Samenvatting Grondslagen Ondernemingsrecht

-
ISBN-13 9789001593322
220 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Grondslagen Ondernemingsrecht
 • A M M M van Zeijl & M P L Adriaansen
 • 9789001593322
 • 11th

Samenvatting - Grondslagen Ondernemingsrecht

 • 1 Inleiding Ondernemingsrecht

 • Administratieplicht
  Verplichting van ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, om een zodanig administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren zodat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend
  art. 3:15i BW
  Voor rechtspersonen: art. 2:10 BW
 • Wat zijn de bornnen van het recht?

  • Wet en regelgeving
  • Jurisprudentie
  • Gewoonte
  • Verdragen
  • Contractuele verhoudingen
  • Good Governance
 • Bedrijf uitoefenen
  Zelfstandig, openlijk, rgelmatig in een bepaalde kwaliteit optreden met het doel winst te behalen
 • Wat is een rechtspersoon?
  Drager van rechten en plichtern Art 2:3
 • Bedrijfscommissie
  Een door de SER ingesteld orgaan dat voor bepaalde groepen ondernemingen aangeledenheden met betrekking tot ondernemingsgraden in die sectoren behandelen
  art. 37 WOR
 • Wat is de betekenis van een bedrijf uitoefenen?
  Treedt zelfstandig, regelmatig en openlijk in een zekere kwaliteit op.
 • Beroep
  Elke maatschappelijke werkkring waarmee inkomen wordt verworven
 • Wat is de betekenis van een beroep?
  Iedere maatschappelijke werkkring waarmee de desbetreffende persoon inkomen verwerft.
 • Centrale ondernemingsraad
  Een overkoepelende or die is ingesteld door een ondernemer die twee of meer groepsondernemingsraden heeft
  art. 33 lid 1 WOR
 • Wanneer is er spraken van een onderneming?
  Als er voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van een of meer personen bestaat waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeven van derden, diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen. Art 2 lid 1 hrb
 • Dwangsom
  Bepaalde som geld die de schuldenaar aan zijn wederpartij verbeurt zolang of zo dikwijls hij niet aan een rechterlijke uitspraak voldoet
 • Waneer is er geen spraken van een onderneming?
  Indien er neer het oordeel van de KVK onvoldoende omvang van activiteit of omzet is. Art 2 lid 2 hrb
 • Europese ondernemingsraad
  Ondernemingsraad die door ondernemingen of groepen (moeder- en dochterondermingen) die sinds twee jaar in de gezamenlijke lidstaten gemiddeld ten minste 1.000 werknemers en in ten minste twee lidstaten elk gemideld ten 150 werknemers hebben
  art. 1 WEOR
 • Welke criteria hanteert de KVK voor de afweging of er spraken is van een onderneming?
  - Er moet spraken zijn van het leveren van goederen of diensten.
  - Er moet vergoeding betaald worden.
  - Er wordt regelmatig deelgenomen aan het normale economische verkeer.
 • Groepsondernemingsraad
  Een door een ondermer die meer dan twee ondernemingsraden heeft ingesteld ovekoepelende OR
  art. C3 lid 3 WOR
 • Welke rechtsvormen voeren in de regele geen onderneming?
  - stille maatschap
  - vereniging
  - stichting
 • Handelsnaam
  Naam waardoor een onderneming wordt gedreven
  art. 1 Hnw
 • Kan een domein naam als handelsnaam worden beschouwd?
  Ja, als er aan de vereisten voor het gebruik van de handelsnaam wordt voldaan.
 • Handelsregister
  Een register waarin bepaalde gegevens betreffende ondernemingen en rechtspersonen worden opgenomen 
  art. 2 Hrgw
 • Is het recht op een handelsnaam een vermogensrecht?
  Ja, omdat het overdraagbaar is. Dit kan ook overgaan onder algemene tittel door bijvoorbeeld erfopvolging.  Art 2 Hnw
 • Onderneming
  Een organisatiorische eenheid van een of meer personen die voldoende zelfstandig optreedt en waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van derden diensten of goedren worden geleverd of werken worden tot stand gebracht met het oogmerk daarmme materieel voordeel te behalen
  art. 2 lid 1 Hrb
 • Welke overdracht geld er voor een merk?
  Een vrije overdracht.
 • Ondernemingsraad (OR)
  Ewen via directe verkiezingen samengesteld orgaan van vertegenwoordigers van werknemers dat medezeggenschap heeft inde onderneming wa\rin deze medewerkers werkzaam zijn
  art. 1 WOR
 • Wat kun je doen als iemand een onjuiste handelsnaam voert?
  - Een actie ondernemen uit onrechtmatige daad Art 6:162
  - Zich bij verzoekschrift tot de kantonrechter wenden Art 6 L1 Hnw
 • Openlegging van de boekhouding of administratie
  Een door de rechter tijdens een procedure opgelegd bevel aan partijen of aan een van hen om de boeken, bescheiden en dergelijke die zij op grond van de wet moeten bijhouden, ter inzage over te leggen of er een uittreksel van te laten maken, voor zover hij dit nodig acht in verband met een punt in het geschil
  art. 162 Rv

  Buiten rechte: verzoek van belanghebbende, erfgenamen, curator in faillissement en dergelijke, om de gehele boekhouding ter beschikking van het te stellen 
  art. 3:15j BW
 • Aan welke 3 verplichtingen moet een ondernemer voldoen?
  - Publicatieplicht.
  - Plicht een administratie te voeren.
  - Plicht een ondernemingsraad te stellen.
 • Welke 2 onderdelen houden de publicatie plicht in?
  - Inschrijving in het handelsregister
  - Mededeling in de staatscourant
 • Wat wordt er vermeld bij inschrijving van een persoon in het UBO register?
  - Burgerservice nummer
  - Woonadres
  - De aard van de door uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang en de omvang van dit belang.
 • Tot wie behoort de plicht een onderneming in te schijven in het handelsregister?
  De gene aan wie de onderneming toebehoort.
 • Wie is er verantwoordelijk voor de inschrijving van een rechtspersoon?
  Het bestuur van de onderneming. Art 18 lid 1 Hrw
 • Is het handelsregister voor iedereen inzichtbaar?
  Ja tegen een kleine betaling Art 21 Hrw.
 • Wat betreft overtreding van Art 27 en 47 Hrw?
  Een economische delict op grond van de Wet op de economische delicten. Art 1 WED
 • Waarvoor zijn bestuurders van rechtspersonen naast rechtspersoon hoofdelijk voor aansprakelijk?
  Voor de rechtshandelingen waarmee zij de rechtspersoon verbinden, zolang de inschrijving in het handelsregister en het deponeren van de stukken niet hebben plaatsgevonden.
 • Wanneer ben je verplicht een administratie bij te houden?
  Iedereen die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent. Art 3:15i
 • Kan een ondernemer worden verplicht zijn boekhouden open te leggen?
  Ja Art 3:15j en 162 Rv. Dit betreft echt alleen de verplicht gehouden boekhouding.
 • Ken het bevel tot openlegging worden genegeerd?
  Ja, maar de rechter kan daaruit bepaalde gevolgtrekkingen maken Art 162 lid 2 Rv. Bijvoorbeeld een dwangsom.
 • Door wie kan openlegging worden gevorderd?
  - De rechter
  - Erfgenamen
  - Faillissementscurator
 • Wat is een Boek jaar?
  Een kalender jaar, tenzij de statuten anders bepalen. Art 2:10a
 • Wanneer moet de balans en de staat van baten lasten opgesteld zijn?
  6 maandan na de afloop van het boekjaar Art 2:10 lid 1 en 2
 • Wat is een ondernemer in de zin van de wet op de ondernemingsraden?
  De natuurlijke persoon of de niet-publiekrechtelijke rechtspersoon die een onderneming in stand houdt Art 1 lid 1 sub b WOR
 • Wie vallen er ook in de onderneming werkzame personen?
  Uitzendkrachten die minstens 24 maanden in de onderneming werkzaam zijn.
 • Hoeveel jaar kan de SER een ondheffing verlenen van de verplichting een or te stellen?
  5 jaar Art 5 WOR
 • Waarvoor is een ondernemingsraad voor bedoeld?
  De werknemers te betrekken in het overlge betreffende het beleid van de onderneming - medezeggenschap
 • Waarin mogen raadsleden niet in worden benadeeld?
  De raadsleden moegn vanwegen hun kandidaatstelling of vanwegen hun lidmaatschap van de onderneming of van een commissie van die raad niet worden benadeeld in hun positie in de onderneming.
 • Welke bevoegdehden heeft de ondernemingsraad?
  - Adviesrecht
  - Instemmingsrecht
  - Benoemingsrecht
  - Recht op informatie
 • Wat betekend een marginale toetsing?
  De ondernemingskamer mag alleen bekijken of de ondernemer bij afweging van betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn beslissing had kunnen komen Art 26 Lid 4 WOR
 • Wat zijn bedrijfscommissies?
  Dit zijn comissies die voor bepaalde groepen ondernemingen aangelegenheden betreffende de ondernemingsraden in die sectoren moeten behandelen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Grondslagen ondernemingsrecht

 • 1 Inleiding ondernemingsrecht

 • Administratieplicht
  Verplichting van ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, om een zodanige administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren zodat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 • Bedrijf uitoefenen
  Zelfstandig, openlijk, regelmatig in een bepaalde kwaliteit optreden met het doel, winst te behalen.
 • Bedrijfscommissie
  Een door de SER ingesteld orgaan dat voor bepaalde groepen ondernemingen aangelegenheden met betrekking tot ondernemingsraden in die sectoren behandelen.
 • Beroep
  Elke werkschappelijke werkkring waarmee inkomen wordt verworven.
 • Centrale ondernemingsraad
  Een overkoepelende or die is ingesteld door een ondernemer die twee of meer groepsondernemingsraden heeft.
 • Dwangsom
  Bepaalde som geld die de schuldenaar aan zijn wederpartij verbeurt zolang of zo dikwijls hij niet aan een rechtelijke uitspraak voldoet.
 • Europese ondernemingsraad
  Ondernemingsraad die door ondernemingen of groepen (moeder- en dochterondernemingen) die sinds twee jaar in de gezamenlijke lidstaten gemiddeld ten minste 1000 werknemers en in ten minste twee lidstaten elk gemiddeld ten minste 150 werknemers hebben, is ingesteld.
 • Groepsondernemingsraad
  Een door een ondernemer die meer dan twee ondernemingsraden heeft ingesteld overkoepelende of.
 • Handelsnaam
  Naam waaronder een onderneming wordt gedreven.
 • Handelsregister
  Een register waarin bepaalde gegevens betreffende ondernemingen en rechtspersonen worden opgenomen.
 • Onderneming
  Een organisatorische eenheid van een of meer personen die voldoende zelfstandig optreedt en waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken worden tot stand gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen.
 • Ondernemingsraad
  Een via directe verkiezingen samengesteld orgaan van vertegenwoordigers van werknemers dat medezeggenschap heeft in de onderneming waarin deze medewerkers werkzaam zijn.
 • Oplegging van de boekhouding of administratie
  Een door de rechter tijdens een procedure opgelegd bevel aan partijen of aan een van hen om de boeken, bescheiden en dergelijke die zij op grond van de wet moeten bijhouden, ter inzage over te leggen of er een uittreksel van te laten maken, voor zover hij dit nodig acht in verband met een punt in het geschil.
 • 2 Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

 • Afgescheiden vermogen
  Vermogen van de vennootschap dat dient als speciaal verhaalsobject voor vennootschapscrediteuren. Ook de vennoten zelf kunnen hun aandeel daarvan slechts verkrijgen, nadat na ontbinding alle schuldeisers van de vennootschap zijn voldaan.
 • Beheersdaden
  Alle (rechts)handelingen die noodzakelijk zijn voor de normale gang van zaken in de maatschap, vof of commanditaire vennootschap.
 • Beheersverbod
  De commanditaire vennoot mag geen daden van beheer verrichten of in de vennootschap werkzaam zijn. De sanctie op overtreding van dit verbod is hoofdelijke aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot voor alle schulden van de cv.
 • Beherende vennoot
  Vennoot die belast is met het beheer van de maatschap of vennootschap.
 • Commanditaire vennoot
  Vennoot die alleen maar deelneemt in het kapitaal van de vennootschap.
 • Commanditaire vennootschap
  Een vennootschap die wordt aangegaan tussen een persoon of tussen twee of meer hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk vennoten, en een of meer personen als deelnemers is het vermogen.
 • Economische deelgerechtigheid
  Het aandeel in het vennootschappelijk vermogen valt niet in een eventuele gemeenschap van goederen waarin een vennoot is getrouwd of als partner is geregistreerd. Wel kan de waarde van het aandeel bij ontbinding van huwelijk of geregistreerd partnerschap aan de echtgenoot, partner of erfgenamen worden uitgekeerd.
 • Eenmanszaak
  Onderneming die toebehoort aan natuurlijk persoon.
 • Inbreng
  Verplichting uit het maatschaps- of vennootschapscontract. Elke vennoot moet geld, goederen, genot van goederen of zijn arbeid inbrengen.
 • Maat
  Vennoot
 • Maatschap
  Een overeenkomst waarbij twee of meer personen - zowel natuurlijk als rechtspersonen - zich verbinden om iets - geld, goederen, genot van goederen of arbeid - in de gemeenschap te brengen, met het oogmerk het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen.
 • Openbare maatschap
  Een samenwerkingsverband tussen meerdere personen, natuurlijke personen of rechtspersonen die naar buiten toe bekend is. De openbare maatschap moet zich inschrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, omdat een onderneming wordt uitgeoefend.
 • Overnemingsbeding
  Beding in een vennootschapscontract dat wordt opgemaakt om goederen die de uittredende vennoot privé toebehoren, voor de vennootschap te behouden. Het wordt ook gebruikt in die gevallen waarin het de bedoeling is het aandeel in het vennootschapsvermogen van de uittredende vennoot aan een derde over te dragen. De overneming vindt plaats door middel van levering tot overdracht.
 • Stille maatschap
  Een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen dat naar buiten toe niet bekend is. Stille maatschappen komen met name voor in de landbouw en de vrije beroepen.
 • Stille vennoot
  Commanditaire vennoot
 • Vennoot
  Deelnemer aan een maatschap of vennootschap onder firma
 • Vennootschap onder firma
  Maatschap tot uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijk naam.
 • Verblijvensbeding
  Beding in een vennootschapscontract waarbij de vennoten afspreken dat de rechten van de uittredende vennoot op goederen die tot het gemeenschappelijk vennootschapsvermogen behoren, door levering op de overige vennoten zullen overgaan.
 • Voorzettingsbeding
  Beding in een vennootschapscontract dat de voortzetting van de vof regelt in geval van overlijden of uittreden van een van de vennoten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Op welke manier kan de moedermaatschappij meer dan de helft van de stemrechten verkrijgen in een algemene vergadering?
- Door alleen de moeder.
- Door de moeder samen met een of meer dochters
- Door de moeder door middel van een of meer dochters.
Welke soorten functies zijn er binnen een BU?
- Lijnfuncties: verrichten werkzaamheden of handelingen.
- Hulpfuncties; verantwoordelijk voor de aanwezigheid van productie middelen en de kwaliteit.
- Staffuncties: vergroten het omspanningsvermogen van werknemers.
Wat doet een business unit?
Deze worden beschouwd als samenwerkingsverbanden van mensen en overige productie middelen die functies vervullen en daarmee activiteiten verrichten die moeten worden gecoördineerd.
Wat is de taak van de dochtermaatschappij?
Deze houdt vaak een onderneming in stand. Dit noemt men de werkmaatschappij.
De 'moeder' heeft maar 1 functie, welke is dit?
Het houden van aandelen in een of meer vennootschappen. Dit noemen we een houdstermaatschappij of holding.
Hoe noemt men de enige aandeelhouder van een NV of BV als dit een rechtspersoon is?
Moedermaatschappij.
Wat is een vereisten bij storting in natura?
De ingebrachte objecten moeten ook in werkelijkheid de waarde hebben van het bedrag aan aandelen dat de aandeelhouder verkrijgt. De ingebrachte objecten zoals gebouwen moeten volgens de wet worden beschreven.
Wat wordt er verklaart in een B-verklaring?
De bankier verklaart dat de bedragen die op de aandelen gestort moeten worden, alle op eenzelfde tijdstip op één afzonderlijke rekening stonden, die na oprichting uitsluitende ter beschikking van de NV zal staan.
Wat wordt er verklaart in een A-verkalring?
De bankier verklaart dat de (geld) bedragen die op de aandelen zij gestort terstond na de oprichting ter beschikking zullen staan van de bestuurders van de NV.
Wat houdt een zogenaamde bankverklaring in?
Om te kunnen bewijzen dat de bedragen die gestort moeten worden ook in werkelijkheid op de rekening van de Nv gestort zijn, moet een bankier een bankverklaring afgeven.