Samenvatting Handboek Erfrecht

-
130 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handboek Erfrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn M J A van Mourik e a. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Handboek Erfrecht

 • 1 Hoofdstuk II. Algemene bepalingen

 • Erfopvolging leidt tot een overgang van goederen op...? Is hier nog een rechtshandeling voor vereist? Hoe wordt dit genoemd?
  Algemene titel (art. 3:80-2 BW). Nee. Van rechtswege (art. 4:182 BW).
 • Wanneer de volgorde waarin twee of meer personen zijn overleden, niet kan worden vastgesteld, worden zij voor het erfrecht geacht gelijktijdig te zijn overleden. Voorts kan de één geen voordeel uit de nalatenschap van de ander ten deel vallen. Hoe wordt deze regel genoemd en waar vindt men deze terug?
  Commoriëntenregel (art. 4:2-1 BW).
 • Bij welke rechtshandeling kan worden afgeweken van de wettelijke regeling bij versterf? Hoe wordt de door de wet voorziene groep erfopvolgers uitgebreid? Hoe kan deze worden beperkt?
  De uiterste wilsbeschikking (art. 4:1-2 BW). Erfstelling. Onterving.
 • Paul is overleden. Zoons Robert en Tycho treden op als erfgenaam bij versterf (art. 4:10-1-a BW). Na de erfrechtelijke verdeling blijkt dat Robert onwaardig is. Robert heeft echter al wat spulletjes verpatst aan Hans, die compleet te goeder trouw is. Kan Tycho afgifte van deze goederen verlangen van Hans? Noem het relevante artikel.
  Nee. Art. 4:3-2 BW.
 • Karel is overleden. Hij laat een fietsenzaak na. Hij heeft geen testament opgemaakt. Zoons Bram en Freek komen onderling overeen dat Freek de fietsenzaak zal overnemen. Bram krijgt in ruil daarvoor een overbedelingsvordering op Freek. De verstandhouding tussen beide broers verslechtert en Bram vordert zijn erfdeel op bij Freek. Freek kan dit wel betalen, maar dit zou tot gevolg hebben dat hij de fietsenzaak wel kan sluiten. Freek wil echter de fietsenzaak voortzetten. Wat kan hij indienen bij de rechtbank? Wat zal de rechter treffen, mits deze hiervoor gewichtige redenen vindt? Noem het relevante wetsartikel.
  Verzoekschrift. Betalingsregeling. Art. 4:5 BW.
 • Hoe vindt erfopvolging plaats? Wat houdt de uitdrukking 'bij versterf' in?
  (a) bij versterf (ab intestato); (b) bij uiterste wilsbeschikking. Enkel op grond van de wet.
 • Wat is het minimumvereiste om op te kunnen treden als erfgenaam bij versterf?
  Bestaan (art. 4:9 BW).
 • In art. 4:6 BW wordt bepaald dat voor de bepaling van de waarde van de goederen der nalatenschap de waarde van die goederen onmiddellijk na het overlijden van de erflater in aanmerking dient te worden genomen. Is dit hetzelfde als de waarde van de goederen in het economische verkeer? Waardoor kan de waarde van de goederen worden beïnvloed?
  Nee. Redelijkheid en billijkheid.
 • Wat wordt in BW 4 verstaan onder de waarde van de goederen der nalatenschap? Welke waarde dient dus in ogenschouw te worden genomen?
  De waarde van die goederen op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van de erflater (art. 4:6 BW).
 • Hoe heet de rechtsvordering waarmee goederen die tot een nalatenschap behoren bij iemand die ze zonder recht houdt, kunnen worden opgevorderd? Noem het relevante wetsartikel.
  Hereditatis petitio (art. 4:183 BW).
 • Vader Peter heeft twee zoons, Karel en Piet. Peter heeft een veel betere verstandhouding met zijn zoon Karel en besluit in zijn testament alles na te laten aan Karel. Piet beroept zich echter op een door hem met zijn vader gesloten overeenkomst, waarin Peter zich heeft verbonden hem niet te onterven. Is een dergelijke overeenkomst geldig? Noem het relevante wetsartikel.
  Nee. Art. 4:4-1 BW.
 • Karel en Piet zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan. Na jaren van herenliefde overlijdt Karel. De heren hadden geen kinderen. Is Piet erfgenaam van Karel? Noem het relevante wetsartikel.
  Ja. Art. 4:8-1 jo. art. 4:10-1-a BW.
 • Vader Karel ligt op sterven en zal spoedig overlijden. Zijn zoon Robert zit in geldnood maar verwacht spoedig een erfdeel uit de nalatenschap. Om aan zijn acute geldnood te voldoen verkoopt hij zijn erfdeel in het geheel al voor het sterven van zijn vader aan pandjesmelker Bas. Welk lot treft een dergelijke overeenkomst? Noem het relevante wetsartikel.
  Nietigheid. Art. 4:4-2 BW.
 • 2 Hoofdstuk III. Erfopvolging bij versterf; algemeen

 • Het erfrecht bij versterf roept achtereenvolgens erfgenamen op om uit eigen hoofde te erven. Hoe wordt dit stelsel genoemd?  Vanaf welke graad kan niet meer worden geerfd (p. 46)? Wie erft in dat geval?
  Parentelenstelsel. Zesde (art. 4:12-3 BW). De staat.
 • Karel geeft de spreekwoordelijke pijp aan Maarten. Hij heeft twee zoons, Theo en Marcel. Karel kon Marcel al jaren niet luchten en heeft hem na een bijzonder heftige familieruzie onterfd. Karel heeft verder geen uiterste wilsbeschikking opgemaakt. Hoe wordt het erven door Theo genoemd? Marcel heeft twee kinderen. Kunnen deze van hun grootvader erven? Hoe wordt dit genoemd?
  Uit eigen hoofde. Ja (art. 4:10-2 BW). Plaatsvervulling.
 • Om op te treden als erfgenaam bij versterf, dient iemand te bestaan op het moment dat de nalatenschap openvalt (art. 4:9 BW). Mina is twee maanden zwanger. Voldoet haar ongeboren kind aan deze eis? En als het dood ter wereld komt?
  Ja. Nee. Art. 1:2 BW.
 • Degenen die tezamen uit eigen hoofde tot een nalatenschap worden geroepen, erven voor gelijke delen. Indien staaksgewijze, bij plaatsvervulling, wordt geërfd, verkrijgt binnen de staak ieder een gelijk deel. Welke bijzonderheid doet zich echter voor ten opzichte van het erfdeel van ouders?
  Zij erven ten minste een kwart (art. 4:11-3 BW).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.