Samenvatting Grondslagen van auditing & assurance

-
ISBN-13 9789001803193
228 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Grondslagen van auditing & assurance". De auteur(s) van het boek is/zijn Hoofdredactie Prof G C M Majoor RA Prof J C E van Kollenburg RA Auteurs E van Asselt RA Drs D Marinus RA Drs W M Meskers Kotterer RA Drs H L Verkleij RA. Het ISBN van dit boek is 9789001803193. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Grondslagen van auditing & assurance

 • 1 Ontwikkelingen in het vakgebied 9

 • Waar staat de afkorting PIOVV voor?
  • Professionaliteit
  • Integriteit
  • Objectiviteit
  • Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid
  • Vertrouwelijkheid
 • Wat is een assurance-opdracht?
  Een opdracht waarbij een accountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek, ten opzichte van de criteria, te versterken.
 • Welke twaalf aspecten moet je beoordelen bij een opdrachtaanvaarding?
  1. Objectiviteit
  2. Onafhankelijkheid
  3. Integriteit van zowel de opdrachtgever als de accountant
  4. Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid
  5. Informatie bij de fungerende accountant
  6. Bevoegdheid opdrachtgever
  7. Aanvaardbaarheid stelsel van financiële verslaggeving
  8. Verantwoordelijkheid management
  9. Accountant toegang tot alle informatie
  10. Toezeggen management verstrekken alle benodigde informatie voor controle
  11. Accountant krijgt onbeperkte toegang t.b.v. controle
  12. Beperkingen in reikwijdte opdracht 
 • 1.1 Accountantscontrole

 • Wat is controle?

  Het woord controle uit de term accountantscontrole komt van de Latijnse woorden contra(tegen) en rotulus (schriftrol). In het dagelijks leven hebben mensen voortdurend te maken met regelgeving en controle daarop. Hoe complexer de maatschappij, hoe meer regels er nodig zijn.

 • Welke maatschappelijke ontwikkelingen maken dat bedrijven steeds meer te maken krijgen met regelgeving en controle voor het werkterrein van de accountant?

  • Voorgaande internaionalisatie
  • Informatie en communicatietechnologie
  • Accentverschuivingen in regelgeving
  • Trends in verslaggeving
  • Groeiende maatschappelijke behoefte aan toezicht
 • 1.2 Assurance-opdrachten

 • Wat is Assurance-opdrachten?

  Een assurance-opdracht is een opdracht waarbij een accountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet-zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek, ten opzichte van de criteria, te verstreken.
 • Doel van een controle is:
  Het verstekken van de mate waarin de beoogde gebruikers in de financiële overzichten vertrouwen stellen.
 • 1.3 Vraag naar accountantscontrole 11

 • Wat houdt een controleverklaring in?
  Hiermee verklaart de accountant dat een jaarrekening voldoet aan de gestelde eisen en dat het een getrouw beeld geeft van de situatie binnen de onderneming.
 • De informatietheorie geeft een economische onderbouwing van de behoefte aan accountantscontrole.
 • Welke vier wetenschappelijke theorieën binnen de accountantscontrole zijn het belangrijkst (iavv)?
  1. Informatietheorie (geeft economische onderbouwing van de behoefte aan accountantscontrole)
  2. agencytheorie (richt zich op ontstaan en ontwikkeling van vormen waarin transacties plaatsvinden en eventuele problemen daarbij)
  3. verzekeringstheorie (controlekosten worden gezien als premie voor overdragen van het risico van onjuiste informatie)
  4. vertrouwenstheorie (bestaansrecht van accountantscontrole is afhankelijk van vertrouwen dat de controlefunctie van de accountant wekt bij het maatschappelijk verkeer)
 • De agencytheorie richt zich op de scheiding tussen eigendom en leiding van een onderneming en op de complicaties die zich daarbij kunnen voordoen
 • Wat is informatierisico?
  Het risico dat onjuiste informatie wordt verschaft.
 • De verzekeringstheorie, waarbij de controlekosten worden gezien als een premie voor het overdagen van het risico van onjuiste informatie
 • Uit welke vier factoren bestaat de oorzaak van het informatierisico?
  1. Afstand tussen gebruiker en te beoordelen object (indirecte communicatie (roddelspel))
  2. Bestaan van tegengestelde belangen (informatie is rooskleuriger)
  3. Toenemende omvang van de te verwerken gegevens
  4. Complexiteit van de transacties
 • De vertrouwenstheorie richt zich op dat het bestaansrecht van de accountantscontrole afhankelijk is van het vertrouwen dat de controlefunctie van de accountant wekt bij het maatschappelijke verkeer.
 • Hoe kan het informatierisico beperkt worden door de gebruiker?
  • Door zelf de informatie te controleren (niet efficiënt)
  • Eisen van schadevergoeding bij verstrekken van onjuiste informatie (meestal niet haalbaar)
  • Controle informatie eisen door onafhankelijke deskundige (wanneer voordelen van verlaagde informatierisico groter is dan de kosten van de deskundige en wanneer de controlekosten lager zijn dan de besparing op financieringskosten)
 • Informatietheorie richt zich op de relatie tussen het management en het maatschappelijk verkeer.
 • Hoe worden de lasthebber, lastgever en onafhankelijke deskundige ook wel genoemd?
  Lasthebber is agent, lastgever is principaal, onafhankelijke deskundige is monitor.
 • Wat zijn agency costs en waar bestaan ze uit?
  Kosten die het gevolg zijn van scheiding van eigendom en beheer en de delegatie van bevoegdheden. Ze bestaan uit:
  • kosten die management maakt om aan te tonen dat ze de afspraken nakomen
  • kosten die aandeelhouders maken om management te controleren
  • verlies door, voor de aandeelhouders, niet optimale managementbeslissingen 
 • Welke twee vormen van aansprakelijkheid van de accountant zijn er?
  1. Specifieke aansprakelijkheid t.o.v. de opdrachtgevers (contractueel)
  2. Aansprakelijkheid t.ov. derden (wettelijk)
 • In de vertrouwenstheorie van Limperg staat het maatschappelijk verkeer centraal.
 • De vertrouwenstheorie is vooral een normatieve theorie (eisen stellen aan functioneren accountant), terwijl de agencytheorie, informatietheorie en verzekeringstheorie vooral verklarende theorieën zijn.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het doel van een controle?
Het versterken van de mate waarin de beoogde gebruikers in de financiële overzichten vertrouwen stellen.
Wat is een assurance-opdracht?
Een opdracht waarbij een accountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek, ten opzichte van de criteria, te versterken.
Wat is externe confirmatie?
controle-informatie die is verkregen in de vorm van een rechtstreekse schriftelijke reactie aan de accountant afkomstig van een derde partij
Wat zijn de criteria van betrouwbaarheid?
- de mate van onafhankelijkheid van de verstrekker van informatie
- de kwaliteit van het stelsel van interne beheersing
- de mate waarin de accountant de controle-informatie direct heeft verkregen
- de deskundigheid van degene van wie de controle-informatie is verkregen
- de mate van objectiviteit van de controle-informatie
- de vorm waarin de controle-informatie is verkregen
Wat zijn de deelrisico's voor de controlewerkzaamheden gericht op de ontdekking van onjuistheden?
- cijferanalyserisico
- deelwaarnemingsrisico
- kwaliteitsbeheersingsrisico: oordeelvormingsrisico en uitvoeringsrisico
Wat zijn aandachtsgebieden bij het vergaren van kennis over de huishouding?
- financiële prestaties van de huishouding
- aangelegenheden op het gebied van de bedrijfstak
- aard van de huishouding
- doelstellingen en strategieën en de daaruit voortvloeiende bedrijfsrisico's
- interne beheersing (COSO)
Door welke aspecten is het geven van absolute zekerheid niet mogelijk?
- de noodzaak van oordeelsvorming
- het toepassen van deelwaarnemingen
- de inherente beperkingen van de interne beheersing
- het feit dat door het merendeel van de controle-informatie eerder iets aannemelijk wordt gemaakt dan dat het sluitend bewijs levert
Als het totaalbedrag van de niet-gecorrigeerde afwijkingen de uitvoeringsmaterialiteit nadert dan:
overweegt de accountant om:
- aanvullende controlewerkzaamheden te verrichten, of;
- de leiding van de huishouding te vragen om de geconstateerde afwijkingen in de jaarrekening aan te passen
Bij de aard van afwijkingen van materieel belang kan het gaan om:
- onopzettelijke afwijking: incidenteel of systematisch
- opzettelijke afwijking
5 hoofdcategorieën van beweringen van verantwoordingsplichtigen:
1. bestaan
2. volledigheid
3. waardering of allocatie
4. rechten en verplichtingen
5. presentatie en toelichting