Samenvatting Handboek jeugdhulpverlening Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen

-
ISBN-10 946379719X ISBN-13 9789463797191
826 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handboek jeugdhulpverlening Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen". De auteur(s) van het boek is/zijn Hans Grietens Johan Vanderfaeillie Bea Maes. Het ISBN van dit boek is 9789463797191 of 946379719X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Handboek jeugdhulpverlening Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen

 • 2.1 Leerstoornissen zijn specifieke leerproblemen

 • Wat is een leerstoornis?
  Het is een specifiek leerprobleem
 • Welke voorwaarde is uitgangspunt van leren in de brede zin?
  Afstemming van de mogelijkheden (beperkingen) van een individu en het aanbod van de omgeving. Als dit onvoldoende op elkaar is afgestemd zal het leren moeizaam verlopen.
 • Waarvan is het afhankelijk of en hoe een kind leert? (2)
  Samenspel tussen:
  - De mogelijkheden (en beperkingen) van een persoon
  - Het aanbod van de omgeving
 • Waarmee hebben kinderen met een leerprobleem/leerstoornis vooral moeite?
  Het aanleren van (enge) vaardigheden = schoolse vaardigheden. Hiermee wordt niet brede zin bedoeld: aanleren van gedrag/vaardigheden.
 • Wat is de meest eenvoudige manier om een indeling te maken van leerproblemen?
  Op basis van de schoolse vaardigheden waarin de volgende problemen zich voor kunnen doen: Leesproblemen, spellingsproblemen en rekenproblemen
 • Wat is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol leerproces bij leerlingen?
  Een goede aanpak die aansluit bij de mogelijkheden van een kind
 • Van welke term wordt er gebruikt als er op basis van een vermoedelijke oorzaak een indeling gemaakt wordt van leerproblemen?
  Leerstoornissen (causale indeling) 
 • Er zijn verschillende manieren waarop leerproblemen geordend kunnen worden:
  1) De schoolse vaardigheid waarin de problemen zich voordoen (rekenproblemen, spellingsproblemen, leesproblemen, etc.) 
  2) Op basis van de vermoedelijke oorzaken (causale indeling) 

  Tussen welke leerproblemen maakt men in deze laatste manier van indelen onderscheid? (2)
  1. Primaire leerproblemen
  2. Secundaire leerproblemen
 • Wanneer spreken we van een primair probleem binnen de causale indeling van leerproblemen?
  Leerproblemen en leerstoonissen zijn het gevolg van specifieke problemen die zich manifesteren bij het leren van schoolse vaardigheden zonder dat andere ontwikkelingsgebieden vertraagd zijn. Dit wordt ook wel unexpected underachievement genoemd.
 • Wat zijn primaire leerproblemen?
  Op zichzelf staande leerproblemen. Deze zijn het gevolg van specifieke problemen die zich manifesteren in het leren van die schoolse vaardigheden zelf, zonder dat in principe andere gebieden van de ontwikkeling vertraagd hoeven te zijn.
  Ook wel unexpected underachievement genoemd. 
 • Hoe wordt het leerprobleem genoemd als het probleem is een gevolg is van tekorten in de omgeving of anderen problemen van het kind?
  Secundair probleem, als de problemen in de omgeving of andere problemen van het kind er niet zouden zijn, was er ook geen leerprobleem.
 • Wat zijn secundaire leerproblemen?
  Het gevolg van omstandigheden buiten leren van die vaardigheden zelf. Deze kunnen gelegen zijn in de omgeving (gezin, school, milieu, cultuur) of in het kind zelf (beperking, gedrag- of emotioneel probleem). Het leerprobleem komt op de 2e plaats (als de problemen er niet waren geweest, was er ook geen leerprobleem ontstaan).
 • Hebben de primaire of secundaire leerproblemen indirecte invloed?
  Secundaire leerproblemen
 • 2.2 Definitie en classificatie

 • Waarom wordt het discrepantie criterium niet meer gebruikt bij diagnostische operationalisering van leerstoornissen?
   IQ is geen goede voorspeller voor schoolprestaties. Discrepantie verwijst naar verschil van reële niveau van schoolse vaardigheden en het verwachte niveau o.b.v. IQ.
 • Het discrepantiecriterium nam altijd een centrale plaats in de diagnostische operationalisering van leerstoornissen. Waardoor nu niet meer?
  Doordat IQ geen goede maat is voor verwacht schoolsucces. 

  Discrepantie is het duidelijk meetbare verschil tussen het reële niveau en het niveau dat verwacht wordt op basis van de capaciteiten in de intelligentie van het kind. Dit hangt minder vanzelfsprekend samen dan verondersteld werd.
 • Door middel van welke drie criteria worden tegenwoordig leerstoornissen geclassificeerd binnen de onderkennende diagnostiek?
  1. Achterstandscriterium: Kind scoort lager dan 10 procent van de normgroep op toetsen van schoolse vaardigheden.
  2. Hardnekkigheidscriterium:  De ernstige achterstand in specifieke schoolse vaardigheden is hardnekkig en ongevoelig.
  3. Exclusiviteitscriterium: Andere oorzaken moeten uitgesloten worden
 • Met welke 3 criteria wordt de diagnostiek van leerstoornissen geclassificeerd/gediagnosticeerd?
  1. Achterstandscriterium
  2. Hardnekkigheidscriterium
  3. Exclusiviteitscriterium
 • Hoe wordt het hardnekkigheidscriterium ook wel genoemd?
  Didactische resistentie
 • 1. Achterstandscriterium (leg uit)
  - Ernstige achterstand bij het verwerven van de schoolse vaardigheden lezen, spellen, rekenen
  - Behalen van een score op 1 of meerdere toetsen voor lezen, spellen of rekenen beneden de vastgestelde cut off.
 • Wanneer wordt er volgens de DSM-5 voldaan aan aan het hardnekkigheidscriterium?
  De problemen gedurende ten minste 6 maanden presisteren ondanks de hulp thuis en op school
 • 1. Achterstandscriterium: er is verschil tussen waar wij dit in Nederland/Vlaanderen consensus over hebben versus waar de DSM-5 zich in specificeert. Wat is dit verschil?
  - Nederland/Vlaanderen: we noemen dit 'ernstige problemen bij basisvaardigheden' (technisch lezen, spellen, tel- en rekenvaardigheden) 
  - DSM-5: 'Specific learning disorders', daarnaast ook gespecificeerd in begrijpend lezen, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en wiskundig redeneren.
 • Hoe werd het strikt gehanteerde exclusiviteitscriterium in het verleden genoemd?
  Normaliteitscriterium: van leergestoorde kinderen werd een normale, gemiddelde intelligentie verwacht.
 • In welke basisvaardigheden moeten zich ernstige problemen voordoen om te mogen spreken van een leerstoornis in Nederland en Vlaanderen?
  Technisch lezen, spellen en tel- en rekenvaardigheden.
 • 2. Hardnekkigheidscriterium (leg uit)
  - Didactische resistentie
  - De ernstige achterstand in specifieke schoolse vaardigheid lezen, spellen of rekenen moet ook hardnekkig of instructie-ongevoelig zijn.
  - Oefening en instructie moeten aantoonbaar tot onvoldoende resultaten leiden 
  - Response-to-instruction/intervention model (= definitie van adequate instructie en oefening in de schoolcontext)
  • Instructie en oefening in de klas
  • Geprotocolleerd aanbod van differentiatie
  • Individuele remediërende leerhulp

  - DSM: probleem minstens 6 mnd ondanks hulp en ondersteuning. 
 • 3. Exclusiviteitscriterium (leg uit)
  - Als primaire leerstoornissen op zichzelf staan, moeten andere oorzaken uitgesloten worden. Het moet dus worden aangetoond dat het niet veroorzaakt is door andere condities. Als er een andere diagnose / problematiek is, wordt de primaire leerstoornis niet gesteld (want deze is dan niet meer primair aan de problematiek).
  - De leerproblemen moeten hardnekkiger en ernstiger zijn dan op basis van de ongunstige verklaarde condities verwacht zou worden. Er is dan sprake van comorbiditeit waarbij beide diagnostische verklaringen bij een kind worden/zijn gesteld.
  - Exclusiviteitscriterium (recente, ruimere definitie):  De hardnekkige problemen mogen niet volledig verklaard worden door andere condities in of buiten de leerling in kwestie (dus bijv. Gedragsproblemen, Verstandelijke beperkingen, Emotionele problemen, etc.).
 • De indeling van de verschijningsvorm van een leerprobleem maakt onderscheid tussen leesstoornis, spellingsstoornis en de rekenstoornis. Hoe noemen we deze stoornissen?
  - Dyslexie
  - Dysorthografie
  - Dyscalculie
 • Hoe heet het model die adequate instructie en oefening in de schoolcontext op de volgende drie niveaus definieert: Instructie en oefening in de klas, geprotocolleerd aanbod van differentiatie en individuele remediërende leerhulp?
  'Response-to-instruction/intervention' model
 • Verschil tussen het exclusiviteitscriterium en normaliteitscriterium:
  Er zijn verschillende interpretaties van dit criterium:
  • Normaliteitscriterium (oude definitie): de diagnose leerstoornis wordt uitgesloten wanneer er een ander probleem aantoonbaar is. Ze verwachten minstens een normale, gemiddelde totale intelligentie.
  • Exclusiviteitscriterium (recente, ruimere definitie):  De hardnekkige problemen mogen niet volledig verklaard worden door andere condities in of buiten de leerling in kwestie (dus bijv. Gedragsproblemen, Verstandelijke beperkingen, Emotionele problemen, etc.).
 • Dyscalculie kun je indelen in 2 subtypes, welke zijn dat?
  - Procedurele type
  - Geheugentype
 • Op welke manier zal een leerstoornis/leerprobleem in de toekomst benaderd worden worden?
  Een dimensionale benadering: psychiatrische problemen worden gedefinieerd  op basis van de aanwezigheid en ernst van bepaalde symptomen.
 • Welke twee subtypes kent dyscalculie en wat houden deze twee subtypes in?
  • Het geheugentype: Ernstige problemen met vlot en accuraat ophalen van rekenfeiten 
  • Het procedurele type: Ernstige problemen met het leren van vloot of accuraat toepassen van rekenprocedures.
 • De term dysorthografie komt praktisch bijna niet meer voor in de wetenschappelijke literatuur. Hoe komt dat?
  Omdat lees- en spellingsproblemen vaak in combinatie voorkomt. Dit maakt dat de term dyslexie wordt gebruikt bij een stoornis bij het lezen en/of spellen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waardoor wordt het leren van adaptieve vaardigheden bij blinde kinderen bemoeilijkt?
Door een gebrek aan sociaal leren
Wat kenmerkt de achterstand in sociaalemotionele ontwikkeling bij mensen met een visuele beperking
- achterstand in ontwikkeling van gedeelde aandacht
- problemen in hechtingsontwikkeling (door gebrek aan responsiviteit van mdr met blinde kinderen, zij reageren minder en zijn in de interactie meer directief) 
- achterstand in symbolische communicatie bij blinde kinderen (gevolg van problemen met de ontwikkeling van intersubjectiviteit) 
- vertraagde taalontwikkeling
- verbalisme: gebruik van woorden die ze niet kennen  
- beperkte conceptontwikkeling (door een gebrek aan sensorische ervaringen)
wat is het gevolg van het hebben van TOM bij mensen met een visuele beperkin?
Beperking in perspectiefname, vaak na-apen letterlijk gesproken taal van anderen (echolalie) en gebrekkig zelfoncept
Waardoor wordt verklaart dat er een vertraging in de ontwikkeling van objectpermanentie bij kinderen met visuele beperkingen is?
Visuele informatie geeft betere info over voorwerpen dan geluids- of tastinformatie (lastiger om concepten van voorwerpen op te bouwen)
Waardoor wordt de achterstand in motorische ontwikkeling bij blinde kinderen verklaard?
Gebrek aan stimulerende prikkels
Waarvan is sprake op gebied van motoriek bij mensen met een visuele beperking?
Geen vertraagde ontwikkeling van de motoriek maar een lagere kwaliteit van motorische vaardigheden
Doofblindheid valt onder de categorie 'meervoudige beperkingen', waardoor vraagt dit om een unieke aanpak t.o.v. kinderen die alleen doof zijn?
Kinderen die alleen doof zijn kunnen communiceren via gebarentaal, blinde kinderen worden onderwezen via gesproken taal.
Bij doofblindheid vraagt het om een unieke aanpak, vierhandengebarentaal bijv.
Wat verklaart de ontwikkelingsachterstanden bij kinderen met visuele bperkingen?
- het missen van essentiële informatie middels het zien (complexiteit aan informatie)
- kenmerken van de persoon
- kenmerken van de omgeving
Waarin wordt de consensus over de grote impact van blindheid op de algehele ontwikkeling veroorzaakt?
Het soort informatie dat wordt verkregen via het zien
Waarom vertonen kinderen met doof blindheid vaak teruggetrokken en zelfstimulerend gedrag?
Als gevolg van tekort aan stimulerende prikkels en onvoldoende betekenisvolle communicatie vanuit de omgeving