Samenvatting Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering een planmatige aanpak

-
ISBN-10 9023249860 ISBN-13 9789023249863
370 Flashcards en notities
63 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering een planmatige aanpak". De auteur(s) van het boek is/zijn Johannes Brug, Patricia van Assema, Lilian Lechner. Het ISBN van dit boek is 9789023249863 of 9023249860. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering een planmatige aanpak

 • 1 Planmatige bevordering van gezond gedrag

 • houd het health belief model rekening met demografische variabelen?
  ja
 • hoort locus of control bij protectie motivatie theorie?
  nee, health belief model
 • maladaptieve respons is gedrag dat niet goed is voor de gezondheid
  ja
 • de protectie motivate theorie is oorspronkelijk ontwikkeld om te onderzoeken bij welk angstniveau mensen het meest geneigd zijn tot preventieve actie
  ja
 • responseffectiviteit in de protectie motivatie theorie gaat over dat de aanbevolen respons leidt tot een vermindering van de dreiging
  ja
 • de theorie van gepland gedrag is gemaakt om gedrag te verklaren
  nee, gaat over de intentie van gedrag
 • de eerste 3 stappen van intervention mapping staan gelijk aan de eerste stap van GVO
  nee, andersom
 • intervention mapping heeft 5 stappen
  ja, programmadoelen, methoden, ontwerp, implementatie en evaluatie
 • het analyseren van de omgeving hoort bij intervention mapping
  nee, GVO is meer gericht op omgevingfactoren, determinanten analyse en gedrag
 • het formuleren van programmadoelen is de derde stap van intervention mapping
  nee, de eerste stap
 • 1.1 Inleiding

 • “Het aantal nieuwe personen met een gezondheidsprobleem in een bepaalde tijdsperiode, gedeeld door het aantal personen die in die periode leefden zonder dat gezondheidsprobleem.” Van welke maat is dit een omschrijving?

  a)DALY
  b)Incidentie
  c)Prevalentie
  d)QALY
 • GVO: Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding
 • Gezondheidsvoorlichting:
  vakterm voor alle activiteiten die stimuleren dat mensen zich vrijwillig gezonder gedragen.
  verzamelterm voor breed scala interventies ter bevordering gezond gedrag.


  Gezondheidsbevordering is nog breder: combinatie voorlichting & omgevingsveranderingen
 • Gezondheidsvoorlichting is alle activiteiten die kunnen worden ondernomen om te stimuleren dat mensen zich op vrijwillige basis 'gezonder' willen en kunnen gedragen.
  Juist! Interventies ter bevordering van gezond gedrag.
 • Risicofactoren van gezondheid kunnen worden onderscheiden in:

  a)Leefstijl en gedrag, bevolkingskenmerken, omgevingsfactoren
  b)Leefstijl en gedrag, omgevingsfactoren, persoonskenmerken
  c)Persoonskenmerken, bevolkingskenmerken, omgevingsfactoren
  d)Persoonskenmerken, sociale factoren, omgevingsfactoren
 • Wat verstaan we onder het begrip gezondheidsvoorlichting?
  Alle activiteiten die kunnen worden ondernomen om te stimuleren dat mensen op vrijwillige basis  'gezonder' willen en kunnen gedragen. De term omvat een breed scala aan interventies ter bevordering van gezond gedrag.
 • Planmatige gezondheidsvoorlichting is multidisciplinair:

  -          identificeren en begrijpen probleem

  -          verklaren gezond en ongezond gedrag

  -          beïnvloeden gedrag dmv voorlichting

  Bij gezondheidsbevordering ook nog:

  -          begrijpen en veranderen fysieke, maatschappelijke en politieke omgeving.

 • Gezondheidsbevordering is een combinatie van voorlichting en omgevingsverandering die (samen) gezond gedrag en gezonde leefcondities stimuleren.
  Juist!
 • Om te bepalen of een verband aangetoond kan worden tussen gedrag en gezondheid zijn er verschillende wijzen van onderzoek. In een onderzoek naar de relatie tussen vetconsumptie en borstkanker zijn vrouwen met borstkanker en vrouwen zonder borstkanker ondervraagd over hoeveel vet ze gedurende hun hele leven gewoonlijk gegeten hebben. 

   Van welke onderzoeksmethode is hier sprake? 

  a)Case controlstudy

  b)Dwarsdoorsnede onderzoek
  c)Prospectief cohort onderzoek
  d)Randomizedcontrolled trial
 • Wat verstaat men onder gezondheidsbevordering?
  Dit is breder dan gezondheidsvoorlichting. Het omvat een combinatie van voorlichting en omgevingsveranderingen die (samen) gezond gedrag en gezonde leefcondities stimuleren.
 • Gezondheidsvoorlichting kenmerken:

  -          problemen waarbij gedrag een belangrijke rol speelt

  -          activiteiten gebaseerd op zorgvuldige analyse

  -          gedrag beïnvloeden op basis van theorieën over gedrag(sverandering)

   

 • Het aanleren van vaardigheden om zo meer vertrouwen te krijgen in jezelf om het gewenste gedrag uit te kunnen voeren, speelt in op de:

  a)Attitude

  b)Eigen effectiviteit
  c)Intentie
  d)Sociale omgeving
 • Noem drie aangrijpingspunten waar bevordering van gezond gedrag belangrijk is?
  Primaire preventie:
  Richt zich op voorkomen van een specifiek gezondheidsprobleem of categorie van aandoeningen en richt zich op het wegnemen van oorzaken of risicofactoren.Bijv. veilig vrijen (hiv en andere soa's), stoppen met roken (hart- en vaatziekten), hygiëne (voedselvergiftiging)

  Een medische preventie kan zijn:griepvaccinatie bij ouderen en risicogroepen.

  Primaire preventie is alleen mogelijk wanneer er voldoende kennis is over de oorzaken en deze te beïnvloeden zijn.

  Secundaire preventie of vroege opsporing
  Opsporen van een aandoening in een voorstadium, om zo tijdig gerichte behandeling  of gedrags- en omgevingsveranderingen in te kunnen zetten om erger te voorkomen.

  Bijv. screening borskanker, hielprik bij baby's, testen van werknemers op hart- en vaatziekten.


  Tertiaire preventie of zorg
  Richt zich op mensen die getroffen zijn door een ziekte of aandoening met als doel het beheersen van de aandoening of handicap of om verdergaande invalidering te voorkomen, om kwaliteit van leven te vergroten of zo goed mogelijk te behouden.

  Richt zich naast cure (poging tot genezing) ook op care (zorg voor de zieke).

  Bijv.: bevorderen van therapietrouwheid, hulp bij zelfmanagement van chronisch zieken (toepassing juiste eetgewoonten, bloedsuikercontroles en medicatie bij DM, bevordering van continuïteit van zorg (betere afstemming tussen verschillende hulpverleners.

 • Waar worden sterfte en ziekte aan verbonden met andere termen?

  -Stefte (mortaliteit)
  -Ziekte (morbiditeit)
 • Bij preventie en gezondheidsbevordering wordt onderscheidt gemaakt tussen een hoogrisicobenadering en een populatie benadering. Wat bedoelt men met de termen 'hoogrisicobenadering' en 'populatiebenadering'?
  Hoogrisicobenadering:
  Identificatie van een risicogroep op basis van bijv. erfelijkheid, veel voorkomen van risicogedrag, leeftijd of sociaaleconomische status.
  Wordt vooral gedaan wanneer het relatieve risico hoog is maar de prevalentie laag (dus wanneer en betrekkelijk weinig mensen zijn waarbij het risico verhoogd is).

  Populatiebenadering (preventieparadox):
  Benadering van de gehele populatie of een grote groep daaruit. Het gemiddelde relatieve risico is laag, maar prevalentie van het risico is hoog; er zijn veel mensen met een beperkt verhoogd risico.
 • Hoe zag ziet de Epidemiologische transitie eruit?

  -Epidemieën en hongersnood

    (…-1875)

  -Afnemendepandemieën

    (1875 – 1920)

  -Degeneratieve en welvaartsziekten
  -(1920 – 1970)
  -Delayed degeneratieveziekten

    (1970 - …)

 • Wat verstaat men onder prevalentie?
  Totaal aantal mensen met een ziekte, handicap of aandoening dat op een gegeven tijdstip in de bevolking aanwezig is; frequentie waarmee een bepaalde eigenschap in een bepaalde groep aanwezig is.
 • Hoe ziet de periodisering van de publieke gezondheid eruit?

  Voor 1750  Lokaal en incidenteel

  1750-1840  Medische Politie

  1840-1900  De liberale gezondheidszorg

  1900-1940    Sociale wetgeving, gemeentepolitiek en           verzuiling

  1945-1970  Wederopbouw en verzorgingsstaat

  1970-  Oplossing wordt deel van het probleem

 • Wat verstaat men onder universele preventie?
  Verbeteren van de gezondheid van totale bevolking of grote groepen daarbinnen. Richt zich op mensen die niet speciaal een probleem hebben. Het gaat hierbij dus om primaire preventie of populatiebenadering.
 • Hoe zag de publieke gezondheid van 1840 tot 1900 eruit?

  Wetenschappelijk

  lJenner: Pokkenvaccinatie
  lOprichting van de NMG in 1849
  lEpidemiologie en statistiek

   

  De openbare gezondheidsregeling:

  lSanitaire hervorming
  lVerbetering van vaccinatie
  lDe ‘vinding’ van de Volksgezondheid
  lNederland 1865: Het Geneeskundig  Staatstoezicht
   

  Belangrijke gezondheidsproblemen

  lInfectieziekten:  Cholera, Tyfus (abdominalis), malaria, pokken, meningitis etc.
  lVoedingsdeficiënties

   

  Sociaal

  lOpkomst van de burgerij
  lHegemonie van liberalisme
  De Sociale Kwestie
  Kiesrecht
  lIndustrialisering en groei van de steden
 • Wat verstaat men onder selectieve preventie?
  Richt zich op een bevolkingsgroep met een verhoogd risico met als doel de gezondheid van specifieke risicogroepen te verbeteren. Is een vorm van hoogrisicobenadering en secundaire preventie.

 • Public Health 1865 – 1910: Infectieziekten

  De trias van Robert Koch (introductie Hygiëne)

  Microörganisme is teisolerenuitallepatiënten met die ziekte
  Moet uit de patiëntteisolerenzijn en buiten de patiënt op tekwekenzijn
  Beënting met het microörganisme in anderegevoeligediersoort (inclusiefmens) moet het ziektebeeldweergeven.

   

  Ontdekking Anthrax (1881), tuberculose (1882), cholera (1883

   

  lLouis Pasteur:

  Sterilisatie

  Rabies vaccinatie in 1880’s

   

  lAlexander Fleming:

    antibiotica en penicillineuitbeschimmeld brood

 • Wat verstaat men onder geïndiceerde preventie?
  Richt zich op individuen die nog geen gediagnosticeerde ziekte hebben, maar wel beginnende klachten of symptomen. Doel, ontstaan of verdere gezondheidsschade voorkomen. Vorm van hoogrisicobenadering en secundaire preventie.
 • Public Healt van 1900 tot 1940:

  Belangrijke gezondheidsproblemen

  lTuberculose, tetanus, kinkhoest, difterie, Spaanse griep
  lHet nieuwe probleem van de ‘onmaatschappelijke burger’
  lHet probleem van degeneratie

   

  Sociaal- Maatschappelijk

  lGroeiende aandacht voor gedragsregulering (Woonscholen)
  lVerzuiling en de Kruis-organisaties

   

  Demografie

  lVerdereverstedelijking
  lLangerelevensduur
 • Wat verstaat men onder zorggerelateerde preventie?
  Gericht op individuen met ziekte, als doel ziektelast reduceren en complicatie of comorbiditeit voorkomen. Vorm van tertiaire preventie.
 • Hoe zag de staat van volksgezondheid eruit?

  Politiek en wetgeving

  lDe groeiende rol van de Gemeentepolitiek: De GGD’s
  lSanatoria
  lRegulatie van voortplanting (anticonceptie)
  lGezondheidswet (1901)
  lGezondheidsraad en RiVM
  lOngevallenwet (1901)
  lWoningwet (1901)
  lLeerplicht (1901)
  lZiektewet (1913)
  lWarenwet 1919)
  lZiekenfondsbesluit (1941)
 • Met voorlichting proberen we mensen te motiveren tot, trainen in, en te helpen bij gezond gedrag.
  Voorzieningen die kunnen bijdragen aan gezond gedrag kunnen zijn:
  • waterzuivering en riolering ter bevordering van hygiëne en tegen gaan van infectieziekten.
  • prijsmaatregelen om gezond gedrag te stimuleren.
  • voldoende sportgelegenheden.
  • consultatiebureaus.


  Met regelgeving probeert men door controle en sancties gezond gedrag af te dwingen. bijv.:

  • arbeidsomstandighedenwet.
  • Voedsel en Waren Autoriteit.
  • verplichting autogordels.
  • rookverbod openbare ruimten.
  • meldingsplicht besmettelijke ziekten.


  Het gaat bij gezondheidsbevordering om de juiste combinatie van verschillende soorten middelen, van voorlichting, voorzieningen en regelgeving.

 • De komst van de gezondheidsstaat in1945-70 kwam door?

  Belangrijke gezondheidsproblemen

  lHart- en vaatziekten: een epidemie ?
  lKanker
  l‘Ouderdom’
  lChronisch-degeneratieve aandoeningen
  l

  Politiek en wetgeving

  lSociale wind
  lHet Ziekenfonds (1941)
  lAOW, WAO (1967), AWBZ
  lGeleide economie in de zorg 1945-1958
  lExplosie van ziekenhuisbouw en -zorg na 1960
 • Een paar afkortingen: GVO: Gezondheidsvoorlichting en OpvoedingGGD: Gemeentelijke of Gemeenschappelijke GezondheidsdienstGGZ: Geestelijke GezondheidszorgRIVM: Rijks Instituut voor Volksgezondheid en MilieuNIGZ: Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en ZiektepreventieTNO: Toegepast Natuurwetenschappelijk OnderzoekSTIVORO: Stichting Volksgezondheid en RokenNIVEL: Nederlands Instituut Voor onderzoek van de EersteLijnsgezondheidszorg
 • Staat van volksgezondheid na 1970..?

  Door welvaartwordtallemaakbaar’:

  lDe beweging voor psychohygiëne
  lGrote bevolkingsonderzoeken (Screening en snelle laboratoriumtechnieken)
  lHet Rijksvaccinatieprogramma na 1952
  lFramingham, multifactoriële etiologie en het ontstaan van het begrip ‘Risicofactoren’
  lLeefstijl interventies: individualisering van risico’s
  lAntibiotica, hartbewaking en andere technologie

   

  Zelfstandigdenkendemens en dus

  lDe eerste twijfels

  Geneeskunde een gevaar voor de gezondheid

 • Er worden vijf niveaus van doelgroepen onderscheiden met daarin de personen die beslissingen nemen:
  1. Individueel niveau: zoals personen die risico lopen of patiënten,
  2. Interpersoonlijk of groepsniveau: zoals peers (computernetwerken), ouders, hulpverleners,
  3. Organisatieniveau: directeuren van scholen, managers in bedrijven,
  4. Community- of lokaal niveau: opinieleiders in wijken of dorpen, redacteuren van lokale kranten,
  5. Politiek- of samenlevingsniveau: politici en ambtenaren of besturen van werkgeversorganisaties.
 • Staat van volksgezondheid van 1970 tm 1990..?

   

  Belangrijke gezondheidsproblemen

  lNieuwe welvaartsziekten, nieuwe armoede ziekten?
  lDe vergrijzing van de bevolking
  lNieuwe gezondheidsbedreigingen vanuit milieu
  lDe infectieziekten komen terug
  lErfelijkheid: opnieuw op de agenda

   

  Is de oplossing een deel van het probleem geworden?

  lEconomisch
  lMedicaliserings- en technologiekritiek

  De patiëntenbeweging

   

  Groeiende overheidregulering van medische praktijk 1970 – 1985

  lZiekenhuizen

  lTechnologie bereikt grote hoogte

  lToenemend Geneesmiddelengebruik

  lOnderzoek: alles wat kan mag dat ook? (ethiek)

 • Stimuleren van gezond gedrag door: voorlichting, voorzieningen en regelgeving.
 • Noem 10 grote successen in de gez zorg;

  1.Vaccinaties
  2.Infectieziektebestrijding (antibiotica)
  3.Veiligheid op de werkplek
  4.Gezondemoeders en baby’s en kinderen
  5.Veilig en gezondvoedsel
  6.Familieplanning
  7.Fluorideringdrinkwater
  8.Verkeersveilligheidsmaatregelen
  9.Voorkomen HVZ door rookpreventie, vetinnamereductie en medischezorg
  10.Rookpreventiealgemeen: prijs, promotie, plaats, wetgeving, voorlichting en trainingen
 • Wat verstaat men onder PRECEDE/PROCEED?
  (Predisposing, Reinforcing, and Enabling Constructs in Educational Diagnosis and Evaluation / Policy, Regulatory, and Organizational Constructin Educational and Ecological Development.
  Een model voor planmatige gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Dit model omvat alle doelen, middelen en niveaus van gezondheidsbevordering.
  Met dit model wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van een analyse van de beginsituatie in termen van kwaliteit van leven, van gezondheid, van gezond en ongezond gedrag en in termen van de determinanten van gedrag. Hierdoor vaststelling van prioriteiten en doelstellingen van interventies ter bevordering van gezond gedrag. Ook wordt er veel aandacht geschonken aan de evaluatie.
 • Historischegezondheidstrends in maatschappij

  Vergelijk Roken en nu obesitas

  -Vroeger ‘rijkeluisziekte’
  -Nu ‘Lage SES’-ziekte
  -Nu meer acceptatie, stoelen breder maken
 • Wat verstaat men onder Intervention Mapping?
  Is een beslissingsprotocol dat richtlijnen en werkdocumenten biedt om stapsgewijs op basis van wetenschappelijk bewijs en theorie interventies te ontwikkelen en implementeren.
 • Wat is de impact van obesitas op de maatschappij?

  Obesitas leidt tot ziektes:

  -Hart- en vaataandoeningen
  -Diabetes
  -Nierfalen
  -Gewrichtsschade
  -Diverse soortenkanker (darm, borst, alvleesklier, etc)
 • Implementatie: uitvoering zoals bedoeld
  Disseminatie: planmatige verspreiding
 • Wat zijn de gevolgen van obesitas voor de samenleving ?

  Obesitas leidt tot ziektes en dus:

  -Woningaanpassing  € WMO 
  -Meer zorg  € zorgkosten
  -Meer uitvaluit werk   € socialelasten
  -Minder participatie  psychischelasten
  -
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.