Samenvatting Handboek organisatie en management een praktijkgerichte benadering

-
ISBN-10 9001895603 ISBN-13 9789001895600
1287 Flashcards en notities
44 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handboek organisatie en management een praktijkgerichte benadering". De auteur(s) van het boek is/zijn Jos Marcus Nick van Dam. Het ISBN van dit boek is 9789001895600 of 9001895603. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Handboek organisatie en management een praktijkgerichte benadering

 • 0 De evolutie van organisatie & management

 • Beschrijf Organisatiekunde
  Kan gezien worden als een interdisciplinaire wetenschap dat betrekking heeft op het beheren. 
  2 aspecten: Prescriptief (voorschrijvend), descriptief (beschrijvend)
 • Wat is de general management theorie?
  Dit model is bedoeld als onderwijsmodel. Het onderscheid 6 verschillende managementgebieden
  1. Technisch 
  2. Commercieel
  3. Financieel
  4. Zelfbeschermend 
  5. Boekhouding
  6. Besturing

  De besturing zorgt voor onderlinge samenhang en is het belangrijkste onderdeel van de functie van general managers, het bestaat uit 5 taken:
  1. Plannen of vooruitzien
  2. Organiseren
  3. Bevel voeren
  4. Coordineren
  5. Controleren
 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie is elke vorm van menselijke samenwerking voor een gemeenschappelijk doel.
 • Wat zijn de 5 belangrijkste omgevingsfactoren?
  -Demografische factoren
  -Economische factoren
  -maatschappelijke factoren
  -technologische factoren
  -milieufactoren
 • Wat wordt er onder bedrijf verstaan?
  Een organisatie dat goederen of diensten produceert.
 • Wat wordt er verstaan onder management?
  Management is het bestuur van een organisatie.
 • Definitie  van het vakgebied Organisatie en management.
  Organisatie en management is de leer van het bestuur van elke vorm van menselijke samenwerking voor een gemeenschappelijk doel.
 • Het management  wordt gevormd door de leiding van een organisatie die tot taak heeft de onderneming te besturen.
 • Multidisciplinair
  Een activiteit wordt benaderd van uit meerdere deskundigheidsgebieden, waarbij de resultaten naast elkaar worden gepresenteerd.
 • De besturing zorgt voor onderlinge samenhang en is het belangrijkste onderdeel van de functie van general managers, het bestaat uit 5 taken:
  1. Plannen of vooruitzien
  2. Organiseren
  3. Bevel voeren
  4. Coordineren
  5. Controleren
 • Waar staat VOC voor?
  Verenigde Oost-Indische Compagnie
 • Begrip: Zijderoute
  De oudste handelsroute die Europa, het Midden-Oosten en Azië, en hiermee de grote Romeinse en Chinese beschaving verbond.
 • Begrip: Human Relations-beweging
  Een beweging die ervan uitgaat dat gelukkige, tevreden mensen veelal een maximale arbeidsprestatie leveren.
 • Begrip: Management
  De leer van het bestuur van een organisatie.
 • Begrip: General Management-theorie
  Een samenhangend stelsel van algemene samenwerkingsprincipes en opvattingen over de wijze waarop organisaties in hun geheel bestuurd zouden moeten worden.
 • Begrip: Contingentiebenadering
  Een organisatiekundige theorie die ervan uitgaat dat de omstandigheden waarin de organisatie zich bevindt, bepalen welke managementtechniek het beste kan worden toegepast.
 • Begrip: Besturing
  Het richting geven aan de processen die in een organisatie plaatsvinden.
 • Begrip: Interdisciplinariteit
  Het gebruik van verschillende bijdragen uit verschillende wetenschappen naar hun specifieke belang, voor de ontwikkeling van een nieuwe benadering, waarbij het onderwerp in zijn totaliteit wordt aanschouwd.
 • Begrip: Scientific Management
  Een systematische, samenhangende bedrijfskundige benadering voor de wijze waarop de productie georganiseerd zou moeten worden. Een bedrijfsleider moet een brede visie hebben op zijn taak in de organisatie die bestaat uit plannen, coördineren, toezicht uitoefenen en het controleren van resultaten.
 • Begrip: Configuratie
  Het in overeenstemming brengen van eigenschappen van een organisatie tot een gemeenschappelijke vorm (een ideaaltypische organisatie).
 • Begrip: Gedrag van organisaties
  De wijze van optreden en reageren van organisaties.
 • Begrip: Proces
  Een opeenvolging van activiteiten die waarde creëren voor de afnemer.
 • Begrip: Organiseren
  Het tot stand brengen van doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handelingen; het op een zodanige wijze beheersen en besturen van de productiefactoren dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd.
 • Begrip: Linking pin-structuur
  Een organisatie die bestaat uit elkaar overlappende groepen, waarbij de leider van een lagere groep ook lid is van een hogere groep om zorg te dragen voor communicatie met de hogere groep.
 • Begrip: Systeembenadering
  Een benadering waarbij organisaties worden gezien als een systeem, dat wil zeggen een geheel van samenhangende delen. Alle activiteiten in organisaties hangen volgens deze benadering nauw met elkaar samen. Het management dient organisatieproblemen integraal aan te pakken.
 • Vakgebied Organisatie en Management
  De leer van het bestuur van elke vorm van menselijke samenwerking voor een gemeenschappelijke doel.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is unitmanagement
Het decentraliseren of verzelfstandigen van het ondernemerschap binnen organisaties:
Wat is MBE
= management by exception
= bestuursproces waarbij het management alleen maar ingrijpt als wordt afgeweken van de eerder vastgestelde regelgrenzen
Wat is MBO
= management by objectives
= een wijze van leidinggeven waarbij een leidinggevende in overleg met zijn medewerkers formuleert welke resultaten aan het einde van een periode gehaald meoten zi8jn.
Benoem de methoden bij het besturen van een organisatie
1. Individugericht 
- management by objectives
- management by exceptions
- timemanagement
2. Organisatiegericht
- risicomanagement
- unitmanagement
3. Procesgericht
- projectplanning
- netwerkplanning
Benoem de 4 beelden van de organisatiestructuur
1. Bureaucratie
- stabiele omgeving met volgzame werknemers
2. Entrepeneur
- eenvoudige maar dynamische omgeving met volgzame chaosbestendige werknemers
3. Coalitie
- turbulente omgeving met sociaalvaardige werknemers
4. Atomisme
- beschermende omgeving met professionele werknemers
Wat is een two-tier systeem
= rijnlandsemodel 
= hierbij is een scheiding tussen de directie en de toezichthouders (raad van commissarissen). Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de onderneming. Een aparte raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur.
Wat is een one-tier systeem
= angelsaksische model 
= hierbij maken de toezichthouders (raad van commissarissen) deel uit van het bestuur. Een bedrijf heeft dan een bestuur waar zowel de directie als de toezichthouders zitten.
Benoem de 5 fasen van het DMAIC-model
Dit is een stappenplan voor het six sigma model
1. Define
2. Measure
3. Analyze
4. Improve
5. Control
Wat is het lean six sigma model
Hiermee kan men de kwaliteit van productie en administratieve processen stap voor stap verbeteren. (meten is weten)
Wat is iso en benoem de punten
Internationaal standaardisatie organisatie:
1. Plannen
2. Meten
3. Vergelijken
4. Bijsturen