Samenvatting HC_Publiek Management

-
179 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - HC_Publiek Management

 • 1.1 Wat is Publiek Management?

 • Wat is de definitie van "Publiek Management"?
  • Publiek Management als vakgebied richt zich op de structuur en organisatie van de publieke sector en het management van publieke organisaties 
  • Alle activiteiten van leidinggevenden van publieke organisaties om die organisaties te beheersen, sturen en te veranderen met het oog op het optimaliseren van de prestaties van de organisaties. 
 • Wat houdt het "publieke domein" in?
  • De term publiek domein wordt vaak gebruikt, omdat deze term erg breed is, en er dus van alles onder kan vallen.
  • Het publieke domein gaat om de zorg van het algemene belang, dus ook bijvoorbeeld busbedrijven.
 • Waarin verschilt het publieke domein van het private domein?
  • Bij Publiek Management gaat het om het spanningsveld voor organisaties tussen de efficiëntie en effectiviteit tegenover de democratische en rechtstatelijke eisen, die aan publieke organisaties en functionarissen binnen het publieke domein worden gesteld.
   • Het is voor het management het makkelijkst en het effectiefst als zij geen verantwoording hoeft af te leggen voor wat zij doet, maar dit kan niet door de rechtstatelijke eisen, die zijn ontwikkeld voor een betere dienstverlening tegenover de burger.
   • Het management draait dus om het vinden van een balans tussen de efficiëntie en rechtstatelijke eisen.
 • Het gaat in het Publieke Management om beheersen, sturen en veranderen. Wat wordt hiermee bedoelt?
  • Beheersing = het gaat hierbij om het goed samenwerken tussen mensen en er zo voor zorgen dat de gehele organisatie op het spoor blijft.
   • Er moeten dus bijvoorbeeld genoeg personeel aanwezig zijn en goede prestaties geleverd worden en er moeten veranderingen  plaatsvinden die binnen de organisatie passen en de organisatie verbeteren.
  • Sturen = de manager houdt niet alleen oog op het proces, maar ook op het doel.
  Het management gedeelte is het beheersbaar maken van een organisatie zodat hij aan zijn doelen voldoet.
  Het publieke gedeelte is de taken van de publieke sector in goede banen leiden.
 • 1.1.1 Twee belangrijke spanningen

 • Welke interne spanningen kennen publieke managers binnen hun werk?
  Er ontstaan interne spanningen waar publieke managers mee te maken krijgen als zij op een effectieve manier proberen  te sturen, beheersen en veranderen.
  1. Differentiatie (taakverdeling) en integratie (afstemming)
   • Taakverdeling is nodig, maar deze moeten wel op elkaar worden afgestemd. 
  2. Beheersing en autonomie
   • Enerzijds moeten managers hun personeel stimuleren en motiveren, maar ook hun werk goed laten doen. 
 • 1.2 Wie zijn Publieke Management?

 • Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen 3 groepen publieke managers. Welke niveaus zijn dit?
  • Operationele managers = deze staan vaak dicht bij de medewerkers die de taken uitvoeren; staan laag op de hiërarchische ladder. Deze zijn vaak bezig met beheersen
  • Tactische managers = "middenmanagement"; want staan tussen de twee andere managers in. 
   • Deze vertalen de orders van de "strategische managers" naar de "operationele managers" en rapporteren terug over de uitvoering van deze orders naar de "strategische managers" 
  • Strategische managers = koersbepaling en nemen beslissingen, zijn meer bezig met sturen
 • Wat houdt Algemene Bestuursdienst in?
  • Dit zijn de hoogste ambtenaren binnen de rijksoverheid. 
   • De ABD-TMG, ABD-topmanagers en ABD-managers vanaf schaal 15, vormen de Algemene Bestuursdienst. 
 • Wat houdt de topmanagementgroep in?
  • Dit is een specifieke groep binnen de Algemene Bestuursdienst. Deze groep bestaat uit: 
   • SG, plaatsvervangend SG 
   • Directeuren-generaal 
   • Inspecteurs-generaal 
   • Managers van grote uitvoerende diensten 
   • Directeuren van planbureaus
   • En hiermee gelijkgestelde functies
 • 1.3 De veranderende rol van publieke managers

 • Hoe komt het dat de rol van publieke managers aan verandering onderhevig is?
  • De overheid heeft steeds een andere rol, en daarmee hebben publieke managers ook een andere rol gekregen. Omdat de overheid dus verandert, veranderen ook onze verwachtingen van publieke managers.
 • 1.3.1 De geschiedenis van de overheid

 • Hoe zag de overheid eruit van 1848 tot WOII?
  • Nachtwakersstaat: de overheid had een klein aantal taken, want de overheid vond in deze tijd dat veel dingen niet hun verantwoordelijkheid waren.
   • De burgers deden vaak de huidige publieke taken zelf. Sommige dingen werden via de kerk geregeld.
  • Publieke managers waren er bijna niet: het was een elitebaantje.
  • Een sterke verzuiling, waarbij iedere zuil publieke managers leverde.
  • De taken van de overheid nam wel langzaam toe van 1848 tot WOII, waardoor geleidelijk verandering kwam in wat publieke managers moesten doen.
 • Hoe zag de overheid eruit na WOII?
  • Er was sprake van een verzorgingsstaat. De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een grote crisis, waardoor de overheidsbemoeienis groeide, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs.
  • De overheid kreeg meer taken en werd groter, waardoor er meer activiteiten waren, dus ook meer ambtenaren en managers.
   • Publieke managers hadden de rol om ervoor te zorgen dat de ambtenaren goed en loyaal hun taak uitvoerden, zoals de politici besloten hadden.
  • Er was dus steeds meer regelgeving, en de publieke managers hadden een steeds belangrijke rol om taken te coördineren.
 • Hoe zag de overheid eruit bij het New Public Management?
  • Het NPM = een toenemend geloof dat de verzorgingsstaat te duur zou worden en niet efficiënt was. 
  • Er kwamen jaren van privatisering en deregulering, dus een terugtredende overheid. 
  • De opkomst van New Public Management heeft een grote invloed op de overheid en het werk van publieke managers. 
   • Managers gingen sturen op prestaties. Veel minder op de inhoud, maar op op de prestatie-indicatoren. 
 • Hoe ziet de overheid eruit in de voorwaardenscheppende staat?
  • In Noord-West Europa is er een belangrijke ontwikkeling zo'n 30 jaar geleden opgekomen, want landen en hun bestuur veranderen naar een voorwaardenscheppende staat. 
  • De voorwaardenscheppende staat is de ontwikkeling naar een participatiesamenleving. 
   • In een voorwaardenscheppende staat ligt het accent op de burgers en bedrijven, waarbij mensen meer zelf doen in deze participatiesamenleving en hebben meer verantwoordelijkheden. 
   • Er kwam met deze ontwikkeling weer kritiek op het NPM. 
  • Het gaat om meer samenwerking in netwerken, burgers actief betrekken in de besluitvorming; burgers worden mondiger, en verwachtte dat zij worden meegenomen in het beleid, waarbij managers adaptief zijn en samen kunnen werken om beleid aan te pakken. 
  • Technologische uitdagingen voor de overheid spelen een rol en ook het werk van publieke managers ligt steeds meer onder een vergrootglas, door de toenemende media. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.