Samenvatting Geschiedeniswerkplaats.

-
ISBN-10 9001779573 ISBN-13 9789001779573
505 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedeniswerkplaats.". De auteur(s) van het boek is/zijn Dik Verkuil, Marcel van Riessen Marcel van Riessen Studio Imago. Het ISBN van dit boek is 9789001779573 of 9001779573. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geschiedeniswerkplaats.

 • 1 Het Koninkrijk der Nederlanden

 • Noem enkele ideeën van de liberalen in Nederland in de pollitiek

  - recht op vrede en veiligheid hier moet de overheid voor zorgen

  - liberalen zijn voor een grondwet

  - goede overheid

  - liberalen zijn tegen democratie

 • In welk jaar werd Nederland een rechtsstaat?

   

  In 1848. Toen werd de macht van de koning beperkt . De regering werd afhankelijk van een parlement dat door de burgers werd gekozen.
 • Noem enkele ideeën van liberalen in Nederland in de economie
  - economie kan zonder overheidsbemoeinis
 • Wat is het verschil tussen een republiek en een monarchie?
  Bij een monarchie staat een erfelijke vorst aan het hoofd, een republiek heeft een staatshoofd die zijn macht niet geërfd heeft.
 • Waarom gaf Koning Willem II toch de opdracht tot het maken van een nieuwe grondwet
  Hij was bang voor een revolutie en dat hij zou overleiden
 • Wie had de macht in de Nederlanse republiek in de 17 en 18 e eeuw?
  De nederlandse republiek kende geen president; de macht was verdeeld onder de rijke families. De machtigste familie waren de Oranjes. Die leverden de stadhouder.
 • Noem enkele grondrechten die toegevoegd werden door de grondwet van 1848

  - recht van vereniging

  - recht van vergadering

  - vrijheid van betoging

  - vrijheid van onderwijs

  - briefgeheim

  - recht op gelijke behandeling

  -censuskiesrecht

  - vrijheid van meningsuiting

  - vrijheid van godsdienst

 • Wat is een ander woord voor grondwet?
  Constitutie?
 • Wat veranderde er voor de koning door de grondwet van 1848

  - Ministeriële verantwoordelijkheid

  - koning is onschendbaar

  - de macht van de koning wordt beperkt

 • Wat staat er in de grondwet?
  de belangrijkst rechten van het volk en de regels van voor het  bestuur.
 • Wat gebeurde er in het kiesrecht door de grondwet van 1848

  - censuskiesrecht

  - rechtstreekse verkiezingen van de tweede kamer

   

 • Wat is een constitutionele monarchie?
  Dat is een monarchie waarbij de macht van de koning wordt beperkt door de regels van de grondwet. In Nederland moest Koning Willen I zijn macht delen met het parlement.
 • Welke bevoegdheden heeft de tweede kamer door de grondwet van 1848
  Het parlement heeft controlerende en wetgevende bevoegdheden
 • Waaruit bestaat het parlement?
  Eerste en tweede kamer.
 • Wat waren de wetgevende bevoegdheden

  - recht van initiatief = het maken van een wet

  - recht van amendement = aanpassen of veranderen van een wetvoorstel

 • Wat zijn de provinciale staten?
  De besturen van de provincies.
 • Wat waren de controlerende bevoegdheden

  - recht van enquête = onderzoeken

  - recht van interpellatie = vragenrecht

  - recht van begroting/ budget = geld 

 • Wat gebeurde er in 1813?
  Toen werd Nederland een constitutionele monarchie.
 • Wat is het recht om een motie in te dienen
  Als een minister een motie weigert uit te voeren kan hij het vertrouwen verliezen en moet hij aftreden
 • Waarom had nederland een parlement maar was toch niet democratisch?
  1. de leden van de eerst kamer werden door de koning benoemd;
  2. de leden van de tweede kamer werden aangewezen door de prov. staten, maar die waren zelf ook niet democratisch verkozen;
  3. De koning kon zelf zijn ministers aanstellen en ontslaan

  M.a.w. de koning/rijke families hadden toch nog veel macht.

 • Onder leiding van wie werd de grondwet van 1848 gemaakt
  Thorbecke
 • Waarom kwam het liberalisme op?
  Deze politieke stroming verzette tegen het feit dat het parlement zo weinig macht had. De liberalen wilden meer burgerlijke vrijheid.
 • Wat is het verschil tussen een parlementair regeringsstelsel en een parlementaire democratie
  Bij een parlementair regeringsstelsel heeft een bepaald gedeelte van de samenleving kiesrecht en bij een parlementaire democratie mag iedereen boven de 18 stemmen
 • Noemd drie dingen die de liberalen wilden?
  1. Meer vrijheden (waaronder ec. vrijheid)
  2. de mogelijkheid om vertegenwoordigers te kiezen in het parlement
  3. parlement moest de regering kunnen controleren
 • Wat zijn kenmerken van een parlementaire democratie

  - de regering is verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging

  - iedere burger heeft een stem

  - Nederland is een rechtstaat, individuele vrijheidsrechten worden erkend

 • Hoe kwam het dat Willem I aftrad?
  Hij had teveel uitgegeven. Daarom kwam er in 1840 een nieuwe grond wet die het parlement meer zeggenschap over de financien gaf. Willem I was daar boos over. Hij werd opgevolgd door Willem II.
 • Wanneer is er in Nederland sprake van een parlementaire democratie
  1919
 • Waarom ging Willem II akkoord met een nieuwe grondwet in 1848?
  De economische situatie was heel slecht en WII was bang dat hij zou worden afgezet. Daarom ging hij akkoord met een grondwet waarbij zijn macht werd beperkt.
 • Wat is een constitutie
  Een grondwet
 • Door wie werd de grondwet van 1848 geschreven?
  Door Thorbecke
 • Wat wordt er bedoeld met een monarchie
  Een koninkrijk
 • Wat bedoelen we met ministeriele verantwoordelijkheid?
  Ministers kunnen alleen nog maar regeren met toestemming van het parlement; de koning is onschenbaar (= over de koning mag geen discussie ontstaan. Als de koning iets fout doet zijn de ministers verantwoordelijk. Daardoor kon de koning niets meer doen zonder toestemming van de ministers). Dit is door Thorbecke bedacht.
 • Wat is het verschil tussen een republiek en een koninkrijk
  Een republiek wordt vaak bestuurd door een president en bij een monarchie wordt het land bestuurd door een koning of koningin
 • Wat stond er in de grondwet van 1848?

   

  1. rechtsreekse verkiezingen: burgers kiezen de leden van de tweede kamer zelf;
  2. eerste kamer wordt gekozen door de provinciale staten die op hun beurt weer rechtstreeks door de burgers worden gekozen.
  3. censuskiesrecht: alleen de rijken mochten kiezen (de vrouwen helemaal niet), maar nu hadden de burgers wel rechtstreekse invloed.
  4. parlement kreeg de hoogste macht want zij kreeg controlerende en wetgevende bevoegdheden
  5. de tweede kamer kreeg meer rechten dan de eerste kamer
  6. Grondrechten (= rechten van de burgers die de regering moet respecteren)
  7. Meer vrijheden zoals vrijheid van drukpers, recht van vereniging en vergadering, vrijheid van onderwijs en godsdienst.
 • Wat is Nederland?
  Nederland is een parlementaire democratie met aan het hoofd een koning die bijna geen invloed heeft op het bestuur
 • Wat wordt bedoeld met de scheiding tussen kerk en staat?
  Dat de staat geen enkel geloof mag bevoordelen en zich niet met de kerken mag bemoeien.
 • Hoe werd de macht van de koning beperkt?
  Door de grondwet van 1848
 • Wat is ministeriële verantwoordelijkheid
  De ministers zijn voortaan verantwoordelijk voor het beleid maar worden gecontroleerd door de tweede kamer
 • Wat is ' de koning is onschendbaar '
  De koning mag zich niet bemoeien met het bestuur
 • Wie heeft de wetgevende macht in Nederland
  De eerste en tweede kamer
 • Wat is het verschil tussen de eerste en tweede kamer
  De eerste kamer heeft minder bevoegdheden. Ze heeft geen recht van amendement en recht van initiatief.
 • Hoe wordt de eerste kamer gekozen
  De 75 leden worden aangewezen door de leden van alle provinciale staten. er zijn om de 4 jaar verkiezingen
 • Wat wordt er bedoeld met Staten Generaal
  De eerste en tweede kamer
 • Wat wordt er bedoeld met de eerste feministische golf
  Tijdens de eerste feministische golf werd er gestreden voor algemeen kiesrecht van vrouwen en ze wouden gelijke kansen in het onderwijs
 • Wat is actief kiesrecht?
  Bij actief kiesrecht mag je zelf stemmen
 • Wat is passief kiesrecht
  Bij passief kiesrecht heb je het recht om gekozen te worden
 • Hoe werkt het stelsel van evenredige vertegenwoordiging
  Hoeveel stemmen je nodig hebt om een zetel te krijgen. 150 : het aantal stemmen
 • Wat veranderd er in de grondwet door de pacificatie van 1917

  - gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs

  - algemeen kiesrecht voor mannen

  - passief kiesrecht voor vrouwen

 • Wat wordt er bedoeld met de schoolstrijd
  Iedereen was vrij om scholen op te richten maar de openbare scholen werden betaald door de overheid en de bijzondere scholen niet
 • Wat is verzuiling
  Verdeling van de samenleving in groepen met een eigen politieke of godsdienstige partij
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.