Samenvatting Handboek publiek management

-
ISBN-10 9059317173 ISBN-13 9789059317178
382 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handboek publiek management". De auteur(s) van het boek is/zijn Mirko Noordegraaf Catharina Hendrika Maria Geuijen. Het ISBN van dit boek is 9789059317178 of 9059317173. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Handboek publiek management

 • 1 Inleiding

 • er zijn twee betekenissen van publiek management benoem deze:
  1. al verzameling van praktijken - hier wordt gekeken naar de pogingen en activiteiten gericht op het leiden en runnen van publieke en semipublieke organisaties.
  2. Publiek Management is de academische discipline waarbij de complexiteit van het managen van professionele organisatieen politieke processen wordt onderzocht.
 • in de loop der jaren is de definitie van publiek management veranderd. Benoem vier specifieke stromingen:
  • New public management (prestatie gericht aanpakken van problemen in publiek domein) - meer doen met minder. 
  • Publiek ondernemerschap - meer met minder. 
  • Netwerk- en procesmanagement - samenwerken met andere partijen. 
  • Leiderschapsmanagement - inspirerend visies uitdragen zodat andere dingen gebeuren. 
 • Wat is new public management
  Management filosofie gebruikt door overheden en semi overheden sinds jaren 80 om publieke sector te moderniseren, golf van hervormingen. Bedrijfsmatig denken, meer gebruik verzelfstandiging. Basiswaarden zuinigheid, doeltreffendheid doelmatigheid.
 • wat is de neutrale definitie van publiek management
  een combinatie van management en leiderschap waar alle vier modellen: burocratisch, bedrijfsmatig, netwerkgericht en leiderschaps aspecten voorkomen.
 • er zijn twee betekenissen van publiek management benoem deze: (met en via anderen dingen voor elkaar krijgen in publiek domein)
  1. al verzameling van praktijken - hier wordt gekeken naar de pogingen en activiteiten gericht op het leiden en runnen van publieke en semipublieke organisaties.
  2. Publiek Management is de academische discipline waarbij de complexiteit van het managen van professionele organisatieen politieke processen wordt onderzocht.
 • 1.1 Achtergrond en ambitie

 • op welke manier zit de publieke sfeer klem
  • publieke en semipublieke organisaties kennen complexe opdrachten 
  • zijn verbonden met politieke processen en democratische randvoorwaarden
  • moeten openbaarheid betrachten
  • verantwoording afleggen
  • staan onder toezicht/inspectie en (media)controle.
  • klassieke waarden hooghouden
  • het toonbeeld van onpartijdigheid en integriteit zijn.
 • publieke en semipublieke organisaties worden gedwongen 'modern' en vooral prestatiegericht te opereren.
 • op de klem kan op 2 extreme manieren worden gereageerd
  1. publieke managers kunnen kiezen voor verdere simplificatie
  2. lethargie: de publieke manager kiest ervoor om niets anders te doen
 • Noem  4 kenmerken New Publiek Management
  - gaat om kosten en kostenbeheersing
  - duidelijke plannen en targets
  - empowerment medewerkers
  - kwaliteit 
 • 1.2 Definities en plaatsbepaling

 • wat is in klassieke zin 'management'
  Getting things done through others
 • de praktische en academische betekenis van publiek management zijn:
  • praktisch: de activiteiten gericht op het leiden van publieke of semipublieke organisaties. 
  • de academische discipline/orientaties op het managen in publieke domeinen.
 • wat is de neutrale definitie van management?
  dingen voor elkaar krijgen via anderen en het beinvloeden van gemeenschappelijke of collectieve acties.
 • wat is het onderscheid of overeenkomst tussen management en leiderschap?
  • leiderschap kan een onderdeel van management zijn
  • management kent diverse accenten: burocratisch, bedrijfsmatig, netwerkgericht, en leiderschapsaspecten kennen. 
 • de laatste jaren is publiek management:
  • New Public Management (het snel en prestatiegericht aanpakken van problemen)
  • Entrepeneurialism (of publiek ondernemerschap)
 • noem twee andere termen voor bedrijfsmatig management:
  • New Public Management (NPM)
  • managerialism
 • wat is de bedoeling bij New Public Management
  er moet vooral via bedrijfskundige modellen en bedrijfseconomische analyses worden georganiseerd om hetzelfde met minder te doen
 • korte omschrijving van geschiedenis van public management: als gevolg van groei verzorgingsstaat meer vertakkingen richting maatschappelijk middenveld > zorginstellingen, onderwijs verstatelijken. Laatste twee decennia meer ruimte voor maatschappelijke organisaties. Zorginstellingen, corporaties scholen worden hybride instellingen > publieke schemerzone. meer ondernemend beweging richting markt
 • welke ontwikkeling maakt de private bedrijven door?
  meer maatschappelijk betrokken > CSR / MVO > stakeholders staan centraal.
 • wat is de bedoeling bij netwerkmanagement
  meer te doen door met andere (externe) partijen samen te werken
 • Publiek management gaat over managen in publieke domeinen. Wat zijn smal en brede domeinen?
  • smal publiek domein = staat: overheidsorganisaties zoals ministeries, gemeenten, politie, defensie, COA of SVB etc. 
  • breed publiek domein = semipublieke en maatschappelijke instellingen zoals ziekenhuizen, scholen. 
  • sportorganisaties of kerkgenootschappen zijn GEEN publiek domein. 
 • ziekenhuizen, corporaties en scholen zijn typisch hybride instellingen geworden
 • welke vier typen publieke organisaties kan je benoemen?
  • publieke organisaties - ministeries/gemeenten
  • publieke uitvoeringsorganisaties - dienstverlenende of toezichthoudende organisaties (duo, COA)
  • semipublieke en maatschappelijke organisaties - organisaties verbonden met de staat bv. door financiering - zoals scholen.
  • publiek-private samenwerking 
 • de private sfeer wordt meer maatschappelijk m.n. door invloed van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
 • Public management = getting things done through others/ met en via anderen:
  • intern in publieke en maatschappelijke organisaties
  • intern en extern via organisaties die tot het publieke domein behoren of mee verbonden zijn
  • extern met andere organisaties die nauw verbonden zijn  met publiek domein
 • wat is Corporate social responsibility
  maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • wat is de neutrale definitie van managers?
  leidinggevenden die geacht worden dingen voor elkaar te krijgen via anderen.
 • wie staan centraal bij bedrijven die MVO
  stakeholders
 • benoem diverse typen leidinggevenden:
  • bestuurders - eindverantwoordelijken
  • managers - met bepaalde verantwoordelijkheid: clustermanagers, afdelingshoofden, financieel managers, hr managers, beleidsmanagers
  • stafmanagers: PIOFACH (zie volgende vraag)
  • programma/project/procesmanagers - aangesteld voor behalen van doelen, tijdelijke projecten, processen. 
 • waarom draait het bij het publieke domein in enge zin
  het domein van de staat, overheidsorganisaties
 • wat geeft een PIOFACH manager leiding aan?
  Personeel, informatie, organisatie, financien, automatisering, controle, huisvesting)
 • waarom draait het bij het publieke domein in bredere zin
  ook om semipublieke en maatschappelijke instellingen
 • Formele leidinggevenden in publieke domeinen, wat wil dat zeggen (twee criteria):
  • personen die lijn of stafposities innemen of project, proces of programmarollen vervullen
  • en die manager zijn in organisaties, op diverse niveas, of eindverantwoordelijk zijn dus dus bestuurder. 
 • waarom draait het bij het publieke domein in de breedste zin
  tussenvormen tussen staat, markt en maatschappelijk middenveld
 • wat betekent een public service motivation bij een publieke manager?
  de ambitie om bij te dragen aan de publieke zaak.
 • op welke 5 typen organisaties richten we ons bij publiek management
  1. publieke organisaties
  2. publieke uitvoeringsorganisaties
  3. semipublieke en maatschappelijke organisaties
  4. ketens en netwerken
  5. publiek-private samenwerking
 • wat zijn de kenmerken van New Public Management?
  • kosten en kostenbeheersing
  • duidelijke plannen en targets
  • empowerment van medewerkers
  • kwaliteit 
 • publiek management is voor ons
  met en via anderen dingen voor elkaar krijgen in publieke domeinen, waarbij dat:
  1. zowel (intern) in publieke en maatschappelijke organisaties kan gebeuren
  2. (intern en extern) via organisaties die tot publieke domeinen behoren of daar sterk mee verbonden zijn
  3. (extern) met andere organisaties in of nauw verbonden met het publieke domein 
 • publiek management is vooral een situationeel fenomeen. wat betekent dat?
  de omstandigheid dat specifieke instrumenten soms wel en soms niet werken > omstandigheden tellen dus.
 • Publieke managers zijn voor ons
  Formele leidinggevenden in publieke domeinen, dat wil zeggen:
  1. personen die lijn- of stafposities vervullen, of project-, proces- of programmarollen vervullen, waarbij ze
  2. min of meer gewoon manager zijn in organisaties, op diverse niveaus, of meer eindverantwoordelijke leidinggevende en dus bestuurder 
 • wat is public service motivation
  de ambitie om bij te dragen aan de publieke zaak
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

er zijn twee betekenissen van publiek management benoem deze: (met en via anderen dingen voor elkaar krijgen in publiek domein)
 1. al verzameling van praktijken - hier wordt gekeken naar de pogingen en activiteiten gericht op het leiden en runnen van publieke en semipublieke organisaties.
 2. Publiek Management is de academische discipline waarbij de complexiteit van het managen van professionele organisatieen politieke processen wordt onderzocht.
Wat is new public management
Management filosofie gebruikt door overheden en semi overheden sinds jaren 80 om publieke sector te moderniseren, golf van hervormingen. Bedrijfsmatig denken, meer gebruik verzelfstandiging. Basiswaarden zuinigheid, doeltreffendheid doelmatigheid.
In politiek is informatie management geen neutrale rationele activiteit, maar gebonden aan patronen van politiek en betekenisgeving. Bijv meer blauw op straat (meer is interpretatie) of ziekenhuizen die moeilijke patiënten doorschuiven en zo goed te scorenVerschil rationeel en politiek-symbolisch informatiemanagement is

 1. Veel informatie heeft geen belang voor besluitvorming
 2. Informatie die wel van belang is wordt pas na besluitvorming besloten
 3. Er wordt altijd meer informatie gevraagd  ook al is niet bekend hoeveel info er is
 4. Geklaagd over tekort aan informatie terwijl ietbgekeken wordt naar beschikbare informatie 
 5. Info die wordt gevraagd voor besluitvorming heeft weinig te maken met inhoud van besluit
Galbraith stelt dat collectieve en functionele informatie een kernprobleem is, medewerkers hebben steeds het idee hebben dat ze een tekort aan informatie hebben
Oplossingen: 
 1. Reductie aan behoefte aan informatie (door autonomer te worden wordt noodzaak aan info minder, door bestuurlijke autonomie bijv) 
 2. Vergroten van vermogen om informatie te verwerken (bijv door elektronisch netwerk zoals management informatie systeem)
BSToM is theorie van Simon net als bounded rationality (beperkte rationaliteit)
BR: medewerkers optimaliseren op basis van informatie die zij hebben. Gedrag van medewerkers kan dus gestuurd worden door hen van bepaalde informatie te voorzien ( of juist info te onthouden)
Behavioral science theory of management, 2 uitgangspunten
 1. Meeste wat gebeurt in publieke organisaties is informatieverwerking en besluitvorming, informatie is zowel input als output van werkprocessen BIV onderwijs, verlenen van vergunningen
 2. Organisaties zijn coöperatieve systemen met een grote behoefte aan het verwerken van informatie en besluitvorming op verschillende niveaus.

Benadrukt dat verbeteren van functioneren vooral verbeteren van informatie-uitwisseling. Zoals OM en politie verbetering strafketen.
Noem 3 leiderschapsstijlen
 1. Identity entrepeneurship (sociaal fenomeen, zonder volgers geen leider, leider bepaalt wie erbij mag en wie niet, belangrijke strategie is verhaal waarom men onderdeel van groep moet zijn)
 2. Publiek ondernemerschap (scheppen van voorwaarden waardoor taken effectief uitgevoerd kunnen worden, strategie is manipuleren van die voorwaarden, Windows of opportunity, effectieve leiders herkennen dit moment.
 3. Integriteitsbewaking, interpretatie van doeleinden en de wijze van uitvoeren moeten legitiem van aard zijn. Geen diepe weerstand bij publiek, publieke leiders zijn schatbewaarders van openbaar bestuur. Strategie constant en proactief bouwen aan relaties met stakeholders
Crisisbestrijdend leiderschap
Is nodig als organisatie compleet is gedeinstitutionaliseerd. Vechten voor bestaansrecht. 
Uitdaging: vertrouwen herstellen en bron van probleem aanpakken. Kan ook kans zijn om grootschalige hervormingen door te voeren. Soms is dit enige oplossingen, risico bestaat wel dat hervorming ook mislukt
Hervormend leiderschap
Belangrijk als institutie ter discussie komt te staan. Bijv prestaties ondermaats, onderlinge conflicten openbaar, missie voldoet niet meer aan veranderende verwachtingen. Uitdaging: snel weer in lijn brengen met maatschappelijke verwachtingen
Consoliderend leiderschap
Volgroeide institutie. Uitdaging: gemakzucht voorkomen