Samenvatting Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering een planmatige aanpak

-
ISBN-10 9023254104 ISBN-13 9789023254102
308 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering een planmatige aanpak
 • Johannes Brug
 • 9789023254102 of 9023254104
 • 2017

Samenvatting - Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering een planmatige aanpak

 • 1.2 Gezondheidsbevordering: doelen, doelgroepen, middelen en begrippen

 • Doelen van gezondheidsbevordering
  Primaire preventie, Secundaire preventie of vroege opsporing en tertiaire preventie
 • Wat is het algemene doel van Gezondheidsbevordering
  Preventie van ziekten en bevordering van gezondheid.
 • Wat is primaire preventie
  Het voorkomen van een gezondheidsprobleem of categorie van aandoeningen. Richt zich op wegnemen van oorzaken of risicofactoren voor aandoeningen. Bijv preventie hart en vaatziekten, Veilige seks om hiv te voorkomen en bevorderen hygiene in de keuken om voedselvergiftiging te voorkomen.
 • Bevordering van gezondheid richt zich op 3 punten als het gaat op preventie, welke 3 punten zijn dit?

  1: Primaire preventie; men richt zich op voorkomen van een gezondheidsprobleem of categorie van aandoeningen. Vb preventie van hart en vaatziekten. Note; Primaire preventie is alleen mogelijk als de oorzaak van het probleem voldoende bekend zijn en de oorzaken te beïnvloeden zijn.
  2: Secundaire preventie; of vroege opsporen, Hierbij proberen we mensen met een voorstadium of vroeg stadium van een aandoening te identificeren van een aandoening. Zodat gerichte vroegbehandeling ingezet kan worden om erger te voorkomen. Bv borstkanker, HPV. Note; alleen zinvol wanneer een goede test of een vorm van zelfonderzoek mogelijk is.
  3: Tertiaire preventie; is gericht op mensen met een ziekte of handicap. Start dus na de diagnose. Deze vorm van preventie is erop gericht om zo goed mogelijk te leven met en het beheersen van ziekte of handicap om zo kwaliteit van leven te behouden of te vergroten. Vb. Diabetes.
 • Wat is secundaire preventie of vroege opsporing
  In een voorstadium of vroeg stadium van aandoening te identificeren om erger te voorkomen. Bijv bevolkingsonderzoek borstkanker, Baby's checken op consultatiebureau, Werknemers testen op hart en vaatziekten op het werk.
  Alleen zinvol bij goede test en als de aandoening vroegtijdig effectief behandeld kan worden.
 • Welke type benadering en type preventie ken je als het gaat om gezondheidsvoorlichting, bevordering en preventie.

  1. Populatie benadering; hierbij wordt de hele bevolking of een deel groep benadert. Het gemiddelde relatieve risico is laag maar Prevalentie van risico is hoog. Veel mensen met een beperkt hoog risico.
  2. Hoogriscico benadering; hierbij wordt een risicogroep geïndentificeerd. Groep mensen die het probleem betreft is klein maar risico om het probleem te krijgen hoog.

  Type preventie
  1. Universele preventie; preventie gericht op totale bevolking of grote groepen. Doel; gezondheid verbeteren en kans op ziekte verminderen. (primaire preventie en populatie benadering)
  2. Selectieve preventie; preventie gericht op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico. Doel; gezondheid van de specifieke doelgroep te verbeteren. (Hoogrisicobenadering en raakvlak met secundaire preventie)
  3. Geïndiceerde preventie; preventie gericht op individuen die nog geen diagnose hebben maar beginnende klachten/symptomen. Doel; het ontstaan van de ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen. (Hoogrisicobenadering en vergelijkbaar met tertiaire preventie)
 • Wat is universele, Selectieve, Geindiceerde en zorggerelateerde preventie?
  Universele preventie: Richt zich op de totale bevolking of grote groepen daarbinnen.
  doel: de gezondheid te verbeteren bij alle mensen en kans op ziekte te verminderen.
 • Op welke 3 niveaus kun je middelen inzetten om gezondheidsbevordering te bereiken?
  1. Gezondheidsvoorlichting; hierbij proberen we mensen te motiveren tot, te trainen in, en te helpen bij gezond gedrag. Is gericht op vrijwillige gedragsverandering.
  2. Voorzieningen; hierbij proberen we gezond gedrag gemakkelijker te maken, denk aan waterzuivering en riolering.
  3. Regelgeving, controle en sancties; hierbij wordt geprobeerd om gezond gedrag af te dwingen, denk aan voedsel en warenwet, ARBO wet. Hierbij gaat men ervan uit dat het gezond gedrag niet vrijwillig wordt vertoond.
 • Universele preventie noem je ook wel?
  Primaire preventie en de vorm is populatiebenadering
 • Wat is de def. Van Gezondheidsbevordering vlgs Green en `Kreuter

  Gezondheidsbevordering is een combinatie van voorlichting en omgevingsveranderingen die samen gezond gedrag en gezond leefcondities stimuleren.


  Bij gezondheidsbevordering gaat het ook om fysieke, sociaal-culturele, politieke, en economische condities.


  De combinatie van voorlichtingen, voorzieningen en regelgeving lijkt essentieel voor effectieve gezondheidsbevordering.
 • Selectieve preventie?
  Gericht op bevolkingsgroepen met verhoogd risico. Doel: gezondheid van de specifieke doelgroepen verbeteren. De vorm is hoogrisicobenadering en raakt aan secundaire preventie. Interventie wordt namelijk aangeboden op basis van screening op een risicofactor of factoren.
 • Doelgroepen kun je indelen naar niveau als het gaat om het nemen van beslissingen als het gaat om gezond gedrag. Welke niveaus ken je?
  1. Individueel niveau; dit zijn personen die risico lopen, risicogedrag vertonen of patiënten.
  2. Interpersoonlijk of Groepsniveau; zoals bv ouders, leraren, vrienden of hulpverleners die beslissen en daardoor van invloed zijn op het individuele gedrag.
  3. Organisatieniveau; zoals bv directeuren, managers die beslissen en daardoor uiteindelijk van invloed zijn op het individuele gedrag.
  4. Lokaal niveau; zoals bv opinieleiders, redacteuren die beslissen en daardoor uiteindelijk van invloed zijn op het individuele gedrag.
  5. Samenlevingsniveau; zoals bv landelijk politici, vakbonden die daardoor van invloed zijn op het individuele gedrag.
 • Geindiceerde preventie?
  Richt zich op individuen die nog geen gediagnosticeerde ziekte hebben, Maar beginnende kl of symptomen. Doel: ontstaan van ziekte of verdere gezondheidsschade voorkomen.
  vorm is hoogrisicobenadering en sec preventie.
 • Wat is het doel van 'het model voor een planmatige gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering' ?
  Het helpt een GB'er een interventie te ontwikkelen van een gezondheidsprobleem om zo gezond gedrag te bevorderen
 • Zorggerelateerde preventie?
  Gericht op individuen met een ziekte. Doel ziektelast te reduceren en complicaties of comorbiditeit voorkomen. Is teritiaire preventie.
 • Uit welke stappen bestaat het 'Model voor planmatige gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering'
  1. Analyse van het gezondheidsprobleem; wat is de belangrijkste gezondheidsprobleem waarmee een doelgroep wordt geconfronteerd. Het belang van kwaliteit van leven is hierbij ook van belang (precede-procede model)
  2. Analyse van gedrag; richt zich op mogelijke gedragsoorzaken van gezondheidsproblemen en gedragsoplossingen. (omgevingscondities zijn hierbij van belang)
  3. Analyse van determinanten; hierbij worden determinanten van gedrag geanalyseerd. We onderscheiden; persoonlijke- en omgevingsdeterminanten.
  4. Interventieontwikkeling; een interventie wordt ontwikkeld om de determinanten van gedrag en het gedrag zelf te veranderen. Interventie kan zich richten op persoonlijke of op omgevingsdeterminanten. Doel: verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven verhogen. Intervention-mapping staat in deze fase centraal.
  5. Interventie-implementatie en dissimilatie; hierbij wordt de interventie uitgevoerd zoals bedoeld en vindt er planmatige invoering plaats.
  6. Evaluatie; het resultaat van de interventie wordt geëvalueerd waarbij gekeken wordt naar het behaalde resultaat ook het gewenste resultaat is.
 • Noem middelen om gezondheidsbevordering te bereiken
  Voorlichting
  voorzieningen
  regelgeving, Controle en sancties
  gedrag en omgeving
 • Wat bereik je met voorzieningen?
  Het gezonder gedrag makkelijker maken. Bijv waterzuivering om hygiene te bevorderen. Gezonde kantine
 • Wat bereik je met regelgeving, Controle en sancties?
  Proberen gezond gedrag af te dwingen. Bijv ned voedsel en warenautoriteit, Arbeidsomstandigheden wet. Gordels dragen.
 • Wat is de definitie van gezondheidsbevordering volgens green en kreuter?
  Combinatie van voorlichting en omgevingsveranderingen die samen gezond gedrag en gezonde leefcondities stimuleren. Het gaat ook om fysieke, Sociaal culturele, Politieke, En economische condities die het gezonde gedrag kunnen beinvloeden. Combi lijkt essentieel voor gezondheidsbevordering.
 • Wat bereik je met gedrag en omgeving?
  omgeving is een risicofactor voor ongezondheid en als determinant van ongezond gedrag.
  Men spreekt nu van ecologische benadering naast de educatieve.
 • Noem vijf doelgroepen met daarin personen die beslissingen nemen
  Individueel niveau (personen die risico lopen)
  interpersoonlijk of groepsniveau (ouders, Vrienden, Leerkrachten, Hulpverleners)
  organisatieniveau (directeuren, Managers.
  lokaal nvieau (opinieleiders in wijken, Redacteuren van lokale kranten)
  samenlevingsniveau (landelijke politici en ambtenaren.
 • Waar zijn gb'er werkzaam?
  GGD, Organisaties verslavingszorg, Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en thuiszorgorganisaties, Ziekenhuizen, Landelijke organisaties zoals rivm of nivel, Als docent
 • Welke 3 gereedschappen zijn er voor planmatige gezondheidsvoorlichting en het belang van theorie?
  Literatuur
  theorieen over gedrag en gedragsverandering
  aanvullend onderzoek
 • Welke procedure doorloop je om de gereedschappen van planmatige gezondheidsvoorlichting in te zetten?
  Definieer zorgvuldig de vraagstelling.
  inventariseer de direct beschikbare kennis, Brainstorm over mogelijke voorlopige antwoorden .
  desk research: zoek literatuur, Statistieken of andere documentatie die direkt of indirect de vraag kan beantwoorden.
  zoek empirische ondersteunende theorieen die direct of indirect de vraag kunnen beantwoorden.
  doe aanvullend onderzoek
  leid antwoorden af en pas deze toe
 • Wat is een systematische review?
  Een systematische inventarisatie van de wetenschappelijke literatuur over een bepaald onderwerp, Waarbij een duidelijke,  liefst gestandaardiseerde, Gestructureerde methode van literatuur zoeken,  selecteren,  analyseren en rapporteren wordt gehanteerd.


  Meta-analyse nog een stap verder,  resultaten worden niet samengevat maar opnieuw geanalyseerd

  samenvattende informatie over volksgezondheid en risicofactoren, Determinanten,  en interventies is ook beschikbaar via de websites van de volksgezondheid toekomst verkenning.
 • Wat is paternalisme?
  Bepaalde houding waarin hierarchie een rol speelt. Beperking van vrijheid of autonomie voor de persoon zijn eigen bestwil.
 • Noem de zes stappen van intervention mapping
  Probleemanalyse
  programmadoelen
  programmaontwerp
  programmaproductie
  implementatieplan
  evaluatieplan
 • Wat houdt probleemanalyse in?
  Verdiepen in de doelgroep, Analyseer het probleem aan de hand van het model voor planmatige voorlichting en gedragsverandering.
 • Programmadoelen?
  Einddoelen kiezen voor gedrag en omgeving
  specifieke gedragsdoelen kiezen
  veranderbare en belangrijke determinanten
  een logische model maken van verandering
  maak een matrix van specifieke veranderdoelen
 • Programmaontwerp
  Ideeen ontwikkelen over het programma
  leidt theoretische methodieken bij de veranderingsdoelen af uit een brainstorm, De literatuur en theorieen.
  vertaal de methodieken in praktische toepassingen.
 • Programmaproduktie
  Structuur en organisatie van het programma definitief maken
  beschrijf in detail hoe de materialen worden ontwikkeld.
  ontwikkel programmamaterialen
  test de materialen uit bij de doelgroep en produceer het definitieve programma.
 • Implementatieplan
  Identificeer potentiele programmagebruikers
  kies einddoelen en gedragsdoelen en specifieke gedragsdoelen voor adoptie implementatie en voortzetting van het programma
  ontwikkel een interventie voor de adoptie, Implementatie en voortzetting van het programma.
 • Evaluatieplan
  Maak vragen voor de evaluatie van het effect en het proces
  ontwikkel meetinstrumenten voor de evaluatie
  beschrijf het design van het evaluatieonderzoek
 • Interventionmapping is ondanks de statische presentatie een protocol voor het iteratieve (repeterende) beslissingsproces.
 • Welke rol heef de hbo verpleegkundige  in diverse settings per leeftijdsfase?
  Identificeren van mensen die per leeftijdsfase tot hoogrisicogroepen behoren (sec preventie)
  organiseren, Uitvoeren en monitoren van mogelijke preventieve interventies die vaak van multidisciplinair karakter zijn.
 • Wat is het lineair model
  Heeft twee hoofdvarianten, Het dominomodel en het synergistische model
  dominomodel = logische opeenvolging van met elkaar samenhangende ziekten en neveneffecten. De eerste ziekte veroorzaakt een liniaire ketttingreactie wat bijv kan leiden tot een delier.

  synergistisch model: een lineaire optelsom van niet aan elkaar gerelateerde ziekten en neveneffecten van behandeling. Dit kan leiden tot urineincontinentie ook wel cascade breakdown.
 • IGD model integratief gerodynamisch model
  Is niet georienteerd op co/multimorbiditeit. Maar op ontwikkelingsperspectief vanaf de geboorte cq conceptie. Levenslangse veranderingsproces tot overlijden.
 • Wat is de relatie tussen klinisch redeneren en preventie.
  Als verplk probeer je erger te voorkomen en dat doe je ook bij preventie. Actie ondernemen als er een verhoogd risico is.
 • Hoe kun je de verschillende onderdelen van klinisch redeneren toepassen bij gvo
  Je orienteert je op de situatie, Klinische probleemstelling wat is er precies aan de hand. Aanvullend onderzoek kan helpen of je op de juiste weg zit om gvo in te zetten. Het klinisch beleid zet je in om de client te blijven observeren of de gvo wel waardevol is. Interventies inzetten. Bij het klinisch verloop toepassen kun je zeggen welke risico's loopt de client als we deze interventie gaan inzetten.
  evaluatie doe je ook bij gvo.
 • Kan klinisch redeneren aan de hand van intervention mapping
  Je start met het orienteren van de situatie, Wat is er precies aan de hand, Wat kan aanvullend onderzoek bijdragen, Blijven observeren en interventies inzetten 
  anamnese, Diagnose, Resultaat interventie en en evaluatie
 • Beschrijf de oorsprong en het belang van zelfmanagement
  Is geintroduceerd als alternatieve behandeling om te zorgen dat mensen zich hielden aan medische voorschriften en leefregels. Ze bleken niet goed opgevolgd te worden. De arts moest eerst overleggen dan pas kan de patient opvolgen wat overeengekomen is.

  zelfmanagement zorgt ervoor dat je moet ontplooien om regie over je ziekte te krijgen.

  belang: de aandoening wordt optimaal ingepast in het leven. Je kan zelf kiezen in hoeverrre men de regie in eigen hand wil houden en richting wil geven aan hoe zorg wordt ingezet om optimale kwaliteit van leven te behouden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering een planmatige aanpak
 • Johannes Brug, Patricia van Assema, Lilian Lechner
 • 9789023249863 of 9023249860
 • 8e geheel gew. dr.

Samenvatting - Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering een planmatige aanpak

 • 1 Planmatige bevordering van gezond gedrag

 • houd het health belief model rekening met demografische variabelen?
  ja
 • hoort locus of control bij protectie motivatie theorie?
  nee, health belief model
 • maladaptieve respons is gedrag dat niet goed is voor de gezondheid
  ja
 • de protectie motivate theorie is oorspronkelijk ontwikkeld om te onderzoeken bij welk angstniveau mensen het meest geneigd zijn tot preventieve actie
  ja
 • responseffectiviteit in de protectie motivatie theorie gaat over dat de aanbevolen respons leidt tot een vermindering van de dreiging
  ja
 • de theorie van gepland gedrag is gemaakt om gedrag te verklaren
  nee, gaat over de intentie van gedrag
 • de eerste 3 stappen van intervention mapping staan gelijk aan de eerste stap van GVO
  nee, andersom
 • intervention mapping heeft 5 stappen
  ja, programmadoelen, methoden, ontwerp, implementatie en evaluatie
 • het analyseren van de omgeving hoort bij intervention mapping
  nee, GVO is meer gericht op omgevingfactoren, determinanten analyse en gedrag
 • het formuleren van programmadoelen is de derde stap van intervention mapping
  nee, de eerste stap
 • 1.1 Inleiding

 • “Het aantal nieuwe personen met een gezondheidsprobleem in een bepaalde tijdsperiode, gedeeld door het aantal personen die in die periode leefden zonder dat gezondheidsprobleem.” Van welke maat is dit een omschrijving?

  a)DALY
  b)Incidentie
  c)Prevalentie
  d)QALY
 • GVO: Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding
 • Gezondheidsvoorlichting:
  vakterm voor alle activiteiten die stimuleren dat mensen zich vrijwillig gezonder gedragen.
  verzamelterm voor breed scala interventies ter bevordering gezond gedrag.


  Gezondheidsbevordering is nog breder: combinatie voorlichting & omgevingsveranderingen
 • Gezondheidsvoorlichting is alle activiteiten die kunnen worden ondernomen om te stimuleren dat mensen zich op vrijwillige basis 'gezonder' willen en kunnen gedragen.
  Juist! Interventies ter bevordering van gezond gedrag.
 • Risicofactoren van gezondheid kunnen worden onderscheiden in:

  a)Leefstijl en gedrag, bevolkingskenmerken, omgevingsfactoren
  b)Leefstijl en gedrag, omgevingsfactoren, persoonskenmerken
  c)Persoonskenmerken, bevolkingskenmerken, omgevingsfactoren
  d)Persoonskenmerken, sociale factoren, omgevingsfactoren
 • Wat verstaan we onder het begrip gezondheidsvoorlichting?
  Alle activiteiten die kunnen worden ondernomen om te stimuleren dat mensen op vrijwillige basis  'gezonder' willen en kunnen gedragen. De term omvat een breed scala aan interventies ter bevordering van gezond gedrag.
 • Planmatige gezondheidsvoorlichting is multidisciplinair:

  -          identificeren en begrijpen probleem

  -          verklaren gezond en ongezond gedrag

  -          beïnvloeden gedrag dmv voorlichting

  Bij gezondheidsbevordering ook nog:

  -          begrijpen en veranderen fysieke, maatschappelijke en politieke omgeving.

 • Gezondheidsbevordering is een combinatie van voorlichting en omgevingsverandering die (samen) gezond gedrag en gezonde leefcondities stimuleren.
  Juist!
 • Om te bepalen of een verband aangetoond kan worden tussen gedrag en gezondheid zijn er verschillende wijzen van onderzoek. In een onderzoek naar de relatie tussen vetconsumptie en borstkanker zijn vrouwen met borstkanker en vrouwen zonder borstkanker ondervraagd over hoeveel vet ze gedurende hun hele leven gewoonlijk gegeten hebben. 

   Van welke onderzoeksmethode is hier sprake? 

  a)Case controlstudy

  b)Dwarsdoorsnede onderzoek
  c)Prospectief cohort onderzoek
  d)Randomizedcontrolled trial
 • Wat verstaat men onder gezondheidsbevordering?
  Dit is breder dan gezondheidsvoorlichting. Het omvat een combinatie van voorlichting en omgevingsveranderingen die (samen) gezond gedrag en gezonde leefcondities stimuleren.
 • Gezondheidsvoorlichting kenmerken:

  -          problemen waarbij gedrag een belangrijke rol speelt

  -          activiteiten gebaseerd op zorgvuldige analyse

  -          gedrag beïnvloeden op basis van theorieën over gedrag(sverandering)

   

 • Het aanleren van vaardigheden om zo meer vertrouwen te krijgen in jezelf om het gewenste gedrag uit te kunnen voeren, speelt in op de:

  a)Attitude

  b)Eigen effectiviteit
  c)Intentie
  d)Sociale omgeving
 • Noem drie aangrijpingspunten waar bevordering van gezond gedrag belangrijk is?
  Primaire preventie:
  Richt zich op voorkomen van een specifiek gezondheidsprobleem of categorie van aandoeningen en richt zich op het wegnemen van oorzaken of risicofactoren.Bijv. veilig vrijen (hiv en andere soa's), stoppen met roken (hart- en vaatziekten), hygiëne (voedselvergiftiging)

  Een medische preventie kan zijn:griepvaccinatie bij ouderen en risicogroepen.

  Primaire preventie is alleen mogelijk wanneer er voldoende kennis is over de oorzaken en deze te beïnvloeden zijn.

  Secundaire preventie of vroege opsporing
  Opsporen van een aandoening in een voorstadium, om zo tijdig gerichte behandeling  of gedrags- en omgevingsveranderingen in te kunnen zetten om erger te voorkomen.

  Bijv. screening borskanker, hielprik bij baby's, testen van werknemers op hart- en vaatziekten.


  Tertiaire preventie of zorg
  Richt zich op mensen die getroffen zijn door een ziekte of aandoening met als doel het beheersen van de aandoening of handicap of om verdergaande invalidering te voorkomen, om kwaliteit van leven te vergroten of zo goed mogelijk te behouden.

  Richt zich naast cure (poging tot genezing) ook op care (zorg voor de zieke).

  Bijv.: bevorderen van therapietrouwheid, hulp bij zelfmanagement van chronisch zieken (toepassing juiste eetgewoonten, bloedsuikercontroles en medicatie bij DM, bevordering van continuïteit van zorg (betere afstemming tussen verschillende hulpverleners.

 • Waar worden sterfte en ziekte aan verbonden met andere termen?

  -Stefte (mortaliteit)
  -Ziekte (morbiditeit)
 • Bij preventie en gezondheidsbevordering wordt onderscheidt gemaakt tussen een hoogrisicobenadering en een populatie benadering. Wat bedoelt men met de termen 'hoogrisicobenadering' en 'populatiebenadering'?
  Hoogrisicobenadering:
  Identificatie van een risicogroep op basis van bijv. erfelijkheid, veel voorkomen van risicogedrag, leeftijd of sociaaleconomische status.
  Wordt vooral gedaan wanneer het relatieve risico hoog is maar de prevalentie laag (dus wanneer en betrekkelijk weinig mensen zijn waarbij het risico verhoogd is).

  Populatiebenadering (preventieparadox):
  Benadering van de gehele populatie of een grote groep daaruit. Het gemiddelde relatieve risico is laag, maar prevalentie van het risico is hoog; er zijn veel mensen met een beperkt verhoogd risico.
 • Hoe zag ziet de Epidemiologische transitie eruit?

  -Epidemieën en hongersnood

    (…-1875)

  -Afnemendepandemieën

    (1875 – 1920)

  -Degeneratieve en welvaartsziekten
  -(1920 – 1970)
  -Delayed degeneratieveziekten

    (1970 - …)

 • Wat verstaat men onder prevalentie?
  Totaal aantal mensen met een ziekte, handicap of aandoening dat op een gegeven tijdstip in de bevolking aanwezig is; frequentie waarmee een bepaalde eigenschap in een bepaalde groep aanwezig is.
 • Hoe ziet de periodisering van de publieke gezondheid eruit?

  Voor 1750  Lokaal en incidenteel

  1750-1840  Medische Politie

  1840-1900  De liberale gezondheidszorg

  1900-1940    Sociale wetgeving, gemeentepolitiek en           verzuiling

  1945-1970  Wederopbouw en verzorgingsstaat

  1970-  Oplossing wordt deel van het probleem

 • Wat verstaat men onder universele preventie?
  Verbeteren van de gezondheid van totale bevolking of grote groepen daarbinnen. Richt zich op mensen die niet speciaal een probleem hebben. Het gaat hierbij dus om primaire preventie of populatiebenadering.
 • Hoe zag de publieke gezondheid van 1840 tot 1900 eruit?

  Wetenschappelijk

  lJenner: Pokkenvaccinatie
  lOprichting van de NMG in 1849
  lEpidemiologie en statistiek

   

  De openbare gezondheidsregeling:

  lSanitaire hervorming
  lVerbetering van vaccinatie
  lDe ‘vinding’ van de Volksgezondheid
  lNederland 1865: Het Geneeskundig  Staatstoezicht
   

  Belangrijke gezondheidsproblemen

  lInfectieziekten:  Cholera, Tyfus (abdominalis), malaria, pokken, meningitis etc.
  lVoedingsdeficiënties

   

  Sociaal

  lOpkomst van de burgerij
  lHegemonie van liberalisme
  De Sociale Kwestie
  Kiesrecht
  lIndustrialisering en groei van de steden
 • Wat verstaat men onder selectieve preventie?
  Richt zich op een bevolkingsgroep met een verhoogd risico met als doel de gezondheid van specifieke risicogroepen te verbeteren. Is een vorm van hoogrisicobenadering en secundaire preventie.

 • Public Health 1865 – 1910: Infectieziekten

  De trias van Robert Koch (introductie Hygiëne)

  Microörganisme is teisolerenuitallepatiënten met die ziekte
  Moet uit de patiëntteisolerenzijn en buiten de patiënt op tekwekenzijn
  Beënting met het microörganisme in anderegevoeligediersoort (inclusiefmens) moet het ziektebeeldweergeven.

   

  Ontdekking Anthrax (1881), tuberculose (1882), cholera (1883

   

  lLouis Pasteur:

  Sterilisatie

  Rabies vaccinatie in 1880’s

   

  lAlexander Fleming:

    antibiotica en penicillineuitbeschimmeld brood

 • Wat verstaat men onder geïndiceerde preventie?
  Richt zich op individuen die nog geen gediagnosticeerde ziekte hebben, maar wel beginnende klachten of symptomen. Doel, ontstaan of verdere gezondheidsschade voorkomen. Vorm van hoogrisicobenadering en secundaire preventie.
 • Public Healt van 1900 tot 1940:

  Belangrijke gezondheidsproblemen

  lTuberculose, tetanus, kinkhoest, difterie, Spaanse griep
  lHet nieuwe probleem van de ‘onmaatschappelijke burger’
  lHet probleem van degeneratie

   

  Sociaal- Maatschappelijk

  lGroeiende aandacht voor gedragsregulering (Woonscholen)
  lVerzuiling en de Kruis-organisaties

   

  Demografie

  lVerdereverstedelijking
  lLangerelevensduur
 • Wat verstaat men onder zorggerelateerde preventie?
  Gericht op individuen met ziekte, als doel ziektelast reduceren en complicatie of comorbiditeit voorkomen. Vorm van tertiaire preventie.
 • Hoe zag de staat van volksgezondheid eruit?

  Politiek en wetgeving

  lDe groeiende rol van de Gemeentepolitiek: De GGD’s
  lSanatoria
  lRegulatie van voortplanting (anticonceptie)
  lGezondheidswet (1901)
  lGezondheidsraad en RiVM
  lOngevallenwet (1901)
  lWoningwet (1901)
  lLeerplicht (1901)
  lZiektewet (1913)
  lWarenwet 1919)
  lZiekenfondsbesluit (1941)
 • Met voorlichting proberen we mensen te motiveren tot, trainen in, en te helpen bij gezond gedrag.
  Voorzieningen die kunnen bijdragen aan gezond gedrag kunnen zijn:
  • waterzuivering en riolering ter bevordering van hygiëne en tegen gaan van infectieziekten.
  • prijsmaatregelen om gezond gedrag te stimuleren.
  • voldoende sportgelegenheden.
  • consultatiebureaus.


  Met regelgeving probeert men door controle en sancties gezond gedrag af te dwingen. bijv.:

  • arbeidsomstandighedenwet.
  • Voedsel en Waren Autoriteit.
  • verplichting autogordels.
  • rookverbod openbare ruimten.
  • meldingsplicht besmettelijke ziekten.


  Het gaat bij gezondheidsbevordering om de juiste combinatie van verschillende soorten middelen, van voorlichting, voorzieningen en regelgeving.

 • De komst van de gezondheidsstaat in1945-70 kwam door?

  Belangrijke gezondheidsproblemen

  lHart- en vaatziekten: een epidemie ?
  lKanker
  l‘Ouderdom’
  lChronisch-degeneratieve aandoeningen
  l

  Politiek en wetgeving

  lSociale wind
  lHet Ziekenfonds (1941)
  lAOW, WAO (1967), AWBZ
  lGeleide economie in de zorg 1945-1958
  lExplosie van ziekenhuisbouw en -zorg na 1960
 • Een paar afkortingen: GVO: Gezondheidsvoorlichting en OpvoedingGGD: Gemeentelijke of Gemeenschappelijke GezondheidsdienstGGZ: Geestelijke GezondheidszorgRIVM: Rijks Instituut voor Volksgezondheid en MilieuNIGZ: Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en ZiektepreventieTNO: Toegepast Natuurwetenschappelijk OnderzoekSTIVORO: Stichting Volksgezondheid en RokenNIVEL: Nederlands Instituut Voor onderzoek van de EersteLijnsgezondheidszorg
 • Staat van volksgezondheid na 1970..?

  Door welvaartwordtallemaakbaar’:

  lDe beweging voor psychohygiëne
  lGrote bevolkingsonderzoeken (Screening en snelle laboratoriumtechnieken)
  lHet Rijksvaccinatieprogramma na 1952
  lFramingham, multifactoriële etiologie en het ontstaan van het begrip ‘Risicofactoren’
  lLeefstijl interventies: individualisering van risico’s
  lAntibiotica, hartbewaking en andere technologie

   

  Zelfstandigdenkendemens en dus

  lDe eerste twijfels

  Geneeskunde een gevaar voor de gezondheid

 • Er worden vijf niveaus van doelgroepen onderscheiden met daarin de personen die beslissingen nemen:
  1. Individueel niveau: zoals personen die risico lopen of patiënten,
  2. Interpersoonlijk of groepsniveau: zoals peers (computernetwerken), ouders, hulpverleners,
  3. Organisatieniveau: directeuren van scholen, managers in bedrijven,
  4. Community- of lokaal niveau: opinieleiders in wijken of dorpen, redacteuren van lokale kranten,
  5. Politiek- of samenlevingsniveau: politici en ambtenaren of besturen van werkgeversorganisaties.
 • Staat van volksgezondheid van 1970 tm 1990..?

   

  Belangrijke gezondheidsproblemen

  lNieuwe welvaartsziekten, nieuwe armoede ziekten?
  lDe vergrijzing van de bevolking
  lNieuwe gezondheidsbedreigingen vanuit milieu
  lDe infectieziekten komen terug
  lErfelijkheid: opnieuw op de agenda

   

  Is de oplossing een deel van het probleem geworden?

  lEconomisch
  lMedicaliserings- en technologiekritiek

  De patiëntenbeweging

   

  Groeiende overheidregulering van medische praktijk 1970 – 1985

  lZiekenhuizen

  lTechnologie bereikt grote hoogte

  lToenemend Geneesmiddelengebruik

  lOnderzoek: alles wat kan mag dat ook? (ethiek)

 • Stimuleren van gezond gedrag door: voorlichting, voorzieningen en regelgeving.
 • Noem 10 grote successen in de gez zorg;

  1.Vaccinaties
  2.Infectieziektebestrijding (antibiotica)
  3.Veiligheid op de werkplek
  4.Gezondemoeders en baby’s en kinderen
  5.Veilig en gezondvoedsel
  6.Familieplanning
  7.Fluorideringdrinkwater
  8.Verkeersveilligheidsmaatregelen
  9.Voorkomen HVZ door rookpreventie, vetinnamereductie en medischezorg
  10.Rookpreventiealgemeen: prijs, promotie, plaats, wetgeving, voorlichting en trainingen
 • Wat verstaat men onder PRECEDE/PROCEED?
  (Predisposing, Reinforcing, and Enabling Constructs in Educational Diagnosis and Evaluation / Policy, Regulatory, and Organizational Constructin Educational and Ecological Development.
  Een model voor planmatige gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Dit model omvat alle doelen, middelen en niveaus van gezondheidsbevordering.
  Met dit model wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van een analyse van de beginsituatie in termen van kwaliteit van leven, van gezondheid, van gezond en ongezond gedrag en in termen van de determinanten van gedrag. Hierdoor vaststelling van prioriteiten en doelstellingen van interventies ter bevordering van gezond gedrag. Ook wordt er veel aandacht geschonken aan de evaluatie.
 • Historischegezondheidstrends in maatschappij

  Vergelijk Roken en nu obesitas

  -Vroeger ‘rijkeluisziekte’
  -Nu ‘Lage SES’-ziekte
  -Nu meer acceptatie, stoelen breder maken
 • Wat verstaat men onder Intervention Mapping?
  Is een beslissingsprotocol dat richtlijnen en werkdocumenten biedt om stapsgewijs op basis van wetenschappelijk bewijs en theorie interventies te ontwikkelen en implementeren.
 • Wat is de impact van obesitas op de maatschappij?

  Obesitas leidt tot ziektes:

  -Hart- en vaataandoeningen
  -Diabetes
  -Nierfalen
  -Gewrichtsschade
  -Diverse soortenkanker (darm, borst, alvleesklier, etc)
 • Implementatie: uitvoering zoals bedoeld
  Disseminatie: planmatige verspreiding
 • Wat zijn de gevolgen van obesitas voor de samenleving ?

  Obesitas leidt tot ziektes en dus:

  -Woningaanpassing  € WMO 
  -Meer zorg  € zorgkosten
  -Meer uitvaluit werk   € socialelasten
  -Minder participatie  psychischelasten
  -
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Leg uit waarom men start met een evaluatie als eerste stap in het model voor planmatige gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering?
Evaluatie dient uit te wijzen wat de belangrijkste gezondheidsproblemen zijn en waar veel gezondheidswinst te behalen valt.
Wat is het doel van interventie en bevorderen van gezond gedrag?
Het verbeteren van de gezondheid van een populatie of een deelpopulatie.
Welke wettelijke richtlijnen hebben betrekking op Ethiek?

1: METC; Medisch Ethisch ToetsingsCommissie
2: WMO; Wet Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

3:Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.
4: Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening
Wat is ethiek
Ethiek is systematisch denken over normen en waarden mbt het menselijke handelen.
Van welke middelen kan men gebruik maken voor het maken van een goede analyse waar later een interventie voor wordt ontwikkeld?

1: Literatuur
2: Bestaande theoriën over gedrag en gedragsverandering
3: Aanvullend onderzoek.
welke veel voorkomen valkuilen ken je bij het gebruik van een planningsmodel?

1: Het gezondheidsprobleem bestaat niet.

2: Interventie ontwikkeld op het verkeerde gedrag
3: bij de ontwikkeling van de interventie heeft men zich gericht op de verkeerde gedragsdeterminanten
4: Er is gekozen voor een verkeerde interventie
5: De interventie is niet juist geïmplementeerd
6: Er is gekozen voor een onjuist evaluatieniveau.
Uit welke stappen bestaat het 'Model voor planmatige gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering'
 1. Analyse van het gezondheidsprobleem; wat is de belangrijkste gezondheidsprobleem waarmee een doelgroep wordt geconfronteerd. Het belang van kwaliteit van leven is hierbij ook van belang (precede-procede model)
 2. Analyse van gedrag; richt zich op mogelijke gedragsoorzaken van gezondheidsproblemen en gedragsoplossingen. (omgevingscondities zijn hierbij van belang)
 3. Analyse van determinanten; hierbij worden determinanten van gedrag geanalyseerd. We onderscheiden; persoonlijke- en omgevingsdeterminanten.
 4. Interventieontwikkeling; een interventie wordt ontwikkeld om de determinanten van gedrag en het gedrag zelf te veranderen. Interventie kan zich richten op persoonlijke of op omgevingsdeterminanten. Doel: verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven verhogen. Intervention-mapping staat in deze fase centraal.
 5. Interventie-implementatie en dissimilatie; hierbij wordt de interventie uitgevoerd zoals bedoeld en vindt er planmatige invoering plaats.
 6. Evaluatie; het resultaat van de interventie wordt geëvalueerd waarbij gekeken wordt naar het behaalde resultaat ook het gewenste resultaat is.
Wat is het doel van 'het model voor een planmatige gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering' ?
Het helpt een GB'er een interventie te ontwikkelen van een gezondheidsprobleem om zo gezond gedrag te bevorderen
Doelgroepen kun je indelen naar niveau als het gaat om het nemen van beslissingen als het gaat om gezond gedrag. Welke niveaus ken je?
 1. Individueel niveau; dit zijn personen die risico lopen, risicogedrag vertonen of patiënten.
 2. Interpersoonlijk of Groepsniveau; zoals bv ouders, leraren, vrienden of hulpverleners die beslissen en daardoor van invloed zijn op het individuele gedrag.
 3. Organisatieniveau; zoals bv directeuren, managers die beslissen en daardoor uiteindelijk van invloed zijn op het individuele gedrag.
 4. Lokaal niveau; zoals bv opinieleiders, redacteuren die beslissen en daardoor uiteindelijk van invloed zijn op het individuele gedrag.
 5. Samenlevingsniveau; zoals bv landelijk politici, vakbonden die daardoor van invloed zijn op het individuele gedrag.
Wat is de def. Van Gezondheidsbevordering vlgs Green en `Kreuter

Gezondheidsbevordering is een combinatie van voorlichting en omgevingsveranderingen die samen gezond gedrag en gezond leefcondities stimuleren.


Bij gezondheidsbevordering gaat het ook om fysieke, sociaal-culturele, politieke, en economische condities.


De combinatie van voorlichtingen, voorzieningen en regelgeving lijkt essentieel voor effectieve gezondheidsbevordering.