Samenvatting Gezondheidspsychologie

-
ISBN-10 9043017477 ISBN-13 9789043017473
247 Flashcards en notities
30 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Gezondheidspsychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Val Morrison Paul Bennett Nederlandse Peer van der Helm Leo Juffermans het Engels Josephine E Bruijn. Het ISBN van dit boek is 9789043017473 of 9043017477. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Gezondheidspsychologie

 • 1 Wat is gezondheid?

 •  uit welke terreinen put de gezondheidspsychologie?
  • sociale psychologie
  • behaviorisme
  • klinische psychologie
  • cognitieve psychologie
 •  Welke modellen zijn er over gezondheid en ziekte?
  • biomedisch: symptoom van ziekte heeft achterliggende oorzaak die via medische interventie kan worden genezen (reductionisme).
  • biopsychosociaal ziektemodel: ook subjectieve beleving, sociale en culterel opvattingen spelen   rol
 • Hoe komt de stijging vh aantal sterfgevallen aan kanker in de laatste honderd jaar?
  Mede doordat mensen langer leven met ziekten waaraan ze voorheen zouden zijn overleden: hierdoor bereiken meer mensen een leeftijd waarop de 'incidentie' van kanker hoger is.
 • Psychologie, hoe kan dat worden gedefinieerd?
  Als het wetenschappelijke onderzoek naar mentale, psychosociale en biologische processen en gedragsmatig functioneren.
 • Hoe vindt dit wetenschappelijke onderzoek plaats?
  Door middel van systematische observatie van waarneembaar gedrag en aanvullend daarop ook door middel van zelfrapportage (vaak in vorm van vragenlijsten).
 • Empirisme?
  Het elementaire principe dat we de wereld via zintuiglijke waarneming kunnen leren kennen.
 • Inferentie?
  Redenering waarbij een conclusie wordt afgeleid uit één of meer premissen. Bv: 'het regent, dus de straten zijn nat.'
 • Door middel v empirisch onderzoek onderzoeken de psychologen de geldigheid v hun hypothesen en theorieën. Inzicht in bep. verschijnsel vergroten, toegepast niveau nuttige kennis opleveren vh ontw. v nieuwe interventies.
 • Welke 3 methoden passen gezondheidspsychologen vaak toe? En wat wordt er dan onderzocht?
  - Vragenlijsten
  - Vraaggesprekken
  - Psychometrische tests
  ... waarmee verschillende aspecten van iemands persoonlijkheid onderzocht kunnen worden.
 • Eén vd belangrijkste doelen vd gezondheidspsychologie, ontleend aan aan de definitie v Matarazzo (1982), is inzicht krijgen in biopsychosociale factoren die belangrijk zijn voor 4 punten... noem deze...
  - De bevordering vh in stand houden vd gezondheid
  - De verbetering vd gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid
  - Preventie en behandeling v ziekte
  - Oorzaken v ziekte: bijvoorbeeld risicofactoren en kwetsbaarheid
 • Gezondheidspsychologie kan als toegepaste wetenschap worden beschouwd. Daarbij kunnen we 3 verschillende doelen onderscheiden, welke?
  - Kwantificeren.
  (vb: onderzocht wordt hoeveel procent vd scholieren jonger dan 16 alcohol drinkt.)
  - Beschrijvend.
  (vb: basiskenmerken v scholieren, leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, die alcohol drinken)
  - Voorspellende factoren.
  (door de aanamen en houding omtrent gezondheid te meten, kunnen we voordat we interventies ontwikkelen, zicht krijgen op het probleem.)
 • Medische psychologie?
  Een psychisch probleem is een symptoom van een achterliggend lichamelijk gebrek. Door het gebrek weg te nemen kan het symptoom verdwijnen en kan de patiënt weer gezond worden (mechanistische visie).
 • Gedragsgeneeskunde?
  Ziekte heeft vaak te maken met aangeleerde slechte gewoonten. Gedrag is het resultaat v een leerproces. Het is dus mogelijk om slechte gewoonten af te leren en goede daarvoor in de plaats aan te leren (conditioneren). Daardoor kan de patiënt weer gezond worden. Het gedachtegoed vh behaviorisme is in de gedragsgeneeskunde richtinggevend.
 • Psychosomatische geneeskunde? 
  Lichaam en geest hebben beide invloed op gezondheid en ziekte. Vooral als een lichamelijke oorzaak voor een aandoening ontbreekt, veronderstelt men dat geestelijke processen een rol spelen.
 • Medische sociologie?
  Gezondheid en ziekte moeten een in een breder sociaal perspectief worden geplaatst. Het gezin, de familie, de woonplaats, de leefsituatie en de cultuur zijn van invloed op de gezondheid. 
 • Klinische psychologie?
  Vakgebied dat zich specialiseert in de diagnostiek en behandeling v mensen met psychische problemen.
 • Biomedisch ziektemodel?
  De opvatting dat ziekten en symptomen een achterliggende fysiologisch verklaring hebben.
 • Biopsychosociaal ziektemodel?
  Het standpunt dat ziekten en symptomen door een combinatie v lichamelijke, sociale, culturele en psychologische factoren kunnen worden verklaard. 
 • Waardoor is de levensverwachting gestegen in de westerse wereld, in de 20ste eeuw?
  Als gevolg van de vooruitgang vd medische technologie en verbeterde behandelingen. Door behandelmogelijkheden met medicijnen (bv antibiotica), vaccinaties en verbeterde hygiëne. 
 • Incidentie?
  Het aantal nieuwe gevallen van een ziekte gedurende een specifiek tijdsinterval.
 • Prevalentie? 
  Het aantal vastgestelde gevallen van een ziekte in een populatie op een bepaald moment.
 • Opvattingen over gezondheid verschillen per individu en per familie, per tijd, cultuur en sociale klasse. Ook onze leeftijd heeft invloed hoe we tegen gezondheid aankijken.
 • Waar zorgde aids voor, in de jaren 80?
  Grotere terughoudendheid in onbeschermde seksuele contacten dan daarvoor.
 • Wat zijn wereldwijd de 4 belangrijkste doodsoorzaken?
  Hartaandoeningen, kanker, ongelukken en aandoeningen aan de luchtwegen. 
 • In veel gevallen is er sprake v een duidelijke verband tussen gedrag, gezondheid en ziekte.
 • Wat betekent gezondheid. Bauman, 1961. (3)?
  - Overwegend gevoel v welzijn.
  - De afwezigheid v symptomen v ziekten.
  - De handelingen waartoe een lichamelijk gezond persoon instaat is. 
 • Bauman betoogde dat deze antwoorden aantonen dat gezondheid gerelateerd is aan ... (3)?
  - Gevoel.
  - Gerichtheid op symptomen.
  - Prestaties.
 • Gezondheidsgedrag?
  Gedrag, ongeacht de gezondheidstoestand waarin men zich bevindt, bedoeld om de gezondheid te beschermen, te bevorderen of in stand te houden, bijvoorbeeld het eten v gezonde voeding.
 • Sociale representatie v gezondheid?
  Datgene wat bepaalde groepen mensen onder gezondheid verstaan.
 • Gezondheid werd in het algemeen opgevat als een toestand v evenwicht op verschillende gebieden, welke?
  Lichamelijk, psychologisch, emotioneel en sociaal welzijn. (lastig los te zien v afwezigheid ziekte)
 • Bennett (2000) denkt dat mensen onderscheid maken tussen soorten gezondheid, noem er 3.
  'Gezond zijn' (indien niet ziek, dan gezond)
  'Gezondheid hebben' (als een positief bezit of als middel)
  'Gezond doen' (in de zin van lichamelijke fitheid of gezond functioneren)
 • In het onderzoek v Blaxter kwamen er 6 verschillende opvattingen over gezondheid voor, welke?
  - Gezondheid als niet ziek
  - Gezondheid als bezit
  - Gezondheid als gedrag
  - Gezondheid als lichamelijke fitheid en vitaliteit
  - Gezondheid als psychosociaal welzijn
  - Gezondheid als functie
 • Deze categorieën bevestigen dat gezondheid meer is dat iets zuiver lichamelijks.
 • Gezondheid is relatief.
 • Hoe definieert de Wereldgezondheidsorganisatie gezondheid?
  Definieert gezondheid als een toestand v volledige lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen als afwezigheid v ziekte of invaliditeit (1947).
 • Externe ziekteattributie?
  Legt men de oorzaak van de ziekte buiten de persoon, door die toe te schrijven aan het lot, verkeerde info of aan een losliggende traploper. 
 • Interne ziekteattributie?
  Zoekt men de oorzaak bij zichzelf.
 • Collectivisme?
  Een culturele filosofie die de nadruk legt op het individu als deel v een groter geheel en op handelingen die meer door collectieve dan door individuele behoeften en wensen worden gemotiveerd. (Afrikaanse regio's)
 • Individualisme?
  Een culturele filosofie die verantwoordelijkheid in handen legt vh individu: het zijn de individuele behoeften en wensen (en niet die van een groep) die het gedrag motiveren. (het westen)
 • Holisme?
  Bij een holistisch benadering pakt men niet alleen het zuiver lichamelijke of waarneembare aan, maar het hele wezen. (Japan, China- oosterse culturen)
 • De manier waarop mensen over ziekte en gezondheid denken is bepalend, voor welke 3 dingen?
  - Voor hun verwachtingen.
  - Hun gezondheidsgerelateerde gedrag.
  - Gebruik v medische faciliteiten.
 • Het psychologisch welzijn en de sociale en emotionele gezondheid worden niet alleen door het proces v ouder worden beïnvloed, door welke 3 factoren nog meer?
  - ziekte 
  - invaliditeit
  - ziekenhuisopname
 • Het ontwikkelingsproces van mensen verloopt in interactie tussen 3 factoren.
  - Leren
  - Ervaring
  - Rijping
 • Erik Erikson 8 belangrijke levensfasen vd mens die op specifieke dimensies v elkaar verschillen, waaronder... noem er 4.
  - Cognitief en intellectueel functioneren
  - Taal- en communicatievevaardigheden
  - Inzicht in ziekte
  - Gezondheidszorg en verzorgingsgedrag
 • Tijdens een normale ontwikkeling v kind tot volwassenen groeit het verstandelijk vermogen om de werkelijkheid te begrijpen. 
 • Ziekteconcept op de leeftijd v 3- 8 jaar, volgens Bibace en Walsh (1980).
  Hoe verklaren kinderen v deze leeftijd ziekte?
  Noem nog 3 andere punten.
  Kinderen jonger dan 7 jaar verklaren hun ziekte meestal op magisch niveau. 
  Hun verklaringen zijn gebaseerd op associaties in plaats v kennis.
  - Onbegrip
  - Fenomenalisme
  - Aangestoken worden
 • Ziekteconcept op de leeftijd v 8- 11 jaar, volgens Bibace en Walsh (1980).
  Hoe verklaren kinderen v deze leeftijd ziekte?
  Noem nog 2 andere punten.
  Zijn concreter en gebaseerd op een logische reeks gebeurtenissen v oorzaak en gevolg. 
  - Besmetting
  - Internalisatie
 • Ziekteconcept vanaf de puberteit, volgens Bibace en Walsh (1980).
  Hoe verklaren kinderen v deze leeftijd ziekte?
  Noem nog 2 andere punten.
  Ziekteconcept is in deze fase een abstract begrip, verklaringen zijn gebaseerd op interacties tussen de persoon en zijn omgeving. 
  - Fysiologisch
  - Psychofysiologisch
 • Waar richtte het onderzoek v Bibace en Walsh zich voornamelijk op?
  Op de gedachten over de oorzaak v ziekten.
 • Kwalitatieve methoden?
  Kwalitatieve methoden maken gebruik v beschrijvingen (kwalificaties) vd ervaringen, aannamen en gedragingen v een bepaalde groep mensen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.