Samenvatting Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

-
ISBN-10 9013158773 ISBN-13 9789013158779
850 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht
 • Mathieu J Kronenberg Bas Wilde
 • 9789013158779 of 9013158773
 • 2020

Samenvatting - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

 • 1 Inleiding

 • Wat houdt het strafrecht in?
  Houd zich bezig met het bestraffen van personen die een strafbaarheid hebben gepleegd.
 • Inleiding over het strafrecht. De plaats en de doelen. Materieel, formeel en sanctierecht. Commuun en bijzonder strafrecht. En de opbouw van Sr en Sv. Als laatste de invloed van internationaal en supranationaal recht.
 • Wat is het doel van strafrecht?
  Voorkomen van eigenrichting, de staat heeft een vervolgingsmonopolie.
 • Met welk beginsel krijgt de OvJ de mogelijkheid om te beslissen of zij afzien van de straf?
  Opportuniteitsbeginsel
 • 1.1 Eerste kennismaking

 • Het strafrecht is zonder twijfel een van de meest tot de verbeelding sprekende rechtsgebieden. Mensen worden dagelijks, direct of indirect, geconfronteerd met zaken die strafrechtelijk relevant zijn. Het strafrecht is sterk verbonden met zaken als moraal, veiligheid en rechtvaardigheid.
 • Welke twee soorten dagvaardingen kunnen worden uitgevaardigd en door wie worden deze uitgevaardigd?
  1. Strafrechtelijke dagvaarding: deze worden verstuurd door de OvJ om een verdachte terecht te laten staan voor de strafrechter.
  2. Civielrechtelijke dagvaarding: dit zijn dagvaardingen die van burger tot burger worden verstuurd (door een advocaat) om een kwestie voor te leggen aan een (onafhankelijke) burgerlijke rechter die een bindende beslissing neemt.
 • Het strafrecht kan worden verdeeld in twee soorten strafrecht, benoem welke twee soorten dit zijn.
  1. Het commune strafrecht, het strafrecht dat is opgenomen in de wetboeken (WvSr / WvSv) 
  2. Het bijzondere strafrecht, het strafrecht in andere wetten (Opiumwet, Wet wapens en munitie, Wegenverkeerswet)
 • Een straf wordt opgelegd als gevolg van een strafbaar feit, maar wat zijn nou de voornaamste 2 doelen van een straf opleggen?
  1. Vergelding: leedtoevoeging, zorgt voor morele genoegdoening
  2. Preventie: mensen willen geen straf krijgen, dus het gedrag tot een straf leidt, zullen mensen zoveel mogelijk voorkomen. Preventie valt ook weer onder te delen in twee soorten preventie:
  1. Speciale preventie: het voorkomen/ontmoedigen dat iemand die gestraft is, opnieuw de fout in gaat
  2. Generale preventie: dit is een vorm van afschrikking. Hierbij is de gestrafte een voorbeeld voor potentiële wetsovertreders en zorgt ervoor dat deze worden afgeschrikt.
 • Het strafrecht kan worden verdeeld in 3 delen. Welke zijn dit?
  1. Materieel strafrecht: gedragsregels die zijn opgenomen in het WvSr.
  Hierin staan:
  - strafbepalingen 
  - uitsluiting van straffen - bijv. noodweer
  - uitbreiding van strafbaarheid - bijv. poging en medeplegen
  2. Formeel strafrecht: strafprocesrecht, voornamelijk opgenomen in het WvSv 
  3. Sanctierecht: voorwaarden waaronder bepaalde straffen mogen worden opgelegd en ten uitvoer worden gelegd.
 • 1.2 Plaats van het Strafrecht

 • Wat is het verschil tussen het strafrecht en het civiele recht?
  Het strafrecht is tussen de staat en de burger, het civiele recht spreekt recht in geschillen tussen burgers onderling
 • Monopolie op straffen
  Als een burger een strafbaar feit pleegt, moet hij verantwoording afleggen aan de overheid, die hem namens de samenleving kan straffen.
 • Het strafrecht houdt zich bezig met het bestraffen van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd. De staat heeft het monopolie op het straffen. Als een burger een strafbaar feit pleegt, moet hij verantwoording afleggen aan de overheid, die hem namens de samenleving straf kan opleggen. 

  Bestuursrecht: ook tussen burgers en de staat geregeld. Algemene regels op het gebied van het bestuursrecht vindt men in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Veel bestuurlijke sancties die nu worden opgelegd, zoals een verkeersboete, werden vroeger strafrechtelijk afgedaan. 

  De enige die een verdachte van een strafbaar feit voor de (straf)rechter kan brengen is een officier van justitie, de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie (OM) De officier van justitie kan de verdachte dagvaarden, waardoor hij zijn verantwoording moet afleggen tegenover een rechter. 

  Voorbeeld: mishandeling in het verkeer
  Wouter wordt mishandeld door Paul. 
  Wouter kan niet zelf achter Paul aangaan, dat is eigenrichting.
  Door Paul aan te geven bij de politie zal er een strafrechtelijk traject worden gevolgd, doordat er sprake is van een strafbaar feit, namelijk mishandeling. De straf die Paul vervolgens krijg, kan een zekere morele genoegdoening verschaffen aan Wouter. Maar er is ook nog materiel en immateriële schade. Het staat Wouter vrij om, los van de strafrechtelijke veroordeling zijn schade te verhalen op Paul --> civielrechtelijke procedure. Dit is een moeilijke, tijdrovende weg en daarom bestaat er nog een manier om  schadevergoeding te verzoeken aan de strafrechter. (zie 10.6.7)
 • De overheid heeft een monopolie om te straffen. Wat houd dit in?
  Dat de overheid de enige is die een burger/bedrijf mag straffen. Deze mogen elkaar onderling niet straffen
 • Hoe kan de benadeelde partij in een strafzaak een schadevergoeding verhalen?
  Door een schadevergoeding te verzoeken aan de strafrechter.
 • Wie kan een verdachte voor een strafbaar feit vervolgen?
  Officier van justice , hij is de vertegenwoordiger van het staatsorgaan dat belast is met de vervolging van verdachten
 • Wat is een kenmerkend verschil tussen het civielrechtelijke (burgerlijke) rechtsgebied en het strafrechtelijke rechtsgebied?
  Het civiele (burgerlijke) recht regelt de verhouding tussen burgers onderling. Het strafrechtelijke (privaat) recht regelt de verhouding tussen burger en overheid.
 • Eigenrichting
  Het recht in eigen handen nemen, is verboden.
 • De verhouding tussen burger en staat vind je ook terug bij het bestuursrecht. Wat regelt het bestuursrecht onder andere?
  De wijze waarop het openbaar bestuur moet functioneren bij het nemen van beslissingen die de burger direct of indirect raken.
 • Benadeelde partij
  Schadevergoeding te verzoeken aan de strafrechter
 • Bij het oplossen van een strafrechtelijk geschil speelt de officier van justitie een belangrijke rol. Wie is de officier van justitie en wat houd die rol in?
  De officier van justitie is de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, die is belast met de vervolging van verdachten. Hij dagvaardt de verdachte bij een strafrechtelijk geschil
 • Wat is het verschil tussen civiel en strafrechtelijke dagvaardingen?
  Civielrechtelijke dagvaardingen worden door de ene burger aan de andere burger verstuurd om een civielrechtelijk geschil uit te vechten. Een strafrechtelijke dagvaarding wordt verstuurd door de officier van justitie om een verdachte terecht te laten staan voor een rechter.
 • Wat is eigenrichting en is dit toegestaan in onze samenleving?
  Eigenrichting is het recht in eigen hand nemen en dit is verboden in ons land.
 • Wouter heeft aangifte gedaan van mishandeling door Paul, en deze wordt hiervoor strafrechtelijk berecht. Wat moet Paul doen als hij een schadevergoeding wil bovenop de strafrechtelijke straf van Paul?
  Hij kan het civielrechtelijk procederen, dit duurt echter lang. Daarom is er binnen strafrecht mogelijkheid om als benadeelde partij een schadevergoeding te claimen bij de strafrechter.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht
 • Kronenberg De Wilde
 • of
 • 6th

Samenvatting - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

 • 1.2 Plaats van het strafrecht

 • Wie kan een verdachte van een strafbaar feit voor de strafrechter brengen?
  Een officier van justitie.
 • Wie vertegenwoordigt de OvJ?
  De OvJ is vertegenwoordiger van het staatsorgaan dat belast is met de vervolging van verdachten ( het openbaar ministerie).
 • 1.3 Doelen van straffen

 • Welke doelen dient de oplegging van straf?
  1. Vergelding
  2. Preventie
 • Welke straffen leunen zwaar op dit principe van speciale preventie?
  Het opleggen van voorwaardelijke straffen.
 • Men onderscheidt twee soorten preventie:
  1. Speciale
  2. Generale
 • Wat is de gedachte achter de speciale preventie?
  Dat een dader die in aanraking is gekomen met de gevolgen van het overschrijden van een strafrechtelijke norm, de volgende keer wel twee keer zal nadenken, voordat hij nog eens iets dergelijks doet.
 • Welke straffen leunen zwaar op dit principe?
  Het opleggen van voorwaardelijke straffen.
 • Wat is een voorwaardelijke straf?
  Deze worden niet ten uitvoer gelegd op voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd niet opnieuw aan een strafbaar feit schuldig maakt.
 • Wat heeft de leer van de generale preventie als uitgangspunt?
  Dat ook anderen dan de gestrafte lering trekken uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit straf opgelegd kan worden. De gestrafte moet een voorbeeld zijn dat potentiële wetsovertreders afschrikt.
 • 1.4 Materieel strafrecht, formeel strafrecht en sanctierecht

 • In welke drie gebieden kan het rechtsgebied strafrecht worden onderverdeeld?
  1. Materieel strafrecht
  2. Formeel strafrecht
  3. Sanctierecht
 • Wat bepaalt het materiële strafrecht?
  Welk gedrag niet toegestaan is en welke personen daarvoor kunnen worden gestraft.
 • Noem een aantal onderwerpen die tot het materiële strafrecht behoren:
  - strafbepalingen (bijv. diefstal en moord);
  - algemene leerstukken die betrekking hebben op de uitsluiting van strafbaarheid (bijv. noodweer);
  - algemene leerstukken die betrekking hebben op de uitbreiding van strafbaarheid (bijv. poging en medeplichtigheid);
 • Waar vinden we voornamelijk het materiële strafrecht?
  In het WvSr.
 • Hoe wordt het formele strafrecht ook wel genoemd?
  Strafprocesrecht of de strafvordering.
 • Wat bepaalt het formele strafrecht?
  Welke regels moeten worden gevolgd wanneer een norm van het materiële strafrecht (vermoedelijk) is overtreden.
 • Waar is het strafprocesrecht voor het grootste gedeelte geregeld?
  Het WvSv.
 • Waarop heeft het sanctierecht betrekking?
  Op de voorwaarden waaronder bepaalde straffen mogen worden opgelegd en ten uitvoer gelegd.
 • Waar is het sanctierecht voornamelijk te vinden?
  Zowel in het WvSr als in het WvSv.
 • Welke onderwerpen met een formeelstrafrechtelijk karakter zijn geregeld in het WvSr?
  Ne bis in idem (art. 68 Sr) en voorwaardelijke invrijheidsstelling (art. 15 Sr).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Grondtrekken van het nederlandse strafrecht
 • M J Kronenberg
 • 9789013093070 of 9013093078

Samenvatting - Grondtrekken van het nederlandse strafrecht

 • 1 Inleiding

 • Wie heeft het monopolie op straffen?

  De Staat heeft het monopolie op straffen. Als een burger een strafbaar feit heeft gepleegd moet het verantwoording afleggen aan de overheid. Die hem vervolgens namens de samenleving een straf op kan leggen. Het civiele recht regelt meer de verhouding tussen burgers onderling.

 • Waar houdt het strafrecht zich mee bezig?
  Het strafrecht houdt zich bezig met het bestraffen van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd en regelt wie straf kan krijgen en waarvoor.
 • Het doel van straffen
  Als leedtoevoeging. Vergelding en preventie.
 • Door wie gebeurt het straffen?
  Het straffen gebeurt niet door de burgers zelf, maar door de overheid. Het strafmonopolie berust dus bij de Staat. Dit is een kenmerkend verschil met het civiel recht.

 • Wat is speciale preventie
  Dat de dader die in aanraking is gekomen met de gevolgen van het overschrijden van een strafrechtelijke norm, de volgende keer wel twee keer zal nadenken, voordat hij nog eens iets dergelijks doet.  Speciale preventie is voorkomen of ontmoedigen.
 • Welke verhouding regelt het civiel recht?
  Het civiel recht, ook wel burgerlijk recht genoemd, regelt de verhouding tussen burgers onderling.
 • Generale Preventie
  Uitgangspunt dat ook anderen dan de gestrafte lering trekken uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit straf opgelegd kan worden.
 • Welke verhouding regelt het strafrecht?
  Het strafrecht regelt de verhouding tussen burgers en de Staat. Deze verhouding wordt ook beheerst door het bestuursrecht.
 • Materieel strafrecht
  Bepaalt welk gedrag niet toegestaan is en welke personen daarvoor kunnen worden gestraft. Het gaat hierbij in de eerste plaats om strafbepalingen ( diefstal, moord, oplichting, etc .). 
 • Wie is belast met de vervolging van verdachten?
  De officier van justitie is als vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie als enige belast met de vervolging van verdachten.
 • Waar is het materieel strafrecht geregeld?
  Het wetboek van Strafrecht.
 • Wat is het doel van straffen?
  Straffen heeft twee doelen. Enerzijds vergelding en anderzijds preventie. Vergelding, ook wel leedtoevoeging genoemd, zorgt voor morele genoegdoening. De dader van een strafbaar feit wordt immers voelbaar geconfronteerd met het feit dat hij een strafrechtelijke norm heeft overschreden. De preventiegedachte gaat uit van een eenvoudig principe, namelijk: mensen willen geen straf krijgen, dus zullen zij gedrag dat mogelijk tot straf leidt zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Preventie kan je onderverdelen in generale- en speciale preventie. Generale preventie heeft als uitgangspunt dat ook anderen dan de gestrafte lering kunnen trekken uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit straf opgelegd kan worden. De gestrafte vormt een voorbeeld voor potentiële wetsovertreders. Speciale preventie richt zich louter op de gestrafte en moet voorkomen of ontmoedigen dat deze wederom de fout in gaat.
 • Wat is een andere benaming voor het formele strafrecht?
  Strafprocesrecht
 • Wat is het doel van straffen?
  Straffen heeft twee doelen. Enerzijds vergelding en anderzijds preventie. Vergelding, ook wel leedtoevoeging genoemd, zorgt voor morele genoegdoening. De dader van een strafbaar feit wordt immers voelbaar geconfronteerd met het feit dat hij een strafrechtelijke norm heeft overschreden. De preventiegedachte gaat uit van een eenvoudig principe, namelijk: mensen willen geen straf krijgen, dus zullen zij gedrag dat mogelijk tot straf leidt zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Preventie kan je onderverdelen in generale- en speciale preventie. Generale preventie heeft als uitgangspunt dat ook anderen dan de gestrafte lering kunnen trekken uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit straf opgelegd kan worden. De gestrafte vormt een voorbeeld voor potentiële wetsovertreders. Speciale preventie richt zich louter op de gestrafte en moet voorkomen of ontmoedigen dat deze wederom de fout in gaat.
 • Wat bepaalt het materiële strafrecht en waar staat het?
  Het materiële strafrecht bepaalt welk gedrag niet is toegestaan en welke personen daarvoor gestraft kunnen worden en wordt voor een belangrijk deel gevonden in het Wetboek van Strafrecht.
 • Waar is het formele strafrecht geregeld?
  In het wetboek van strafvordering
 • Wat omvat het formele strafrecht en waar staat het?
  Het formele strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd, omvat de regels van het strafproces en is voor het grootste gedeelte geregeld in het Wetboek van Strafvordering.
 • Waar is het formele strafrecht geregeld?
  In het wetboek van strafvordering
 • Zijn de vindplaatsen van het materiële- en formele strafrecht waterdicht?
  Nee, de vindplaatsen van het materiële- en formele strafrecht zijn niet geheel waterdicht. Zo vindt men regelingen zoals ne bis in idem met een sterk formeelrechtelijk karakter in het Wetboek van Strafrecht.
 • Wat is het formele strafrecht?
  Het formele strafrecht omvat de regels van het strafproces.
 • Wat is een wet in formele zin en wat een wet in materiële zin?
  Een wet in formele zin is een wet die tot stand is gekomen in samenwerking tussen de regering en de Staten-Generaal. Een wet in materiële zin bevat algemene regels die burgers binden.
 • Wat is het formele strafrecht?
  Het formele strafrecht omvat de regels van het strafproces.
 • Wat is het verschil tussen een wet in formele zin en een wet in materiële zin?
  Een wet in formele zin heeft betrekking op de totstandkoming van de wet, terwijl een wet in materiële zin betrekking heeft op de werking van de wet.
 • Wat is het commuun strafrecht?
  Het strafrecht dat in de wetboeken is opgenomen.
 • Wat wordt er bedoeld met commune strafrecht en wat met het bijzondere strafrecht?
  Met het commune strafrecht wordt het strafrecht bedoeld dat is opgenomen in wetboeken (het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering). Daarnaast zijn er ook strafbepalingen die in andere wetten zijn opgenomen. Met het bijzondere strafrecht worden bijzondere wetten zoals de WVW 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Waterwet en de Wet op het financieel toezicht bedoeld.
 • Wat is het bijzondere strafrecht?
  In de bijzondere strafwetten treft men strafbepalingen  aan die behoren tot het materiële strafrecht. Voorbeelden van bijzondere strafwetten: Wet wapen en munitatie, Opiumwet, Wet op het financieel toezicht, Gezondheids- en welzijnswet voor de dieren, Waterwet etc.
 • Zijn alle strafwetten wetten in formele zin?
  Nee, niet alle strafwetten zijn wetten in formele zin. Sommige strafwetten worden vastgesteld door lagere openbare lichamen zoals de gemeente. Hierbij kun je denken aan een APV. Artikel 91 Sr bepaalt dat de bepalingen van boek 1 van het Wetboek van Strafrecht ook van toepassing zijn op lokale strafwetgeving en bijzondere wetten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 4:

 • Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht
 • M J Kronenberg, B de Wilde
 • 9789013072310 of 9013072313
 • 4e dr.

Samenvatting - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

 • 1 Inleiding

 • Strafrecht: burgers <-> staat (OvJ)

  Bestuursrecht (Awb): Openbaar bestuur <-> burgers (indirect of direct)

  Civielrecht: burgers <-> burgers
 • Denk hierbij bijvoorbeeld aan actualiteitenprogramma's en criminaliteit op straat
 • waarom houdt het strafrecht de samenleving bezig?
  Omdat dit rechtsgebied sterk verbonden is met zaken als moraal, veiligheid en rechtvaardigheid. En dit spreekt mensen aan.
 • Waarom houdt het strafrecht de samenleving bezig ?
  Omdat het rechtsgebied sterk verbonden is met zaken als moraal, veiligheid en rechtvaardigheid.
 • het doel van straffen is?
  Vergelding: de dader moet ook lijden net zoals het slachtoffer
  Generale preventie: voorkomen dat andere strafbare feiten plegen.
  Speciale preventie: Voorkomen dat de dader nog een  een strafbaar feit pleegt
 • Waarom is het strafrecht een van de meest tot de verbeelding sprekende rechtsgebieden en waar blijkt dat uit?

  Het strafrecht is zonder twijfel een van de meest tot de verbeelding sprekende rechtsgebieden. Dat blijkt onder andere uit de aandacht die eraan geschonken wordt in de media. Waarom het strafrecht de samenleving bezighoudt, behoeft eigenlijk nauwelijks uitleg. Dit rechtsgebied is nu eenmaal sterk verbonden met zaken als moraal, veiligheid en rechtvaardigheid. En dat spreekt mensen aan.

 • uit welke onderdelen bestaat een strafbepaling in de meest volledige vorm?
  dit bestaat uit delictsomschrijving, kwalificatie en een strafbepaling
 • officier van justitie
  vertegenwoordiger van het staatsorgaan dat belast is met de vervolging van de verdachten -> het Openbaar ministerie
 • het doel van straffen is?
  Vergelding: de dader moet ook lijden net zoals het slachtoffer
  Generale preventie: voorkomen dat andere strafbare feiten plegen.
  Speciale preventie: Voorkomen dat de dader nog een  een strafbaar feit pleegt
 • Wat is geweldmonopolie?
  Alleen het OM mag straffen.
 • Doel van straffen
  Vergelding: de dader moet ook lijden net zoals het slachtoffer
  Generale preventie: voorkomen dat andere strafbare feiten plegen.
  Speciale preventie: Voorkomen dat de dader nog een strafbaar feit pleegt
 • Je kunt formeel en materieel strafrecht onderscheiden en je kunt aangeven waar het formele en materiële strafrecht in de wet geregeld is.
  Formeel strafrecht wordt ook wel het strafprocesrecht of de strafvordering genoemd. Dit deel van het strafrecht bepaalt welke regels moeten worden gevolgd wanneer een norm van het materiële strafrecht is overtreden. Het strafprocesrecht, is voor het grootste gedeelte geregeld in het wetboek van strafvordering.
  Materieel strafrecht bepaalt welk gedrag niet togestaan is en welke personen daarvoor kunnen worden gestraft. Het gaat hierbij in de eerste plaats om strafbepalingen. Daarnaast behoren ook algemene leerstukken die betrekking hebben op de uitsluiting van strafbaarheid (noodweer) en uitbreiding van strafbaarheid tot het materiele strafrecht. Dit deel van het strafrecht wordt voornamelijk gevonden in het Wetboek van Strafrecht.
 • Dagvaardingen

  - Strafrechtelijke: verzonden door OvJ om verdachte terecht te laten staan voor de strafrechter

  - Civielrechtelijke: verstuurd door de ene burger naar de andere om een civielrechtelijk geschil uit te vechten ten overstaan v/d burg. rechter
 • Waar houdt het strafrecht zich mee bezig?

  Voor het strafrecht geldt, eenvoudig gezegd, dat het zich bezighoudt met het bestraffen van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Het strafrecht regelt wie straf kan krijgen en waarvoor.

 • taak van het OM
  het om is belast met de vervolging van de verdachten
 • Wat houdt het verbod tot eigenrichting in?
  Je mag geen eigen rechter spelen.
 • waarom houdt het strafrecht de samenleving bezig
  Omdat dit rechtsgebied sterk verbonden is met zaken als moraal, veiligheid en rechtvaardigheid. En dit spreekt mensen aan. Het strafrecht regelt wie straf kan krijgen en waarvoor.
 • Je kunt aangeven uit welke vier componenten een strafbaar feit is opgebouwd. Je kunt aangeven hoe een wettelijke delictsomschrijving is opgebouwd en je kunt het verschil tussen bestanddelen en elementen aangeven
  en strafbaar feit is uit vier componenten opgebouwd:
  · Menselijke gedraging · MG
  · Wettelijke delictsomschrijving DO
  · Wederrechtelijk ·· W: onrechtmatig
  · Schuld ( als verwijtbaarheid) V
  Bestanddelen: kan men terug vinden in de wet.
  Elementen: zoals wederrechtelijkheid, dat kan je soms terug vinden in de wet.
  Wettelijke delictsomschrijving: gedragingen die strafbaar zijn en in de wet terug te vinden zijn
 • Eigenrichting is verboden
 • Door wie gebeurt het straffen en hoe noem je dit beginsel?

  Het straffen gebeurt niet door de burgers zelf, maar door de overheid. De Staat heeft het monopolie op straffen. Dit wordt ook wel strafmonopolie genoemd. Als een burger een strafbaar feit pleegt, moet hij verantwoording afleggen aan de overheid, die hem namens de samenleving straf kan opleggen.

 • Wat is het legaliteitsbeginsel?
  Je bent pas strafbaar als je in strijdt met een wettelijk bepaling handeld.
 • Het straffen gebeurt niet door de burgers zelf, maar door de overheid. De Staat heeft het monopolie op straffen. Dit wordt ook wel strafmonopolie genoemd. Als een burger een strafbaar feit pleegt, moet hij verantwoording afleggen aan de overheid, die hem namens de samenleving straf kan opleggen.
 • Je kunt globaal uitleggen welke rol rechtspraak, met name cassatie, speelt in de theorievorming rond het strafrecht.
  Cassatie is een begrip uit de rechtspraak. "In cassatie gaan" betekent dat men beroep aantekent bij het hoogste rechtsprekend orgaan (Hoge Raad) van het land tegen een uitspraak van een lagere rechter.
 • Doel straffen
  - Vergelding: kan zorgen voor morele genoegdoening

  - Preventie: over de zin van straf
 • Welke verhouding regelt het privaatrecht?

  Het privaatrecht, ook wel civiel recht of burgerlijk recht genoemd, regelt de verhouding tussen burgers onderling.

 • Wat is het formeel strafrecht?
  De procedure/hoe
 • materieel strafrecht.
  - Materieel (Sr): de vraag wat een strafbaar feit is, bepaald welk gedrag niet is toegestaan en welke personen daarvoor kunnen worden gestraft. Wetboek van strafrecht. 

  -> strafbepalingen: diefstal, moord, oplichting etc.
  -> alg. leerstukken: noodweer, poging en medeplichtigheid
 • Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met wederrechtelijkheid en schuld.
  Wederrechtelijkheid: De gedraging die in strijd is met het recht. De gedraging moet niet gerechtvaardigd kunnen worden.
  Schuld: verwijtbare aanmerkelijke onvoorzichtigheid, de gedraging moet verwijtbaar kunnen zijn. Dit is het geval als iemand redelijkerwijs een andere optie had dan het overtreden van de wet.
 • Preventie

  - Speciale: moet voorkomen of ontmoedigen dat de gestrafte wederom in de fout gaat

  - Generale: dat ook anderen dan de gestrafte lering trekken uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit straf opgelegd kan worden

 • Welke verhouding regelt het publiekrecht en welke rechtsgebieden vallen hieronder?

  Het publiekrecht regelt de verhouding tussen burgers en de Staat. Het strafrecht, het bestuursrecht en het staatsrecht maken deel uit van het publiekrecht.

 • Wat is het materieel strafrecht?
  Wat is strafbaar?
 • formeel strafrecht
   Formeel (Sv): bepaalt welke regels moeten worden vervolgd wanneer een norm van het materieel stamrecht is overtreden. strafprocesrecht/strafvordering. wet boek van strafvordering.
 • Je kunt uitleggen wat de begrippen legaliteitsbeginsel, strafmonopolie, generale en speciale preventie inhouden.
  Legaliteitsbeginsel: je kan niet worden gestraft als het niet in de wet staat
  Strafmonopolie: het alleenrecht om te straffen
  Speciale preventie: moet voorkomen dat de gestrafte wederom in de fout gaat en generale preventie heeft als uitgangspunt dat ook anderen dan de gestrafte lering trekken uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit straf kan worden opgelegd.
 • Strafrecht
  - Materieel (Sr): de vraag wat een strafbaar feit is, bepaald welk gedrag niet is toegestaan en welke personen daarvoor kunnen worden gestraft

  -> strafbepalingen: diefstal, moord, oplichting etc.
  -> alg. leerstukken: noodweer, poging en medeplichtigheid

  - Formeel (Sv): strafproces recht, omvat regels van het strafproces
 • Wat regelt het bestuursrecht?

  Het bestuursrecht regelt onder meer de wijze waarop het openbaar bestuur moet functioneren bij het nemen van beslissingen die de burger indirect of direct raken.

 • Wat zijn de voorwaarden van een strafbaar feit?
  - Menselijke gedraging
  - Delictomschrijving
  - Wederrechtelijkheid
  - Schuld
 • sanctierecht
  heeft betrekking op voorwaarden waaronder bepaalde straffen mogen worden opgelegd en ten uitvoer gelegd. Mag er bijvoorbeeld voor een bepaalde strafbaar feit een taakstraf worden opgelegd. te vinden in sr en sv
 • e kunt de verschillende categorieën van strafbare feiten (misdrijven en overtredingen, formele en materiële delicten, commissie- en omissiedelicten, gekwalificeerde en geprivilegieerde delicten) onderscheiden en je kunt bij een concrete delictsomschrijving aangeven tot welke categorie of categorieën deze behoort.
  Misdrijven: ernstig strafbaar feit ( doodslag)
  Overtredingen: minder ernstig strafbaar feit ( burengerucht verwekken waardoor nachtrust verstoord kan worden).
  Het onderscheid tussen de twee soorten strafbare feiten is om een aantal redenen van belang. De drie belangrijkste redenen: de indeling naar misdrijven en overtredingen bepaalt goeddeels welk soort rechter bevoegd is om kennis te nemen van een strafzaak. Een ander, meer materieelrechtelijk verschilpunt is dat poging tot overtreding en medeplichtigheid aan overtreding niet strafbaar zijn. Poging en medeplichtigheid zijn wel strafbaar in geval van misdrijven. Verder is het onderscheid van belang voor de toepassing van dwangmiddelen: veel dwangmiddelen, zoals het aftappen van een telefoon, mogen slecht worden toegepast in geval van verdenking van een misdrijf.
  Formele delict: staat in de wet omschreven als een handeling, een specifiek omschreven activiteit ( diefstal)
  Materiële delict: is de handeling niet strafbaar gesteld maar het veroorzaken van een gevolg. (doodslag)
  Commissie- delict: feiten die een actief handelen veronderstellen ( stelen, vermoorden)
  Omissiedelict: een feit dat niet word gepleegd door het handelen maar door een nalaten. (iets niet doen)
  Gekwalificeerde delict: strafbaar feit met strafverzwarende omstandigheden. (diefstal met geweld)
  Geprivilegieerde delict: een strafbaar feit die straf verlichtende werkt. ( kinderdoodslag, moeder die onder werking van vrees haar kind van het leven berooft )
 • Wetten in formele en materiële zin
  De totstandkoming en werking van wetten
 • Wie kan een verdachte van een strafbaar feit voor de strafrechter brengen en hoe wordt dit beginsel genoemd?

  De enige die een verdachte van een strafbaar feit voor de strafrechter kan brengen is de officier van justitie (OvJ). Dit wordt ook wel vervolgingsmonopolie genoemd. Hij is een vertegenwoordiger van het staatsorgaan dat is belast met de vervolging van verdachten (het OM).

 • Wat houdt menselijke gedraging in?
  Een gewilde spierbeweging.
 • Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met causaliteit en aangeven bij welke categorie strafbare feiten causaliteit van belang is.
  Causaliteit: Is de leer van oorzaak en gevolg, de causaliteit is onder andere van belang bij materiële delicten.
  Doodslag (art. 287 Sr)
  Mishandeling de dood ten gevolge hebbend (art 300 lid 3 Sr)
 • Commune strafrecht

  Het strafrecht dat in wetboeken is opgenomen

 • Hoeveel doelen heeft straffen? Noem ze op en leg ze uit.

  Straffen heeft twee doelen:

  1. Vergelding: leedtoevoeging. Het kwaad dat de dader van een strafbaar feit veroorzaakt bij het slachtoffer of aan de maatschappij als geheel, zou door het opleggen van straf in de eerste plaats 'vergolden' moeten worden door leedtoevoeging. De dader van een strafbaar feit wordt zo voelbaar geconfronteerd met het feit dat hij een strafrechtelijke norm heeft overschreden.

  2. Preventie: de preventiegedachte gaat uit van een eenvoudig principe; mensen willen geen straf krijgen, dus zullen zij gedrag dat mogelijk tot straf leidt, zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

  2a. Speciale preventie: speciale preventie moet voorkomen of ontmoedigen dat de gestrafte wederom in de fout gaat.

  2b. Generale preventie: ook anderen dan de gestrafte moeten lering trekken uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit straf opgelegd kan worden.

 • Wat is wederrechtelijkheid?
  In strijd met de wet.
 • boek 1 algemene leerstukken
  boek 2 misdrijven
   boek 3 overtredingen  
  wetboek van strafrecht.
 • Bijzondere strafwetten

  vormen samen het bijzondere strafrecht
  Wetten in formele zin
  i.s.m. Staten-Generaal en Regering tot stand gekomen

  WvW - wegenverkeerswet 1994
  WWM - Wet wapen en munitie
  OW/Opw - Opiumwet
  Wet op het financieel toezicht
  Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren
  Waterwet
  enz.
 • Door wie wordt een strafrechtelijke dagvaarding verzonden?

  Strafrechtelijke dagvaardingen worden verzonden door een officier van justitie om een verdachte terecht te laten staan voor de strafrechter.

 • Is deze stelling juist? Elementen moeten worden bewezen en bestanddelen niet.
  Onjuist. 
  Bestanddelen moeten worden bewezen, elementen niet.
 • Op gemeentelijk niveau
  APV - Algemene Plaatselijke Verordening

  ook andere verordeningen als:

  Havenverordening - gem. R'dam
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Rechtbank: zittingszaal terechtzitting. WIE zijn procesdeelnemers? En overige? GNS 10.1 p241
Rechters (hoogste anciënniteit LINKS v voorzitter)
Griffier (rechts vanuit de zaal)
Officier v Justitie (links vanuit de zaal)
Verdachte (recht voor de voorzitter)
Raadsman (achter verdachte)

Overige:
Parketwachten
Publiek (bij EXTERNE openbaarheid)

PS INTERNE openbaarheid = ALLE procesdeelnemers volledige beschikking over alle info uit dossier
Openbaarheid: interne / externe? GNS 10.2 p242

INTERNE openbaarheid
ALLE procesdeelnemers volledige beschikking over alle info uit dossier


EXTERNE openbaarheid

Publiek toegelaten tijdens de terechtzitting
Bewijs-minimum-regels? Art 341 Sv (GNS p299-302)
Hoofdregel
minimaal TWEE bewijsmiddelen VERPLICHT voor bewezenverklaring
steunbewijs nodig itv getuigenverklaring (andere bron!)Uitzondering
heterdaad-procesverbaal v opsporingsambtenaar 


Uitbreiding (aandacht voor onbetrouwbaarheid) GNS p300
kwaliteit getuigenverklaring
- ondervragingsrecht art 6 EVRM
- kroongetuigen die toezeggingen van OM kregen


Rechterlijke OVERTUIGING = cruciaal (GNS p 302)
- twijfel? >> vrijspraak!
- bewezen, toch niet overtuigd? >> vrijspraak
Wat maakt het AUDITU arrest wel/ niet spraakmakend?
1 gaat in tegen de wet: art 342 lid 1 Sr
2 veel controverse (o.a. tussen A-G Besier vs Rechter HR Taverne in AUDITU arrest)
3 problematisch omdat controleerbaarheid verklaring w belemmerd
4 betrouwbaarheid verklaring w niet getest

PS Wb Sv 1838: strenge uitsluiting getuigenissen horen zeggen
Wb Sv 1926 GEEN expliciete uitsluiting, maar wel art 342 Sv "zelf waargenomen / ondervonden"
Wat betekent AUDITU verklaring?

Een verklaring van 'horen zeggen', 
dus geen directe waarneming.
Volgens het AUDITU arrest (1926) "een gehoorsindruk van de getuige".

Deze kan volgens Besier NIET worden gekwalificeerd als een getuigenverklaring cfr art 342 lid 1 Sr want het gaat niet om wat de getuige ZELF WAARGENOMEN of ONDERVONDEN heeft. 
Bewijsmiddelen: welke 5 erkend? Art 339 (art. 338 - art. 344a Sv; GNS p289)
1 eigen waarneming rechter (onder efficiëntie-druk minder aandacht)
2 verklaringen van verdachte
3 verklaringen van getuige(n)
4 verklaringen van deskundigen
5 schriftelijke stukken

PS feiten en omstandigheden van algemene bekendheid - geen bewijs nodig
3 Redenen voor Onmiddelijheidsbeginsel  cfk art 350 Sv
1 openbare zitting
2 zichtbaar (gepresenteerd) (kunnen doorvragen)
3 verdedigingsrecht verdachte
Onmiddellijkheidsbeginsel GNS p288 - wat staat in art 350 Sv? Gaat het zo?
Onmiddelijheidsbeginsel  cfk art 350 Sv =
v bewijsbeslissing telt alleen wat TER ZITTING aan de orde was.
waarde: zorgvuldige waarheidsvinding

Praktijk: +/- samenvatten van dossier op basis vh vooronderzoek
Bekritiseerd door Van Lent, Smolders, Malsch
Bewijsvraag - welke 4 delen? GNS p287
1 IS ER bewijs voor het tenlastegelegde (TLG?
2 is het bewijsmateriaal TOELAATBAAR als bewijsMIDDEL?
3 zijn er VOLDOENDE bewijsmiddelen voor een BEWEZENVERKLARING?
(MIN 1 bewijsmiddel per onderdeel v bewezenverklaring
voldaan aan bewijs-MINIMUM regels?)
4 is rechter OVERTUIGD dat verdachte het TLG heet begaan?
Wat houdt materiële beraadslaging in ? Art. 350 Sv
1. Op grond van de TENLASTELEGGING w. beraadslaagd
(dus belangrijk dat deze compleet is)
2. Onderzoek ter terechtzitting over de vraag of is BEWEZEN dat verdachte het feit heeft begaan (schulduitsluitingsgronden?)
3. WELK STRAFBAAR feit het bewezen verklaarde volgende de wet oplevert
Als daaraan voldaan is, dan overleg over
4. Strafbaarheid van de verdachte (strafuitsluitingsgronden?)
5. Welke STRAF of maatregel volgens de wet opgelegd dit te worden