Samenvatting Grondslagen van de Marketing

-
ISBN-10 9001765410 ISBN-13 9789001765415
4421 Flashcards en notities
337 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Grondslagen van de Marketing
 • Bronis Verhage
 • 9789001765415 of 9001765410
 • 7

Samenvatting - Grondslagen van de Marketing

 • 1.1 De betekenis van marketing

 • Wat is het verschil tussen marketing en verkoop?

  De consumenten kunnen kiezen uit allerlei producten en diensten die nauwkeurig op hun wensen en behoeften zijn afgestemd.

 • Wat is marketing?

  Marketing omvat de ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën en alle andere activiteiten om planmatig de afzet te verhogen of transacties te bevorderen, een goede reputatie te creëren en duurzame relaties met de klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstellingen bereiken.

 • Wat is de marketingmix?

  De 5 P’s:

  ·         Product: goederen, diensten of ideeën

  ·         Prijs

  ·         Plaats: hoe krijg je het product in handen

  ·         Promotie

  ·         Personeel

 • Wat is een doelgroep?

  Het deel van de markt waarop de organisatie zich richt.

 • Wat is een ruiltransactie?

  Een uitwisseling dat ten grondslag ligt aan alle marketingactiviteiten.

 • Wat is een ruilobject?

  Producten die tegen geld, dienst, idee, arbeidsinspanning of status worden geruild.

 • 1.3 Niveaus van marketingsystemen

 • Wat is bartering?

  De rechtstreekse ruil van goederen tegen goederen

 • Wat is micromarketing?

  Marketingbeslissingen in een bedrijf

 • Wat is macromarketing?

  Marketing om de economische doelstelling van de maatschappij te verwezenlijken

 • Wat is een bedrijfskolom?

  De reeks personen en organisaties  die zijn betrokken bij de voortbrenging, voortstuwing en het verbruik van producten en diensten.

 • Wat is een bedrijfstak?

  Een schakel in de bedrijfskolom, die bestaat uit organisaties die een gelijkwaardige functies vervullen in het voortbrengingsproces van een bepaald type product.

 • Wat is een branche?

  Een groep organisaties die bepaalde overeenkomsten vertonen.

 • Wat is mesomarketing?

  Alle activiteiten waarmee een aantal samenwerkende organisaties in een bedrijfskolom/tak vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

 • Wat is het verschil tussen micro-, meso- en macromarketing?

  Micromarketing, gericht op het bedrijf

  Mesomarketing, gericht op de samenwerkende organisaties

  Macromarketing, gericht op de gehele maatschappij

   

 • Wat is marketingmanagement?

  De analyse, planning, implementatie en evaluatie van alle activiteiten die gericht zijn op het zo goed mogelijk afstemmen van de producten en diensten van een organisatie op de wensen en behoeften van (potentiële) afnemers.

 • 1.4 Ontwikkeling van de marketinggedachte

 • Wat is de verkopersmarkt?

  De vraag is groter dan het aanbod, verkopers/aanbieders hebben veel macht.

 • Wat is de kopersmarkt?

  Het aanbod is groter dan de vraag, kopers hebben veel keuze.

 • Wat is marktgerichtheid?

  De mate van afstemming op bepaalde doelgroepen?

 • Wat is het maatschappelijk marketingconcept?

  Marktoriëntatie waarbij een organisatie rekening houdt met het effect van haar productie- en marketingactiviteiten en evenwicht zoekt tussen het welzijn van consument/producent en maatschappij.

 • Wat is relatiemarketing?

  Marketingbeleid waarbij een organisatie een goede relatie opbouwt en in stand houdt.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Grondslagen van de Marketing
 • Bronis Verhage
 • of
 • 2013

Samenvatting - Grondslagen van de Marketing

 • 1.1 De betekenis van marketing

 • Wat houdt marketing precies in?

  Het vak omvat allerlei activiteiten waarmee een organisatie doeltreffend kan inspelen op de wensen en behoeften van haar klanten om zo haar concurrentiepositie te versterken.

 • Denk aan marktonderzoek ( bijv. in wensen van klanten en de concurrentie in kaart te brengen)

   

 • Wat is productontwikkeling?

  het ontwerpen en lanceren van aantrekkelijke producten en diensten op basis van een goed inzicht in de markt.

 • Beschrijf het begrip marketing

  Het omvat alle activiteiten die de koper en verkoper bij elkaar brengen.

 • 1.1.2 Definitie van marketing

 • Wat is de doelgroep?

  het deel van de markt waarop het bedrijf zich richt

 • Marketing omvat de - op de markt afgestemde - ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën en alle andere activiteiten die de klanten toegevoegde waarde bieden; leiden systematisch tot hogere omzet of andere gewenste respons, een goede reputatie van de organisatie en een duurzame relatie met de klanten, waarbij alle belanghebbende hun doelstelling bereiken.

 • 1.1.3 De marketingmix

 • Uit welke P's bestaat de marketingmix?

  Product, Prijs,Plaats (distributie), Promotie

 • Omschrijf het Product?

  Goederen of ideeën die aan de wensen en behoefte van klanten tegemoetkomen.

 • Omschrijf het begrip Prijs?

  Hoeveel geld er voor het product of dienst wordt gevraagd.

 • Omschrijf het begrip Plaats ( distributie)?

  Hoe de onderneming het product in handen van de verkopers krijgt.

 • Onder distributiebeleid vallen alle beslissingen over de keuze van distributiekanalen (waaronder online) en intermediairs (groothandel en detailhandel) die worden ingeschakeld, het aantal verkooppunten, de gewenste voorraden en logistiek.

 • Omschrijf het begrip Promotie?

  Hoe een bedrijf met de markt communiceert en de verkoop bevorderd.

 • Promotie of marketingcommunicatie omvat reclame, sponsoring, promoties ( zoals prijsvragen, spaaracties en productdemonstraties) direct marketig, persoonlijke verkoop en public-relationsactivteiten, waaronder publiciteit.

 • 1.1.4 Doelgroepkeuze en het ruilproces

 • Wat is de doelgroep?

  Het deel van de markt waarop een organisatie zich richt en dat zij tot klant wil maken.

 • 1.2.1 Plaatsbepaling

 • Algemene economie s de leer van keuzehandelingen - we bestuderen dit soort vraagstukken van de mens in zijn streven naar welzijn.

 • Waar staat macro-economische economie voor?

  Hier wordt gedrag van consumenten of ondernemers als één groep gezien.

 • Waar staat micro-economisch voor?

  Dit is meer toegespitst op individuele huishoudingen ( bedrijven en gezinnen)

 • Leg het begrip bedrijfseconomie uit?

  Houdt zich bezig met de economische aspecten van activiteiten binnen een ''bedrijfshuishouding'' en hun onderlinge samenhang.

 • De bedrijfseconomie bestudeert het economische handelen van de mens in een organisatie.

 • Commerciële Economie: Commerciële economen droegen- met behulp van inzichten uit de psychologie en sociologie- een verklaring aan voor het handelen van de consument die bedrijven in staat stelde hun producten optimaal af te stemmen op de wensen en behoefte van de klant.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Grondslagen van de marketing
 • Bronis Verhage
 • 9789020732986 of 9020732986
 • 6e druk.

Samenvatting - Grondslagen van de marketing

 • 1.1 De betekenis van marketing

 • marketing is in principe alle activiteiten die de koper en verkoper bij elkaar brengen. 
 • Wat is marketing?

  Alle activiteiten die de koper en verkoper bij elkaar brengen

 • Welke twee dingen doen bedrijven in grote lijnen?
  - Ze maken producten of verlenen diensten
  - Ze brengen deze producten of diensten op de markt
 • Wat is het verschil tussen verkoop en marketing?
  een maatschappij waarbij mensen kunnen kiezen wat ze kopen en een maatschappij waarbij ze de keus niet hebben
 • Wat is het voornaamste doel van marktgerichte ondernemingen?
  in te spelen op de wensen en behoeften van de klant
 • Waar bestaat de marketingmix uit?
  - Product
  - Prijs
  - Plaats
  - Promotie
 • Waar staat product voor in de marketingmix?
  Het fysieke product, de goederen of diensten, maar ook de garantie, de verpakking,  het merkimago etc
 • Waar staat prijs voor in de marketingmix?
  Hoeveel geld ervoor het product of de dienst gevraagd wordt?
 • Waar staat plaats voor in de marketingmix?
  hoe krijg je het product bij de koper
 • Waar staat promotie voor in de marketingmix?
  hoe een bedrijf met de markt communiceert en de verkoop bevordert
 • Wat is de doelgroep?
  Het deel van de markt waarop de organisatie zich richt en dat zij tot klant wil maken
 • Hoe werkt het ruilproces tussen de koper en verkoper
  De verkoper is de aanbieder en biedt een product, dienst of idee aan aan de koper. De koper is de vragen en die biedt geld, arbeid of moeite aan aan de verkoper
 • 1.1.1 Verschil tussen verkoop en marketing

 • noem twee dingen die bedrijven doen
  produceren en marketing
 • Wat is het voornaamste doel van marketing gerichte ondernemingen?

  Het in spelen op de wensen en behoeften van de klant

 • Marketing is: zorgen dat je de juiste spullen voor je klanten op de plank krijgt

 • wat is het verschil tussen marketing en verkoop
  het omvat een maatschappij waarin consumenten kunnen kiezen uit allerlei producten die nauwkeurig op de behoeften zijn afgestemd, ipv een maatschappij waarin de mensen die keuzes niet of nauwelijks hebben. 
 • wat is het voornaamste doel van marktgerichte ondernemingen
  inspelen op de behoefte van de klant
 • wat is verkopen
  izen kwijt te raken wat je op de plank hebt liggen
 • wat is marketing
  ervoor zorgen dat je de juiste spullen voor je klanten op de plank krijgt
 • 1.1.2 Definitie van marketing

 • Marketingmix:

  Het gaat in de marketing niet alleen om een uitgekiend product, maar ook om de juiste distributie, prijs en promotie.

 • Wat is de marketingmix
  product, distributie, prijs en promotie
 • wat is een doelgroep
  potentiële kopers voor wie het product was bestemd
 • definitie van marketing
  omvat de ontwikkeling, prijsbepaling, promotie e distributie van producten, diensten of ideeën, en alle andere activiteiten om planmatig de afzet te verhogen of transacties te bevorderen, een goede reputatie te creëren en duurzame relaties met de klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstelling bereiken. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het voornaamste doel van een manager?
Inspelen op de wensen en behoeften van de klant.
Fasen van het ruilproces
Iets van waarde -> verkoper -> iets van waarde -> koper
Detailhandelsmarketing
Het marketingbeleid van een detailshandelbedrijf zelf dat aan de consument verkoopt.(ofwel retail marketing)
Detaillistenmarketing
Marketingbeleid dat speciaal op detaillisten is gericht.(ofwel trade marketing)
Consumentenmarketing
Hier richt de aanbieder zich op de 'finale consument' of eindgebruiker
Fast moving consumer goods
Frequent gekochte consumptiegoederen
Life time value
Is de contante waarde van de winst die al de toekomstige aankopen het bedrijf opleveren van een individuele klant
Respons
Het erin slagen na een solide reputatie en duurzame relatie hebben opgebouwd een positieve respons in het ruilproces te krijgen.
Relatie
Voortdurende interactie met de klant, waarbij uiteindelijk een zekere binding of loyaliteit ontstaat, is bij het opbouwen van een relatie van grote waarde.
Reputatie
De perceptie of het beeld dat de afnemers van de organisatie en haar merken heeft -door wat het in vergelijking met de concurrenten doet.
Om een positieve indruk op de consument te maken moet het bedrijf meer doen dan alleen een kwaliteitsproduct verkopen.