Samenvatting gezondheidsrecht

-
ISBN-13 9789462902435
354 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "gezondheidsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn H J J Leenen. Het ISBN van dit boek is 9789462902435. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - gezondheidsrecht

 • 1.1.1 Ontwikkeling van het gezondheidsrecht

 • De groei van het gezondheidsrecht hangt samen met ontwikkelingen in de medische wetenschap en technologie en met veranderingen in de samenleving. Waarom is de publieke regulering en de beroepsbeoefening van de gezondheidszorg strek toegenomen?
  De groeiende behoefte van de samenleving om de gezondheidszorg, die zich geruime tijd betrekkelijk betrekkelijk autonoom had  ontwikkeld, onder de invloedssfeer van het openbaar bestuur te brengen;

  De wens om waarden en normen die in de samenleving leven in de gezondheidszorg tot uitdrukking te laten komen;

  De ontwikkeling van de rechten van de patiënt;

  De noodzaak tot beheersing van de kosten van de gezondheidszorg, de vraag naar de grenzen van de gezondheidszorg en een rechtvaardige verdeling van de schaarse middelen;

  De snelle evolutie van de geneeskunde en de daarmee samenhangende mogelijkheden voor dieper ingrijpen in lichaam en geest;

  Die specialisatie en de arbeidsverdeling, waardoor hulpverlening meer en meer een zaak van samenwerking werd, en de daaruit voortvloeiende problemen ten aanzien van de verantwoordelijkheden van de hulpverleners onderling en ten opzichte van de patiënt'

  De toenemende aandacht in de gezondheidszorg en samenleving voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg en de behoefte om deze ook juridisch te waarborgen.
 • Het gezondheidsrecht heeft zich ontwikkeld als een horizontaal specialisme dat wordt bestudeerd vanuit het civiele-, straf-, bestuur, en internationaalrechtelijke perspectief
 • Wat zijn de ontwikkelingen van het gezondheidsrecht?
  Het feit dat de patiënt zich tot de gezondheidszorg wendt met een vraag om hulp, moet daarbij soms ook tegen die zorg beschermd worden.

  De erkenning van het recht op zorg voor de gezondheid.

  Toepassing van methoden uit de geneeskunde buiten de gezondheidszorg.
 • Waar bestaat het recht op zorg voor de gezondheid uit?
  Recht op gezondheidszorg en recht op gezondheidsbescherming en -bevordering.

  Eenieder dient toegang te hebben tot voor de gezondheid noodzakelijke zorg en de zorg moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.
 • Wat is het doel van het gezondheidsrecht?
  De rechten van mensen in de gezondheidszorg te beschermen en een evenwichtige verhouding ten aanzien van de zorg voor de gezondheid te scheppen.
 • 1.1.2 Omschrijving van het gezondheidsrecht

 • Wat is de omschrijving van het gezondheidsrecht?
  Het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overige burgerlijke, bestuur- en strafrecht in dat verband.
 • Wat is de definitie van autonoom en heteronome recht?
  Autonoom recht is zelfregulering, recht in eigen kring.

  heteronome recht is van buitenaf opgelegde recht.
 • 1.1.3 Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek

 • Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek staan niet los van elkaar

  Ook bij het gezondheidsrecht gaat het om fundamentele beginselen, om individuele en maatschappelijke waarden en om de onderlinge verhouding tussen beiden.

  Het gezondheidsrecht houdt zich daarnaast bezig met wettelijke en andere juridische regelingen, met rechten en plichten, contractuele en andere verhoudingen, met rechtsprocedures, jurisprudentie, enzovoort.

  Een ander onderscheid tussen gezondheidsrecht en gezondheidsethiek is dat ethische opvattingen verschillen terwijl het recht tot taak heeft de ethische verschillen in het rechtssysteem een plaats te geven.

  Een daarmee samenhangend verschil tussen gezondheidsrecht en gezondheidsethiek is dat ethiek weliswaar gedrag normeert, maar dat die norm niet direct juridisch bindend is. Wel kunnen ethische normen doorwerking in het recht krijgen, in het bijzonder waar de wetgever zogenoemde blanket termen heeft gebruikt.

  Ethische opvattingen kunnen voorts via gewoonterecht en rechtspraak juridisch gelding krijgen.
 • 1.2.2 Wetgeving in de gezondheidszorg

 • Wat zijn de 5 redenen om een wettelijke regeling te kunnen vormen in het gezondheidsrecht?
  Het vastleggen van de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg met het oog op beschikbaarheid en bereikbaarheid voor alle burgers.

  Het waarborgen van veiligheid en kwaliteit, onder meer door de instelling van overheidstoezicht, veiligheidseisen ten aanzien van genees- en hulpmiddelen en kwaliteitswetgeving voor instellingen en individuele beroepsbeoefenaren.

  Het garanderen van de financiële toegankelijkheid van als noodzakelijk te beschouwen zorg op basis van solidariteit tussen mensen met verschillende gezondheidsrisico's respectievelijke verschillende financiële middelen.

  De bescherming van de patiënt in diens afhankelijkheid van de hulpverlener en meer in het algemeen van individuen waar belangen van derden een rol gaan spelen, zoals bij medische keuringen of medisch-wetenschappelijk onderzoek.

  De bescherming van de volksgezondheid op collectief niveau, bijvoorbeeld in verband met infectieziekten.
 • 1.2.4 Zelfregulering

 • Wanneer is zelfregulering gezaghebbend met een extern effect?
  Wil zelfregulering gezaghebbend zijn en een extern effect hebben, dan zal bij voorkeur moeten plaatsvinden in samenspraak met derden wier belangen zij raakt, is zij meer op het algemeen belang dan op het groepsbelang gericht, komt zij niet in beslotenheid maar in openbaarheid tot stand, en wordt zij daadwerkelijk nageleefd door degenen die zich daartoe verbonden hebben, respectievelijke gehandhaafd als zij daarbij tekortschieten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.