Samenvatting Handhoek Drank- en Horecawet (voor Roc's)

-
ISBN-13 9789082689099
191 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handhoek Drank- en Horecawet (voor Roc's)". De auteur(s) van het boek is/zijn Frank Joosten. Het ISBN van dit boek is 9789082689099. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Handhoek Drank- en Horecawet (voor Roc's)

 • 1 Begrippen

 • Begrip APV
  Deze Algemene Plaatselijke Verordening wordt door de gemeenteraad vastgesteld en regelt zaken in het kader van voorkomen van aantasting van het woon- en leefklimaat danwel het voorkomen van verstoringen van de openbare orde en veiligheid.
 • Begrip Aanhangsel
  Sinds januari 2013 staan op dit aanhangsel, alle bij het desbetreffende horeca- of slijterbedrijf betrokken leidinggevenden vermeld.
 • Begrip Aanvraag
  Een verzoek van een belanghebbende een besluit te nemen.
 • Begrip Aanvraagformulieren
  Hiermee wordt gedoeld op de aanvraagformulieren zoals hiervoor beschreven en verwoord in de “Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet 2013”.
 • Begrip Afhaalmaaltijd
  Voor de horecabranche valt het verstrekken van etenswaren die direct kunnen worden geconsumeerd onder de uitoefening van het horecabedrijf, en niet onder het begrip kleinhandel. Deze maaltijden worden in artikel 14, lid 2 Drank- en Horecawet, van het verbod van kleinhandel uitgezonderd.
 • Begrip Afleveren op bestelling
  • Sterke drank op bestelling mag alleen worden afgeleverd aan huizen van particulieren door partijencateringbedrijven en slijtersbedrijven.
  • Zwak-alcoholhoudende dranken mogen aan huizen van particulieren worden afgeleverd door bijvoorbeeld levensmiddelenwinkels, slijtersbedrijven, internetwinkels en cafetaria’s niet zijnde horecalokalen.
 • Begrip Alcoholhoudende dranken
  Dit betreft alle drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat.
 • Begrip Alcoholreclame
  In artikel 2 van de wet is een regeling opgenomen om alcoholreclame, in het kader van bescherming van de volksgezondheid te beperken. Hierdoor heeft de Stichting Reclame Code ingestemd met de Code voor alcoholhoudende dranken van de Stichting Zelfregulering Alcoholbranche. In de code gaat het overigens niet uitsluitend om reclame, maar ook om het beperken van andere afzet bevorderende activiteiten zoals agressieve verkoopmethoden, stuntaanbiedingen, verkoopuitstallingen op de openbare weg, sportsponsoring, promotieschenken, enzovoort.
 • Begrip Algemene Maatregel van Bestuur
  Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is een besluit van de regering en wordt zonder medewerking van de Eerste en Tweede Kamer gemaakt.
 • Begrip Anders dan om niet
  "Om niet" is gratis. Bij “anders dan om niet” vindt er een betaling plaats. Dit kan zijn in de vorm van geld of een andere tegenprestatie.
 • Begrip Automaten
  Het is verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken uit automaten waaruit de afnemers zelfstandig alcoholhoudende drank kunnen betrekken. Omdat er dan geen toezicht is op de vereiste leeftijd, de vraag of de afnemer mogelijk al in kennelijke staat van dronkenschap verkeert en het ontbreken van het oordeel of deze vorm van alcoholverstrekking tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal leiden.
 • Begrip Autosnelweg
  Een autosnelweg, snelweg, autostrade of autobaan is een conflictvrije weg bestemd voor snel gemotoriseerd verkeer en alleen toegankelijk voor motorvoertuigen waarmee met een snelheid van ten minste 60 kilometer per uur kan en mag worden gereden.
 • Begrip Autoweg
  Een autoweg is een weg die alleen toegankelijk is voor snelle motorvoertuigen waarmee met een snelheid van ten minste 50 kilometer per uur kan en mag worden gereden en waarbij je te maken kan krijgen met kruisend verkeer.
 • Begrip Barvrijwilliger
  Een barvrijwilliger is de natuurlijke persoon die, niet in dienstverband, alcoholhoudende drank verstrekt in een horecalokaliteit in beheer bij een Paracommerciële rechtspersoon en heeft een cursus Instructie Verantwoord Alcohol Schenken gevolgd.
 • Begrip Bedrijfsleider
  De bedrijfsleider is de persoon die algemene leiding geeft aan een horeca- of slijtersbedrijf. Hij ziet erop toe dat het bedrijf goed gedreven wordt. Zijn werkzaamheden bestaan uit het nemen van investeringsbeslissingen, het bepalen van het inkoopbeleid en het vaststellen van de prijzen, het toezicht op en het voeren van de administratie en het voeren van het personeelsbeleid.
 • Begrip Bedrijfsmatig
  Voor het bedrijfsmatig uitoefenen van het horeca- of slijtersbedrijf is een vergunning benodigd. Er is sprake van ‘bedrijfsmatig’ wanneer de verrichtingen waarmee de betrokkene deelneemt aan het economisch verkeer, als bedrijfsmatig worden beschouwd, staat ingeschreven in het handelsregister en heeft een btw-nummer duidt daarop en de inschrijving bij het Bedrijfschap Horeca en Catering.
 • Begrip Beheerder
  De beheerder is ook leidinggevende en houdt zich meer bezig met de dagelijkse leiding van het bedrijf. Zijn werkzaamheden bestaan onder meer uit het vaststellen van de dagelijkse werkverdeling in de inrichting, het toezicht houden op het personeel, voorraadbeheer, de dagelijkse controle op inkomsten en uitgaven en het bijhouden van dagelijkse boekhouding.
 • Begrip Belanghebbende
  Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
 • Begrip Benzinestation
  Bij benzinestations en in winkels die aan een benzinestation zijn verbonden, is het verboden is bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken. Wel is het toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken in een wegrestaurant voor gebruik ter plaatse bij de maaltijd.
 • Begrip Beschikking
  Volgens artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beschikking een beslissing van een bestuursorgaan op een aanvraag om een vergunning of een ontheffing. Tegen het betreffende besluit staat bezwaar en/of (hoger) beroep open.
 • Begrip Beslissingstermijn
  Beslissingen op aanvragen om vergunning of ontheffing moeten binnen een wettelijke (redelijk) termijn worden genomen. Een redelijke termijn is in ieder geval verstreken na ommekomst van acht weken nadat de aanvraag is ingediend.
 • Begrip Besluit
  Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
 • Begrip Bestemmingsplan
  Het bestemmingsplan geeft aan waar zich bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen bevinden, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Een bestemmingsplan moet iedere tien jaar geactualiseerd worden.
 • Begrip Bestraffende sanctie
  Een bestuurlijke sanctie voor zover deze beoogt de overtreder leed toe te voegen.
 • Begrip Bestuurder
  Een bestuurder is een rechtspersoon. Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen. Voorbeelden van rechtspersonen zijn stichtingen, verenigingen, besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen.
 • Begrip Bestuurlijke boete
  Een bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom. De hoogte van deze geldsom is opgenomen in de bijlage behorende bij het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet.
 • Begrip Bestuurlijke sanctie
  Een door een bestuursorgaan wegens een overtreding opgelegde verplichting of onthouden aanspraak.
 • Begrip Bestuursorgaan
  Onder bestuursorgaan wordt verstaan een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed.
 • Begrip Bestuursreglement
  Het bestuur van een Paracommerciële rechtspersoon stelt voor het verkrijgen van een vergunning tot uitoefening van het horecabedrijf een bestuursreglement en hierin worden waarborgen opgenomen waaruit blijkt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze geschiedt.
 • Begrip Bezoeker
  De definitie van bezoeker is “een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van leidinggevenden, personen die dienst doen in de inrichting, personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is”.
 • Begrip Bibob
  De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) biedt overheidsorganen een bestuurlijk instrument om ongewilde facilitering van criminele activiteiten tegen te gaan.
 • Begrip Bijeenkomsten van persoonlijke aard
  Met bijeenkomsten van persoonlijke aard wordt gedoeld op bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten en feestavond, waarbij alcoholhoudende drank pleegt te worden genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de betreffende rechtspersoon of de hoofddoelstelling. Hebben deze bijeenkomsten tevens een zakelijk karakter dat direct verband houdt met de activiteiten van de instelling, zoals het afscheid van de voorzitter van de vereniging, vallen deze niet onder het bereik van deze bepaling.
 • Begrip Bijschrijving
  Als er een nieuwe leidinggevende moet worden bijgeschreven op het aanhangsel dat hoort bij de betreffende vergunning, dit geschiedt door deze nieuwe leidinggevende aan te melden bij de burgemeester per email of via een meldingsformulier
 • Begrip Bijzondere gelegenheid
  De burgemeester kan ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank buiten een horecabedrijf, op aanvraag en onder voorwaarden ontheffing verlenen ten behoeve van een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen. Te denken valt aan kermissen, braderieën, sportfeesten en andere manifestaties.
 • Begrip Bingo
  Dit is een klein kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen. Er moet aan vier voorwaarden worden voldaan wil er sprake zijn van een bingo.
  1. Georganiseerd door een Nederlandse vereniging die ten minste drie jaar bestaat
  2. In de statuten duidelijk omschreven doel, niet zijnde de organisatie van kansspelen
  3. Georganiseerd worden ten bate van het algemeen belang en het doel mag niet in strijd zijn met het algemeen belang.
  4. De prijzen of premies in geld of goederen, mogen per spelronde niet meer bedragen dan € 400,- en de gezamenlijke waarde daarvan mag niet meer bedragen dan € 1.550,- per bijeenkomst.
 • Begrip Buitengewoon opsporingsambtenaar
  Een buitengewoon opsporingsambtenaar is een beëdigd functionaris die is bevoegd tot de opsporing van bepaalde, meestal een beperkt aantal of een specifieke groep, strafbare feiten en die mede de handhaving van openbare rust en orde omvat.
 • Begrip Detailhandel
  Detailhandel of kleinhandel is het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument tegen een tevoren vastgestelde prijs.
 • Begrip Dienstverlening
  In een horecalokaliteit is het aanbieden van dienstverlening nagenoeg verboden. Onder dienstverlening wordt in dit kader bijvoorbeeld gedacht aan het aanbieden van verzekeringen en dergelijke. Het aanbieden van diensten van recreatieve en culturele aard is wel toegestaan in een horecalokaliteit.
 • Begrip Directe consumptie
  Met "directe consumptie" wordt met name gedacht aan de verkoop van afhaalmaaltijden en etenswaren waarbij tussen de bereiding en consumptie van etenswaren geen handelingen met het voedsel meer plaatsvinden.
 • Begrip Drank- en horecavergunning
  Voor het bedrijfsmatig of anders dan om niet uitoefenen van het horeca- of slijtersbedrijf is een vergunning nodig van de burgemeester. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het bedrijf voldoen aan bepaalde inrichtingseisen, de leidinggevenden voldoen aan bepaalde moraliteitsvereisten en moet het bovendien gaan om een bedrijf met een integere bedrijfsvoering.
 • Begrip Dwangsom
  Tegen bepaalde overtredingen kan bestuursrechtelijk worden opgetreden. Zo kan door de burgemeester een last onder dwangsom worden opgelegd, dit is een herstelsanctie, inhoudende een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.
 • Begrip Elders dan ter plaatse
  • In een horecabedrijf met drank- en horecavergunning mag alleen alcoholhoudende drank worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, dus om ter plaatse te consumeren.
  • Een slijtersbedrijf met drank- en horecavergunning verstrekt juist alcoholhoudende dranken voor gebruik elders dan ter plaatse, dus om ergens anders dan in het betreffende slijtlokaal op te drinken.
 • Begrip Evenement
  Dat is een evenement die voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak is en voor het organiseren van een evenement is vaak een evenementenvergunning benodigd, afgegeven door de burgemeester.
 • Begrip Exploitant
  De natuurlijke persoon of de rechtspersoon voor wiens rekening, verantwoordelijkheid en risico de inrichting wordt gedreven, en de bestuurders van de rechtspersoon of hun gevolmachtigden.
 • Begrip Faillissement
  Faillissement is een schuldenaar die ten minste twee schuldeisers heeft en is opgehouden te betalen, kan in staat van faillissement worden verklaard op grond van de Faillissementswet. Op grond van artikel 31, eerste lid, onder d, of 33, onder b, heeft het intrekken of vervallen van de vergunning een opschortende werking heeft tot het tijdstip waarop het faillissement onderscheidenlijk de toepassing van de schuldsaneringsregeling eindigt.
 • Begrip Gemeentelijke verordening
  Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. De belangrijkste en meest omvattende gemeentelijke verordening in een bepaalde gemeente is de Algemene Plaatselijke Verordening (afkorting APV).
 • Begrip Gerede eetwaren
  Het betreft de verkoop van etenswaren die voor consumptie gereed zijn (gerede eetwaren). Het gaat dus om etenswaren waarbij tussen de bereiding en consumptie geen handelingen met het voedsel meer plaatsvinden.
 • Begrip Gevolmachtigde
  Een leidinggevende kan een ander persoon machtigen om namens hem of haar zaken te regelen. Dat moet dan wel blijken uit een aantekening in het Handelsregister. De volmachtnemer treedt dan op in de plaats van de volmachtgever.
 • Begrip Handhaving
  Het toezicht op de naleving van de bepalingen uit de DHW is ondergebracht bij de gemeente. Daarvoor stelt de burgemeester speciaal opgeleide toezichthoudende ambtenaren aan, deze kunnen overtredingen constateren en vervolgens handhavend optreden.
 • Begrip Happy hours
  Onder “happy hours" wordt verstaan het bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.