Samenvatting Geschiedenis voor de onderbouw

-
ISBN-13 9789006466119
286 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedenis voor de onderbouw". De auteur(s) van het boek is/zijn Van der Heijden e a. Het ISBN van dit boek is 9789006466119. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Geschiedenis voor de onderbouw

 • 2.1 Onrust in de kerk

 • Hoe heet de tijd van de ontdekkers en hervormers?
  De renaissance
 • Wie was Desiderius Erasmus?
  En in welk jaren leefde hij?
  Een priester geboren in Holland en een van de grootste geleerden
  1466-1536
 • Hoe heet het beroemdste boek van  Desiderius Erasmus? En waar gaat het boek over?
  Lof der zotheid 

   Erasmus wil met dit boek laten zien dat er van alles mis is met de maatschappij waarin hij leeft. Ook wil hij duidelijk maken dat je niet alles heel serieus moet nemen en dat er zonder Zotheid niet te leven valt. Hij spot ook met de geestelijken van die tijd!
 • Erasmus was een humanist. Wat is een humanist?
  Geleerden die in de klassieke cultuur en literatuur bestudeerden en imiteerden
 • Waar hielden Erasmus en zijn vriend Thomas More zich als humanisten mee bezig? Noem twee zaken.
  Ze waren gek op cultuur en literatuur van de klassieke oudheid
  Ze hielden zich bezig met de studie van de bijbel
 • Wat deed Erasmus met de bijbel?
  Erasmus vertaalde het nieuwe testament opnieuw uit het Grieks naar het Latijn omdat er in die Griekse versie veel fouten stonden. (
 • Wat is de betekenis van de katholiek?
  Katholiek behoort tot het deel van de Christendom dat gehoorzaamt aan de bisschop van Rome, de paus.
 • Waarom ontstond er steeds meer ongenoegen over de omstandigheden in de katholieke kerk?
  Uitgebreid; is eigenlijk een notitie..
  Mensen meenden dat het de geestelijken vooral te doen was om geld. (machtsmisbruik dus)  
  Hieronder wat voorbeelden ervan: 

  De paus, de bisschoppen en pastoors hielden mensen voor dat ze zich moesten houden aan de regels van het geloof. Zonden moesten worden opgebiecht (anders gingen ze niet naar de hemel). Maar zowel de hoge als lage geestelijken hielden zich niet aan de regels. De paus en bisschoppen leefden in grote overvloed en met veel macht.
  Soms werd zelfs een hoge edelman bisschop, zonder tot priester te zijn gewijd. Veel geestelijken waren benoemd in verschillende parochies tegelijk en ontvingen daarvan inkomsten. De zielzorg lieten ze over aan slecht betaalde kapelaans. Priesters moesten zich houden aan het celibaat leven (geen sex) maar ruim een kwart had toch vrouw en kinderen. Bisschopppen lieten dat toe, als daarvoor maar de jaarlijkse boete werd betaald.
 • Naast Erasmus was er nog iemand die kritiek had op de kerk, wie was dat? En in welke jaren leefde hij?
  Maarten Luther 
  11483-1546
 • Luther protesteert tegen de aflaathandel. Wat was dat?
  Het arme volk gelooft: als ze aflaatbrieven hebben, zijn ze volkomen zeker van hun zaligheid. Maar mensen kunnen niet door aankoop van een aflaatbrief hun zaligheid krijgen. Je bent nooit zeker van de genade van God. 
  (zotheid...)
 • Waar gebruikte de monniken het geld van verkoop van aflaat voor ?(aflaat ishet bewijs dat iemand zijn zonden zijn kwijtgescholden)
  Voor de bouw van de imposante Sint Pieterkerk in Rome
 • In welk jaar noteerde Luther zijn kritiek in een lijst van 95 stellingen?
  Wat was de bedoeling van dit schrijven?
  1517
  Dat de kerk zich zou hervormen
 • Wat deed de katholieke kerk met de kritiek van Luther?
  Ze wezen de kritiek van de hand. Luther werd in de ban gedaan (afgestoten door..)
 • Wie hielp de leiding van de kerk bij het afstoten van Luther?
  Keizer Karel v, de machigste vorst van die tijd. Hij eiste dat Luther zijn kritiek introk, maar dat deed hij niet. Dus verklaarde de keizer hem vogelvrij.
 • Wie nam Luther in bescherming?
  De hertog van Saksen
 • Wat gebeurde er in het Duitse rijk?
  Binnen het Duitse rijk brak oorlog uit tussen de katholieke vorsten, aangevoerd door de keizer en de protestantse. Jarenlang was er een godsdienstoorlog.
 • Slaagde de keizer erin om de protestantse vorsten tot gehoorzaamheid te dwingen?
  Wat was het gevolg?
  Nee
  Het gevolg was dat in 1955 DE VREDE VAN AUGUSBURG getekend werd. Hierin werd bepaald dat iedere vorst in zijn gebied het geloof (katholiek of protestants) mocht bepalen. Zo leidde de hervorming of rerformatie die met Luthers kritiek begonnen was tot de stichting van een nieuwe kerk, los van de roomskatholieke: de protestante kerk.
 • Wat is de betekenis van de protstante kerk?
  Behorend tot een deel van het christendom dat in navolging van Luther, Calvijn en andere hervormers het gezag van de paus verwerpt.
 • Waarom hadden de protestantse kerk geen priesters meer, maar alleen predikanten?
  Omdat de bijbel en het individuele geloof van ieder mens centraal stonden
 • Luther vertaalde de bijbel in het Duits. Zo kon iedereen Gods woord zelf lezen. Daar waar de nieuwe kerk niet werd beschermd, moesten de protestantse kerken in het geheim bij elkaar komen. Ter info
  Ter info
 • Na Luther kwamen er meer hervormers. Zo ontstonden er verschillende protestante kerken. Wie was de belangrijkste hervormer, naast Luther? En in welke jaren leefde hij?
  Fransman Johannes Calvijn
  1509-1564
 • Waar legde Fransman Calvijn de nadruk op?
  Op Gods almacht. Calvinisten volgden de leer van predestinatie: De opvatting dat god van tevoren de mensen heeft uitgekozen die na hun dood in de hemel zullen komen.
 • Wat was een belangrijk verschil tussen Luther en Calvijn?
  De verhouding tegenover de overheid. Volgens Luther waren alle vorsten door God aangesteld. Onderdanen moesten daarom altijd gehoorzamen.
  Calvijn dacht daar in principe hetzelfde over, maar soms waren er volgens hem uitzonderingen.
 • Groeide in Nederland de aanhang van Luther of van Calvijn sterker na 1560?
  De calvinisten groeiden het snelst. Ze bleven een minderheid maar werden wel een strijdlustige en invloedrijke groep binnen de samenleving
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Standenmaatschappij
Samenleving die verdeeld is in sociale lagen waarbij sommige standen veel meer rechten hebben dan andere standen.
Ancien Régime
Maatschappelijke orde van voor de Franse Revolutie.
Absolutisme
Manier van regeren waarbij de vorst alle macht in handen heeft omdat God hem al die macht gegeven zou hebben.
Verlichting
Denkstroming uit de 18e eeuw die het eigen verstand centraal stelde. Door meer kennis te verwerven is een betere samenleving te realiseren
Rationalisme
Filosofische stroming die ervan uitgaat dat het gebruik van het verstand de bron is van kennis
Welke tactiek gebruikten de Russen om de Fransen te verslaan en hoe werkte die?
Verschroeide aarde, ze maakten al het land dat ze tegenkwamen kapot zodat de Fransen daar geen voedsel uit konden halen
Welke 3 hervormingen had Napoleon opgesteld?
Universele maten en gewrichten, Burgerregister met achternamen en de code Napoleon
Hoe probeerde Napoleon Engeland op zijn knieën te krijgen?
Hij verbood alle handel met Engeland
Hoe wordt Napoleon Keizer?
Hij komt bij het leger, wordt een beroemde generaal en grijpt de macht in Parijs
Wie wint de strijd tussen de Jacobijnen en de Girobijnen en wat gebeurt er daarna?
De Jacobijnen, iedereen die het niet eens is met hen, wordt onthoofd