Samenvatting Handboek milieurecht

-
ISBN-10 9491073052 ISBN-13 9789491073052
451 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handboek milieurecht". De auteur(s) van het boek is/zijn J M H F Teunissen. Het ISBN van dit boek is 9789491073052 of 9491073052. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Handboek milieurecht

 • 1 Algemene inleiding

 • Wat wordt bedoeld met dat het milieurecht een functioneel rechtsgebied is?

  Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat het milieurecht zich richt op een bepaald aspect (functie), het milieuaspect, van de diverse  maatschappelijke en overheidsactiviteiten. De indeling in functionele rechtsgebieden onderscheidt zich van de traditionele indeling naar privaatrechtelijke en publiekrechtelijke terreinen doordat wordt uitgegaan van de maatschappelijke functie die het recht op een bepaald terrein vervult. Bij het milieurecht is dat het terrein van de milieuzorg.

 • In welke artikelen van het VWEU verdrag zijn de rechtsbeginselen van het Europese milieurecht terug te vinden?
  art 11 VWEU: het beginsel van duurzame ontwikkeling en het integratiebeginsel
  art. 191 VWEU:
  - het beginsel van preventief handelen
  - het voorzorgbeginsel
  - het beginsel van bestrijding van milieuaantasting aan de bron
  - het beginsel dat de vervuiler betaalt
  - het beginsel dat de EU streeft naar een hoog beschermingsniveau.
 • 1.1 Part 1.1 het milieurecht als functioneel rechtsgebied

 • Wat is de relatie van de omgeving met milieurecht?

  Om een goede leefomgeving te kunnen waarborgen, zullen ikv milieurecht en milieubeleid randvoorwaarden moeten worden gesteld aan maatschappelijke en overheidsactiviteiten.

  Milieurecht is het recht betreffende de bescherming van de fysieke leefomgeving (en is een functioneel rechtsgebied).

 • Wat wordt bedoeld als wordt gezegd dat het milieurecht kan worden omschreven als een functioneel rechtsgebied?
  Het milieurecht richt zich op een bepaald aspect (functie), het milieuaspect, van de diverse maatschappelijke en overheidsactiviteiten.
 • Wat bepaalt art. 21 van de grondwet en wat betekent dit voor het mileubeleid?
  Artikel 21 bepaalt dat de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Hetmilieubeleid moet al die activiteiten bezien  in het licht van hun gevolgen voor het mileu (het mileuaspect). Het mileubeleid houdt zich bezig met één bepaald aspect van alles.
 • 1.2 Par 1.3 Beginselen van milieurecht

 • Wat is het onderscheid tussen rechtsbeginselen en positieve rechtsnormen?

  Rechtsbeginselen zijn uitgangspunten voor de rechtsvorming, positieve rechtsnormen is de concretisering (positievering) van rechtsbeginselen.

  Rechtsbeginselen zijn richtinggevend en rechtsregels moeten worden nageleefd.

 • Welk onderscheid is er bij de rechtsbeginselen?

  Rechtsbeginselen kunnen worden onderscheiden in algemene en typische rechtsbeginselen.

  Algemene rechtsbeginselen: gelijkheidsbeginsel, égalité devant les charges publiques (gelijkheid voor publieke lasten), rechtzekerheidsbeginsel.

  Typische rechtsbeginselen: beginsel van duurzame ontwikkeling, preventiebeginsel, voorzorgsbeginsel, beginsel van voorkeur voor bestrijding aan de bron, standstill-beginsel, beginsel vervuiler betaald, beginsel streven naar zo hoog mogelijk beschermingsniveau, beginsel van externe integratie.

 • 1. Wat is het Beginsel van duurzame ontwikkeling?

  Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Art 11 VWEU (Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), was art 6 EG-verdrag. Het impliceert een ontkoppeling tussen milieu en economie.

 • 2. Wat is het Preventiebeginsel?

  Gevallen waarin een activiteit kan leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moeten maatregelen worden getroffen om die gevolgen te voorkomen. Zie art 191 VWEU, was art 174 EG-verdrag.

 • 3. Wat is het Voorzorgsbeginsel (en het onderscheid met het preventiebeginsel)?

  Als een dreiging bestaat van ernstige of onomkeerbare schade, mag het enkel ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid over het causale verband niet worden gebruikt als reden voor het uitstellen van maatregelen. Ook zie art 191 VWEU.

  Bij het preventiebeginsel is het verband tussen oorzaak en gevolg bekend en is zeker dat bepaalde activiteiten milieuaantasting tot gevolg hebben als niet wordt ingegrepen. Bij het voorzorgsbeginsel is nog geen volledige wetenschappelijke zekerheid over het verband tussen oorzaak en gevolg.

 • 4. Wat is het Beginsel van voorkeur van bestrijding aan de bron?

  In gevallen waarin nadelige milieugevolgen niet te voorkomen zijn, maatregelen bij voorkeur moeten worden getroffen bij de bron. Ook zie art 191 VWEU.

 • 5. Wat is het Standstill-beginsel?

  In een bepaald gebied mag de bestaande milieukwaliteit in ieder geval niet verslechteren.

  Het is terug te vinden in art 5.2 lid 3 Wm. Dit bepaalt dat indien in een gebied een milieukwaliteitseis (bv grenswaarde) geldt, maar waar de bestaande kwaliteit beter is dan die eis, die bestaande kwaliteit in de plaats treedt van die milieukwaliteitseis.

 • 6. Wat is het Beginsel 'de vervuiler betaalt'?

  De kosten van het voorkomen, beperken en ongedaan maken van nadelige milieugevolgen behoren te worden gedragen door de directe of indirecte veroorzaker. Ook zie art 191 VWEU.

 • 7. Wat is het Beginsel dat gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk beschermingsniveau?

  Het streven naar een zo hoog mogelijk beschermingsniveau via:

  • De beste toepasbare technieken (best practical means): technieken rekening houdend met economische aspecten door een normaal renderend bedrijf in de desbetreffende bedrijfstak, waarbij de grootst mogelijke reductie van verontreiniging kan worden verkregen.
  • De beste bestaande technieken (best technical means): technieken die minstens één keer zijn toegepast en waarbij tegen hogere kosten een nog betere reductie wordt verkregen (economische afweging blijft achterwege).
  • De best beschikbare technieken (best available means): gaat verder dan best toepasbare maar minder ver dan beste bestaande technieken. Hierbij wordt uitgegaan van enerzijds van wat het meest doeltreffend ('best') is op bedrijfsniveua maar anderzijds is er ruimte om economische overwegingen een rol te laten spelen.

  In het kader van de implementatie van de IPPC-richtlijn, is dit beginsel neergelegd in oa art 8.11 lid 3 Wm Ibestaat nie meer) en art 2.14 lid 1 onder c onder 1 Wabo. Het is in plaats gekomen van het voorheen bestaande 'alara-beginsel'.

 • 8. Wat is het Beginsel van de externe integratie?

  Interne integratie houdt in dat de op een bepaald terrein bestaande regelingen zoveel mogelijk worden gebundeld en opgenomen in één wet, bv de Wm of Wabo.

  Externe integratie houdt in dat belangen van een bepaald beleidsterrein (hier milieubelangen) binnen andere beleidskaders kunnen worden meegewogen. Dit om te voorkomen dat milieubelangen niet of te laat worden meegewogen.

 • Wat is het verschil tussen Best Bestaande Technieken (best technical) en Best Toepasbare Technieken (best practical means)?

  Het bedrijfseconomisch aspect van het individuele bedrijf speelt bij het bepalen van de Best Toepasbare Technieken in beginsel geen rol en is bij BBT wel van belang (jur: AbRS 24 juni 1999, AB 2000, 93, M&R 2000, 7).

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is ketenbeheer?
Een samenhangende benadering van de milieubelasting van stoffen gedurende de gehele levenscyclus
Wat is bron- en effectgericht milieubeleid?
bron; voorkoming of beperking van emissies van schadelijke stofffen in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater.
effect: het beperken of ongedaan maken van milieuaantastingen

Wat wordt bij het doelgroepenbeleid onder doelgroep verstaan?
Een uit milieu-oogpunt homogene groep veroorzakers van mileubelasting.
wat is externe integratie?
Belangen van een bepaald beleidsterrein binnen andere beleidskaders mee laten wegen.
wat is interne integratie?
zo veel mogelijk bestaande regelingen bundelen in één wet i.p.v. in verschillende sectorwetten
Voor welk beginsel kwam 'de best beschikbare technieken' in de plaats?
het alara-beginsel: 'as low as reasonably achievable'
Waarom heeft de aanpak van milieuproblemen bij de bron bijna altijd de voorkeur?
-effectief, kostenbesparend, stimuleert innovaties, goed voor de concurrentiepositie
Welke beginselen zijn typisch voor het milieurecht?
-beginsel van duurzame ontwikkeling (centraal); art 11 VWEU
-preventiebeginsel; art. 191 VWEU
-voorzorgbeginsel; art. 191 VWEU
-beginsel van voorkeur voor bestrijding aan de bron; art. 191 VWEU
-standstill-beginsel; art. 5.2 lid 3 Wm
-beginsel "de vervuiler betaalt'; art.191 VWEU
-beginsel dat gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk
beschermingsniveau: best available means = best beschikbare technieken; art. 2.14, lid 1 onder c, ten 1, wabo

Noem enkele algemene rechtsbeginselen
-gelijkheidsbeginsel: 'égality devant les charges publiques" (typisch voor publiek recht, niet algemeen?)
-rechtzekerheidsbeginsel
Geef het verschil aan tussen rechtsbeginselen en positieve rechtsnormen
Rechtsbeginselen kan men zien als uitgangspunten voor de rechtsvorming: het stellen van positief recht. Rechtsbeginselen zijn slechts richtinggevend. Rechtsregels moeten worden nageleefd.