op.
  • Belangrijkste leider was Godfried van Bouillon.
  • Volksleger werd uiteindelijk vernietigd door een Islamtisch leger.
 • Wat zijn verklaringen voor het ontstaan van steden?

  • De ligging aan een waterweg en/of verkeersweg.
  • De bescherming van een nabij kasteel.
  • Een kerkelijk centrum.
  • Een bestuurlijk centrum.
  • Centrum voor de agrarische omgeving, dat nijverheidsproducten en niet-agrarische diensten levert.
 • Wat is het verschil tussen een stadsbewoner en een plattelander?

  Economische activiteiten; stadsbewoner hield zich bezig met nijverheid, handel en dienstverlening.

 • Wat is het verschil tussen de theorie en praktijk m.b.t. de stadbewoners?

  In de theorie waren stadbewoners gelijk, maar in de praktijk bestonden en groeiden er verschillen. 

 • Leg het begrip gilde uit.

  Een gilde was een vereniging van mensen met hetzelfde beroep, een soort werkgeversbond.

 • Waarom gingen gildenleden in één straat wonen?

  Dit vergemakkelijkte de controle en aanvoer van materialen. 

 • Wanneer begon de tachtigjarige oorlog?

  1568

 • Wat waren de oorzaken van de Tachtigjarige oorlog?

  • Afschaffen priveleges van edelen
  • Toegnomen vervolgingen van protestanten
  • de komst van extra Spaanse troepen naar de Nederlanden
 • Wanneer was de slag bij Nieuwpoort?

  1600

 • Voor welke twee verschijnselen had de renaissancemens bijzonder veel aandacht?

  wijsbegeerte en architectuur

 • Wie waren er ontdekkingsreizigers uit de tijd van de ontdekkers en hervormers?

  James Cook en Robert Scott.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

De belangrijkste data om te onthouden
375: Begin volksverhuizingen
ca. 570 - 632: Mohammed
690: Willibrord naar het huidige Nederland
732: Karel Martel wint bij Poitiers
768-814: Regeerperiode Karel de Grote
800-1000: Vikingtochten
843: Verdrag van Verdun: Karolingische Rijk opgesplitst in drie delen
925: Lage Landen onderdeel van het Duitse keizerrijk
Wie had de macht in handen van 786 - 809?
Haroen al-Rashid
Welke stad was het centrum van de economische en politieke macht van het Arabische rijk?
Bagdad
Welke invloeden waren er vanuit de islam in West-Europa?
* Arabieren brachten de wetenschappelijke kennis die in de onrustige periode tot 750 was verdwenen terug naar West-Europa. 
* Architectuur (rondbogen in bouwwerken)
* Kalligrafeerkunst
* gebruik van papier
* andere cijfertekens (en de 0)
* navigatiekunst
* vertelkunst
* muziekinstrumenten
Waar komt de naam Arabieren vandaan?
Het is een verzamelnaam voor meerdere volken. De naam is afgeleid van het schiereiland Arabië, waar Mohammed leefde.
Wat is een kalief?
De opvolgers van Mohammed, letterlijk plaatsvervangers. zij verbreiden het geloof over heel Noord-Afrika en het Midden-Oosten tot in het huidige Iran.
Wat is de Koran?
Het heilige boek van de islam. Hierin staan teksten die Mohammed jaarlijks doorkreeg van Allah. De teksten werden eerst doorverteld, onthouden en ongeveer twintig jaar na zijn dood opgeschreven.
Mohammed is de stichter van de islam. Wie was hij?
Mohammed werd rond 570 in Mekka geboren. Zijn vader was al dood toen hij geboren werd en zijn moeder overleed toen hij 6 was. Hij werd in huis genomen door zijn oom die hem leerde schapen te hoeden en kamelen te drijven. Hij ging mee naar Syrië, met een karavaan. Daar zag hij hoe de joden en christenen één god aanbaden. Mohammed trouwde rond 595 en werd koopman. Hij kwam op voor de zwakken en drong aan op traditionele waarden als broederschap en hulp aan armen. 
In 610 kreeg Mohammed een visioen van de engel Djibriël (Gabriël) met teksten die Allah de enige god noemden. Mohammed werd zijn profeet. In 622 kreeg hij ruzie met de machthebbers in Mekka en vluchtte hij naar Medina. Deze gebeurtenis markeert het begin van de islamitische tijdrekening.  
Vanuit Medina begon Mohammed een heilige oorlog die in 630 werd beslecht met de inname van Mekka.
Wanneer kwam er een einde aan de (roof)tochten van de Vikingen?
In de 10e eeuw. Vikingen hadden zich definitief gevestigd en vermengden zich met de oorspronkelijke bevolking (Noord-Engeland, Schotland en Ierland bijvoorbeeld)
Wat is een drakar?
Een Vikingschip met weinig diepgang, zowel roeiboot als zeilschip. De voorkant was vaak versierd met een drakenkop, waarschijnlijk om het kwaad op de route te verdrijven