Samenvatting Geschiedenis van het privéleven : bronnen en benaderingen

-
ISBN-10 9085062942 ISBN-13 9789085062943
2769 Flashcards en notities
51 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedenis van het privéleven : bronnen en benaderingen". De auteur(s) van het boek is/zijn Pieter Stokvis ( ). Het ISBN van dit boek is 9789085062943 of 9085062942. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geschiedenis van het privéleven : bronnen en benaderingen

 • 1 De voornaam als schakel tussen generaties

 • Sinds wanneer is de vernoemingstraditie afgenomen?
  Sinds 1945
 • Welke twee theorieën spelen een attenderende rol in het onderzoek van het privéleven als generaliserende tendensen?
  De civilisatietheorie (Elias) en de moderniseringstheorie
 • Waarom worden kinderen vaak vernoemd naar overleden familieleden?
  Aan namen werd een magische kracht toegekend en vanuit dit denkbeeld ligt het voor de hand te vernoemen naar overledenen.
 • Welke twee begrippen blijven van belang in het moderniseringsonderzoek?
  Traditie en moderniteit
 • Waarom werden er een beperkt aantal namen gebruikt?
  Door de vernoemingsgewoonte was er een beperkte namenvoorraad nodig.
 • Waarom worden in families voornamen vaak herhaald?

  Zo wordt gezorgd voor het voortleven van een vroegere generatie.

 • 1.1 Inleiding

 • Wat was de betekenis van de vernoeming na de kerstening?
  Traditie of gewoonte.
 • Waar bestaat de gewoonte van vernoeming uit?
  De Germaans-heidense voorstelling van het voortleven van een vroegere generatie.
 • wat loopt als een rode draad door de geschiedenis van de naamgeving?

  de traditie om kinderen te vernoemen naar familieleden

 • Wat houdt het begrip 'modernisering' volgens Stokvis in?
  Het proces van veranderingen sinds eind 18e eeuw in de Atlantische Wereld.
 • Wat is het verschil tussen een sociaalhistorische en een belevingshistorische geschiedschrijving van het privêleven?
  Sociale geschiedenis gaat over structurele processen, belevingsgeschiedenis over het individuele individu.
 • Als bronnen worden genoemd spreken (voornaamgeving, verwantschapstermen), tekstuele bronnen (brieven, gedenkschriften, dagboek), materiele bronnen (grafmonumenten, speelgoed, boedelbeschrijvingen, schilderijen, foto's en romans) en historische demografie
  Juist/niet juist?
  juist
 • Wie kwamen het eerst aan de beurt bij vernoeming?
  Eerste grootouders, daarna tantes en ooms.

 • Wat is de betekenis van vernoeming?
  Aan namen werd een magische kracht toegekend, doordat iemand werd vernoemd.
 • wat schuilt in de gewoonte van vernoeming?

  de Germaans-heidense voorstelling van het voortleven van een vroegere generatie

 • Wat bedoelt men met 'de psychologische modernisering'?
  De overgang van een traditionele mentaliteit naar een 'moderne'persoonlijkheid.
 • Welke vraag staat in  de belevingsgeschiedenis centraal?
  In belevingsgeschiedenis staat de vraag centraal hoe grootschalige veranderingen door individuele mensen beleefd, teweeggebracht en verwerkt zijn.
 • Wat is een andere reden om te vernoemen geweest?
  Het kind opnemen in de familie.
 • Wanneer is naamgeving aan kinderen ingrijpend veranderd?
  In de decennia na 1945
 • wat geloofden onze nog niet gekerstende voorouders?

  ze geloofden dat met de naam ook iets van de vernoemde werd doorgegeven, omdat aan namen een magische kracht werd toegekend

 • Welke vraag staat centraal bij belevingsgeschiedenis?
  Hoe worden grootschalige veranderingen door individuele mensen beleefd, teweeggebracht en verwerkt?
 • De benadering van belevingsgeschiedenis kenmerkt zich door onderzoek naar?
  de samenhang tussen grootschalige historische processen en het leven van individuele mensen
 • Wat deed vernoeming met de namenvoorraad?
  De werd eeuwenlang nauwelijks vernieuwd.
 • wat is het gevolg hiervan?

  vanuit dit denkbeeld ligt het voor de hand dat alleen overleden familieleden werden vernoemd

 • Wat betekent de term of begrip  singulariserende belevingsgeschiedenis?
  De individuele ervaring en beleving in tegenstelling tot een generaliserende.
 • Van wanneer tot wanneer was vernoeming de meest bepalende factor in de ontwikkeling van de naamgeving?
  Van ca. Karel de Grote tot aan WO II.
 • wat gebeurde er na de kerstening?

  het idee dat de voorouders via de naam voortleven raakte op de achtergrond en vernoeming werd een traditie

 • Wat is een gevolg van de modernisering in de naamgeving sinds WO II?
  Het voorkomen van geheel nieuwe namen.
 • wie werd eerst vernoemd?

  de grootouders en vervolgens ooms en tantes

 • Welke verandering deed zich voor in de naamgeving tijdens de middeleeuwen?
  De vernoeming naar heiligen (en in mindere mate: naar literaire personages en heersers)
 • wat is de vernoemingsgewoonte ook nog (naast de voorchristelijke reïncarnatiegedachte)?

  een manier om uit te drukken dat het kind wordt opgenomen in de familie

 • Welke gewoonte schuilt er in vernoeming? Welke kracht kende men de vernoeming toe?
  De Germaans-heidense voorstelling van het voortleven van een vroegere generatie. Men geloofde dat met het noemen van de naam, iets van de vernoemde zou worden doorgegeven.
 • wat was er nauwelijks mogelijk door de vernoemingstraditie?

  de vernieuwing van de namenvoorraad

 • Wat is volgens de cursusauteur de waarde van een generaliserende theorie als de civilisatiethese van de belevingsgeschiedenis?
  attenderend
 • wat was het gevolg?

  vernoeming is daarmee de meest bepalende factor voor de ontwikkeling van de naamgeving van globaal de tijd van Karel de Grote tot aan de 2de W.O.

 • Wat wordt onder modernisering verstaan in de context van de cursus?
  Heel concreet wordt modernisering door economen en sociologen gezien als het gevolg van mechanisering, industrialisatie en politieke transformaties..
 • wanneer is de naamgeving aan kinderen veranderd?

  in de decennia na 1945. De vernoemingstraditie wordt minder strik gehanteerd en daardoor heeft de namenvoorraad allerlei vernieuwingen ondergaan

 • Het moderniseringsthema volgens politocoloog Black heeft als kenmerk?
  Het wezenlijke van modernisering is volgens Black de systematische ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke en technische kennis om de omgeving te beheersen.
 • Andere grotere veranderingen inde naamgeving?

  middeleeuwen : namen van heiligen en in mindere mate van heersers en literaire personages

 • Welke betekenis had vernoeming in de Germaanse tijd?
  Door vernoeming leefden de voorouders voort.
 • Wat deed vernoeming met de namenvoorraad?
  Deze werd eeuwenlang nauwelijks vernieuwd.
 • Waar werd naamgeving oorspronkelijk door bepaald?
  Germaans namensysteem

 • Wat is de betekenis van vernoeming?
  Aan namen werd een magische kracht toegekend, doordat iemand werd vernoemd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat was het gevolg van het stricte vernoemen?
Dat er vanaf Karel de Grote tot en met de Tweede Wereldoorlog er geen vernieuwing van de namenvoorraad plaatshad.
Wat negeert de civilisatietheorie ?
Machtsvorming van onderop
Botsingen van culturen
Kerkelijke veranderingen
Economische veranderingen
Sociale veranderingen
Wie kwam met een oplossing voor het probleem van de bezwaren van het moderniseringsproces en wat was die oplossing?
S.N. Eisenstadt
Traditie en moderniteit zijn niet verdwenen maar treden op als wisselwerking en complexe patronen met als gevolg:
- gewijzigd voortbestaan door ideologische afbakening
- praktische combinaties
Wat is het gevaar van het moderniseringsproces en wat zijn de bezwaren?
Dat het als een rechtlijnig, eenvormig, uniek westers proces gezien wordt.
De bezwaren zijn:
Verwestersing, Amerikanisering
Vooruitgangsoptimisme
Etnocentrisme
Wat voor soort mensen worden door de wetenschappers van de 'belevingsgeschiedenis' beschreven?
Er wordt gezocht naar uitzonderingen of juist naar representanten
Welke twee boeken zijn als uitgangspunt genomen voor het leerboek  ?
Histoire de la vie privee (Geschiedenis van het priveleven) en Lebensformen Europas, eine historische Kulturantrophologie.
Welk uitgangspunt heeft het boek Lebensformen Europas, eine historische Kulturanthropologie ?
Een historisch antropologisch uitgangspunt.
Welke problemen zijn er bij het gebruik van fiscale bronnen?

Interpretatie levert moeilijkheden op omdat bepaalde groepen fiscale vrijstellingen genoten
de omrekeningsfacor levert problemen op als alleen het aantal huishoudens, huizen of haardsteden bekend is
Van welke bronnen werd gebruik gemaakt in de prestatiefase?
Militaire bronnen
Fiscale bronnen
Economische bronnen
Kerkelijke bronnen
Welke drie fasen zijn in het bronnenbestand aan te wijzen?
prestatistische fase ( duurt tot einde van het ancien regime)
overgangsfase ( kort voor en na het jaar 1800)
statistische fase (sinds het midden van de 19e eeuw)