Samenvatting Goed gebekt 3

-
ISBN-10 9080516236 ISBN-13 9789080516236
602 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Goed gebekt 3". De auteur(s) van het boek is/zijn Dick Pak Rona van der Zwan. Het ISBN van dit boek is 9789080516236 of 9080516236. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Goed gebekt 3

 • 1 Taak1

 • Hoe groter geest hoe groter beest

  begaafde mensen leven er vaak op los

 • Pact: verdrag tussen bv. twee landen

  Parodie: het namaken/nadoen met de bedoeling te spotten

  Boycot: uitsluiting van bv. handel

  Bulletin: een korte bekendmaking van iets

  Gedoogd: oogluikend toegestaan

  Rapaille: tuig

  Randgemeente: gemeente die aan een grote stad grenst

  Prominent: opvallend

  Geciviliseerd: beschaafd

  Abominabel: heel slecht

  Snob: iemand die zich beter/rijker/kunstzinniger voordoet dan hij is

  Remedie: oplossing

  Circulaire: brief aan een bepaalde groep mensen

  Coulant: toegeeflijk

  Charlatan: iemand die de boel oplicht

  Op rantsoen stellen: vastgestelde hoeveelheid van iets geven

  Pre: pluspunt

  Nochtans: evenwel

  Significant: veelbetekenend

  Supplement: aanvulling

  Antipathie: afkeer

  Averij: schade

  Duplicaat: afschrift

  Dispensatie: ontheffing

  Monopolie: alleenrecht om te handelen

  Relikwie: een overblijfsel van een heilige

  Commerciële: op de handel betrekking hebbende

  Gemêleerd: gemengd (allerlei soorten mensen)

  Legio: heel veel

  Pittoresk: schilderachtig

  Penibel: moeilijk; pijnlijk

  Familiair: ongedwongen

  Laakt: spreekt zijn afkeuring erover uit

  Kadaver: dode lichaam

  Continuïteit: voortgang

  Reciteren: voordragen

  Honoreren: belonen

  Tarten: uitdagen

  Accelereren: versnellen

  Labyrint: een doolhof

  Voyeurisme: ziekelijke drang mensen te begluren

  En bloc: met z'n allen

  Timide: verlegen

  Clandestien: in het geheim

  Staat ter discussie: gaat misschien niet door

  Hilariteit: algemene vrolijkheid

  Persifleren: spotten door overdreven na te doen

  Abusievelijk: per ongeluk

  Veinzen: doen alsof

  Het reçu: ontvangstbewijs

  Agglomeratie: Een stad met zijn voorsteden

  Souffleren: Iemand iets influisteren/voorzeggen

  Chargeren: Overdrijven om iets belachelijk te maken

  Corpulent: dik

  Staan in dubio: niet zeker weten wat te moeten doen

  Gedetacheerd: uitgeleend aan een andere werkgever

  Beducht: bang

  Operationeel: werkend

  Pedant: verwaand

  Verpauperd: verarmd

  Expertise: uitstel

  Relaas: uitleg

  Clausules: bepalingen

  Charteren: hulp van iemand inroepen

  Gesticuleren: gebaren maken

  Additionele: bijkomende

  Rivaliteit: het streven elkaar te evenaren en overtreffen

  Referendum: volksraadpleging

  Plaquette: gedenkplaat

  Teneur: strekking

  Prestige: aanzien

  Boude: zelfverzekerde

  Schampere: beetje bespottende

  Geagiteerd: zenuwachtig/opgewonden

  Tanende: aan het afnemen

  Onbetwiste: algemeen erkende

  Exceptionele: heel bijzondere

  Usance: gewoonte

  Zonder schroom: zonder aarzeling

  Kolossaal: heel groot

  Sadist: iemand die het fijn anderen te pijnigen

  Magnaat: machtig en rijk persoon

  Gerant: bedrijfsleider restaurant

  Pauper: iemand die zeer arm is

  Locoburgemeester: plaatsvervangende burgemeester

  Fnuikend: noodlottig

  Antiquair: handelaar in oude kunst

  Capituleren: ons overgeven

  Noviteit: iets nieuws

  Geaffecteerd: gemaakt

  Badinerend: heel duidelijk

  Ad rem: raak

  Pamflet: papier met tekst over actueel onderwerp

  Principieel: uit overtuiging

  Prospectus: klein drukwerk met informatie

  Constructief: opbouwend

  Intolerant: onverdraagzaam

  Melancholiek: zwaarmoedig

 • De kaarten zijn geschud

  de uitslag ligt vast

 • Absurd: dwaas

  Acclamatie: zonder hoofdelijke stemming

  Gratificatie: extra uitkering

  Precair: hachelijk, onzeker

  Eminent: voortreffelijk, uitstekend

  Cholerisch: heftig

  Epiloog: slotrede

  Geëquipeerd: van het nodige voorzien

  Grootscheeps: zeer royaal

  Interventie: tussenkomst

  Reproductie: nabootsing

  Debacle: grote mislukking

  Recessie: teruggang

  Emolumenten: bijkomende verdiensten

  Gerenommeerd: goed bekendstaand

  Fiducie: vertrouwen

  Genuanceerd: niet eenzijdig

  Notoire: algemeen bekend

  Plenaire: voltallige (voor iedereen)

  Inferieure: minderwaardige

  Integreren: samenvoegen

  Lobbyen: invloed uitoefenen

  Kalligraferen: heel mooi en kunstig schrijven

  Flatteren: iets te gunstig voorstellen

  Flankeren: aan twee zijden vergezeld

  Gracieus: sierlijk

  Eclatant: opzienbarend

  Soeverein: oppermachtig

  Emitteren: uitgeven

  Intrinsieke waarde: waarde op basis van bezittingen

  Speculeren: handelen met kans op grote winst of verlies

  Obligatie: rentelening

  Incourante aandelen: aandelen waarin weinig wordt gehandeld

  Solvabel: in staat te betalen

  Liquiditeit: verhandelbaarheid

  Krach: beurscrisis

  Provocatie: uitdaging

  Controverses: tegenstellingen

  Pacifisten: mensen die vrede nastreven

  Reviseren: delen vervangen

  Demoraliseren: ontmoedigen

  Acquireren: klanten werven

  Insinueren: door opmerking verdacht maken

  Recommandatie: aanbeveling

  Exorbitant: buiten proporties

  Ambitieus: eerzuchtig

  Dispensatie: ontheffing

  Fiatteren: goedkeuren

  Parasiteren: leven op kosten van een ander

  Parool: leus

  Vademecum: klein, beknopt, verklarend handboek

  Surrogaat: iets wat iets anders moet vervangen

  Liquidatie: opheffing van een onderneming

  Ratificatie: bekrachtiging door bv overheid

  Pacificatie: herstel van vrede

  Bagatel: kleinigheid

  Auspiciën: toezicht

  Redigeren: een tekst goed in elkaar zetten

  Marginaal: ondergeschikt (gering)

  Dissidenten: andersdenkenden

  Alliantie: bondgenootschap

  Analoog: overeenkomstig

  Autonoom: onafhankelijk

  Joviaal: hartelijk

  Ludiek: grappig

  Vitaal: wezenlijk

  Consistent: samenhangend

  Prozaïsch: alledaags

  Querulant: ruziemaker

  Rancuneus: haatdragend

  Sinister: duister

  Suprematie: hoogste gezag

  Parodie: spottende nabootsing

  Vulgaire: onbeschaafde

  Virtuoos: technisch begaafd

  Secundair: ondergeschikt

  Denigrerende: minachtende, kleinerende

 • Allemans vriend is allemans gek

  wie veel vrienden wil hebben wordt vaak voor de gek gehouden

 • Aforisme: korte, bondige spreuk

  Cynisme: verbitterende gevoel

  à titre personnel: op persoonlijke titel

  Ascetisch: onthoudt zich van genotsmiddelen

  Apotheose: schitterende slotscène

  Demagoog: iemand die mensen ophitst en misleidt

  Despoot: iemand die veel macht heeft en die ook onverbiddelijk gebruikt

  Polemiek: discussie op papier

  Triviaal: platvloers

  Devoot: vroom

  Erudiet: ontwikkeld

  Inherent: nauw verbonden

  Delegeren: bevoegdheden overdragen

  Persisteren: in een standpunt volharden

  Verdisconteren: op nota verrekenen

  Sonderen: iets goed uitzoeken of onderzoeken

  Seconderen: iemand bijstaan bij bv. een spel

  Nepotisme: het verdelen van banen onder vrienden en familie

  Retorische vraag: vraag die als mededeling is bedoeld

  Contradicto in terminis: gebruik van tegenstrijdige woorden

  Fourneren: storten

  Linguïst: taalgeleerde

  Simulant: iemand die doet of hij een ziekte heeft

  Happy few: groep van bevoorrechte personen

  Aureool: om zich heen hangende sfeer

  Ontluisterend: van alle glans en eer ontdaan

  Anciënniteit: rangorde naar dienststijd

  Repercussies: ongunstige gevolgen

  Frictie: onenigheid

  Indoctrineren: systematisch beïnvloeden

  Rigide: strenge

  Meesmuilen: spottend glimlachen

  Apert: heel duidelijk

  Latent: onderhuids

  Orangerie: de grote kas

  Ponton: de drijvende aanlegplaats in een haven

  Portee: strekking

  Rabbijn: joodse godsdienstleraar

  Annalen: jaarboeken

  Merites: waarde

  Scrupules: gewetensbezwaren

  Ambigu: dubbelzinnig

  Ultimatum: laatste voorstel tijdslimiet

  Panacee: oplossing/wondermiddel

  Essay: soort opstel van wetenschappelijke of letterkundige aard

  Establishment: leidinggevenden

  Hypothese: veronderstelling die als waarheid wordt aangenomen

  Katheder: spreekgestoelte

  Arbitrage: bemiddeling

  Farce: zinloze vertoning

  Machiavellisme: zonder geweten handelen of leiding geven

  Quasi: schijnbaar

  Repressieve: onderdrukkende

  Liquideren: iets of iemand uitschakelen

  Assembleren: verschillende onderdelen samenvoegen

  Censureren: teksten schrappen of verbieden

  Annonceren: iets aankondigen

  Epigoon: navolger

  Exodus: uittocht

  Mandaat: machtiging

  Louche: onbetrouwbare

  Lumineus: schitterend

  Compromitteren: iemand in opspraak brengen

  Nuanceren: verfijnd onderscheid maken

  Amortiseren: aflossen van schulden

  Demoraliseren: laten ontmoedigen

  Provoceren: uitdagen te reageren

  Excerperen: uittreksel maken

  Sophisticated: beschaafd en ontwikkeld

  Nestor: oudste

  Snobisme: beschaafder en ontwikkeld voordoen dan je bent

  Compassie: medelijden

  Autodidact: iemand die zichzelf door zelfstudie ontwikkelt

  Pathetisch: aandoenlijk

  Discrepantie: het verschil

  A priori: bij voorbaat

  Deviant: afwijkend

  Deficit: nadelig saldo, tekort

  Gimmicks: bijzonderheden

  Risee: iemand die vaak uitgelachen wordt

  In licentie: met toestemming van patenthouder

  Represailles: vergeldingsmaatregelen

  Heilzaam: goed voor gezondheid

  Doctrine: leerstelling

  Deining: drukte, onrust

  Pregnant: overdreven lovende woorden

  Anarchie: zonder regering, leiding of bestuur

  Predicaat: bepaalde benaming voor iets

  Ambivalent: tegenstrijdig

  Vigerend: geldend

  Amorf: vormloos

  Ostentatief: overdreven de aandacht trekkend

  Navenant: evenredig

  Ex aequo: gelijk

  Causerie: onderhoudende voordracht (praatje)

  Diffuus: vaag

  Geaccidenteerd: ongelijk

   

 • Een lange arm hebben

  Veel macht invloed hebben

 • graag aan bacchus offeren

  veel drinken (alcohol)

   

 • barbertje moet hangen 

  terecht of onterecht iemand moet en zal de schuld krijgen 

   

 • hij kijkt of hij zijn laatste oortje versnoept heeft

  hij kijkt heel erg teleurgesteld

   

 • nog niet droog achter de oren

  nog niet volwassen zijn

 • de schellen vielen hem van de ogen

  iets ineens begrijpen

 • een scheve schaats rijden

  iets doen wat niet mag of hoort

 • zwijnenpan

  bende

 • capaciteit

  kracht

 • kwintessens

  essentie

 • kwinkslag

  grapje

   

 • symptoom

  kenmerk

 • acquisitie

  klantenwerving

 • bottleneck

  knelpunt

 • dynastie

  vorstenhuis

 • dividend

  winstaandeel

 • oppositie

  tegenpartij

 • dat komt hem duur te ...

  staan (dat kost hem veel inspanning of geld)

 • zich in de kaart laten ...

  kijken ( de plannen bloot geven)

 • aan lagerwal ...

  geraken (financieel en maatschappelijk hard achteruitgaan)

 • de kat op spek ...

   

  binden (iemand in verleiding brengen)

 • man en paard ...

  noemen ( alles vertellen niets verzwijgen)

 • iemand de mantel ...

  uitvegen ( iemand een standje geven )

 • iets onder de pet ...

  houden (iets geheim houden)

 • in eigen staart ...

  bijten (zichzelf benadelen)

 • beren en wolven ...

  zien ( bang zijn voor (denkbeeldig) gevaar)

 • iets op de kaart ...

  zetten (iets van de grond krijgen)

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

iemand machtigen
autoriseren
een aanval afweren
pareren
iets met ander woorden weergeven
parafraseren
ergens in uitblinken
excelleren
druk praten
oreren
lijfelijk onderzoeken op smokkelwaar
visiteren
om opheldering vragen 
interpelleren
gerechtelijk in beslag nemen
confisqueren
ergens de hand mee lichten
marchanderen
iets ergens uit afleiden
interpoleren