Samenvatting Het diëtistisch consult

-
ISBN-10 9089538232 ISBN-13 9789089538239
573 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Het diëtistisch consult". De auteur(s) van het boek is/zijn Anke Leibbrandt Lieve Pensaert Heleen Scholten Emine Türkeli Marlies Verweij. Het ISBN van dit boek is 9789089538239 of 9089538232. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Het diëtistisch consult

 • 1 Gespreksvaardigheden

 • De 7 luistervaardigheden zijn:
  1. Aandacht gevend gedrag
  2. Vragen stellen
  3. Doorvragen
  4. Parafraseren van inhoud
  5. Reflecteren van gevoel
  6. Concretiseren 
  7. Samenvatten
 • Wat bereik je met luistervaardigheden?
  Je laat de client merken dat je hem hoort en begrijpt. 
  Je geeft de client de ruimte om zijn verhaal te doen en problemen te verkennen
 • Aandacht gevend gedrag bestaat uit 2 onderdelen:
  verbaal en non-verbaal gedrag

  verbaal gedrag: hummen, kleine aanmoedigingen en stiltes
  non-verbaal gedrag: oogcontact, knikken, ondersteunende hand gebaren
 • Wat is het doel van aandacht gevend gedrag?
  een situatie te creëren waarin de client gestimuleerd wordt vrijuit en in alle rust over zijn problemen te praten
 • Goed aandacht gevend gedrag voldoet aan de volgende criteria:
  • geïnteresseerde lichaamshouding  • geïnteresseerde gezichtsuitdrukking 
  • stimulerend oogcontact
  • kleine non-verbale aanmoedigingen
  • kleine verbale aanmoedigingen
  • korte, aandachtige stiltes
  • is waar nodig gegeven (om client te stimuleren om verder te praten)
  • is juist gedoseerd uitgevoerd (stimulerend, maar niet storend)
 • Wat zijn open vragen?
  Open vragen geven de client alle rit een zijn beantwoording. 

  het doel hiervan is dat de client vanuit zijn eigen referentiekader praat en zelf richting en inhoud geeft aan het gesprek
 • Wat is het doel van gesloten vragen?
  Deze vragen beperken de antwoordmogelijkheden van de client en kun je gebruiken als je iets specifieks wilt weten of als je client weerstanden vertoont om een bepaald onderwerp te bespreken.
 • Op een juiste manier vragen stellen voldoet aan de volgende criteria
  • is duidelijk geformuleerd  • verwijst slechts naar één onderwerp tegelijk
  • behelst geen vooronderstellingen
  • open vragen bij probleemexploratie
  • gesloten vragen als je iets specifieks wilt weten
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Wat doe je bij doorvragen?
  Doorvragen houdt in dat je meer nauwkeurig en precies wit weten wat de client bedoelt. 

  Dit doe je bij voorkeur met open vragen die verder ingaan op een bepaald onderwerp zoals verschillende aspecten van de klacht of de situatie, gevoelens , gedachten, gedrag etc.
 • Wanneer is er sprake van goed doorvragen?
  • is bij voorkeur open gesteld
  • sluit aan op wat de cliënt zojuist heeft gezegd
  • is zo nodig gericht op verschillende aspecten van de situatie
  • is waar nodig gesteld
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Wat houd parafraseren in?
  hierbij geef je kort in je eigen woorden een weergave van de belangrijkste inhoudelijke informatie die de client zojuist heeft gegeven.

  Hierdoor kun je begrip tonen, door de parafrasering op bevestigende toon uit te spreken. Of je kunt navragen of je het juist hebt begrepen, door een vragende toon te gebruiken. Hiermee geef je de client de mogelijkheid tot correctie.
 • Een goede parafrasering van de inhoud voldoet aan de volgende criteria:
     • geeft kort en duidelijk de essentie weer van hetgeen de cliënt het laatst gezegd heeft
  • er mogen geen vooronderstellingen in doorklinken
  • is met de juiste intonatie uitgesproken
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd
 • Wat is een gevoelsreflectie?
  Hierbij geef je kort en in eigen woorden weer wat de belangrijkste gevoelens zijn die in de woorden van de client doorklinken en uit de houding van de client naar voren komen.

  Hiermee toon je begrip en kun je nagaan of je de client goed begrijpt.
 • Een gevoelsreflectie is goed wanneer deze:


  • geeft kort en duidelijk de essentie weer van de gevoelens van de cliënt
  • is in eigen woorden gesteld
  • is inhoudelijk correct
  • stemt qua intensiteit overeen met de door de cliënt geuite gevoelens
  • bevat geen waardeoordelen
  • bevat zo nodig de context
  • is met de juiste intonatie uitgesproken
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Wat is nuancerende empathie?
  Dit zijn reflecties van onderliggend gevoelens, van de gevoelens "tussen de regels door". Je probeert de diepere betekenis van het probleem te achterhalen en te begrijpen vanuit de situatie van de client.
 • Wat is concretiseren?
  Een samengestelde vaardigheid, die bestaat uit luisteren, aanmoedigen, open en gesloten vragen stellen, parafraseren en reflecteren. Hiermee concretiseren, met als doel specifieke informatie achterhalen over de situatie, het gedrag en gevoelens van de client etc.
 • Concretiseren pas je toe om meer helderheid te verkrijgen over:
  • de situatie
  • het gedrag, de gedachten en gevoelens van de cliënt over/in de situatie
  • reacties van anderen in de situatie
  • wat er voorafgaand en na de situatie gebeurde
 • Wat is het doel van een samenvatting?
  Een samenvatting is een weergave in jouw eigen woorden van de belangrijkste elementen van het verhaal van de client. Je kun hierdoor nagaan of je de client goed hebt begrepen en of alle informatie compleet is. het geeft de gelegenheid te laten zien dat je zaken hebt begrepen en geeft tegelijkertijd structuur aan het gesprek. 

  Na ieder separaat onderdeel in het gesprek kun je samenvatten, nagaan of alle info compleet is en van daaruit naar het volgende onderdeel gaan. 
 • Een goede samenvatting voldoet aan de volgende criteria:

  • ordent kort en duidelijk de hoofdzaken van wat de cliënt heeft gezegd
  • wordt in eigen woorden gegeven
  • bevat de juiste inhouden
  • geeft de cliënt de gelegenheid te reageren
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Wat zijn nuancerende vaardigheden?
  Deze vaardigheden spelen een rol op de weg naar gedragsverandering. Ze helpen de client meer inzicht te verkrijgen in problemen en met het veranderende perspectief op de huidige situatie doel en helder voor ogen t krijgen.
 • Welke 4 nuancerende vaardigheden zijn er?
  1. Nuancerende empathie
  2. Confronteren
  3. Positief her-etiketteren
  4. Geven van informatie
 • Wat is het doel van nuancerende empathie?
  Door begrip te tonen door gevoelens te reflecteren bied je bij nuancerende empathie ook verdergaand inzicht in wat er in de client omgaat.
 • Criteria voor goede nuancerende empathie:
     • reflecteert gevoel en daarnaast een constructieve kijk op het probleem
  • legt verbanden die cliënt (nog) niet bewust heeft uitgesproken
  • levert vaak belangrijke informatie op door de toon van de informatie
  • zet hoofdzaken op een rij
  • ordent informatie met als doel een meer
   genuanceerde kijk op problemen.
 • Wanneer maak je gebruik van confrontatie?
  Om een discrepantie in het gedrag van de client bespreekbaar te maken. Het doel is om bewustwording over deze discrepantie bij de client te creëren. Dit kan de client helpen om verder zich te krijgen op zijn problemen en de manier waarop hij daarmee omgaat.

  Dit kan betrekking hebben op:
  • Tegenstrijdige uitspraken of gevoelens van de client
  • Discrepantie tussen uitspraken van de client en zijn non-verbale gedrag
  • Discrepantie tussen de manier waarop je de client ervaart en waarneemt en de manier waarop hij zich presenteert
  • Een verheldering van foutieve of gebrekkig informatie van de client.
 • Criteria voor confrontatie:

  • bevat informatie over tegenstrijdige uitspraken of gevoelens
  • bevat informatie over discrepanties tussen wat de cliënt zegt en zijn non-verbale gedragingen
  • bevat informatie over discrepanties tussen de manier waarop je de cliënt ziet en de wijze waarop de cliënt zich presenteert
  • verheldert foutieve of gebrekkige infor-matie van de cliënt over zijn problemen en zijn wijze van omgaan daarmee
  • is met de juiste intonatie uitgesproken
  • bevat geen waardeoordelen
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd
 • Wat wordt verstaan onder positief her-etiketteren?
  Dit is het toekennen van een gunstige betekenis door de diëtist aan de negatief ervaren klachten en problemen van de client. Het doel is om een negatief zelfbeeld van de client te wijzigen, een meer genuanceerde kijk op problemen te bieden of een meer relativerende kijk te geven op de normen die een client zichzelf oplegt.
 • Wat is niet de intentie van positief her-etiketteren?
  Het gaat hierbij niet om het geruststellen van de client of het naar voren brengen van positieve kanten van een probleem.
 • Criteria bij positief her-etiketteren

  • bevat een gunstige interpretatie van een problematische situatie van de cliënt
  • bevat een relativering van een te hoge norm van de cliënt
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Goed gegeven informatie voldoet aan de volgende criteria:


  • is duidelijk en concreet
  • is gegeven in begrijpelijke taal en aangepast aan het begripsvermogen van de cliënt
  • is in kleine hoeveelheden aangeboden (2-3 zinnen)
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Hoe kun je regulerende vaardigheden gebruiken?
  Voor een gestructureerd verloop van het gesprek is duidelijkheid over de gang van zaken nodig. Regulerende vaardigheden dragen bij aan de voortgang van het consult.
 • Welke 5 regulerende vaardigheden onderscheiden we?
  1. Openen van het gesprek
  2. Terugkoppelen naar begindoelen
  3. Situatie verduidelijken
  4. Hardop denken
  5. Structureren
 • Wat gebeurt er bij de terugkoppeling naar begindoelen?
  Hierbij gaat het om de vaardigheid van de diëtist om te zorgen voor haalbare doelen en deze effectief te bewaken en na te streven.

  Dit doe je door:   • samen met de cliënt realistische doelen stellen
  • doel-terugkoppelingsvragen stellen
 • Wat is een meta-gesprek?
  Een gesprek over het gesprek. Om onduidelijkheden of misverstanden ter sprake te brengen kun je een gesprek voeren met de client over hoe het gesprek verloopt. Dit is met name belangrijk wanneer verwachtingen niet meer op elkaar afgestemd zijn. Hierdoor kun je de situatie verduidelijken.
 • Om de situatie te verduidelijken zet je de volgende meta-gesprekvaardigheden in:
  • parafrase of gevoelsreflectie om te laten merken dat je de cliënt begrijpt
  • metacommunicatie over het misverstand
  • mededeling over wat de diëtist niet wil en waarom niet
  • mededeling over wat de diëtist wel wil en waarom wel
  • diëtist reageert met parafrases of reflecties
  • het maken van een afspraak over de aanpak
 • Wanneer maak je gebruik van de vaardigheid om hardop te denken?
  Hardop denken heeft verschillende doelen:
  • het bevordert de openheid en duidelijkheid aan de kant van de diëtist
  • het werkt angst reducerend
  • het stimuleert de client om zelf hardop te denken en 
  • het bevordert de samenwerkingsrelatie.


  Bij het hardop denken kunnen zowel observaties, gedachten overwegingen en conclusies hardop worden uitgesproken. 
 • Criteria bij hardop denken zijn:
  • gebeurt open en duidelijk  • geeft cliënt inzicht in jouw gedachten en overwegingen
  • is waar nodig uitgevoerd
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Wat wordt bedoeld met het structureren van het gesprek?
  Hierbij wordt gedoeld op het ordenen en leiden van het gesprek. De bedoeling is om de lijnvan het gesprek vast te houden en het gesprek efficiënt te laten verlopen. Bijvoorbeeld wanneer er afgedwaald wordt of als er gesproken wordt over onderwerpen die niet relevant lijken etc.
 •  Een goede structuur:
  • ordent en stuurt het gesprek  • is duidelijk en inzichtelijk voor de cliënt 
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd uitgevoerd (niet rigide maar flexibel, maar ook niet te weinig waardoor de tijdsplanning in het gedrang komt)
 • Wat is feedback?
  Het openlijk bespreken van hetgeen zich in het contact tussen jou en de client op dit moment afspeelt.

  Het vragen om feedback heeft een bevorderend effect oude samenwerking en geeft je inzicht in wat de client gehoord heeft en begrepen heeft en wat hij daarvan vindt.

  Open vragen zijn geschikt wanneer je wilt weten hoe de client over iets denkt.

  Wil je vragen om akkoord of weten of iets begrepen is, dan zijn gesloten vragen hiertoe geschikt.
 • Criteria voor het vragen naar feedback:

  • is open of gesloten gesteld, afgestemd op het doel van de vraag
  • geeft blijk van werkelijke interesse van jou in feedback van de cliënt
  • is waar nodig gesteld
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Wat is een voorwaarde bij het geven van feedback?
  Het bestaan van een vertrouwensrelatie. Vanwege het confronterende element van feedback kan een client zich snel aangevallen voelen.
 • Criteria voor het geven van feedback:


  • bevat een beschrijving van het gedrag van de cliënt
  • is niet veroordelend en interpreterend beschreven
  • is concreet en in de ‘hier en nu’-situatie
  • bevat een verwoording van de beleving van het gedrag van de cliënt
  • bevat een motivering van deze beleving
  • bevat informatie hoe je het anders zou willen zien
  • is uitnodigend gesteld
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Directe Toegankelijkheid Dietetiek

  Directe toegankelijkheid diëtetiek (DTD):
  "Per 1 [2011] augustus vervalt de verplichting om een verwijzing van een arts te hebben voor de diëtist. Dit besluit van de Raad van State is gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.
  De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is blij met dit besluit. ‘Dit verlaagt de drempel voor de cliënt om te kiezen voor een dieetadvies en een gezonde leefstijl. Ook komt directe toegang ten goede aan de kwaliteit van zorg, door kortere lijnen en een snellere behandeling.’
  De NVD adviseert iedereen die kiest om zonder verwijzing naar de diëtist te gaan om eerst contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te informeren of dieetadvisering wordt vergoed.
  [...] De DTD is een aanspraak die geregeld wordt in de Zorgverzekeringswet. De voorwaarden met betrekking tot de DTD betekent onder andere wel dat de diëtist de geaccrediteerde cursus DTD heeft gevolgd."


  Bron: http://www.nieuwsvoordietisten.nl/nieuws/nieuws/article/directe- toegankelijkheid-dietetiek-per-1-augustus-een-feit/


  NB Niet elke zorgverzekeraar vergoedt dieetadvisering via directe toegankelijkheid.
 • Wat zijn principes van evidence based werken (NCOI)
   


  • Methodisch werken: het diëtistisch consult is een duidelijk methodisch proces dat als zodanig goed wordt uitgewerkt in de module en bijbehorend studiemateriaal.
  • Cliëntgericht werken: elke cliënt is anders en uniek. Hoeveel richtlijnen en protocollen er ook zijn, voor elke cliënt dienen deze in het perspectief van deze cliënt te worden geïnterpreteerd en toegepast.
  • Multidisciplinair werken: een diëtist is zelden de enige zorgverlener waar iemand gebruik van maakt. Onderlinge afstemming is noodzakelijk.
  • Resultaatgericht werken: voor elke cliënt worden meetbare en haalbare doelen gesteld.
  • Eigen ervaringen: deze zijn nuttig en noodzakelijk om onder andere cliëntgericht en resultaatgericht te kunnen werken.
  • Klinisch redeneren: deze vaardigheid is nodig om de vertaalslag te maken van diagnostische uitslagen en het medische beeld van een cliënt naar een diëtistische diagnose en een dieetbehandeling.
 •  Luister-, nuancerende en regulerende vaardigheden zijn de verschillende gespreksvaardigheden die je als diëtist dient te beheersen.
  ja
 • Stimulerend oogcontact, handgebaren en hoofdknikken zijn voorbeelden van aandachtgevend gedrag.
  Ja
 • Aandachtgevend gedrag bestaat uit non-verbaal en verbaal gedrag.
  Ja
 • Nuancerende vaardigheden worden hoofdzakelijk ingezet bij het op gang brengen van gedragsverandering.
  Ja
 • Een diëtist die vragen stelt en samenvat demonstreert luistervaardigheden.
  Ja
 • De situatie verduidelijken en hardop denken zijn voorbeelden van regulerende vaardigheden.
  Ja
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke vraag vanuit MI kun je stellen bij het bespreken van een eetdagboek?
Vaak wordt je bij het bijhouden van ene dagboekje je meer bewust van wat je eet, om dat je er zo mee bezig bent opeens. Zijn u dingen opgevallen door het opschrijven van uw voeding op die dagen?
Een ander voorbeeld van een hulpbrontechniek bij NLP isrolmodel.Stel je voor dat je cliënt wordt belemmerd om iedere avond opnieuw een gezonde maaltijd op tafel te toveren.Hoe zou je er met behulp van een rolmodel voor kunnen zorgen dat dit wel lukt?
Diëtist: maak een filmpje van de huidige toestand waarin het je niet lukt gezond te koken. Wat zie je gebeuren?  Wie doet dit beter dan jij? Zet die persoon als stand-in op jouw plek in het filmpje. Wat zie je gebeuren? Doet hij/zij het goed? Als je het goed hebt gezien verander je de persoon weer in jezelf. Is dit hoe je het wilt? Wat zou er tegen kunnen zijn?
Een voorbeeld van een hulpbrontechniek binnen NLP is jeoudere zelf.Stel je voor dat je cliënt een belemmering voelt om naar de sportschool te gaan omdat hij zich schaamt voor zijn lijf. Hoe zou de cliënt als 80-jarige, zijn jongere zelf advies kunnen geven?
Kijk samen met je 80-jarige cliënt terug naar je huidige zelf op het moment dat hij de hindernis ervaart. Dat kan bijvoorbeeld zo gaan: visualiseer je oudere zelf daar in je luie stoel, wordt even je oudere zelf, voel je rimpels (etc) en kijk van een afstand naar je jongere zelf. Geef je jongere zelf een duidelijk advies waarmee je de hindernis schaamte kan overwinnen. Stap uit deze situatie en ontvang het advies. Hoe ga je dit straks gebruiken? Wat zou daar tegen kunnen zijn?
Een voorbeeld van een hulpbrontechniek bij NLP is eenreferentie-ervaring. Stel je voor dat je cliënt het lastig vindt iets lekkers op een verjaardag af te slaan. Hoe ga je te werk? Welke vragen stel je?
Diëtist: Wat heb je nodig om iets lekkers op een verjaardag af te slaan? (welk gedrag, welk gevoel, welk soort denken, welk vermogen).Cliënt: lef om te zeggen wat ik wil. 
Diëtist: Ok, je hebt lef nodig om te zeggen wat je wilt. Wanneer heb je (ooit) lef gehad? 
Cliënt en diëtist bespreken in welke situatie de cliënt lef had, hoe dat precies ging, wat de cliënt in deze situatie voelde, hoorde, zag. 
Diëtist: Hoe ga je dit straks gebruiken. Wat zou er tegen kunnen zijn?
Eten terwijl je het eigenlijk niet wilt, ongezonde keuzes terwijl je nog zo van plan wat het beter te doen. Als diëtist bespreek je vaak hoe het beter kan, gezonder kan. Vaak niets nieuws voor jouw cliënt. Zie het dan nog maar eens (blijvend!) te doen. Help je cliënt in te laten zien wat de huidige manier van eten hem/haar oplevert. Pas als er een alternatief is voor de functie die eten voor je cliënt vervult zal het lukken gestelde doelen te bereiken. Welke vragen stel je om de positieve intentie van ongewenst eetgedrag te achterhalen?
Wat wil je met ….(bijvoorbeeld ‘s avonds op de bank eten) bereiken/vermijden?Wat probeer je via (snoepen van chocolade) te krijgen/ wat probeer je via (snoepen van chololade) te ontlopen?
Wat levert…..(het continu snaaien) je op?
Wat zijn de positieve effecten van…. (snaaien)?
Welke problemen voorkom je door….(veel te eten)?
Wat voor positieve gevoelens levert ….(snoepen) je op?
Waarom is het belangrijk dat de cliënt de positieve bedoeling van ongewenst gedrag (deel) leert zien?
Er ontstaat een mogelijkheid tot keuze. Je plaatst een positiever kader rond de weerstand. Iets wordt bespreekbaar en de cliënt kan zich uiten over iets waar zij eerst onzeker of bang voor was. De opluchting die ontstaat levert energie en motivatie op om zich aan het dieet te blijven houden. Zo wordt ongecontroleerd eetgedrag een gecontroleerde keuze.
Je hebt met je cliënt een doel gesteld, dit heb je getoetst aan de voorwaarden (vraag 1). Daarna ga je na wat de huidige toestand is. Met de cliënt heb je de doeltoestand met de huidige toestand vergeleken. Daaruit komt een hindernis. Bij vraag één was dit zelfvertrouwen. Het antwoord op de vraag wat heb je nodig komt vaak niet zomaar bovendrijven vandaar dat je samen het doel met de huidige toestand vergelijkt. Het principe van hindernissen is: wat je tegenhoudt bepaalt wat je nodig hebt.‘Ik wil wel, maar…..’Een veel gehoorde uitspraak in de diëtistenpraktijk is: 'Ik wil wel, maar……'Een veel gehoorde uitspraak in de diëtistenpraktijk is: 'Ik wil wel, maar….'Als diëtist herken je op zo’n moment een innerlijk conflict. Waaraan kun je een innerlijk conflict nog meer herkennen?
1 aan taalgebruik: het woord maar (soms onuitgesproken).
2 Afleiden uit intonatie. 
3 Non-verbale asymmetrie (iemand zegt ja maar kijkt somber).
De client geeft aan dat hijger zelfvertrouwen nodig heeft om zijn doel te bereiken. Welke vraag kun je vanuit NLP stellen?
Wat is zelfvertrouwen voor jou? 
Was je zelfverzekerd toen je het probleem nog niet had?
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) gaat uit van doelen in plaats van problemen. Door samen met de cliënt een toetsbaar doel te formuleren en te concretiseren, worden criteria voor het succes van het veranderproces vastgelegd. Wat zijn de voorwaarden voor een goed gesteld doel?
 Doel is:
 • positief geformuleerd (wat wil je wel)
 • toetsbaar (hoe weet ik dat jij je doel hebt bereikt, wat zou je dan zien, horen, voelen)
 • binnen eigen controle (het echte werk moet de cliënt zelf kunnen doen en niet afhankelijk zijn van anderen om doelen te bereiken)
 • context moet duidelijk zijn (waar, wanneer en met wie wel en niet)
 • nagaan of het negatieve effecten heeft (wat zijn de voor- en nadelen van het resultaat voor jou en anderen).
Een coachende diëtist die gebruik maakt van NLP heeft bij de dieetbehandeling als uitgangspunt:
de diëtistische diagnose en doelen van de cliënt.