Samenvatting Handboek ontwikkelingspsychologie : grondslagen en theorieën

-
ISBN-10 9031337315 ISBN-13 9789031337316
79 Flashcards en notities
37 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handboek ontwikkelingspsychologie : grondslagen en theorieën". De auteur(s) van het boek is/zijn L Verhofstadt Denève, P Van Geert, A Vyt. Het ISBN van dit boek is 9789031337316 of 9031337315. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Handboek ontwikkelingspsychologie : grondslagen en theorieën

 • 1.1 Historie: Op zoek naar wetenschappelijkheid

 • Waarin waren de ontwikkelingspsychologische ideeën sterk ingebed

  In de disipline van de wijsbegeerte

 • Geschriften van ontwikkelingspsychologiesche aard steunden volledig op de persoonlijke overtuiging van de onderscheiden filosofen

 • Welke filosofische stellingnamen stonden scherp tegenover elkaar

  Van Locke in Engeland en van Rousseau in Frankrijk

 • Locke poneerde dat de ontwikkeling van het kind beslissend gedetermineerd wordt door de ervaring,door beloningen en straffen van de opvoeders.

  Volgens Rousseau is het individu actief ingesteld op de omringende wereld. Het kind heeft zijn eigen ontwikkeling in handen.

 • Door wie werd locke sterk bekritiseerd?

  Door opponenten die zijn nadruk op passieve perceptuele processen van de (hoogst nadenkende) menselijke geest verwierpen

 • Hoe word zijn (locke)visie op de kennisverwerving traditioneel bestempeld

  Als de tabularasa- opvatting

 • De menselijke geest is bij de geboorte een onbeschreven blad en kan op alle mogelijke wijzen worden ingevuld

 • Voor locke gold het onbeschreven blad-principe eigenlijk alleen maar voor

  de kennisinhouden

 • Wat wilde locke duidelijk maken met zijn theorie over kennisverwerving en was deze wel zo extreem als door de oppenenten werd beweerd?

  Locke's opvatting was niet zo extreem, in zijn theorie van kennisverwerving  poogt hij een onderscheidt te maken tussen wat we tegenwoordig kennisinhouden zouden noemen enerzijds,en anderzijds de mechanismen of operaties die tot kennisinhouden leiden,gegeven bepaalde ervaringen.

 • Voor Locke gold het onbeschreven blad'-principe eigenlijk alleen maar voor de kennisinhouden. Omdat het onderscheid tussen inhouden en cognitieve operaties pas in deze eeuw echt duidelijk is geworden,vooral dankzij het werk van Piaget,is Locke lange tijd onterecht beschouwd als de filosoof die alle eigenschappen van de menselijke geest als door ervaring bepaald zag.

 • Wat houd de polarisering Locke-Rousseau in? 

  Dat het individu actief ingesteld is op de omringende wereld. Het kind heeft zijn eigen ontwikkeling in handen

 • Het kind experimenteerd zoals een ondezoeker,in relatie tot uitdagingen waarvoor het gesteld wordt (vlg Rousseau, 1762)

 • Waar was de latere cognitieve theorie van Piaget sterk op geënt

  Het energie rijke explorerende kind. Deze  is zowel voor ouders en iedereen die met kleuters en peuters werkt een vertrouwd beeld

 • De Angelsaksische theorievorming is eerder binnen het lockiaanse kader gebleven, alhoewel de cognitieve gedragstheorie en de sociaalerentheorie ook het activiteitsprincipe in de persoon erkennen

 • 1.1.1 Ontwikkelingspsychologie en filosofie

 • Locke poneerde dat de ontwikkeling van het kind beslissend gedetermineerd wordt door de ervaring, door beloningen en straffen van de opvoeders. 
 • Volgens Rousseau is het individu actief ingesteld op de omringende wereld. Het kind heeft zijn eigen ontwikkeling in handen.Het kind experimenteert, in relatie tot uitdagingen waarvoor het wordt gestelt.
 • Door wie werd Locke bekritiseerd?
  Door opponenten die zijn nadruk op passieve perceptuele processen van de menselijke geest verwierpen.
 • Hoe werd de visie van Locke op kennisverwerving bestempeld?
  Dit werd bestempeld als tabula rasa opvatting: de menselijke geest is bij geboorte een onbeschreven blad en kan op alle mogelijke wijzen worden ingevuld.
 • De Angelsaksische theorievorming is eerder binnen het lockiaanse kader gebleven, alhoewel de cognitieve gedragstheorie en de sociaallerentheorie ook het activiteitsprincipe in de persoon erkennen.
 • 1.1.2 Ontwikkelingspsychologie als empirische wetenschap

 • Waar bestond aanvankelijk het hoofdoel van de ontwikkelingspsychologie uit?

  In het zo nauwkeurig mogelijk beschrijven van de verschillende gedragsgebieden

 • Zij poogde hiermee te komen tot ontwikkelingsnormen,die evenwel soms te strak werden geinterpreteerd en daarbij sterk tijd-en cultuur-gebonden bleken te zijn

 • Werd in de moderne ontwikkelingspsychologie alleen gekeken naar de beschrijving van de gedragingen van kinderen in div leeftijden 

  Nee veeleer poogt men vooral de werkzame processen en mechanismen te verklaren die aan de basis liggen van gedragsverandering

 • De ontwikkelingspsychologie werd dus steeds meer een verklarende in plaats van een beschrijvende discipline.

 • Wat had verstrekkende gevolgen bij de accentverlegging van beschrijven en normeren naar verklaren door middel van onderliggende mechanismen en processen

  Dit had gevolgen op zowel het gebied van de onderzoeksstrategie als van de theorievorming. Door de verschuiving ontstond er een meer experimentele methoden,proccesanalyse en een oorzaak en gevolg-of causale ántecedent-consequent strategie

 • Voor sommige ontwikkelingsgebieden bleven analyserende beschrijvingen

  (bijv. leeftijdscurven voor div motorische ontwikkelingen) zeer nuttig

 • Wat betekend een antecedent-conseguent-strategie

  De onderzoeker poogt door analyse van een of meer condities of gebeurtenissen (anteccedenten of oorzaken) bepaalde latere ontwikklingen (consequenten of gevolgen) te verklaren of zelfs te voorspellen.

 • Beschrijvingen en verklaringen zijn vaak moeilijk uit elkaar te houden

 • Hoe word het gedrag benoemd van een peuter die glunderend een speelgoedje van tafel neemt

  Deze kan benoemd worden als een uiting van bezitsdrang of een ongecontroleerde grijpreflex,een impulsieve reactie of een doordacht doelgericht gedrag

 • Beschrijvingen zijn altijd selectief naar inhoud en dragen ook dikwijls een interpretatie mee

 • Wanneer worden beschrijvingen en verklaringen moeilijker te onderscheiden

  Hoe meer hypothetische begrippen (bijv bezitsdrang) men gebruikt, des te moeilijker wordt het

 • Een theorie dient daarom niet alleen effectief te zijn maar ook efficient,door zo weinig mogelijk gebruik te maken van moeilijke toetsbare hypothetische concepten,want deze maken de theorie minder controleerbaar.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Waarin waren de ontwikkelingspsychologische ideeën sterk ingebed
4
Welke filosofische stellingnamen stonden scherp tegenover elkaar
4
Door wie werd locke sterk bekritiseerd?
4
Hoe word zijn (locke)visie op de kennisverwerving traditioneel bestempeld
4
Pagina 1 van 10