Samenvatting Het geneeskundig proces : klinisch redeneren van klacht naar therapie

-
ISBN-10 9035230655 ISBN-13 9789035230651
142 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Het geneeskundig proces : klinisch redeneren van klacht naar therapie". De auteur(s) van het boek is/zijn H G L M Grundmeijer, K Reenders, G E H M Rutten. Het ISBN van dit boek is 9789035230651 of 9035230655. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Het geneeskundig proces : klinisch redeneren van klacht naar therapie

 • 1 Een klacht... en dan?

 • Wat is de premedische fase?
  De premedische fase is een periode die begint met het voelen van iets wat kan duiden op een gezondheidsprobleem en die eindigt met het besluit naar een arts te gaan.
 • Wat is een symptoom?
  Je spreekt van een symptoom op een moment dat je een medische probleem als oorzaak gaat zien voor een sensatie. Langdurend of erg storen kan leiden tot een klacht.
 • Leg de aspecten van een klacht uit.
  Een klacht heeft een inhoudsaspect: wat zegt de klager letterlijk; en een betrekkingsaspect: de bedoeling van het mededelen van de klacht
 • Wat houdt het klassieke biomedische model in?
  De arts vraagt naar de abnormale ervaren lichamelijke sensaties.
 • Wat houdt het modernere biopsychosociale model in?
  Arts vraagt door over emotionele en cognitieve aspecten van de klacht en de sociale gevolgen en de context.
 • Wat is medicalisering?
  De cultuur die bevordert door een medische bril te kijken naar allerlei lichamelijke en emotionele gewaarwordingen.
 • Wat is disease mongering?
  De grenzen tussen ziek en niet-ziek worden opgerekt om zo een nieuwe afzetmarkt te creëren. We gaan reisicofactoren zien als ziekten, milde fysieke problemen worden ernstige ziekten, afkappunten voor risicofactoren worden scherper gedefinieerd, overdrijven van de prevalentie, artsen zouden het probleem onderdiagnosticeren, elke vorm moet behandeld worden.
 • Wat zijn de nadelen van medicalisering?
  Screening, nadelig als gezegd wordt dat iemand een aandoening heeft, maar dit later niet blijkt te zijn.
  Risicofactoren, richtlijnen worden zo afgekapt, dat bijna iedereen tot de risicogroep lijkt te behoren
  Pathologiseren van een biologische variant (kaalheid, zwangerschap, geboorte, erectiele disfunctie, female sexual disfunction
 • Wat zijn non-diseases?
  Deze aandoeningen komen pas als ziekte naar buiten als de farmacie een mogelijke oplossing ervoor heeft gevonden.
 • Leg het verschil uit tussen illness, disease en sickness.
  Illness is hoe patiënten de wereld ervaren, sensatie, gevoelens, angsten
  disease is de wereld van de medische theorie 
  Sickness is de ziekenrol aannemen, dit kan soms leiden tot ziektewinst
 • Wat is de definitie van gezondheid volgens de WHO?
  Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn, maar dit is niet haalbaar, dus er zijn andere definities.
 • Wat is een meer haalbare definitie van gezondheid?
  Gezondheid is het vermogen de fysiologische homeostase te handhaven (allostase), het vermogen een moeilijk situatie te begrijpen (salutogenese), adequaat te handelen en betekenis te geven. Je kunt sociaal leven in onafhankelijkheid en participeren in de samenleving.
 • Wat is socialisatie?
  Socialisatie is het leren gedragen volgens de regels.
 • Wat is competition of cues?
  Het als symptoom benoemen van een van de zeer vele lichamelijke sensaties. Waarneming van symptomen worden beïnvloedt door: selectieve aandacht (kan voortkomen uit eerdere ziekte of ervaring), negatieve affectiviteit (persoonlijkheid, emoties)
 • Welke soorten hulpzoekgedrag zijn er?
  * niets doen, lichaam beschikt over adaptatie, klachten worden vaak weer hersteld self limiting
  * leken raadplegen
  * zelfzorg, alle activiteiten die iemand kan ondernemen om klachten te verlichten of gezondheid te bevorderen zonder hulp van professionals
  * complementaire geneeswijzen, meer gericht op ziekteopvattingen
  * professionele reguliere medische hulp
 • Waar hangt het vanaf of iemand professionele medische hulp gaat zoeken?
  - Kenmerken van de patiënten, ontbreken van sociale steun, angstig, attachment theory
  - Eigenschappen van artsen, ervaringen, uitleg
  - Structuur gezondheidszorg, genoeg voorzieningen of aanbod, worried well (sociale media)
  - cultuur
 • Wat zijn gezondheidsvaardigheden?
  Alle vaardigheden die mensen nodig hebben om informatie over gezondheid te verkrijgen.
 • 2 Van klacht naar probleem

 • Hoeveel keer per jaar bezoeken mensen de huisarts, wat is de verloop van bezoeken in de levensjaren?
  3,4 keer per jaar, meer vrouwen
  Onder de vijf gemiddeld 3x. Op de basisschool komen kinderen minder vaak. Op de middelbare school komen meer meisjes. Ook mensen met een lager inkomen komen vaker, want die hebben vaak ook meer ziekte.
 • Hoe veel mensen verwijst de huisarts door?
  6%
  Waarvan de helft naar de tweedelijnszorg
  en de andere helft naar de eerstelijnszorg
 • Welke artsen bezoeken kinderen vaak?
  Kinderarts, kno, oogarts, dermatoloog
 • Welke artsen bezoeken 75-plussers vaak
  Oogarts, kno, dermatoloog
 • Welke artsen bezoeken volwassen mannen vaak?
  Chirurgie, orthopeed
 • Welke artsen bezoeken vrouwen vaak?
  gynaecoloog
 • Hoe is psychosociale hulp bij de huisartsenpraktijk geregeld?
  POH -ggz ziet mensen met geestelijke klachten
  basis -ggz eerstelijnspsychoogen
  CAD consultatie bureau voor alcohol en drugs
  tweedelijns ggz Psychiatrische inrichting
 • Wat zijn de curatieve en niet-curatieve sectoren?
  Curatief: huisarts en specialist
  Niet-curatief: bedrijfsarts en verzekeringsarts
 • Wat is een one-stopshop?
  In één dag alle onderzoeken achter elkaar krijgen bij bv tia of knobbel borst
 • Hoe ga je te werk op de SEH?
  Een assistent geneeskundige neemt de anamnese af, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek
 • Wat is protoprofessionalisering?
  Kennis en gewoontes van professionals overgenomen.
 • Wat zijn de nadelige gevolgen als de patiënt zijn hulpvraag niet beantwoord krijgt?
  Ontevreden
  Niet opvolgen van adviezen
  Diagnostiek uitgevoerd die niet noodzakelijk is
  Eerder of vaker terug bij de arts
  Alternatieve circuit
  Shoppen bij andere artsen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de tien voorwaarden van Wilson en Jugner?
1. De ziekte in kwestie vormt en belangrijk gezondheidsprobleem, zoawel kwalitatief als kwantitatief.
2. Het natuurlijk beloop van de ziekte is bekend.
3. Er is sprake van een herkenbare presymptomatische fase
4. Behandeling in een vroeg stadium levert meer op dan in een later stadium.
5. Er moet een acceptabele en effectieve test zijn om het vroege stadium op te sporen.
6. De procedure is acceptabel voor de te screenen populatie
7. Het moet duidelijk zijn met welke intervallen een test herhaald moet worden
8. Voorzieningen dvoor de toegenomen workload bij de behandeling dienen aanweizg te zijn
9. De fysieke n psychologische risico's van de test dienen geringer te zijn dan het te verwachten voordeel
10. De kosten moeten worden afgewogen tegen de te behalen winst.
Wat is selectieve case-finding?
Past bij mensen met kenmerken waarvan we weten dat ze gepaard gaan met een verhoogd risico op eeen bepaalde aandoening toe. Er kan preventief onderzoek worden aangeboden als deze mensen bij de dokter komen.
Wat is case-finding?
Opportunistische screening. Hierbij wordt preventiek ondergedaan bij mensen die om wat voor reden dan ook bij een arts kome. 
Nadeel: aandoeningen komen te weinig voor om een succeskans te hebben. Heel veel mensen moeten dit onderzoek ondergaan.
Risico op fout-positieven, onrust
bv. bij iedereen bloeddruk meten om hoge bloeddruk op te sporen.
Probeer problemen bij polyfarmacie te voorkomen door
afsteming: iedere arts houdt rekening met de dor de patiënt gebruikte medicatie
een actueel medicatieoverzicht: koppeling tussen het medicatiedossier, huisarts, apotheek en ziekenhuis
een jaarlijkse medicatiebeoordeling met farmaceutische anamnese, analyse en opstelling en uitveroing van het farmaceutisch behandelplan, door huisarts en apotheker in overleg met de patiënt
de patiënt een rol geven als ervaringsdeskundige en te betrekken bij besluitvorming. Een keuze voor de behandeling kan negatieve gevolgen hebben voor de andere. Behandelkeuze is een gezamenlijke afweging van prioriteiten
Wat zijn gevolgen van polyfarmacie?
Verhoogd risico op bijwerkingen
Meer kans op fouten
Verminderde therapietrouw
Ziekenhuisopname
Wat is polyfarmacie?
Het gelijktdijig en langdurig gebruik van vijf of meer genesmidelen
Wat zijn aandachtspunten bij multimorbiditeit?
De zorg voor deze patiëntencategorie is vaak niet evidence based omdat studies deze patiëntengroep niet includeren
De zorg voor mensen met mutltimorbiditeit is persoonsgericht, passend, proactief en samenhangend
Maatwerk is nodig, de wensen van de patiënt zijn leidend. Goede voorlichting over mogelijke voor- en nadelen van diagnostiek of ehandeling, waarna gezamenlijke belsuitvorming
Het coördineren van de dagelijkse zorg kan een taak zijn van de patiënt zelf of diens naasten of een zorgcoördinator of casemanager
De regie ligt bij de patiënt in samenspraak met generalist
In het multidisciplinaire overleg wordt gezamenlijk per patiënt een zorgplan opsgesteld
Wat zijn de gevolgen van multimorbiditeit?
minder goed functioneren, meer complicaties en polyfarmacie
bemoeilijkte diagnostiek enb ehandeling
-> syptoom door medicatie?
-> is het een verergering van een bestaande aandoening of is het een nieuwe aandoening?
->bekende problemen kunnen andere ziekte maskeren
-> ene ziekte kan invloed hebben op de andere
-> behandelingen kunnen interferen
Wat is multimorbiditeit?
een patiënt lijdt aan meerdere chronische ziekten tegelijk
Waar heeft patiëntveiligheid tot geleid?
Aanzienlijke daling van vermijdbare schade en potentieel vermijdbare sterfte.
Bevordering van patiëntveiligheid op de operatiekamer blijft belangrijk 

Patiënten kunnen klachten indienen