Samenvatting Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn

-
ISBN-10 9046905101 ISBN-13 9789046905104
173 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn". De auteur(s) van het boek is/zijn Lies Korevaar Jos Dröes. Het ISBN van dit boek is 9789046905104 of 9046905101. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn

 • 1.1 Inleiding

 • Rehabilitatie heeft twee betekenissen: eerherstel en revalidatie. Waarom is eerherstel belangrijk?
  Eerherstel is belangrijk, omdat de wensen, behoeften en inzichten van mensen met ernstige langdurige beperkingen en participatieproblemen lange tijd niet gehoord werden.
 • Rehabilitatie heeft twee betekenissen: eerherstel en revalidatie. Waarom is revalidatie belangrijk?
  Revalidatie is belangrijk, omdat een leven met een ernstige langdurige beperkingen of een participatieprobleem zeker niet betekent dat dit geen zinvol leven meer zou kunnen zijn.
 • Waar doelt de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) op met de termen beperkingen en participatieproblemen?
  Met beperkingen en participatieproblemen doelt het ICF op beperkingen in het verrichten van activiteiten en op beperkingen in het deelnemen aan de samenleving.
 • Wat bedoelt het ICF met functioneren en functioneringsproblemen?
  Functioneren: het geheel van stoornis, activiteiten en participatie
  Functioneringsproblemen: moeilijkheden in het functioneren
 • 1.2.1 Rehabilitatie

 • Wat is de (meest geciteerde) definitie van de IRB?
  Mensen met ernstige langdurige beperkingen en participatieproblemen helpen beter te functioneren, zodat ze met succes en tevredenheid kunnen:
  - wonen
  - werken
  - leren
  - sociale contacten hebben in de omgeving van eigen keuze

  --> met zo min mogelijk professionele hulp.
 • Wat is de definitie van rehabilitatie?
  Rehabilitatie is mensen met ernstige langdurige beperkingen en participatieproblemen ondersteunen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun activiteiten- en participatiedoelen.
 • Wat maakt rehabilitatie anders dan andere hulpverleningsbenaderingen?
  Rehabilitatie richt zich op de mogelijkheden van de persoon met functioneringsproblemen, in plaats van op de problemen.
 • Op welke vier gebieden richt de rehabilitatie zich op in de praktijk?
  - wonen en zelfzorg
  - werken, dagbesteding en vrije tijd
  - opleiding en leren
  - sociale en familiecontacten
 • 1.2.2 Herstel

 • Het proces van het ontdekken en gebruiken van eigen kracht en mogelijkheden wordt aangeduid als herstel. Wat is de (lange) definitie van herstel?
  Een zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarden, gevoelens, doelen en rollen veranderen. 

  Het leidt tot een leven met meer voldoening, waarin hoop een plaats heeft en en kan geven en nemen ondanks de beperking en participatieproblemen die met de aandoening gepaard gaan. 

  Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe en zin in het leven, terwijl men over de gevolgen van de aandoening heen groeit.
 • Wat zijn de vier aspecten van herstel?
  Herstel van:
  - persoon of identiteit
  - gezondheid
  - dagelijks functioneren
  - rollen
 • Er wordt onderscheid gemaakt in klinisch herstel en persoonlijk herstel. Wat betekenen deze twee begrippen?
  Klinisch herstel: het objectief meetbaar afnemen van symptomen en verbetering van functioneren
  Persoonlijk herstel: een subjectief proces van identiteitsontwikkeling en zingeving
 • 1.2.4 Verschillen tussen herstel en rehabilitatie

 • Wat zijn de acht kenmerken van een hulpverlener die werkt vanuit herstelondersteunende zorg?
  De hulpverlener:
  - heeft een attitude van hoop en optimisme
  - is present
  - gebruikt zijn professionele referentiekader op terughoudende en bescheiden wijze
  - maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt
  - herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt (empowerment)
  - erkent, benut en stimuleert de ervaringskennis/ervaringsdeskundigheid van de cliënt
  - erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen
  - is gericht op het verlichten van lijden het het vergroten van eigen regie/autonomie
 • Wat is het verschil tussen herstel en rehabilitatie in een zin?
  Rehabilitatie is een vorm van hulpverlening, terwijl herstel daarentegen een persoonlijk proces is van de cliënt zelf.
 • Wat is in een schema het verschil tussen herstel en rehabilitatie?
  Rehabilitatie:- hulpverleningsvorm
  - proces van cliënt en hulpverlener samen
  - gericht op eigen activiteit- en participatiedoelen inzake wonen, werken, leren en sociale contacten
  - gericht op herstel van activiteiten en participatie

  Herstel:- geen hulpverlening
  - proces van de cliënt
  - gericht op empowerment
  - gericht op wat de cliënt belangrijk vindt in zijn leven
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe vullen de Wmo en de IRB elkaar aan?
De Wmo richt zich vooral op wat er moet gebeuren met en rond burgers met een beperking en als dat bepaald is, is de IRB een antwoord op hoe burgers geholpen kunnen worden met hun participatiedoelen.
Interdisciplinaire samenwerking onderscheidt zich van multidisciplinaire samenwerking. Hoe?
Bij multidisciplinaire samenwerking werken professionals vanuit verschillende disciplines met elkaar samen in de wijk of rondom een multiprobleemsituatie en plegen de verschillende disciplines regelmatig wederzijds overleg, maar opereren naast elkaar.

Bij interdisciplinaire samenwerking wordt daadwerkelijk gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke visie, doelstelling en aanpak.
Hoe ziet het werk van een rehabilitatieprofessional er in de praktijk uit en wat is de toegevoegde waarde van deze persoon?
In de praktijk maakt een rehabilitatieprofessional meestal deel uit van een multidisciplinair samengesteld wijkteam: sociaal wijkteam. Het specialisme van de rehabilitatieprofessional heeft vaak een toegevoegde waarde in een wijkteam vanwege de gerichtheid op maatschappelijk herstel.
In de laatste fasen (behouden) kunnen er problemen voordoen. Er moet dan onderzocht worden waar de problemen door veroorzaakt worden. Welke mogelijkheden tot oorzaken levert het boek? (3)
- iemand kan iets onvoldoende
- de steun verloopt niet goed of bevalt niet
- een combinatie
Wanneer het participatiedoel bekend is (in de derde fase) wordt bepaald wat iemand moet kunnen en welke steun nodig is. Welke drie onderdelen vallen hieronder?
- eisen van anderen: eisen worden vertaald naar vaardigheden, hieraan voldoen draagt bij aan succes
- eisen van de persoon zelf: hieraan voldoen draagt bij aan tevredenheid 
- bepalen en organiseren van steun
Welke vier aspecten zijn belangrijk om een goede keuze te maken wanneer iemand wel globaal, maar nog niet precies weet wat hij wil?
- persoonlijk wensenlijstje: wat wil iemand, ervaringen in een vergelijkbare situatie
- informatie over participatiemogelijkheden: kennis van alternatieven, uitgangspunten om aandacht op te richten 
- onderzoeken van mogelijkheden: welke optie past het beste?
- keuze maken en doel formuleren: hierin staat de rol, de omgeving en het aanvangsmoment
Welke drie opties heeft de hulpverlener wanneer hij erachter komt dat iemand nog niet klaar is om te starten met een verandering?
Met rust laten, minder eisen stellen of een verkenactie uitvoeren.
Welke vier aspecten spelen een rol in de eerste fase van de participatieroute (verkennen) bij het bepalen of iemand er al aan toe is om een participatiedoel te stellen?
- actiebereidheid: waar is verandering goed voor, zelfvertrouwen en steun
- zelfkennis: eigen voorkeuren
- omgevingskennis- hulp: informeel netwerk --> vrijwilligers --> professionals
Wat is bij het stellen van participatiedoelen onmisbaar om succes en tevredenheid te bereiken?
Bij het stellen van participatiedoelen is de eigen inbreng en het benutten van talenten en keuzemogelijkheden van de betrokkenen onmisbaar om succes en tevredenheid te bereiken.
Wat is de sleutel tot echt succesvolle wederkerigheid?
Erkenning voor de persoon die gestimuleerd wordt bij te dragen en vooral het rekening houden met iemands individuele perspectief.