Samenvatting Grote pedagogen in klein bestek / druk 2

-
ISBN-10 9066658614 ISBN-13 9789066658615
135 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Grote pedagogen in klein bestek / druk 2". De auteur(s) van het boek is/zijn Tom Kroon Bas Levering. Het ISBN van dit boek is 9789066658615 of 9066658614. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Grote pedagogen in klein bestek / druk 2

 • 203 Emmi Pikler

 • Waar is Emmi Pikler geboren?
  In Wenen.
 • tot welke stroming hoort roussesau
  18e eeuwse Verlichter
 • wat schrijft men rousseau toe in de opvoeding van het kind?
  - de ontdekking van de eigen aard van de kinderlijke leefwereld
  - de moderne fundering en formulering van een opvoeding volgens de natuur
  - de erkenning van het kind als een op zich waardevolle persoon
  - de cultivering van het gevoel en van de intrinsieke motivatie van het kind
 • waardoor werd rousseau 'romantisch' genoemd?
  doordat hij de grondlegger was van een antiautoritaire opvoeding
 • wat is rousseau's centrale probleem?
  de mens is niet alleen een van de samenleving geïsoleerd individu, maar hij is veroordeeld om te leven met anderen in de maatschappij
 • wat is de 'oorspronkelijke' natuurlijke staat volgens rousseau?
  een denkexperiment, een theoretische constructie, niet de werkelijkheid
 • welke vraag stelt rousseau zichzelf mbt mens en maatschappij?
  op welke wijze kan de mens omgaan met de kloof tussen natuur en maatschappij, individualiteit en socialiteit, tussen mens-zijn en burgerschap, zodanig dat hij gelukkig kan zijn
 • hoe wordt de kloof tussen huishoudelijke en publieke opvoeding overbrugd volgens rousseau?
  dmv de opvoeding van de deugd
 • waardoor wordt deugdzaamheid bedreigd, rousseau?
  door de sociale condities. de mens die samenleeft gaat zich steeds weer vergelijken met de ander die hij wil overtreffen, waardoor de mens niet zozeer zichzelf realiseert, maar wel al datgene wat de ander bezit gaat nastreven en zodoende niet alleen immoreel gaat handelen, maar ook in hoge mate ongelukkig wordt.
 • wat is de pedagogische kernvraag sinds rousseau?
  hoe doe je recht aan de specificiteit van het kind-zijn
 • wat zijn rousseau's kenmerken van de natuurlijke mens?
  de mens in oorspronkelijke toestand, niet bedorven door de maatschappij
 • waarom moet het kind volgens rousseau zo lang mogelijk worden weggehouden uit de maatschappij?
  het kind wordt gezien als de werkelijke mogelijkheid om de mensheid te verbeteren
 • waartegen was rousseau sterk gekant?
  verbeelding, fantasie
 • rousseau zei dat het kind volwassen moet worden en in een maatschappij moet functioneren. waarvan moet de opvoeder gebruik maken om dit mogelijk te maken?
  maak gebruik van de naïviteit en het vertrouwen van het kind om morele beginselen in te prenten en sociale vaardigheden aan te leren
 • als toonbeeld van gematigdheid verwijst mohammed zijn volgelingen naar?
  de gulden middenweg
 • wat zou je karakteristiek voor de islam kunnen noemen?
  de wisselwerking tussen kennisleer, ethische concepten, geloof en onderwijs
 • wat wordt als een islamitisch beginsel beschouwd?
  de leerplicht
 • noem 2 principes van de mohammed-methode
  evenwichtigheid en vergemakkelijking
 • wat schrijft het principe evenwichtigheid voor?
  de gulden middenweg en gematigdheid
 • noem elementen van de pedagogische taakomschrijving van mohammed
  observeren, bewaken van het evenwicht tussen straf en belonen en helpen om tot inzicht te komen
 • waar moet de orthopedagoog binnen de jeugdzorg zich op richten volgens kok?
  op opvoedingshandelen in alledaagse leefsituaties, met als doel het vastgelopen proces van opvoeding en ontwikkeling weer in gang te zetten
 • wat is volgens kok belangrijk in de leefsituatie?
  de pedagogische relatie, situaties die op pedagogische wijze gehanteerd kunnen worden, de sfeer 
 • noem het strategiemodel van kok
  1e graads is de leefsituatie, 2e graads zijn therapieen en trainingen, 3e graads is gericht op de eigenheid van het kind
 • welke vraagstellingen onderscheidt kok en tot welke graads behoren deze?
  1e graads zijn vraagstellingen op het gebied van affectie en cognitief
  3e graads is de vraagstelling op conatief gebied
 • wat zijn volgens kok kenmerken van een opvoedproces?
  procesgericht handelen, interactie tussen opvoeder en kind, participerende rol opvoeder, opvoeder biedt relatie, creëert een klimaat en hanteert situaties die recht doen aan de vraagstelling van een kind
 • waarvan is nagy de grondlegger?
  contextuele gezinstherapie
 • wat is een basisveronderstelling van nagy
  mensen doen niet uit zichzelf iemand kwaad, mensen zijn vaak zelf ook slachtoffer geweest
 • wanneer heb je het over destructief recht volgens nagy
  wanneer een kind thuis zeer veel moet helpen of er is sprake van parentificatie en hier nooit erkenning voor hebben gekregen of wanneer ze slachtoffer worden van mishandeling
 • wat wordt er bedoelt met nagy's roulerende rekening
  het onrecht dat van generatie op generatie wordt doorgegeven
 • wat stimuleert het contextuele denken
  het stimuleert hulpverleners om te zoeken naar hoe destructief recht kan worden omgebogen naar constructief recht
 • waar zoekt de contextuele benadering naar volgens nagy
  naar bronnen van vertrouwen en wil verder kijken dan de pathologie. 
 • wat houdt meerzijdige partijdigheid in
  de hulpverlener kiest achtereenvolgens voor de verschillende betrokkenen en geeft aan die  betrokkenen erkenning voor hun verdiensten, en worden geconfronteerd met hun verantwoordelijkheden
 • waartoe leidt, volgens bowlby, een verbroken moeder-kindrelatie in de eerste 3 jaar
  tot emotioneel teruggetrokken gedrag
 • waar zorgt gehechtheidsgedrag voor
  het opzoeken van de opvoeder bij stress
 • noem de 4 fasen in de ontwikkeling van het gehechtheidssysteem
  1 periode waarbij het kind signalen uitzendt zonder onderscheid te maken tussen personen (geboorte-2mnd)
  2 periode waarin kind de signalen richt op 1 verzorger (2mnd-6mnd)
  3 de eigenlijke gehechtheid wanneer een kind met signalen de nabijheid van 1 verzorger handhaaft (6mnd-4jr)
  4 periode waarin sprake is van doelcorrigerend partnerschap, waarbij kind rekening kan houden met en zich kan inleven in wensen van ouder (vanaf 4jr)
 • waarvan legde langeveld de basis
  de universitaire studierichting pedagogiek
 • wat is de Utrechtse school
  een groep internationaal invloedrijke psychologen, psychiaters en sociologen, die voor een menswetenschappelijke benadering kozen
 • wat is voor langeveld het uitgangspunt van opvoeding
  de alledaagse ervaring
 • waar gaat het volgens langveld om bij opvoedingsverantwoordelijkheid
  om een niet anders kunnen
 • waardoor komt volwassenheid tot stand volgens langeveld
  door een eigen positiebepaling, het eigen maken van waarden (niet overgedragen voor ouders)
 • wat waren de vraagstukken waar vygotsky zich mee bezig hield
  de relatie tussen individu en cultuur en de rol van communicatieprocessen in de opvoeding
 • waar ligt de sleutel tot kennis volgens vygotsky
  in een ontwikkelings benadering
 • wat betekend ontwikkeling volgens vygotsky
  dat kinderen zich de cultuur eigen maken, bijgestaan door meer ervaren leden van de cultuur
 • wat stelt vygotsky's wet van de culturele ontwikkeling van het kind
  de psychische functies van de mens komen tot stand door internalisatie van sociale ervaringen. iedere functies verschijnt 2 keer, eerst als sociaal en daarna als cognitief proces
 • leg het sociale en cognitieve proces van vygotsky uit
  beide verschijnen 2 keer. sociaal verwijst naar de interactie waarin de opvoeder richting geeft aan het gedrag van het kind. cognitief verwijst naar het interne psychologische proces waarmee kind eigen gedrag stuurt
 • wie was de ontwerper van het dalton onderwijs
  parkhurst
 • wat is de uitwerking van het dalton laboratory plan
  het is niet star. het is geen methode. centraal staat dat de leerling zijn eigen leren ter hand neemt en dat hij daarbij in vrijheid kan handelen.
 • waartoe zet parkhurst aan
  tot het zoeken van doelmatige en efficiënte oplossingen voor het betekenisvol maken van onderwijs.
  het activeren van leerlingen.
  het samenwerken en omgaan met verschillen in de klas
 • wie was de drijvende kracht achter de werkplaats
  boeke
 • waarbij probeerde boeke aan te sluiten kwa onderwijssysyteem
  bij het tempo en niveau van elk kind
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

hoe kun je volgens al-ghazzali komen tot een eigen invulling van de identiteit
door in dialoog te gaan met andersdenkenden 
wat omvat de opvoeding volgens al-ghazzali
het bijbrengen van kennis, en om het individu erop voor te bereiden om zich waarden en normen eigen te maken 
wat realiseerde cats zich
dat kinderen diverse fasen doorlopen
onderlingen verschillen
hoe moest volgens comenius de onderwijsstof gegeven worden
samenhangend en oorzakelijk-verklarend
hoe wilde comenius het leren van een taal vergemakkelijken
door de moedertaal te gebruiken
waarvoor ijverde comenius
voor de vorming van de mensheid tot ware humaniteit
voor de verbetering van de inrichting van de wereld
wat nam een belangrijke plaats in het onderwijs van de la salle
het godsdienstonderwijs
welke belangen benadrukte de la salle
de belangen van het individuele kind
wat was het doel van de congregatie van de broeders der christelijke scholen
het volksonderwijs dienen en bevorderen
wat introduceerde de la salle op de volksschool
klassikaal onderwijs en hij verving latijn door moedertaal