Samenvatting Het managen van projecten

-
ISBN-10 9043007102 ISBN-13 9789043007108
191 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Het managen van projecten". De auteur(s) van het boek is/zijn David Boddy het Engels Ernst Frankemölle. Het ISBN van dit boek is 9789043007108 of 9043007102. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Het managen van projecten

 • 1 Een inleiding in het managen van projecten


 • Welke kenmerken heeft een project ?
  onbekende taak
  tijdelijke/parttime personeel
  onderzekere/variabele rollen en verplichtingen
  taak cultuur
  vatbaar voor onderhandeling
  zeggenschap meerduidig en weinig direct
  netwerk/matrix coordinatie
  nieuwe, onzekere informatiebronnen
  voortgang wordt bedreigd door systeem
 • Hoe komt het dat projecten een steeds gebruikelijker aspect vormen van het managen?
  door de moderne rol die flexibiliteit benadrukt, ipv de klassieke managementrol die stabiliteit benadrukt.

 • Welke 3 gemeenschappelijke kenmerken hebben projecten?
  1. noodzaak strijdige prestatiecriteria tegen elkaar af te wegen
  2. managen van de context
  3. beinvloeden van mensen
 • met welke conflicterende prestatiecriteria zien managers zich geconfronteerd
  kosten
  tijd
  prestatie

 • Met welke conflicterende prestatiecriteria zien managers zich geconfronteerd?
  Kosten - Tijd - Prestatie
 • Noem verschillen tussen het managen van systemen en het managen van projecten
  zie afbeelding - nog toevoegen
 • 2 Elk project heeft unieke kenmerken

 • Welke vier dimensies zijn er van het succes van projecten ?
  Rendement van het projecten
  Uitwerking op de klant
  Zakelijke en directe successen
  Voorbereiding op de toekomst
 • Hoe kan de projectmanager de bevorderende krachten inzetten?
  voordelen van verandering onderstrepen
  nadruk leggen op de dreigen van concurrentie
  voordelen gunstiger afschilderen
 • Hoe kan de projectmanager de belemmerende krachten verminderen?
  laten zien dat problemen niet zo groot zullen zijn
  problemen als tijdelijk bestempelen
 • Noem 8 kenmerken die projecten van elkaar onderscheiden:
  1. kern / marge - project cruciaal voor voortbestaan organisatie ?
  2. snel / geleidelijk - hoeveel tijd voor project realiseren geoorloofd ?
  3. controversieel / niet-controversieel - bedreigend of niet ?
  4. samenwerking met andere bedrijven of afdelingen
  5. veranderende doelstellingen
  6. bekend / onbekend - project ingrijpend en helemaal nieuw ?
  7. de opstelling van het topmanagement
  8. andere veranderingen
 • Noem vier uitdagingen voor de projectmanager bij veranderende doelstellingen ?
  de doelstellingen zelf
  andere veranderingen
  opstelling van het management
  samenwerking met andere bedrijven / afdelingen
 • Wat zijn mogelijke oorzaken van veranderende doelstellingen ?
  gewijzigde marktomstandigheden
  prioriteiten topmanagement
  gebrek aan duidelijke strategie
 • 3 De interactie van processen en hun context

 • UIt welke elementen (7) bestaat de context die doelstelling en resultaat van een project beinvloedt
  financiele middelen - technologie - structuur - cultuur - macht - mensen - bedrijfsprocessen

 • Benoem de vier cultuurtypen:
  Q1-lb: intern-flexibel: menselijke relaties
  Q2rb: flexibel-extern: open systemen
  Q3ro: extern-controle: rationeel doel
  Q4lo: controle-intern: internproces

 • Kenmerken open systeem:
  open kijk, omgeving is bron van ideeen en hulpmiddelen, vitiaal en flexibel, startende onderneming

 • Kenmerken rationeel doel:
  extern en controle, efficiency, effectiviteit in termen van productie en economische doelen, gevestigde bedrijven en verkoopafdelingen

 • Kenmerken intern proces:
  intern, onder controle, blik naar binnen, interne efficiency en controle, publieke instanties, back officeafdelingen

 • Kenmerken menselijke relaties:
  intern, flexibel, informeel en persoonlijk, professionele dienstverleners

 • Een project is een poging om 1 of meer elementen van de bestaande context te veranderen. Ja of nee?
  Ja
 • UIt welke elementen (7) bestaat de context die doelstelling en resultaat van een project beinvloedt
  financiele middelen
  technologie
  structuur
  cultuur
  macht
  mensen
  bedrijfsprocessen

 • De geerfde context is niet van invloed op het vermogen van mensen om de context te wijzigen. Goed of fout?
  Fout; is juist wel van invloed

 • De context omvat ook processen met behulp warvan mensen projecten managen. Goed of fout?
  Goed.

 • Wat wordt bedoeld met het interactie model?
  Belangen en voorkeuren bepalen menselijk gedrag. Mensen begrijpen waar ze mee bezig zijn, hebben informatie en overzien consequenties. Veranderingen die aansluiten bij bestaande situatie en gedrag roepen geen weerstand op.

 • Waarom is een project er op gericht de context te veranderen?
  Als je de context veranderd wordt het mogelijk om een andere manier van werken te creeren.

 • Wat is de basis voor het onderscheid tussen verschillende cultuurtypen?
  Flexibiliteit, extern of intern gericht en controle

 • Waarom zijn cultuurtypen van invloed op een project?
  Bepaald wat wel kan en mag, wat mogelijk is, de weerstand.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Op welke manier kan het model van Cohen en Bradford op werknemers en gebruikers worden toegepast om werknemers en gebruikers te beinvloeden
- inspireren (visie, uitmuntendheid, ethiek). Bv. deelnemen aan higtech en geavanceerd werk
- taak (resources, uitdaging, assistentie, respons, contact). Bv. nieuwe verantwoordelijkheden, kansen om te leren, toegang tot wetenschappelijke ontwikkelingen
- positie (erkenning, zichtbaarheid, reputatie, inwijding, contact) Bv. lof, bezoeken, presentaties en ontmoeten van klanten of professionals
- relatie (acceptatie en deelname, begrip, persoonlijke steun) Bv. projectteam, bestaande relaties onderhouden, op waarde schatten vroeger werk
- persoonlijk (dankbaarheid, eigenaarschap en betrokkenheid, rust) Bv. dank voor goed volbrengen taak, geef werknmers kans gevoel van eigenaarschap te ontwikkelen
op welke manier kunnen Maslows niveaus van behoeften worden toegepast op projectactiviteiten, om inzicht te krijgen in de behoeften van de doelgroep om anderen te beinvloeden
- Zelfverwezenlijking, behoefte is volledige zelfontplooiing. Bv extra verantwoordelijkheden, uitdagender werk
- Respect, behoefte aan erkenning, aandacht, respect van anderen. Bv uitnodiging deelname managementteams, conferenties en netwerken
- Sociaal , behoefte aan relaties, genegenheid, zich thuis volen. Bv. teamlidmaatschap, nauwe werkrelaties aanhouden na de verandering.
- Veiligheid, behoefte aan veiligheid, orde, voorspelbaarheid. Bv. bepaalde aspecten werk onveranderd laten, regelmatig info verschaffen over gang van zaken
- Fysiologisch, behoefte aan overleven. Bv geruststelling over baanzekerheid, compensatie voor verlies
Welke drie responsen zijn er op beïnvloedingspogingen ?
1. meegaandheid: men accepteerd tandenknarsend, omdat manager macht heeft. Onvrijwillig, maar gewenst resultaat. Men kan verantwoordelijkheid voor resultaat afwijzen
2. vereenzelviging: men accepteert omdat men zich emotioneel vereenzelvigt met de bron van invloed. Moeilijk vol te houden, kritiekloze acceptatie leidt ook tot afhankelijke, initiatiefloze houding
3. verinnerlijking: acceptatie als eigen idee. Denkt mee, stelt verbetering voor
wat zijn belangen en stellingname
Stellingname is wat de andere partij eist of verzoekt. Het is een openlijke verwoording van wat ze hopen te bereiken. Aan deze stellingname ligt een belang ten grondslag dat met de stellingname gediend moet zijn. 

Wanneer onderhandelaars niet in staat zijn hun tegenstrevers van hun stellingname af te brengen, wordt geadviseerd om aandacht te richten op het achterliggende belang.
inzicht in de belangen achter de stellingname kan dus de weg wijzen naar een oplossing die beide belangen dient.
Noem een aantal tactieken om inzicht te krijgen in de belangen
- probeer de belangen te achterhalen - wat ligt er achter hun stellingname?
- probeer de bron te achterhalen - aan welke verwachtingen moeten ze voldoen? (basale psychologische invloeden: 1. economische welvaart; 2. acceptatie door bepaalde groep; 3. erkenning
- manieren om hun belangen ter sprake te brengen - erkennen dat belangen een rol spelen in de situatie
- kijk vooruit (doelen), niet achterom (oorzaken)
Welke interne en externe krachten ('de onzichtbare commissie') hebben invloed op reactie van mensen?
interne krachten: persoonlijkheid, motivatie en doelen, ervaring
externe krachten: persoonlijk leven, bestaande verplichtingen, organisatorische invloeden
welke essentiele activiteiten gaan vooraf aan het voeren van onderhandelingen
- het anticiperen op 'de onzichtbare commissie'
- belangen en stellingname - onderscheid tussen belangen en positie
- inzicht krijgen in (de belangrijkste elementen van) de belangen die in het geding zijn
- het overwegen van uw bronnen van macht
Noem een aantal beinvloedingstactieken en hun kenmerken
- rationele overreding (dmv logische argumenten en feiten)
- inspirerend appel/inspireren (enhousiasme wekken, omdat aan waarden, idealen en aspiraties aanspreken of vertrouwen dat u het kunt waarmaken)
- persoonlijk appel (loyaliteitsgevoel en vriendschap aanspreken)
- consultatie (rekening houden met die persoon zijn belangen en suggesties)
- vleierij 
- ruil (men belooft later iets terug te doen, of aandeel in opbrengst)
- alliantievorming (hulp van anderen of toegezegde steun van anderen gebruiken om over te halen)
- legitimeren (op strepen staan of aantonen dat in overeenstemming met beleid, regels, praktijk of tradities)
- druk uitoefenen (eisen, dreigementen of herhaalde herinneringen om te dwingen)
Noem een aantal beoordelingsschalen voor het beoordelen van de teamprestatie
- hoe zorgvuldig heeft het team de doelstellingen geformuleerd en in welke mate bestond daar overeenstemming over?
- in welke mate heeft de groep de juiste balans gevonden tussen verschillende teamrollen?
- in welke mate heeft team effectieve werkmethoden ontwikkeld?
- hoe concientieus bewaakt en herziet team zijn eigen processen?
- in welke mate is werken met deze groep een prettige ervaring geweest?
- hoe goed werd de tijd besteed?
Bij het observeren van het team, welke 3 vragen kan men zich op zijn minst stellen na het voltooien van een taak
- wat deden of zeiden mensen dat de groepsprestatie positief of negatief beinvloedde?
- wat ging er goed en is voor herhaling vatbaar?
- wat ging er niet goed en kan beter?